Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Dziedāsim ar prieku!

Dziedāsim ar prieku!

”Jauki ir slavēt mūsu Dievu.” (PS. 147:1.)

DZIESMAS: 10., 2.

1. Ko mums palīdz darīt dziesmas?

KĀDS populārs dziesmu tekstu autors reiz izteicās: ”Vārdi cilvēkā raisa domas. Mūzika izraisa izjūtas. Bet dziesma domas ļauj izjust.” Kādas domas ļauj ”izjust” mūsu dziesmu grāmatā ietvertās dziesmas? Mūsu dziesmās tiek slavēts debesu tēvs Jehova un izteikta viņa kalpu mīlestība pret viņu. Tās mums palīdz justies tuvākiem Jehovam. Ir skaidrs, kāpēc dziedāšanai ir tik liela nozīme Jehovas pielūgsmē. Turklāt mēs varam slavēt Jehovu dziesmās gan vieni paši, gan kopā ar mūsu brāļiem un māsām.

2., 3. a) Kāda ir dažu attieksme pret dziedāšanu kopā ar draudzes locekļiem? b) Par ko ir runāts šajā rakstā?

2 Bet vai jums patīk dziedāt draudzes sapulcēs? Vai arī jūs kautrējaties to darīt? Dažās tautās nav pieņemts, ka vīrieši dzied citu priekšā. Ja šādu attieksmi pārņem kristīti brāļi, it īpaši draudzes vecākie, un ja viņi sapulcēs dzied negribīgi vai arī dziesmu laikā nodarbojas ar draudzes lietām, viņu attieksme var negatīvi ietekmēt visu draudzi. (Ps. 30:13.)

3 Ja mēs raudzīsimies uz dziedāšanu kā uz daļu no pielūgsmes, mēs centīsimies būt klāt, kad sapulcē tiek dziedāta  dziesma, un šīs programmas daļas laikā neiesim laukā no zāles. Mums jāpārdomā šādi jautājumi: ”Kāda ir mana attieksme pret dziedāšanu draudzes sapulcēs? Vai man netraucē kautrīgums? Kas man var palīdzēt dziedāt izjusti un no sirds?”

DZIEDĀŠANA — NEATŅEMAMA JEHOVAS PIELŪGSMES SASTĀVDAĻA

4., 5. Kā senajā Izraēlā tika organizēta dziedāšana par godu Jehovam?

4 Jau kopš seniem laikiem mūzika ir tikusi izmantota, lai slavētu Jehovu. Ir vērts atzīmēt, ka tad, kad izraēlieši uzticīgi kalpoja Jehovam, dziedāšana pielūgsmē ieņēma svarīgu vietu. Piemēram, kad ķēniņš Dāvids veica sagatavošanas darbus tempļa būvniecībai, viņš organizēja arī levītu kalpošanu un pēc viņa norādījuma četriem tūkstošiem levītu bija jāslavē Jehova ar mūziku un dziesmām. 288 no viņiem bija tādi, ”kam bija iemācītas dziesmas, kā dziedāt tam Kungam, ..dziesmu pratēji”. (1. Laiku 23:5; 25:7.)

5 Arī tempļa iesvētīšanā tika spēlēti mūzikas instrumenti un skanēja slavas dziesmas. Bībelē ir stāstīts: ”Vienlaicīgi iesākoties mūzikai un dziesmai, šķita, it kā būtu tikai viens, kas taurētu, un viens, kas dziedātu, un tikai skanētu viena balss, kas teiktu to Kungu un nestu Viņam pateicību, un kad uz augšu kā vesels vilnis pacēlās tauru, cimbāļu, stīgojamo rīku un slavas dziesmas skaņas, ..tad viss nams, tā Kunga svētnīca, piepildījās ar tā Kunga godības mākoni.” Pieredzētais noteikti stiprināja visu klātesošo ticību. (2. Laiku 5:13, 14; 7:6.)

6. Kā slavas dziesmu dziedāšanu Jeruzālemē organizēja Nehemija?

6 Nehemija, kas vadīja Jeruzālemes mūra atjaunošanu, organizēja arī levītu korus, kas dziedāja orķestra pavadījumā. Kad pilsētas mūris tika iesvētīts, šajā svinīgajā notikumā tautas prieku ievērojami vairoja ”divi lieli slavas dziesmu kori”. Tie dziedādami devās pa pilsētas mūri katrs savā virzienā un atkal satikās tempļa tuvumā — abu koru dziedātāju balsīm saplūstot, dziesmu varēja dzirdēt pat no liela attāluma. (Neh. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43.) Jehova, bez šaubām, bija ļoti iepriecināts, dzirdot, kā viņa kalpi no sirds slavē viņu dziesmā.

7. Kā Jēzus parādīja, ka dziedāšanai ir svarīga vieta Jehovas pielūgsmē?

7 Mūzika nebija zaudējusi savu nozīmi Jehovas pielūgsmē arī Jēzus dzīves laikā. Visnozīmīgākā cilvēces vēstures notikuma priekšvakarā, kad Jēzus bija iedibinājis savas nāves atceres vakaru, viņš kopā ar apustuļiem dziedāja slavas dziesmas. (Nolasīt Mateja 26:30.)

8. Kā pirmā gadsimta kristieši raudzījās uz iespēju slavēt Jehovu dziesmās?

8 Kad agrīnie kristieši sanāca kopā, viņi ar lielu degsmi slavēja Dievu dziesmās. Lai gan lielākoties viņi pulcējās kāda draudzes locekļa mājās, vienkāršie apstākļi nemazināja viņu vēlmi dziedāt slavas dziesmas Jehovam. Dieva iedvesmots, apustulis Pāvils savus kristīgos brāļus aicināja: ”Māciet un paskubiniet cits citu psalmos, slavas dziesmās Dievam un garīgās dziesmās ar pateicību, savā sirdī dziedot Jehovam.” (Kol. 3:16.) Mūsu dziesmu grāmatā iekļautās dziesmas katrā ziņā var saukt par ”garīgām dziesmām”, kas jādzied ar pateicības pilnu sirdi. Tās ir daļa no ”uzticamā un gudrā kalpa” sagādātā garīgā uztura. (Mat. 24:45.)

 CENTĪSIMIES DZIEDĀT IZJUSTI

9. a) Kādu iemeslu dēļ dažiem nav viegli draudzes sapulcēs un kongresos atraisīties un dziedāt no sirds? b) Kā ir jādzied slavas dziesmas Jehovam, un kam šajā ziņā būtu jārāda priekšzīme? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

9 Kādu iemeslu dēļ dažiem nav viegli atraisīties un dziedāt no sirds? Iespējams, viņu ģimenē vai kultūrā nav pierasts dziedāt. Citi dzied nelabprāt tāpēc, ka salīdzina sevi ar profesionāliem dziedātājiem un uzskata, ka viņu pašu balss nav pietiekami laba. Taču mums ir pienākums dziedāt slavas dziesmas Jehovam, un nekas no iepriekšminētā nedrīkst mūs no tā atturēt. Tāpēc droši ņemsim rokās dziesmu grāmatu, pacelsim galvu un dziedāsim no visas sirds! (Ezr. 3:11; nolasīt Psalmu 147:1.) Tā kā daudzās valstības zālēs dziesmu vārdi tiek rādīti uz ekrāna, klātesošajiem ir viegli dziedāt pilnā balsī. Dziesmu nozīme pielūgsmē tiek uzsvērta arī draudzes vecākajiem domātajos valstības kalpošanas kursos — tajos tagad ir iekļauta dziesmu dziedāšana. Tas atgādina, ka draudzes vecākajiem jārāda priekšzīme, kad draudze dziesmās slavē Jehovu.

10. Kas mums jāpatur prātā, ja kautrējamies dziedāt skaļi?

10 Daži nedzied pilnā balsī, jo bažījas, ka viņu balss pārāk izcelsies vai arī ka citiem tā varētu nepatikt. Bet padomāsim, lūk, par ko: savā runā ”mēs visi bieži klūpam”, tomēr tas mūs neattur no runāšanas. (Jēk. 3:2.) Kāpēc lai apziņa, ka mūsu balss nav nevainojama, mūs atturētu no Jehovas cildināšanas dziesmās?

11., 12. Kā mēs varam uzlabot savu dziedātprasmi?

11 Varbūt mēs jūtamies nedroši, jo nemākam dziedāt. Taču, ņemot vērā dažus vienkāršus ieteikumus, mēs varam  uzlabot savu balsi un dziedāšanas prasmes. *

12 Balss skaļumu var palielināt, iemācoties pareizi elpot. Tāpat kā elektrība liek spīdēt spuldzītei, ieelpotā gaisa daudzums ietekmē to, cik spēcīgi skan balss. Mums būtu jādzied tikpat skaļi, cik skaļi mēs runājam, vai pat skaļāk. (Ieteikumus skatīt grāmatas Teokrātiskās kalpošanas skola palīdz pilnveidot prasmi runāt un mācīt 181.—​184. lappusē, sadaļā ”Mācies pareizi elpot”.) Runājot par Jehovas slavināšanu dziesmās, Bībelē bieži vien ir lasāms aicinājums gavilēt Jehovam. (Ps. 81:2.)

13. Paskaidrojiet, kā dziedāt droši un ar pārliecību!

13 Mēs varam mācīties dziedāt valstības dziesmas arī ģimenes vakarā Jehovas pielūgsmei vai arī kādā brīdī vienatnē. Izvēlēsimies dziesmu grāmatā kādu no savām mīļākajām dziesmām un izlasīsim tās vārdus skaļā, drošā balsī. Pēc tam, nesamazinot balss skaļumu, vienā elpas vilcienā nolasīsim vienu frāzi. Tad tikpat skaļā balsī nodziedāsim šo frāzi! (Jes. 24:14.) Šādos vingrinājumos mūsu balss kļūst spēcīgāka. Nebaidīsimies no tā un nekaunēsimies par savu balsi!

14. a) Kāpēc dziedot mute jāver plati vaļā? (Sk. ” Kā dziedāt”.) b) Kādi ieteikumi balss skanējuma trūkumu novēršanai jums šķiet īpaši noderīgi?

14 Ja mēs dziedot nevērsim muti plati vaļā, mūsu balss neskanēs pietiekami brīvi un spēcīgi. Tāpēc dziedot pavērsim muti platāk nekā tad, kad mēs runājam. Ko darīt tad, ja mums šķiet, ka mūsu balss ir vāja vai arī spalga? Vērtīgus ieteikumus ikviens var atrast grāmatā Teokrātiskās kalpošanas skola palīdz pilnveidot prasmi runāt un mācīt, 184. lappusē, materiālā ”Kā pārvarēt balss skanējuma trūkumus”.

 NO SIRDS DZIEDĀSIM SLAVAS DZIESMAS JEHOVAM

15. a) Kāds paziņojums izskanēja 2016. gada Sargtorņa biedrības kopsapulcē? b) Kāpēc tika izdota jauna dziesmu grāmata?

15 2016. gadā Pensilvānijas Sargtorņa Bībeles un bukletu biedrības kopsapulcē klātesošie ar sajūsmu uzņēma Vadošās padomes locekļa Stīvena Leta paziņojumu, ka drīz sapulcēs tiks izmantota jauna dziesmu grāmata — Līksmi dziediet Jehovam!. Brālis Lets paskaidroja, ka viens no iemesliem, kāpēc tika pārstrādāta dziesmu grāmata, bija Bībeles Jaunās pasaules tulkojuma pārstrādātā izdevuma iznākšana angļu valodā. Dažām dziesmām tika mainīti vārdi, lai dziesmās sastopamie Bībeles termini saskanētu ar tiem, kas lietoti Jaunās pasaules tulkojuma pārstrādātajā izdevumā. Dziesmu grāmatā tika iekļautas arī jaunas dziesmas par labās vēsts sludināšanu un Kristus izpirkuma upuri. Turklāt, tā kā dziedāšana ir Jehovas pielūgsmes sastāvdaļa, Vadošā padome vēlējās, lai jaunā dziesmu grāmata būtu tikpat skaista un kvalitatīva kā Bībeles Jaunās pasaules tulkojuma pārstrādātais izdevums.

16., 17. Kādas izmaiņas ir ieviestas jaunajā dziesmu grāmatā?

16 Lai dziesmas grāmatā būtu vieglāk atrast, tās ir sakārtotas tematiski. Piemēram, pirmajās divpadsmit dziesmās ir runāts par Jehovu, bet nākamajās astoņās — par Jēzu un viņa sniegto izpirkumu. Dziesmu grāmatā ir tematiskais rādītājs, un tas var būt ļoti noderīgs brāļiem, kad tiem jāizvēlas dziesmas, ko draudzei dziedāt pirms publiskās runas.

17 Lai palīdzētu dziedāt no sirds, dažu dziesmu vārdi ir mainīti ar mērķi padarīt domu skaidrāku. Daudzas dziesmas pieredzēja arī cita veida izmaiņas. Piemēram, tika mainīti dziesmas ”Sargiet savu sirdi!” vārdi un pat nosaukums. Tagad tā saucas ”Sargājam savu sirdi”. Kāpēc bija vajadzīga šāda izmaiņa? Gan sapulcēs, gan kongresos starp klātesošajiem ir daudz jaunu sludinātāju, ieinteresēto, bērnu un kristītu māsu, un viņiem varētu būt mulsinoši dziesmā sniegt norādījumus citiem.

Dziedāsim dziesmas ģimenes vakarā Jehovas pielūgsmei! (Sk. 18. rindkopu)

18. Kāpēc mums jāmācās jaunās dziesmas? (Sk. zemsvītras piezīmi.)

18 Daudzas no grāmatas Līksmi dziediet Jehovam! dziesmām ir sarakstītas lūgšanas formā. Ar šīm dziesmām mēs varam paust Jehovam savas jūtas un pārdzīvojumus. Citas dziesmas mūs ”pamudina uz mīlestību un labiem darbiem”. (Ebr. 10:24.) Mēs noteikti vēlamies apgūt jaunās dziesmas, tāpēc ar prieku mācāmies to melodiju un vārdus. Ja mēs mēdzam valstības dziesmas dziedāt mājās, mums ir viegli draudzes sapulcēs tās dziedāt izjusti un no sirds. *

19. Kāda iespēja mums paveras draudzes sapulcēs?

19 Nekad neaizmirsīsim, cik liela nozīme Jehovas pielūgsmē ir dziesmām un dziedāšanai. Tas ir brīnišķīgs veids, kā mēs varam apliecināt Jehovam savu mīlestību un pateicību. (Nolasīt Jesajas 12:5.) Dziedot ar prieku un no sirds, mēs pamudinām arī citus darīt to pašu. Tā mēs visi — gan gados jauni, gan veci draudzes locekļi, gan ieinteresētie — slavējam Jehovu. Tāpēc nevilcināsimies paust savas jūtas dziesmā! Sekosim Dieva iedvesmotā psalmu sacerētāja norādījumam: ”Dziediet tam Kungam!” (Ps. 96:1.)

^ 11. rk. Noderīgus ieteikumus, kā uzlabot dziedātprasmi, var atrast mūsu internettelevīzijā JW Broadcasting, videomateriālā ”Deivids Spleins: Mācīsimies dziedāt jaunās dziesmas” (sadaļā ”No studijas” > ”Runas”).

^ 18. rk. Mūsu kongresos katru dienu priekšpusdienas un pēcpusdienas programma sākas ar desmit minūšu garu muzikālu ievadu. Tas mums palīdz noskaņoties valstības dziesmu dziedāšanai un runām, ko dzirdēsim. Tāpēc centīsimies jau laikus ieņemt vietu un klausīties mūziku!