”Šis ir mans mīļais Dēls.. Klausiet viņam!” (MAT. 17:5.)

89. DZIESMA ”Laimīgs tas, kurš paklausa”

IESKATS *

1., 2. a) Kā Jehova ir sazinājies ar cilvēkiem? b) Par ko ir runa šajā rakstā?

JEHOVA labprāt sazinās ar mums. Pagātnē viņš cilvēkiem darīja zināmas savas domas ar praviešu, eņģeļu un sava dēla, Jēzus Kristus, starpniecību. (Am. 3:7; Gal. 3:19; Atkl. 1:1.) Mūsdienās viņš ar mums runā, izmantojot savus Rakstus, Bībeli. Viņš mums to ir devis, lai mēs varētu iepazīt viņa domas un rīcības veidu.

2 Kad uz zemes bija Jēzus, Jehova trijos gadījumos runāja no debesīm. Pievērsīsim uzmanību tam, ko Jehova šajās reizēs teica, ko mēs no viņa vārdiem varam mācīties un kā mēs varam tiem paklausīt.

”TU ESI MANS MĪĻAIS DĒLS”

3. Ko, saskaņā ar Marka 1:9—11, Jehova teica pēc Jēzus kristīšanās, un kādus būtiskus faktus viņa vārdi apstiprināja?

3 Marka evaņģēlija 1. nodaļā, no 9. līdz 11. pantam, var lasīt par pirmo gadījumu, kad Jehova runāja no debesīm. (Nolasīt.) Viņš Jēzum teica: ”Tu esi mans mīļais Dēls, es esmu labvēlīgs pret tevi.” Jēzus noteikti bija dziļi aizkustināts, dzirdot, kā viņa Tēvs pauž viņam savu mīlestību un atzinību. Jehovas vārdi apstiprināja trīs būtiskus faktus par Jēzu. Pirmkārt, Jēzus ir viņa Dēls. Otrkārt, Jehova mīl savu Dēlu. Un, treškārt, Jehova ir pret viņu labvēlīgs. Apskatīsim sīkāk katru no šīm domām.

4. Kādas jaunas attiecības izveidojās starp Dievu un Jēzu pēc Jēzus kristīšanās?

4 ”Tu esi mans mīļais Dēls.” Ar šiem vārdiem Jehova  norādīja, ka viņa Dēlam tagad ar viņu ir jaunas attiecības. Kad Jēzus bija debesīs, viņš bija Dieva garīgais Dēls. Taču kristījoties viņš tika svaidīts ar svēto garu. Dievs norādīja, ka Jēzum kā viņa svaidītajam Dēlam ir cerība atgriezties debesīs un kļūt par Dieva ieceltu ķēniņu un Augsto priesteri. (Lūk. 1:31—33; Ebr. 1:8, 9; 2:17.) Ir skaidrs, kāpēc šajā reizē Tēvs viņam sacīja: ”Tu esi mans.. Dēls.” (Lūk. 3:22.)

Mūs stiprina citu uzslavas un uzmundrinājuma vārdi. (Sk. 5. rindkopu) *

5. Kā mēs varam sekot Jehovas paraugam?

5 ”Tu esi mans mīļais Dēls.” Paraugs, ko rādīja Jehova, pauzdams Jēzum savu mīlestību un atzinību, mums atgādina, cik svarīgi ir meklēt iespējas uzmundrināt citus. (Jāņa 5:20.) Mēs jūtamies ļoti stiprināti, kad kāds, ko mēs mīlam vai cienām, apliecina mums mīlestību un uzslavē mūs par labo, ko darām. Tieši tāpat mūsu brāļiem un māsām draudzē un mūsu ģimenes locekļiem ir vajadzīga mūsu mīlestība un uzmundrinājums. Kad mēs citus uzslavējam, mēs stiprinām viņu ticību un palīdzam viņiem uzticīgi kalpot Jehovam. Īpaši svarīgi ir vecākiem uzmundrināt savus bērnus. Ja vecāki no sirds uzslavē bērnus un izturas pret tiem ar sirsnību un mīlestību, viņi palīdz tiem plaukt.

6. Kāpēc mēs varam paļauties uz Jēzu Kristu?

6 ”Es esmu labvēlīgs pret tevi.” Kā parāda šie vārdi, Jehova paļāvās, ka Jēzus uzticīgi pildīs viņa gribu. Jehovas pārliecība par viņa Dēla uzticību dod pamatu arī mums būt pilnīgi pārliecinātiem, ka Jēzus piepildīs visu, ko Jehova ir solījis. (2. Kor. 1:20.) Pārdomājot, cik uzticīgi Jēzus pildīja sava Tēva gribu, mēs stiprinām savu apņēmību mācīties  no viņa un sekot viņa pēdās. Tāpat kā Jehova paļāvās uz savu Dēlu, viņš ir pilnīgi drošs, ka viņa kalpi kā grupa turpinās mācīties no viņa Dēla. (1. Pēt. 2:21.)

”KLAUSIET VIŅAM!”

7. Kad vēl, kā redzams no Mateja 17:1—5, Jehova runāja no debesīm, un ko viņš sacīja?

7 Nolasīt Mateja 17:1—5Otrā reize, kad Jehova runāja no debesīm, bija tad, kad Jēzus savu mācekļu ”priekšā pārvērtās”. Jēzus bija uzaicinājis Pēteri, Jēkabu un Jāni doties kopā ar viņu uz kādu augstu kalnu. Tur viņi redzēja apbrīnojamu parādību. Jēzus seja sāka spoži spīdēt, un viņa drēbes sāka mirdzēt. Divas būtnes, kas attēloja Mozu un Eliju, sāka runāt ar Jēzu par viņa gaidāmo nāvi un augšāmcelšanu. Lai gan trīs apustuļus ”bija pievārējis miegs”, pamodušies tie ieraudzīja šo pārsteidzošo parādību. (Lūk. 9:29—32.) Tad pār viņiem nolaidās spožs mākonis, no kura atskanēja balss — paša Dieva balss! Tāpat kā tas bija Jēzus kristīšanās reizē, arī šoreiz Jehova no debesīm apliecināja savam Dēlam labvēlību un mīlestību, sacīdams: ”Šis ir mans mīļais Dēls, pret ko es esmu labvēlīgs.” Taču šoreiz Jehova piebilda: ”Klausiet viņam!”

8. Kā parādība ietekmēja Jēzu un viņa mācekļus?

8 Šī parādība deva ieskatu tajā, kāda vara un gods Jēzum būs kā Dieva valstības ķēniņam. Bez šaubām, Jēzu tas uzmundrināja un sniedza viņam stiprinājumu gaidāmo ciešanu un mokpilnās nāves priekšā. Parādība arī vairoja mācekļu ticību un stiprināja tos pārbaudījumiem un lielajam darbam, kas tos gaidīja. Kādus 30 gadus vēlāk apustulis Pēteris atsaucās uz Jēzus pārvēršanos, un tas liecināja, ka šī parādība joprojām viņam bija spilgtā atmiņā. (2. Pēt. 1:16—18.)

9. Kādus noderīgus padomus Jēzus deva saviem mācekļiem?

9 ”Klausiet viņam!” Jehova skaidri norādīja, ka vēlas, lai mēs klausītu viņa Dēlam. Kad Jēzus bija uz zemes, viņš teica daudz ko tādu, kas ir pelnījis, lai tajā nopietni ieklausītos. Piemēram, viņš ar mīlestību mācīja savus sekotājus, kā sludināt labo vēsti, un vairākkārt atgādināja tiem, ka ir jāsaglabā modrība. (Mat. 24:42; 28:19, 20.) Viņš arī tos mudināja nenolaist rokas un visiem spēkiem pūlēties ieiet pa šaurajām durvīm. (Lūk. 13:24.) Jēzus uzsvēra, ka viņa sekotājiem ir jāmīl citam cits, jāsaglabā vienotība un jāpilda viņa likumi. (Jāņa 15:10, 12, 13.) Tie bija ļoti noderīgi padomi. Mūsdienās tie ir tikpat noderīgi kā tad, kad Jēzus tos deva.

10., 11. Kā mēs varam parādīt, ka klausām Jēzum?

10 Jēzus sacīja: ”Katrs, kas ir patiesības pusē, klausa manai balsij.” (Jāņa 18:37.) Mēs parādām, ka klausām viņa balsij, ja ”vienmēr esam iecietīgi cits pret citu un augstsirdīgi piedodam”. (Kol. 3:13; Lūk. 17:3, 4.) Tāpat mēs parādām, ka klausām viņa balsij, ja dedzīgi sludinām labo vēsti ”gan labvēlīgā, gan nelabvēlīgā laikā”. (2. Tim. 4:2.)

11 Jēzus sacīja: ”Manas avis klausa manai balsij.” (Jāņa 10:27.) Kristus sekotāji parāda, ka klausa Jēzum, ne tikai ar to, ka pievērš uzmanību viņa vārdiem, bet arī rīkojas saskaņā ar tiem. Viņi neļauj ”dzīves raizēm” novērst sevi no galvenā. (Lūk. 21:34.) Gluži pretēji, viņiem svarīgākais ir ievērot Jēzus likumus, un viņi  to dara, arī saskaroties ar lielām grūtībām. Daudziem mūsu ticības biedriem ir jāpieredz smagi pārbaudījumi, tostarp pretinieku uzbrukumi, dziļa nabadzība un dabas katastrofas. Taču viņi saglabā uzticību Jehovam, lai arī ko tas no viņiem prasītu. Šiem kristiešiem Jēzus ir devis šādu solījumu: ”Kam ir mani likumi un kas tos pilda, tas mani mīl. Bet to, kas mani mīl, mīlēs mans Tēvs.” (Jāņa 14:21.)

Kalpošana mums palīdz saglabāt pareizas prioritātes. (Sk. 12. rindkopu) *

12. Kā vēl mēs varam parādīt, ka klausām Jēzum?

12 Vēl viens veids, kā mēs varam parādīt, ka klausām Jēzum, ir sadarboties ar brāļiem, ko viņš ir iecēlis īstenot vadību. (Ebr. 13:7, 17.) Dieva organizācijā pēdējos gados ir notikušas daudzas izmaiņas, piemēram, tajā, kādus palīglīdzekļus un metodes izmantot sludināšanā, kā notiek darbdienu sapulces, un tajā, kā tiek organizēta valstības zāļu būvniecība, tehniskā apkope un remontdarbi. Mēs esam ļoti pateicīgi par pārdomāto un ar mīlestību sniegto vadību. Mēs varam būt pārliecināti, ka Jehova svētīs mūsu pūles sekot viņa organizācijas sniegtajiem norādījumiem.

13. Kā mums nāk par labu tas, ka klausām Jēzum?

13 Mēs daudz gūstam, ja klausām visam, ko Jēzus mācīja. Jēzus saviem sekotājiem apsolīja, ka viņa mācības tos atspirdzinās. ”Jūs gūsiet jaunus spēkus savai dvēselei,” viņš teica, ”jo mans jūgs ir ērts un mana nasta ir viegla.” (Mat. 11:28—30.) Dieva Raksti, kuros ir ietverti četri evaņģēliji — Jēzus dzīves un kalpošanas apraksti —, mūs atspirdzina, piešķir mums jaunus garīgus spēkus un dāvā gudrību. (Ps. 19:8; 23:3.) Jēzus sacīja: ”Laimīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pilda.” (Lūk. 11:28.)

JEHOVA SOLA PAGODINĀT SAVU VĀRDU

14., 15. a) Kura bija trešā reize, kad Jehova runāja no debesīm, kā to var lasīt Jāņa 12:27, 28? b) Kāpēc Jēzum bija mierinoši un stiprinoši dzirdēt Jehovas vārdus?

14 Nolasīt Jāņa 12:27, 28Jāņa evaņģēlijā var lasīt par trešo gadījumu, kad Jehova runāja no debesīm. Dažas dienas pirms savas nāves Jēzus bija Jeruzālemē, lai pēdējo reizi svinētu Pashu. ”Mana dvēsele ir satraukta,” viņš sacīja. Pēc tam viņš lūgšanā teica: ”Tēvs,  pagodini savu vārdu!” Tad Jēzus dzirdēja sava Tēva balsi no debesīm viņam atbildam: ”Es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal.”

15 Jēzus bija satraukts, jo uz viņa pleciem gūlās liela atbildība — viņam bija jāpaliek pilnīgi uzticīgam Jehovam. Jēzus zināja, ka viņš tiks nežēlīgi pērts un mirs mokpilnā nāvē. (Mat. 26:38.) Vairāk par visu viņš vēlējās pagodināt sava Tēva vārdu. Jēzus uztraucās, ka apsūdzība zaimošanā un kaunpilnā nāve varētu celt neslavu Dievam. Tas, ko Jehova teica, viņu noteikti ļoti iedrošināja. Viņš varēja būt pārliecināts, ka Jehovas vārds tiks pagodināts. Dzirdētais Jēzum sniedza lielu mierinājumu un stiprināja viņu gaidāmo notikumu priekšā. Lai gan Jēzus, iespējams, bija vienīgais no klātesošajiem, kurš saprata, ko viņa Tēvs sacīja, Jehova parūpējās, lai šie vārdi tiktu saglabāti un mēs visi tos varētu lasīt. (Jāņa 12:29, 30.)

Jehova pagodinās savu vārdu un izglābs savus kalpus. (Sk. 16. rindkopu) *

16. Par ko mēs varētu raizēties, un kāpēc?

16 Arī mēs, līdzīgi Jēzum, varētu būt noraizējušies par neslavu, kas tiek celta Jehovas vārdam. Iespējams, mēs, tāpat kā Jēzus, pieredzam netaisnīgu izturēšanos. Vai arī mūs satrauc nepatiesa informācija, ko par mums izplata mūsu pretinieki. Mēs varbūt domājam par to, kādu neslavu šādi meli ceļ Jehovas vārdam un viņa organizācijai. Šādās reizēs  tas, ko Jehova sacīja Jēzum, mums var sniegt lielu mierinājumu. Mums nav pārlieku jāraizējas. Mēs varam nešaubīties, ka ”Dieva miers, kas pārspēj visu sapratni,” sargās mūsu ”sirdi un prātu Kristū Jēzū”. (Filip. 4:6, 7.) Jehova noteikti pagodinās savu vārdu. Ar savas valstības starpniecību viņš izlabos visu ļaunumu, ko Sātans un šī pasaule ir nodarījusi viņa uzticīgajiem kalpiem. (Ps. 94:22, 23; Jes. 65:17.)

UZKLAUSĪSIM JEHOVAS BALSI

17. Kā, saskaņā ar Jesajas 30:21, Jehova runā ar saviem kalpiem mūsdienās?

17 Jehova arī mūsdienās sazinās ar cilvēkiem. (Nolasīt Jesajas 30:21.) Tiesa, mēs nedzirdam Dievu runājam ar mums no debesīm. Taču viņš mums ir sagādājis savus Rakstus, Bībeli, kurā mēs varam atrast viņa norādījumus un pamācības. Bez tam Jehovas gars mudina ”uzticamo un gudro pārvaldnieku” gādāt viņa kalpiem garīgo uzturu. (Lūk. 12:42.) Un cik gan bagātīgs ir šis uzturs, ko mēs saņemam drukātā, elektroniskā, video un audio formātā!

18. Kā Jehovas vārdi stiprina mūsu ticību un vairo drosmi?

18 Paturēsim prātā vārdus, ko Jehova teica, kad viņa Dēls bija uz zemes. Ļausim Dieva vārdiem, kas lasāmi Bībelē, vairot mūsu pārliecību, ka Jehova visu kontrolē un izlabos jebkādu postu, ko mums nodara Sātans un viņa ļaunā pasaule. Būsim apņēmības pilni uzmanīgi uzklausīt Jehovas balsi. Ja tā rīkosimies, mēs sekmīgi izturēsim jebkādas grūtības, ko pieredzam tagad un kas mūs gaida nākotnē. Bībelē izskan atgādinājums: ”Jums ir vajadzīga izturība, lai saņemtu apsolīto, kad būsiet izpildījuši Dieva gribu.” (Ebr. 10:36.)

4. DZIESMA ”Jehova ir mans Gans”

^ 5. rk. Kad uz zemes dzīvoja Jēzus, Jehova trīs reizes runāja no debesīm. Vienā no tām Jehova mudināja Kristus mācekļus klausīt savam Dēlam. Mūsdienās Jehova ar mums runā, izmantojot savus Rakstus, kuros ir ietvertas Jēzus mācības, un savu organizāciju. Šajā rakstā pievērsta uzmanība tam, kā mēs varam klausīt Jehovam un Jēzum.

^ 52. rk. ATTĒLOS: draudzes vecākais pievērš uzmanību draudzes kalpotājam, kas palīdz valstības zāles uzkopšanas darbos un rūpējas par literatūru. Vecākais viņu sirsnīgi uzslavē.

^ 54. rk. ATTĒLĀ: precēts pāris Sjerraleonē kādam zvejniekam piedāvā ielūgumu uz draudzes sapulcēm.

^ 56. rk. ATTĒLĀ: valstī, kur mūsu darbība ir ierobežota, Jehovas liecinieki ir sapulcējušies kāda ticības biedra mājās. Lai nepiesaistītu nevajadzīgu uzmanību, viņi ir ģērbušies neformāli.