Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Maijs 2016

Kā jūs pieņemat lēmumus personiskas dabas jautājumos?

Kā jūs pieņemat lēmumus personiskas dabas jautājumos?

”Centieties izprast, kāda ir Jehovas griba.” (EFES. 5:17.)

DZIESMAS: 69., 57.

1. Kādi ir daži no Bībelē lasāmajiem likumiem un norādījumiem, un ko mums dod to ievērošana?

BĪBELĒ ir lasāmi daudzi konkrēti Jehovas likumi. Piemēram, Jehova nepārprotami nosoda netiklību, elkdievību, zagšanu un piedzeršanos. (1. Kor. 6:9, 10.) Turklāt norādījumus saviem sekotājiem deva arī Dieva Dēls — Jēzus Kristus. Piemēram, viņš lika veikt šādu ļoti apjomīgu, bet saviļņojošu darbu: ”Ejiet un gatavojiet par mācekļiem visu tautu cilvēkus — kristījiet tos Tēva, Dēla un svētā gara vārdā un māciet tiem pildīt visu, ko es jums esmu licis. Un es būšu ar jums ik dienas līdz pat šī laikmeta nobeigumam.” (Mat. 28:19, 20.) Bībelē lasāmie likumi un norādījumi mums patiešām ir nākuši par labu. Paklausība tiem vairo mūsu pašcieņu, palīdz saglabāt veselību un veicina laimi ģimenē. Bet vēl svarīgāk ir tas, ka, uzticīgi paklausot Bībeles norādījumiem, arī norādījumam sludināt labo vēsti, mēs iemantojam Jehovas atzinību un svētību.

2., 3. a) Kāpēc Bībelē nav konkrētu norādījumu ikvienai dzīves situācijai? b) Kādi jautājumi ir apskatīti šajā rakstā? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

2 Bet ir neskaitāmas situācijas, par kurām Bībelē nav konkrētu norādījumu. Piemēram, Dieva Rakstos nav atrodami  sīki noteikumi par to, kāds apģērbs būtu piemērots kristiešiem. Kā tajā izpaužas Jehovas gudrība? Ģērbšanās stils un tradīcijas dažādās pasaules malās ir atšķirīgas, un tas viss mainās arī laika gaitā. Ja Bībelē būtu ietverts saraksts, kurā būtu norādīti pieņemamie stili, šis saraksts mūsdienās būtu novecojis. Tāpēc Dieva iedvesmotajos Rakstos mēs neatradīsim sīkus noteikumus par to, kādu darbu, ārstēšanās metodes vai izklaidi kristieši drīkst izvēlēties. Līdz ar to katrs Dieva kalps var pieņemt savus lēmumus šajos jautājumos, un tāpat arī ģimenes galva pats var lemt par jautājumiem, kas skar viņa ģimeni.

3 Vai tas nozīmē, ka Jehovam nerūp tas, kādus lēmumus mēs pieņemam, it sevišķi, ja tie var spēcīgi ietekmēt mūsu dzīvi? Vai mūsu debesu Tēvs būs apmierināts ar jebkādu mūsu izvēli, ja vien ar to netiek pārkāpti Bībeles likumi? Kā mēs varam zināt, kāds lēmums Jehovam būs patīkams, ja Bībelē nav norādījumu, ko darīt attiecīgajā situācijā?

VAI IR VIENALGA, KĀDUS LĒMUMUS PIEŅEMAM PERSONISKOS JAUTĀJUMOS?

4., 5. Kā mūsu lēmumi var ietekmēt mūs pašus un citus?

4 Dažiem šķiet, ka ir vienalga, ko viņi izlemj darīt. Tomēr, lai pieņemtu gudrus, Jehovam patīkamus lēmumus, mums ir jāpārdomā Bībelē lasāmie likumi un principi un tiem jāpaklausa. Piemēram, lai Dievs būtu pret mums labvēlīgs, mums jāievēro viņa likums par asinīm. (1. Moz. 9:4; Ap. d. 15:28, 29.) Lūgšanas mums palīdzēs pieņemt tādus lēmumus, kuri ir saskaņā ar Bībeles principiem un likumiem.

5 Lēmumi, ko pieņemam nopietnos personiskas dabas jautājumos, var ievērojami ietekmēt mūsu attiecības ar Dievu. Labi un gudri lēmumi mums palīdz tuvoties Dievam un nostiprina mūsu attiecības ar viņu, bet slikti un nesaprātīgi lēmumi mūs attālina no Dieva un kaitē mūsu draudzībai ar viņu. Turklāt slikti lēmumi garīgā ziņā var nodarīt postu citiem — ar savu nepārdomāto rīcību mēs varam radīt citiem nevajadzīgus uztraukumus un pat kļūt kādam par klupšanas akmeni un varam arī graut draudzes vienotību. Tātad nav vis vienalga, kādus lēmumus mēs pieņemam personiskos jautājumos. (Nolasīt Romiešiem 14:19; Galatiešiem 6:7.)

6. Pēc kā mums būtu jāvadās, pieņemot lēmumus?

6 Kā mēs varam pieņemt labu lēmumu tad, ja Bībelē nav skaidri norādīts, kā attiecīgajā situācijā būtu jārīkojas? Tādā gadījumā mums rūpīgi jāizsver visi faktori un jāpieņem lēmums, domājot par to, kas ir patīkami Jehovam, nevis vadoties pēc tā, kam mēs paši dotu priekšroku. (Nolasīt Psalmu 37:5.)

MUMS JĀIZPROT, KĀDA IR JEHOVAS GRIBA

7. Kā mēs varam noskaidrot, kāda ir Jehovas griba jautājumā, par kuru nav Bībeles likuma?

7 Kā gan mēs varam uzzināt, kas Jehovam patīk un kas ne, ja Bībelē par konkrēto jautājumu nekas nav teikts? Vēstulē efesiešiem, 5. nodaļas 17. pantā, ir sacīts: ”Centieties izprast, kāda ir Jehovas griba.” Bet kā mēs varam izprast, kāda ir Dieva griba? Mums ir jāvēršas pie Jehovas lūgšanā un jāņem vērā viņa vadība, ko viņš dod ar svētā gara palīdzību.

8. Kā var zināt, ka Jēzus labi izprata Jehovas gribu? Miniet piemēru.

8 Kas liecina par to, ka Jēzus labi izprata sava Tēva gribu? Piemēram, divos gadījumos,  kad daudz ļaužu bija izsalkuši, Jēzus vispirms lūdza Dievu un tad ar brīnuma palīdzību sagādāja ļaudīm pārtiku. (Mat. 14:17—20; 15:34—37.) Taču, kad Jēzus tuksnesī bija izsalcis un Velns viņu kārdināja, Jēzus atteicās pārvērst akmeņus par maizi. (Nolasīt Mateja 4:2—4.) Tā kā Jēzus labi pazina savu Tēvu un zināja, kādas ir Tēva domas, viņš saprata, ka šāda rīcība nebūtu Dievam pa prātam. Viņš apzinājās, ka Dieva griba nav tāda, lai viņš izmantotu savu varu savtīgos nolūkos. Atteikdamies pārvērst akmeņus par maizi, Jēzus apliecināja, ka pazemīgi paļaujas uz Jehovas vadību un gādību.

9., 10. Kas mums palīdzēs pieņemt gudrus lēmumus? Paskaidrojiet ar piemēru.

9 Ja mēs, līdzīgi Jēzum, vēlamies pieņemt gudrus lēmumus, mums jāpaļaujas uz Jehovas vadību. Mums jārīkojas saskaņā ar Bībeles padomu: ”Paļaujies uz to Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to Kungu un vairies no ļauna.” (Sal. Pam. 3:5—7.) Pētot Bībeli, lai labāk iepazītu Jehovas domas, mēs varēsim izprast, ko Jehova no mums gaida ikvienā situācijā. Jo labāk mēs zināsim, kā domā Jehova, jo vairāk mūsu sirds būs noskaņota atsaukties uz Jehovas vadību. (Ecēh. 11:19.)

10 Minēsim šādu piemēru: precēta sieviete iepērkoties ierauga skaistu kurpju pāri, taču tās ir ļoti dārgas. Viņa apdomā, ko teiktu viņas vīrs, ja tiktu iztērēta tik liela nauda. Visticamāk, vīra viedoklis viņai ir skaidrs, lai gan viņa paša nav līdzās. Laikam ejot, viņa ir labi iepazinusi vīra domas par to, kā būtu jāizmanto ģimenes ierobežotie līdzekļi, un saprot, kāds būtu vīra viedoklis par šādu pirkumu. Arī mēs, aizvien labāk iepazīstot Jehovas domas un to, kā viņš ir rīkojies, uzlabosim savu izpratni par to, ko mūsu debesu Tēvs no mums gaida dažādās situācijās.

KĀ VAR NOSKAIDROT JEHOVAS DOMAS?

11. Kādus jautājumus mēs varam pārdomāt, lasot un pētot Bībeli? (Sk. ” Iedziļinoties Bībelē, pārdomāsim”.)

11 Lai iepazītu Jehovas domas, ir svarīgi regulāri iedziļināties Bībelē. Lasot un pētot Bībeli, mēs varam pārdomāt: ”Ko lasītais atklāj par Jehovu, viņa rīcību un domām?” Mums jāveido tāda pati nostāja, kāda bija psalmu sacerētājam Dāvidam, kurš rakstīja: ”Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas! Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani, jo Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienumēr.” (Ps. 25:4, 5.) Pārdomādami kādu Bībeles fragmentu, mēs varam apsvērt šādus jautājumus: ”Kā šo informāciju es varu izmantot savā dzīvē? Kādās situācijās es to varu izmantot? Vai es varu to izmantot mājās, darbā, skolā vai kalpošanā?” Mums būs vieglāk saprast, mēs varam likt lietā uzzināto, kad būsim noskaidrojuši, kādās situācijās tas būtu izmantojams.

12. Kā mūsu literatūra un sapulces palīdz mums labāk saprast, kādas ir Jehovas domas par dažādiem jautājumiem?

12 Vēl mēs varam noskaidrot Jehovas domas par dažādiem jautājumiem, ja pievēršam nopietnu uzmanību uz Bībeli balstītajiem padomiem, ko sniedz viņa organizācija. Piemēram, lai labāk izprastu, ko Jehova no mums gaida, kad mums jāpieņem personiskas dabas lēmumi, lieti noder Pētīšanas palīgs Jehovas lieciniekiem un citi Bībeles pētīšanas palīglīdzekļi. Mēs daudz gūstam, arī uzmanīgi  klausoties mūsu sapulcēs un piedaloties tajās. Pārdomādami to, ko mēs uzzinām sapulcēs, mēs spēsim labāk izprast, kādas ir Jehovas domas, un saskaņot ar tām savējās. Izmantojot visu, ko Jehova ir sagādājis, lai nodrošinātu mūs ar garīgo uzturu, mēs arvien labāk iepazīsim Jehovas domas. Tā mēs spēsim pieņemt lēmumus, kurus mūsu mīlošais Dievs patiešām svētīs.

PIEŅEMOT LĒMUMUS, SASKAŅOSIM SAVAS DOMAS AR JEHOVAS DOMĀM

13. Miniet piemēru, kā, izprazdami Jehovas domas, mēs varam pieņemt gudrus lēmumus!

13 Pievērsīsim uzmanību kādai situācijai un padomāsim, kā, izprazdami Jehovas domas, mēs varam pieņemt gudrus lēmumus. Iespējams, mēs vēlamies kalpot pilnu slodzi, un, lai īstenotu savu mērķi, mēs sākam kaut ko vienkāršot savā dzīvē. Bet vienlaikus mums varbūt uzmācas raizes, vai jutīsimies laimīgi bez dažām dzīves ērtībām. No vienas puses, Bībelē nav tāda likuma, ka visiem ir jākļūst par pionieriem, — mēs varētu turpināt uzticīgi kalpot Jehovam tāpat kā līdz šim. No otras puses, Jēzus ir solījis, ka tie, kas Dieva valstības dēļ ir gatavi kaut ko upurēt, saņems bagātīgas svētības. (Nolasīt Lūkas 18:29, 30.) Turklāt Bībelē paskaidrots, ka Jehovam sagādā prieku ”mutes labprātīgie upuri” un tas, ka no sirds tiek atbalstīta patiesā pielūgsme. (Ps. 119:108; 2. Kor. 9:7.) Ja apsvērsim šos Bībeles principus un lūgsim Jehovam vadību, mēs noteikti spēsim izprast, kādas ir Jehovas domas, un varēsim pieņemt lēmumu, kas nāks mums par labu un ko mūsu debesu Tēvs atbalstīs.

14. Kā mēs varam noskaidrot Jehovas viedokli par kādu ģērbšanās stilu?

14 Vēl kāds piemērs. Iespējams, jums ļoti patīk noteikts ģērbšanās stils, kas dažiem draudzes locekļiem var likt justies neērti. Tomēr jūs zināt, ka Bībelē nav tādu likumu, kas liegtu tā ģērbties. Bet kādas ir Jehovas domas šajā jautājumā? Apustulis Pāvils, Dieva iedvesmots, ieteica: ”Lai sievietes ģērbjas kārtīgi, pieticīgi un prātīgi un greznojas nevis ar visādi sapītiem matiem, zeltu, pērlēm vai ļoti dārgām drānām, bet tā, kā pienākas sievietēm, kas apgalvo, ka bīstas Dievu, proti, ar labiem darbiem.” (1. Tim. 2:9, 10.) Šajā padomā ietvertais princips attiecas arī uz vīriešiem draudzē. Uzticīgiem Jehovas kalpiem ir jādomā  ne tikai par personīgām vēlmēm, bet arī par to, kā viņu ārējais izskats un apģērbs var ietekmēt citu jūtas. Pieticība un mīlestība mūs mudinās rēķināties ar ticības biedru viedokli, lai mēs neliktu citiem justies neērti un neaizvainotu neviena jūtas. (1. Kor. 10:23, 24; Filip. 3:17.) Paturot prātā Bībeles padomus, mēs varēsim izprast, kādas ir Jehovas domas konkrētajā jautājumā, un pieņemt tādus lēmumus, kas viņu iepriecinās.

15., 16. a) Ko Jehova par mums domātu, ja mēs nodotos seksuālām fantāzijām? b) Kā mēs varam noskaidrot Jehovas viedokli, izvēloties izklaidi? c) Kā būtu jāpieņem nopietni lēmumi?

15 Bībelē var lasīt, ka Jehovu sāpina, ja cilvēki dara ļaunu un ja viņi ”ik dienu savā sirdī domā tik ļaunu”. (Nolasīt 1. Mozus 6:5, 6, LB-2012.) [1] Šie Bībeles panti palīdz saprast, ka nodoties seksuālām fantāzijām ir nepareizi, jo tas var beigties ar nopietnu grēku, kas ir nosodīts Bībelē, un šāda fantazēšana ir arī krasā pretrunā ar Jehovas tīrajām domām. Kristus māceklis Jēkabs rakstīja: ”Gudrība, kas nāk no augšas, pirmām kārtām ir tīra, tad miermīlīga, saprātīga, tā labprāt paklausa, ir pilna žēlsirdības un labu augļu, tā nav ne aizspriedumaina, ne liekulīga.” (Jēk. 3:17.) Ņemot to vērā, mēs izjutīsim pamudinājumu atteikties no izklaides, kas izraisa netīras domas un uzkurina nepareizas tieksmes. Kristieši, kas cenšas izprast Jehovas domas, pat neapsver iespēju kavēt laiku ar grāmatu, filmu vai spēli, kurā ir izcelts kaut kas tāds, ko Jehova ienīst. Bībelē Jehovas viedoklis ir izpausts pilnīgi skaidri.

16 Daudzās situācijās var pieņemt dažādus lēmumus, kas būtu pa prātam Jehovam. Tomēr, kad jāpieņem nopietni lēmumi, dažreiz ir labi lūgt padomu draudzes vecākajiem vai citiem pieredzējušiem kristiešiem. (Tit. 2:3—5; Jēk. 5:13—15.) Protams, nebūtu pareizi prasīt, lai citi pieņemtu lēmumu mūsu vietā. Kristiešiem ir jāvingrina ”sava spriestspēja”. (Ebr. 5:14.) Mums visiem ir jārīkojas saskaņā ar Dieva iedvesmotajiem Pāvila vārdiem: ”Katram jānes sava nasta.” (Gal. 6:5.)

17. Kā mums nāk par labu tas, ka pieņemam lēmumus, kas ir patīkami Jehovam?

17 Ja pieņemsim lēmumus, kas ir saskaņā ar Jehovas domām, mēs tuvosimies viņam. (Jēk. 4:8.) Turklāt Jehova būs pret mums labvēlīgs un mūs svētīs. Tas savukārt stiprinās mūsu ticību viņam. Tāpēc centīsimies vadīties pēc Bībeles likumiem un principiem, jo tie palīdz izprast Dieva domas dažādos jautājumos. Mēs, bez šaubām, visu mūžību varēsim uzzināt kaut ko jaunu par Jehovu. (Īj. 26:14.) Tomēr jau tagad mēs varam cītīgi vairot gudrību, zināšanas un izpratni, kas mums palīdzēs pieņemt saprātīgus lēmumus. (Sal. Pam. 2:1—5.) Nepilnīgu cilvēku idejas un nodomi nepārtraukti mainās, bet ”tā Kunga padoms pastāv mūžīgi, un Viņa sirds nodomi ir spēkā uz audžu audzēm”. (Ps. 33:11.) Ir skaidrs, ka vislabākos lēmumus personiskas dabas jautājumos mēs spēsim pieņemt tad, kad mūsu domas un rīcība būs saskaņā ar mūsu neizmērojami gudrā Dieva Jehovas domām.

^ [1] (15. rindkopa.) ”Un Kungs redzēja, ka pieaug cilvēka ļaunums uz zemes un viss, ko viņš veidojis, ik dienu savā sirdī domā tik ļaunu! Un Kungs nožēloja, ka uz zemes taisījis cilvēku, un tas mocīja viņa sirdi.”