Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Jūnijs 2017

Atbalstīsim Jehovas varu!

Atbalstīsim Jehovas varu!

”Jehova, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visu.” (ATKL. 4:11.)

DZIESMAS: 12., 150.

1., 2. Par ko mums jābūt pārliecinātiem? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

KĀ BIJA minēts iepriekšējā rakstā, Sātans ir apšaubījis Jehovas tiesības uz augstāko varu un apgalvojis, ka cilvēkiem klātos labāk, ja tie visu savā dzīvē noteiktu paši. Vai Sātanam varētu būt taisnība? Pieņemsim, ka cilvēki, kuri nolemtu nepakļauties Dievam, varētu dzīvot mūžīgi. Vai viņiem klātos labāk, ja pār viņiem nevaldītu Dievs? Un vai personiski mēs justos laimīgāki, ja varētu dzīvot mūžīgi, vienlaikus būdami pilnīgi neatkarīgi?

2 Ikvienam no mums pašam jāizlemj, vai mēs vēlamies pakļauties Dievam. Mums šis jautājums ir dziļi jāpārdomā. Tā mēs varēsim secināt, ka Dieva valdīšana ir vislabākā un ka viņš ir pelnījis, lai mēs no visas sirds atbalstītu viņa varu. Bībelē mēs varam atrast pamatu šādai pārliecībai. Vispirms apskatīsim, kas Bībelē teikts par Jehovas tiesībām uz augstāko varu.

JEHOVAM IR TIESĪBAS VALDĪT

3. Kāpēc vienīgi Jehovam ir tiesības uz augstāko varu?

3 Jehovam ir tiesības uz augstāko varu tāpēc, ka viņš ir Visvarenais Dievs un Radītājs. (1. Laiku 29:11; Ap. d. 4:24.) Apustulis Jānis aprakstīja redzējumu, kurā 144 tūkstoši Kristus līdzvaldnieku slavē Dievu: ”Jehova, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visu un pēc tavas gribas viss ir tapis un ir radīts!” (Atkl. 4:11.) Tā kā Jehova ir  radījis visu, ir skaidrs, ka viņam ir tiesības valdīt gan pār cilvēkiem, gan pār garīgajām būtnēm.

4. Kāpēc var apgalvot, ka nepakļaušanās Dieva varai ir nepareiza gribas brīvības izmantošana?

4 Sātans nav radījis itin neko. Tāpēc viņam nav nekāda pamata pieprasīt tiesības valdīt. Saceļoties pret Jehovu, šis eņģelis un pirmie divi cilvēki rīkojās neiedomājami augstprātīgi. (Jer. 10:23.) Vai gribas brīvība, ar ko viņi bija apveltīti, viņiem deva tiesības izvēlēties neatkarību no Dieva? Protams, nē. Gribas brīvība ļauj cilvēkiem ik dienas pieņemt daudzus un dažādus lēmumus. Bet tā nedod viņiem tiesības sacelties pret savu Radītāju un Dzīvības devēju. Šāda gribas brīvības izmantošana neapšaubāmi ir nepareiza. Mums, cilvēkiem, ir jāpakļaujas Jehovam, jo viņam ir tiesības pār mums valdīt.

5. Kas mums ļauj būt pārliecinātiem, ka Dieva lēmumi ir taisnīgi?

5 Ir vēl viens iemesls, kāpēc tieši Jehova ir tas, kuram ir jāvalda pār visu. Viņš īsteno varu absolūti taisnīgi. Jehova par sevi ir sacījis: ”Es esmu tas Kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību.” (Jer. 9:23.) Lai izlemtu, kas ir taisnīgi un kas ne, viņam nav jābalstās uz nepilnīgu cilvēku izveidotiem likumu krājumiem. Viņam pašam piemīt nevainojama taisnīguma izjūta, un, pamatojoties uz to, viņš ir devis likumus cilvēkiem. Jehovas ”troņa pamati” ir ”taisnība un tiesa”, tāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka visi viņa likumi un lēmumi ir taisnīgi, bet principi — nevainojami. (Ps. 89:15; 119:128.) Turpretī Sātans, kas ir apgalvojis, ka Jehovas valdīšanai piemīt trūkumi, pats nav spējis izveidot pasauli, kurā valdītu taisnība.

6. Kāds ir vēl viens iemesls, kāpēc Jehovam ir tiesības valdīt?

6 Jehovam pār visu ir jāvalda arī tāpēc, ka vienīgi viņam piemīt vajadzīgās zināšanas un gudrība, lai gādātu par visu radīto. Piemēram, viņš savam Dēlam deva spēju dziedināt tādas slimības, kuru priekšā ārsti bija bezspēcīgi. (Mat. 4:23, 24; Marka 5:25—29.) Jēzus veiktā cilvēku dziedināšana no Jehovas viedokļa nebija nekāds brīnums. Jehova saprot visus procesus, kas noris cilvēka organismā, un spēj izlabot to, kas ir sabojājies. Tāpat viņam piemīt gudrība, kas vajadzīga, lai varētu piecelt cilvēkus no nāves un novērstu dabas katastrofas.

7. Kas liecina, ka Jehovas gudrība ir daudz pārāka par Sātana varā esošās pasaules gudrību?

7 Sātana varā esošā pasaule joprojām cenšas atrast veidus, kā atrisināt valstu iekšējos un starptautiskos konfliktus. Taču vienīgi Jehovam piemīt gudrība, kas nepieciešama, lai nodrošinātu pasaulē mieru. (Jes. 2:3, 4; 54:13.) Domājot par Jehovas izcilo gudrību un zināšanām, mēs, līdzīgi apustulim Pāvilam, jūtam pamudinājumu izsaukties: ”Kāds Dieva bagātības, gudrības un zināšanu dziļums! Cik neizzināmi ir viņa spriedumi un neizdibināmi viņa ceļi!” (Rom. 11:33.)

JEHOVAS VALDĪŠANAS VEIDS IR VISLABĀKAIS

8. Kas jūs īpaši piesaista tajā, kā Jehova īsteno savu varu?

8 Bībelē ir paskaidrots ne tikai tas, kāpēc Jehovam ir tiesības valdīt, bet arī tas, kāpēc viņa valdīšanas veids ir vislabākais. Pirmkārt, viņš valda ar mīlestību. Mūs pārņem saviļņojums, kad domājam par to, kā Dievs īsteno savu varu. Viņš ir ”apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs  un bagāts žēlsirdībā un uzticībā”. (2. Moz. 34:6.) Pret cilvēkiem, kas viņam kalpo, viņš izturas ar cieņu. Viņš mums var dot vairāk, nekā mēs jebkad spētu sev nodrošināt paši. Pilnīgi pretēji Sātana apgalvotajam, Jehova neliedz saviem kalpiem neko labu. Viņš pat ir atdevis savu mīļoto Dēlu, lai mēs varētu iegūt mūžīgu dzīvi! (Nolasīt Psalmu 84:12; Romiešiem 8:32.)

9. Kas pierāda, ka Dievs interesējas par ikvienu no mums personīgi?

9 Jehova gādā par savu tautu kopumā, bet viņš arī interesējas par katru no mums personīgi. Padomāsim par tiem trijiem gadsimtiem, kad Jehova iecēla soģus un palīdzēja tiem atbrīvot izraēliešu tautu no apspiedējiem. Visai tautai tik smagajā laikā Jehova neatstāja bez ievērības arī atsevišķus cilvēkus. Piemēram, viņš ievēroja kādu sveštautieti, vārdā Rute. Lai varētu pielūgt patieso Dievu kopā ar viņa tautu, Rute bija no daudz kā atteikusies. Jehova dāvāja viņai vīru un dēlu. Bet ar to Jehovas svētības Rutei nebeidzās. Pēc augšāmcelšanas Rute uzzinās, ka bija kļuvusi par Mesijas priekšteci un ka viņas dzīve ir aprakstīta Bībeles grāmatā, kas nosaukta viņas vārdā. Vai varat iztēloties, cik pacilāta viņa jutīsies? (Rut. 4:13; Mat. 1:5, 16.)

10. Kāpēc var teikt, ka Jehovas vara cilvēkus lieki neierobežo?

10 Jehovas valdīšana ne mazākajā mērā nav despotiska. Tie, kas pakļaujas Jehovas varai, var izjust brīvību un prieku. (2. Kor. 3:17.) Dāvids teica: ”Spēks un greznums viņa priekšā, pie viņa mīt prieks un varenība!” (1. Laiku 16:7, 27, LB-2012.) Ētans, viens no psalmu sacerētājiem, rakstīja: ”Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt; tā staigā Tava vaiga spožajā gaismā, ak Kungs! Par Tavu vārdu viņi līksmo arvienu un gavilē par Tavu taisnību.” (Ps. 89:16, 17.)

11. Kā mēs varam nostiprināt savu pārliecību, ka Jehovas valdīšanas veids ir vislabākais?

11 Jo biežāk mēs pārdomājam, kā izpaužas Jehovas labestība, jo vairāk nostiprinās mūsu pārliecība, ka viņa valdīšanas veids ir vislabākais. Mēs domājam tāpat kā psalmu sacerētājs, kas atzina: ”Tiešām, viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstošas citas!” (Ps. 84:11.) Mums par to nav ne mazāko šaubu! Jehova taču ir mūsu Radītājs, tāpēc viņš zina, kas mums vajadzīgs, lai mēs būtu laimīgi, un viņš mums to bagātīgi dāvā. Visas viņa prasības nāk mums par labu, un, tām paklausot, mēs jūtam lielu prieku. Tā tas ir arī tad, kad Dieva prasību pildīšana ir saistīta ar grūtībām. (Nolasīt Jesajas 48:17.)

12. Kāds ir galvenais iemesls, kāpēc mēs atbalstām Jehovas varu?

12 Bībelē var lasīt, ka pēc Kristus tūkstoš gadu valdīšanas daļa cilvēku izlems sacelties pret Jehovas varu. (Atkl. 20:7, 8.) Kāpēc? Tajā laikā Sātans, kas būs ”atbrīvots no sava cietuma”, atkal gribēs novērst cilvēkus no Dieva. Visdrīzāk, viņš pūlēsies panākt, lai cilvēki kļūtu savtīgi. Tā viņš ir rīkojies visā cilvēces vēstures gaitā. Varbūt viņš centīsies pārliecināt cilvēkus, ka tie var dzīvot mūžīgi, nepakļaujoties Jehovam. Protams, nekas tāds nav iespējams. Tomēr mums ir jāpārdomā jautājums: vai šādas izredzes mums liktos vilinošas un mēs būtu gatavi noticēt šādiem meliem? Ja mēs mīlam Jehovu un esam pārliecināti par viņa labestību un par to, ka viņam ir tiesības uz augstāko varu, tad tamlīdzīgi Sātana apgalvojumi mūsos izraisīs tikai pretīgumu. Mums nebūs ne mazākās vēlēšanās dzīvot bez pakļaušanās Jehovas varai, kas balstīta uz mīlestību.

 UZTICĪGI ATBALSTĪSIM DIEVA VARU

13. Kā vēl mēs varam paust savu atbalstu Dieva varai?

13 Jehova neapšaubāmi ir pelnījis, ka mēs no visas sirds atbalstām viņa varu. Kā noskaidrojām, viņam ir tiesības valdīt un viņa valdīšanas veids ir vislabākais. Mēs apliecinām savu atbalstu viņa varai, paklausot viņa norādījumiem un uzticīgi viņam kalpojot. Kā vēl mēs varam parādīt, ka atbalstām viņa varu? Mums jācenšas darīt visu tā, kā to darītu Jehova. Tādā veidā mēs parādām, ka pakļaujamies viņa varai labprāt un uzskatām viņa valdīšanu par labāko, kāda vien var būt. (Nolasīt Efesiešiem 5:1, 2.)

14. Kā draudžu vecākie, vīri un tēvi var līdzināties Jehovam?

14 Pētot Bībeli, mēs esam uzzinājuši, ka Jehova valda ar mīlestību. Tāpēc draudžu vecākie un ģimeņu galvas, kas augstu vērtē viņa varu, nav pret citiem pārlieku prasīgi un nevēlas tos ik uz soļa kontrolēt, it kā viņiem piederētu neierobežota vara pār citiem. Šie kristieši cenšas līdzināties Jehovam. Pāvils rādīja lielisku priekšzīmi, kā var līdzināties Dievam un viņa Dēlam. (1. Kor. 11:1.) Viņš nevienu nekaunināja un nespieda rīkoties tā, kā būtu rīkojies viņš pats, — viņš lūdza kristiešus sekot viņa ieteikumiem. (Rom. 12:1; Efes. 4:1; Filem. 8—10.) Tieši tā dara Jehova. Tātad līdzīgi ir jārīkojas visiem, kas no sirds atbalsta viņa varu.

15. Kādai ir jābūt mūsu attieksmei pret Dieva noteikto kārtību?

15 Kāda ir mūsu attieksme pret Dieva noteikto kārtību? Ja mēs izpaužam cieņu pret kristiešiem, kam ir uzticēta vadība, un sadarbojamies ar viņiem, mēs atbalstām Dieva varu. Mums ir jāpakļaujas teokrātiskajai kārtībai arī tad, kad mēs līdz galam nesaprotam kādu lēmumu vai tam nepiekrītam. Cilvēkiem pasaulē šāda nostāja nav raksturīga. Turpretī  tie, kas pakļaujas Jehovas varai, labprāt pakļaujas arī viņa iedibinātajai kārtībai. (Efes. 5:22, 23; 6:1—3; Ebr. 13:17.) Tas Dieva kalpiem nāk vienīgi par labu, jo viņš cilvēkiem vienmēr vēl tikai pašu labāko.

16. Kā mēs varam apliecināt savu atbalstu Dieva varai, kad mums jāpieņem lēmumi personiskas dabas jautājumos?

16 Mēs parādām savu atbalstu Dieva varai arī ar to, kādus lēmumus pieņemam personiskos jautājumos. Jehova mums nav devis konkrētus norādījumus katrai dzīves situācijai. Bet viņš mums palīdz izprast, kādas ir viņa domas dažādos jautājumos. Tā mēs varam secināt, kāds lēmums mums būtu jāpieņem. Piemēram, viņš nav sīki noteicis, kā kristiešiem būtu jāģērbjas. Bet viņš Bībelē ir darījis zināmu, ka vēlas, lai mēs ”ģērbtos kārtīgi, pieticīgi” — tā, kā pienākas cilvēkiem, kas pārstāv Dievu. (1. Tim. 2:9, 10.) Tāpat viņš vēlas, lai mēs nekļūtu citiem par klupšanas akmeni un lai mēs ņemtu vērā, kā mūsu lēmumi ietekmē citus. (1. Kor. 10:31—33.) Ja mums svarīgākais ir nevis tas, kam mēs paši dotu priekšroku, bet gan Jehovas viedoklis, mēs pierādām, ka no sirds atbalstām viņa varu.

Atbalstīsim Dieva varu, kad mums jāpieņem lēmumi personiskos jautājumos un kad jārisina dažādas situācijas ģimenē. (Sk. 16.—​18. rindkopu)

17., 18. Kā precēti kristieši var apliecināt, ka atbalsta Jehovas varu?

17 Reizēm ģimenē var izveidoties situācija, kurā vīram un sievai ir īpaši jāpūlas atbalstīt Jehovas varu. Iespējams, attiecības laulāto starpā nav tik labas, kā bija cerēts, un abi jūtas vīlušies savā laulībā. Dzīvesbiedriem noteikti nāktu par labu pārdomas, kā Jehova izturējās pret savu tautu — izraēliešiem. Viņš sevi sauca par šīs tautas vīru. (Jes. 54:5; 62:4.) Šī ”laulība” nepavisam nebija viegla! Taču Jehova ar vieglu roku neatteicās no izraēliešu tautas. Viņš daudzkārt apžēlojās par viņiem un palika uzticīgs līgumam, ko bija ar viņiem noslēdzis. (Nolasīt Psalmu 106:43—45.) Domājot par to, cik uzticīgi Dievs mīl savus kalpus, mums rodas vēlēšanās viņam tuvoties.

18 Precēti kristieši, kas mīl Jehovu, vēlas rīkoties pēc viņa prāta. Ja laulībā rodas grūtības, viņi nedomā, ka vienīgais risinājums ir saraut laulības saites. Viņi apzinās, ka viņus ir savienojis Jehova un ka Jehova vēlas, lai viņi turētos kopā. Tikai tad, ja kāds no dzīvesbiedriem ir rīkojies netikli, laulība Dieva acīs var tikt šķirta un ir pieļaujama atkārtota stāšanās laulībā. (Mat. 19:5, 6, 9.) Dzīvesbiedri, kas cenšas darīt visu viņu situācijā iespējamo, lai uzlabotu attiecības laulībā, atbalsta Jehovas varu.

19. Kas mums jādara, kad kļūdāmies?

19 Mēs neesam pilnīgi, tāpēc laiku pa laikam ar savu rīcību sarūgtinām Jehovu. Viņš labi saprot, kādā stāvoklī mēs atrodamies, tāpēc ir sagādājis izpirkumu. Kad mēs kļūdāmies, mums uz šī izpirkuma pamata ir jālūdz Jehovam piedošana. (1. Jāņa 2:1, 2.) No savām kļūdām mums ir jāmācās, nevis nemitīgi par tām sevi jāšausta. Ja mēs paši neattālināmies no Jehovas, viņš mums piedod un palīdz garīgā ziņā atspirgt un turpināt viņam kalpot. (Ps. 103:3.)

20. Kāpēc ir svarīgi jau tagad atbalstīt Jehovas varu?

20 Jaunajā pasaulē visi pakļausies Jehovas varai un mācīsies no viņa. (Jes. 11:9.) Bet Jehova mūs māca jau tagad. Tuvojas laiks, kad jautājums par to, vai Jehovam ir tiesības uz augstāko varu, būs atrisināts. Tāpēc atbalstīsim Dieva varu, paklausot viņa norādījumiem, uzticīgi viņam kalpojot un no sirds cenšoties darīt visu tā, kā to darītu Jehova.