IKVIENS no mums ir uzbrukuma mērķis. Sātans, kas ir mūsu galvenais ienaidnieks, izmanto pret mums kādu ļoti bīstamu ieroci. Kas tas ir? Tā ir propaganda. Ar šo ieroci nevienu nevar savainot fiziski, bet tāpēc tas nav mazāk bīstams — ar to tiek veikts uzbrukums mūsu prātam.

Apustulis Pāvils labi zināja, cik bīstami ir Sātana izmantotie paņēmieni cilvēku pievilšanai, bet daļa pirmā gadsimta kristiešu to tik skaidri nesaprata. Piemēram, Korintā daži acīmredzot bija kļuvuši pašpārliecināti. Viņi domāja, ka tik stingri ”stāv” ticībā, ka nekad ”nekritīs”. (1. Kor. 10:12.) Tāpēc Pāvils viņus brīdināja: ”Es baidos, ka, tāpat kā čūska ar savu viltību piekrāpa Ievu, jūsu prāts varētu tikt sabojāts un novērsts no skaidrības un tīrības, kas pienākas Kristum.” (2. Kor. 11:3.)

Pāvila vārdi mums atgādina, ka mēs nedrīkstam ieslīgt pašapmierinātībā, uzskatot, ka ar mūsu ticību nekas slikts nevar notikt. Lai Sātans negūtu virsroku cīņā par mūsu prātu, mums jāapzinās, cik bīstama var būt propaganda, un jāmācās sevi pasargāt no viltīgas propagandas ietekmes.

CIK BĪSTAMA VAR BŪT PROPAGANDA?

Kāda ir propaganda, ko izplata Sātans? Tā ir tendenciozi atspoguļota vai sagrozīta informācija, kas tiek sistemātiski izplatīta, lai ietekmētu cilvēku viedokli un pamudinātu viņus uz noteiktu rīcību. Kā teikts kādā grāmatā, daudziem propaganda asociējas ar ”meliem, faktu izkropļošanu, maldināšanu, prāta kontrolēšanu, psiholoģisku karu” un saistās ar ”neētiskiem un negodīgiem paņēmieniem”. (Propaganda and Persuasion.)

Cik bīstama var būt propaganda? To var salīdzināt ar bezkrāsainu indīgu gāzi bez smaržas. Propagandu ir grūti pamanīt. Venss  Pekards, kas pētījis, kā tiek ietekmēti cilvēku uzskati, rakstīja: ”Mēs pakļaujamies ietekmēšanai un manipulēšanai daudz lielākā mērā, nekā paši to apzināmies.” Kā uzsvēra kāds zinātnieks, ar propagandu cilvēkus var ”viegli pamudināt uz bezgala bīstamu rīcību”, piemēram, tā var izraisīt ”genocīdu.., karus.., rasistisku histēriju, reliģisku neiecietību un cita veida iracionālu rīcību”. (Easily Led—A History of Propaganda.)

Padomāsim: ja cilvēku viedokli tik spēcīgi var ietekmēt citi cilvēki, vai gan Sātans to nevar ietekmēt daudz, daudz spēcīgāk? Sātans ir pētījis cilvēku izturēšanos jau kopš cilvēces vēstures pirmsākumiem. Viņa varā atrodas ”visa pasaule”, un viņš nekavējas to izmantot, lai izplatītu melus. (1. Jāņa 5:19; Jāņa 8:44.) Viņam ir izdevies ”padarīt aklu” daudzu cilvēku prātu, tāpēc var teikt, ka viņš ”maldina visu pasauli”. (2. Kor. 4:4; Atkl. 12:9.) Kā mēs varam sevi pasargāt no viņa propagandas ietekmes?

RŪPĒSIMIES PAR AIZSARDZĪBU

Jēzus minēja kādu vienkāršu principu: ”Jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība jūs atbrīvos.” (Jāņa 8:31, 32.) Taču jebkurā karā tieši patiesība bieži vien ir pirmais ”kritušais”. Garīgajā cīņā, kurā mēs esam iesaistīti, mums ir vajadzīgs uzticamas informācijas avots, lai ienaidnieks nevarētu ar mums manipulēt. Jehova mums ir sagādājis šādu avotu. Bībelē mēs varam atrast visu, kas nepieciešams, lai nezaudētu cīņā ar Sātanu un nepakļautos viņa propagandai. (2. Tim. 3:16, 17.)

Protams, to zina arī Sātans, tāpēc viņš visādi mēģina panākt, lai cilvēki nelasītu Bībeli un neiedziļinātos tajā. Nekļūsim par viņa viltību upuriem! (Efes. 6:11.) Centīsimies izprast patiesību visā pilnībā. (Efes. 3:18.) Bez šaubām, tas prasa pūles. Profesors Noams Čomskis vienā no savām grāmatām par to rakstīja: ”Patiesību neviens kā ar karoti mutē neielies. Katram pašam ir jācenšas to noskaidrot.” Tas ir iespējams, ja mēs ”katru dienu pētījam Rakstus”. (Ap. d. 17:11.)

Mums jāapzinās, cik bīstama ir propaganda, un jācenšas sevi pasargāt no tās ietekmes

Sātans nevēlas, ka mēs spriestu skaidri un izdibinātu patiesību. Propaganda ”visefektīvākā ir tad, ja.. cilvēki ir atradināti domāt kritiski”, uzsvērts darbā Media and Society in the Twentieth Century (Plašsaziņas līdzekļi un  sabiedrība 20. gadsimtā). Tāpēc ir nesaprātīgi akli ticēt visam, ko dzirdam. (Sal. Pam. 14:15.) Liksim lietā savas prāta spējas, ko mums ir dāvājis Dievs, un vienmēr centīsimies noskaidrot, kāda ir patiesība. (Sal. Pam. 2:10—15; Rom. 12:1, 2.)

NEĻAUSIM SĀTANAM RADĪT ŠĶELŠANOS

Militārie stratēģi ar propagandas palīdzību cenšas vājināt pretinieka cīņas sparu. Reizēm viņi ar viltu mēģina panākt, lai pretinieka kareivji sāktu cīnīties savā starpā vai kāda vienība atšķeltos no karaspēka. Kāds vācu armijas ģenerālis, runādams par iemesliem, kāpēc Vācija zaudēja Pirmajā pasaules karā, esot teicis: ”Pretinieka propaganda mūs bija hipnotizējusi, gluži kā čūska hipnotizē trusīti.” Sātans rīkojas līdzīgi, izmantodams taktiku ”skaldi un valdi”. Piemēram, viņš cenšas izraisīt strīdus Jehovas kalpu starpā. Viņš vēlas panākt, lai Jehovas kalpi, kas domā, ka viņiem ir nodarīta netaisnība, vai kas izjūt aizvainojumu, norobežotos no Jehovas organizācijas.

Neļausim Sātanam mūs pievilt! Vadīsimies pēc Bībeles principiem un veicināsim vienotību kristīgo brāļu un māsu saimē! Bībelē kristieši ir mudināti ”augstsirdīgi piedot” cits citam un risināt domstarpības bez kavēšanās. (Kol. 3:13, 14; Mat. 5:23, 24.) Tajā var lasīt arī nopietnu padomu nenorobežoties no draudzes. (Sal. Pam. 18:1.) Stiprināsim savu apņēmību nepadoties Sātana viltīgajai propagandai! Padomāsim: ”Pēc kādiem principiem es vadījos iepriekšējo reizi, kad mani aizvainoja kāds ticības biedrs? Vai es pakļāvos Dieva garam vai pasaules garam?” (Gal. 5:16—26; Efes. 2:2, 3.)

NEZAUDĒSIM PAĻĀVĪBU UZ JEHOVAS ORGANIZĀCIJU

Ja kareivis vairs neuzticas savam vadītājam, viņa kaujas spējas vājinās, tāpēc propagandisti cenšas mazināt kareivju uzticēšanos komandieriem. Viņi varbūt lieto tādus saukļus kā ”Neticiet saviem vadītājiem!” un ”Neļaujiet sevi ievest nelaimē!”. Lai šīs frāzes izklausītos ticamas, propagandisti veikli izmanto pat visniecīgākās vadītāju kļūdas. Tieši tāpat dara Sātans. Viņš pūlas sagraut mūsu paļāvību uz tiem, ar kuru starpniecību Jehova savā organizācijā īsteno vadību.

 Kā sevi pasargāt no šādiem uzbrukumiem? Būsim apņēmības pilni palikt uzticīgi Jehovas organizācijai un atbalstīt cilvēkus, kam ir uzdots īstenot vadību, kaut arī neviens no viņiem nav pilnīgs. (1. Tes. 5:12, 13.) Neļausim ”ātri sevi apmulsināt” pat tad, ja atkritēju un citu maldinātāju apgalvojumi, ar kādiem tie vēršas pret Jehovas organizāciju, šķiet pamatoti. (2. Tes. 2:2; Tit. 1:10.) Ņemsim vērā Pāvila padomu Timotejam: ”Neatkāpies no tā, ko esi mācījies.., jo tu zini, no kā esi to mācījies.” (2. Tim. 3:14, 15.) Pastāv neskaitāmi pierādījumi, kas liecina, ka mēs varam uzticēties grupai, ar kuras starpniecību Jehova jau gandrīz simt gadu vada savus kalpus pa patiesības ceļu. (Mat. 24:45—47; Ebr. 13:7, 17.)

NEPADOSIMIES IEBIEDĒŠANAI

Sātana propaganda mēdz būt ne vien slēpta, bet arī tieša un klaja. Reizēm viņš izmanto iebiedēšanu — ”vienu no senākajiem propagandas paņēmieniem”. (Easily Led—A History of Propaganda.) Piemēram, asīrieši centās ietekmēt savus ienaidniekus un turēt pakļautībā iekarotās tautas, liekot lietā ”gan iebiedēšanas politiku, gan propagandu”, rakstīja profesors Filips Teilors. Lai pakļautu cilvēkus savai ietekmei, Sātans izmanto savā labā cilvēku bailes — bailes no tā, ko par viņiem teiks citi, bailes no vajāšanām, no nāves un daudz kā cita. (Jes. 8:12; Jer. 42:11; Ebr. 2:15.)

Nepieļausim, ka Sātans ar šo savu ieroci — bailēm —, panāktu, ka mēs pārstātu kalpot Jehovam. Jēzus teica: ”Nebaidieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet pēc tam vairs neko nespēj nodarīt.” (Lūk. 12:4.) Būsim pilnīgi pārliecināti, ka Jehova turēs solījumu pasargāt mūs garīgā ziņā. Nešaubīsimies, ka viņš mums dos ”neparastu spēku” un palīdzēs nepadoties Sātana mēģinājumiem mūs iebiedēt. (2. Kor. 4:7—9; 1. Pēt. 3:14.)

Protams, mēs reizēm varam justies vāji un neaizsargāti un mūs var pārņemt bailes. Bet atcerēsimies, kā Jehova uzmundrināja Jozuu: ”Esi stiprs un drošs! nebīsties un nebaiļojies! Jo tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi.” (Joz. 1:9.) Ja izjūtam raizes, tūlīt pat lūgšanā uzticēsim tās Jehovam! Tad Dieva miers sargās mūsu sirdi un prātu un mēs spēsim nepakļauties Sātana propagandai. (Filip. 4:6, 7, 13.)

Jūdejas ķēniņa Hiskijas valdīšanas laikā Asīrijas valdnieka sūtīts pārstāvis izmantoja agresīvu propagandu, lai iebiedētu Dieva tautu. Rabsaka teiktais būtībā nozīmēja: ”Neviens jūs nespēs pasargāt no asīriešu karaspēka. Pat jūsu Dievs Jehova nevarēs palīdzēt!” Turklāt šis vīrs pārgalvīgi paziņoja, ka pats Jehova asīriešiem ir licis izpostīt Jūdeju. Kā rīkojās Jehova? Viņš teica Jūdejas ķēniņam: ”Nebīsties no tiem vārdiem, kurus tu esi dzirdējis, ar ko Asirijas ķēniņa kalpi Mani ir zaimojuši!” (2. Ķēn. 18:22—25; 19:6.) Pēc tam Jehovas sūtīts eņģelis vienā pašā naktī nogalināja asīriešu nometnē 185 tūkstošus kareivju. (2. Ķēn. 19:35.)

RĪKOSIMIES GUDRI — VIENMĒR KLAUSĪSIM JEHOVAM!

Vai jums ir gadījies, skatoties filmu, just līdzi varonim, kuru kāds grib piemānīt vai ar kuru cenšas manipulēt? Iespējams, jūs gribējāt izsaukties: ”Netici tam! Tie ir meli!” Līdzīgas izjūtas ir arī eņģeļiem — mēs varam iztēloties, kā viņi, mūs vērojot, saka: ”Neļaujiet Sātanam jūs piemānīt! Neticiet viņa meliem!”

Tāpēc stingri apņemsimies nekādā gadījumā neuzklausīt Sātana propagandu. (Sal. Pam. 26:24, 25.) Klausīsim Jehovam un it visā paļausimies uz viņu! (Sal. Pam. 3:5—7.) Viņš mūs ar mīlestību aicina: ”Ņemies prātu, mans dēls, tad mana sirds priecāsies.” (Sal. Pam. 27:11.) Ja mēs tā darīsim, tad Sātanam neizdosies ietekmēt mūsu prātu un šajā garīgajā cīņā mēs būsim uzvarētāji.