Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Sludināsim labo vēsti par Jehovas augstsirdīgo labestību

Sludināsim labo vēsti par Jehovas augstsirdīgo labestību

”Visā pilnībā apliecināt labo vēsti par Dieva augstsirdīgo labestību.” (AP. D. 20:24.)

DZIESMAS: 101., 84.

1., 2. Kā apustulis Pāvils apliecināja pateicību par Dieva augstsirdīgo labestību?

RUNĀDAMS par Dieva augstsirdīgo labestību, apustulis Pāvils pamatoti teica: ”Viņa labestība man nav dāvāta velti.” (Nolasīt 1. Korintiešiem 15:9, 10.) Pāvils labi zināja, ka viņš nebija pelnījis Dieva izcilo žēlastību, jo savulaik bija vajājis kristiešus.

2 Neilgi pirms mūža beigām Pāvils savam līdzgaitniekam Timotejam rakstīja: ”Es esmu pateicīgs Kristum Jēzum, mūsu Kungam, kas man ir devis spēku, jo, uzdodams pildīt kalpošanu, viņš mani ir atzinis par uzticamu.” (1. Tim. 1:12—14.) Par kādu kalpošanu Pāvils runāja? Atbilde ir lasāma vārdos, ko Pāvils sacīja Efesas draudzes vecākajiem: ”Pat mana dvēsele man nav dārga, ja vien es varu pabeigt savu ceļu un kalpošanu, ko man ir uzticējis Kungs Jēzus, —  visā pilnībā apliecināt labo vēsti par Dieva augstsirdīgo labestību.” (Ap. d. 20:24.)

3. Kāds uzdevums bija jāveic Pāvilam? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

3 Kādu ”labo vēsti” Pāvils sludināja, un kā tā bija saistīta ar Jehovas augstsirdīgo labestību? Efesas kristiešiem Pāvils minēja: ”Jūs jau esat dzirdējuši, ka es esmu iecelts par Dieva augstsirdīgās labestības pārvaldnieku jūsu labā.” (Efes. 3:1, 2.) Pāvilam bija uzdots sludināt cittautiešiem labo vēsti, lai arī tie varētu kļūt par Kristus līdzvaldniekiem mesiāniskajā valstībā. (Nolasīt Efesiešiem 3:5—8.) Dedzīgi veikdams savu kalpošanu, Pāvils ir rādījis lielisku piemēru, no kura mēs varam mācīties. Viņš apliecināja, ka Dieva augstsirdīgā labestība viņam nebija ”dāvāta velti”.

VAI DIEVA AUGSTSIRDĪGĀ LABESTĪBA JŪS MUDINA UZ RĪCĪBU?

4., 5. Kāpēc mēs varam teikt, ka ”labā vēsts par valstību” būtībā ir arī ”labā vēsts par Dieva augstsirdīgo labestību”?

4 Pašreizējā beigu laikā Jehovas kalpiem ir uzdots sludināt ”labo vēsti par valstību.. pa visu apdzīvoto zemi par liecību visām tautām”. (Mat. 24:14.) Vēsts, ko mēs izplatām, būtībā ir arī ”labā vēsts par Dieva augstsirdīgo labestību”, jo svētības, kuras ceram pieredzēt, kad valdīs valstība, būs iespējams saņemt tāpēc, ka Jehova ar Kristus starpniecību dāvā savu labestību. (Efes. 1:3.) Vai mēs cenšamies līdzināties Pāvilam un paužam pateicību par Jehovas augstsirdīgo labestību, dedzīgi sludinādami? (Nolasīt Romiešiem 1:14—16.)

5 Iepriekšējā rakstā mēs uzzinājām, ka grēcīgie cilvēki gūst daudz svētību no Jehovas augstsirdīgās labestības. Tāpēc mums ir pienākums darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai visiem cilvēkiem pavēstītu, kā Jehova izpauž savu mīlestību un kā ikviens var to izjust. Kādas ir dažas no Dieva augstsirdīgās labestības izpausmēm, kurām mums sludināšanā jāpievērš uzmanība, lai cilvēki tās augstu vērtētu?

SLUDINĀSIM LABO VĒSTI PAR IZPIRKUMA UPURI

6., 7. Kādā ziņā, stāstot cilvēkiem par izpirkumu, mēs izplatām labo vēsti par Dieva augstsirdīgo labestību?

6 Pasaulē, kurā valda visatļautība, cilvēki grēcīgu rīcību neuzskata par apkaunojošu, tāpēc daudzi nemaz neapzinās, ka cilvēkiem ir vajadzīgs izpirkums. Tomēr arvien vairāk cilvēku redz, ka visatļautība nesniedz patiesu laimi. Tikai sarunā ar Jehovas lieciniekiem daudzi sāk saprast, kas ir grēks, kā tas ietekmē cilvēkus un kas jādara, lai atbrīvotos no grēka verdzības. Godprātīgi cilvēki izjūt atvieglojumu, uzzinot, ka Jehova aiz dziļas mīlestības un augstsirdīgas labestības sūtīja uz zemi savu Dēlu, lai atbrīvotu cilvēkus no grēka un tā sekām — nāves. (1. Jāņa 4:9, 10.)

7 Runādams par Jehovas mīļo Dēlu, Pāvils rakstīja: ”Viņā mēs esam ieguvuši atbrīvošanu pret izpirkumu ar viņa asinīm — mūsu pārkāpumu piedošanu pēc Dieva augstsirdīgās labestības bagātības.” (Efes. 1:7.) Kristus izpirkuma upuris visspilgtākajā veidā apliecina Dieva mīlestību pret cilvēci un viņa ”augstsirdīgās labestības bagātību”. Cik mierinoši ir uzzināt, ka ticība Jēzus izlietajām asinīm dod iespēju  iegūt grēku piedošanu un tīru sirdsapziņu! (Ebr. 9:14.) Tā patiešām ir laba vēsts, ko stāstīt citiem!

PALĪDZĒSIM CILVĒKIEM VEIDOT TUVAS ATTIECĪBAS AR DIEVU

8. Kāpēc grēcīgiem cilvēkiem ir nepieciešams izlīgums ar Dievu?

8 Mums ir pienākums darīt cilvēkiem zināmu, ka viņi var veidot draudzīgas attiecības ar savu Radītāju. Ja cilvēki netic Jēzus izpirkuma upurim, viņi ir ienaidā ar Dievu. Apustulis Jānis rakstīja: ”Kas tic Dēlam, iegūs mūžīgu dzīvi, bet tas, kas Dēlam neklausa, dzīvi neredzēs, un Dieva dusmas paliks uz viņa.” (Jāņa 3:36.) Taču Kristus izpirkums padara iespējamu izlīgumu ar Dievu. Pāvils atzina: ”Jūs reiz bijāt atsvešināti un bijāt ienaidnieki, jo jūsu prāts bija vērsts uz ļauniem darbiem, bet tagad viņš jums ir ļāvis iegūt izlīgumu, pamatojoties uz tā cilvēcisko miesu, kurš sevi ir nodevis nāvē.” (Kol. 1:21, 22.)

9., 10. a) Ko Kristus ir uzdevis saviem svaidītajiem brāļiem? b) Kā ”citas avis” palīdz saviem svaidītajiem brāļiem?

9 Kristus saviem svaidītajiem brāļiem uz zemes ir uzticējis ”izlīguma kalpošanu”, kā to nosauca Pāvils. Rakstīdams svaidītajiem kristiešiem, Pāvils skaidroja: ”Tas viss ir no Dieva, kas caur Kristu ir panācis izlīgumu starp mums un sevi un ir piešķīris mums izlīguma kalpošanu, proti, Dievs ar Kristus starpniecību panāca izlīgumu starp pasauli un sevi, nesaukdams cilvēkus pie atbildības par viņu pārkāpumiem, un mums uzticēja sludināt vēsti par izlīgumu. Tāpēc mēs esam vēstnieki Kristus vietā, it kā Dievs caur mums vērstos ar aicinājumu pie cilvēkiem. Kristus vietā mēs lūdzam: ”Izlīgstiet ar Dievu!”” (2. Kor. 5:18—20.)

10 ”Citas avis” uzskata par godu, ka var palīdzēt saviem svaidītajiem brāļiem viņu kalpošanā. (Jāņa 10:16.) Kristieši, kas pieder pie ”citām avīm”, pilda Kristus vēstnešu pienākumus un paveic sludināšanā lielāko tiesu darba, mācot cilvēkiem Bībeles patiesību un palīdzot tiem veidot tuvas attiecības ar Jehovu. Tas, ka viņi palīdz cilvēkiem attīstīt draudzību ar Dievu, ir svarīga daļa no darba, ar kuru plaši tiek izplatīta labā vēsts par Dieva augstsirdīgo labestību.

IZPLATĪSIM LABO VĒSTI PAR TO, KA DIEVS UZKLAUSA LŪGŠANAS

11., 12. Kāpēc var teikt, ka mēs stāstām labu vēsti, kad darām cilvēkiem zināmu, ka viņi var lūgt Jehovu?

11 Daudzi cilvēki lūdz Dievu tikai tādēļ, lai justos labāk, bet patiesībā viņi netic, ka Dievs uzklausa viņu lūgšanas. Bet visiem cilvēkiem ir jāzina tas, ko par Jehovu rakstīja psalmu sacerētājs Dāvids: ”Tu uzklausi lūgšanas! Tādēļ pie Tevis nāk visi mirstīgie..; kad mūsu noziegumi mūs nospiež, tad Tu, Kungs, tos nolīdzini!” (Ps. 65:3, 4.)

12 Jēzus saviem sekotājiem solīja: ”Ja jūs kaut ko lūgsiet manā vārdā, es to izdarīšu.” (Jāņa 14:14.) Kā izriet no Jēzus vārdiem, lai ko cilvēks lūgtu, ja vien tas ir saskaņā ar Jehovas gribu, viņš tiks uzklausīts. Jānis uzsvēra: ”Mums ir šāda pārliecība viņa priekšā: lai ko mēs lūgtu saskaņā ar viņa gribu, viņš mūs uzklausa.” (1. Jāņa 5:14.) Cik patīkami ir citiem mācīt, ka lūgšanas ir nevis psiholoģisks paņēmiens, kā nomierināties, bet gan lieliska iespēja tuvoties Jehovas ”augstsirdīgās labestības tronim”!  (Ebr. 4:16.) Mēs varam palīdzēt cilvēkiem tuvoties Jehovam un rast mierinājumu bēdu laikā, ja mācām viņiem, pie kā vērsties lūgšanās, par ko lūgt un kā lūgt. (Ps. 4:2; 145:18.)

KĀ IZPAUDĪSIES JEHOVAS AUGSTSIRDĪGĀ LABESTĪBA JAUNAJĀ PASAULĒ

13., 14. a) Kāds īpašs gods nākotnē būs svaidītajiem? b) Ko brīnišķīgu svaidītie paveiks cilvēces labā?

13 Jehovas augstsirdīgā labestība nebeigs izpausties līdz ar ļaunās pasaules bojāeju. Runādams par īpašo godu, ko Dievs ir devis 144 tūkstošiem, kas ir aicināti valdīt kopā ar Kristu viņa debesu valstībā, Pāvils rakstīja: ”Dievs ir bagāts žēlastībā, un savas lielās mīlestības dēļ, ar kādu viņš mūs ir mīlējis, viņš mūs ir atdzīvinājis un savienojis ar Kristu, kaut arī mēs bijām miruši pārkāpumos, — augstsirdīgā labestībā jūs esat izglābti. Kopā viņš mūs arī ir cēlis augšā un nosēdinājis debesīs, jo esam vienoti ar Kristu Jēzu, lai nākamajos laikmetos parādītu savas augstsirdīgās labestības nepārspējamo bagātību ar savu laipnību pret mums, kas esam vienoti ar Kristu Jēzu.” (Efes. 2:4—7.)

14 Mums ir grūti iztēloties visu to apbrīnojamo, ko Jehova ir sagatavojis svaidītajiem kristiešiem un ko tie saņems, kad, apsēdušies troņos, kopā ar Kristu valdīs debesīs. (Lūk. 22:28—30; Filip. 3:20, 21; 1. Jāņa 3:2.) Jehova pret viņiem jo sevišķi parādīs ”savas augstsirdīgās labestības nepārspējamo bagātību”. Viņi veidos ”jauno Jeruzālemi” — Kristus līgavu. (Atkl. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10.) Kopā ar Jēzu viņi gādās ”par dziedināšanu” paklausīgajiem cilvēkiem, palīdzot tiem atbrīvoties no smagās grēka un nāves nastas un sasniegt pilnību. (Nolasīt Atklāsmes 22:1, 2, 17.)

15., 16. Kā Jehova nākotnē izpaudīs savu augstsirdīgo labestību pret ”citām avīm”?

15 Vēstulē efesiešiem, 2. nodaļas 7. pantā, ir runāts par Dieva augstsirdīgās labestības izpausmi ”nākamajos laikmetos”. Jaunajā pasaulē, ko Jehova izveidos uz zemes, cilvēce pieredzēs viņa augstsirdīgās labestības ”nepārspējamu bagātību”. (Lūk. 18:29, 30.) Viena no izcilākajām Jehovas apbrīnojamās labestības izpausmēm uz zemes būs cilvēku piecelšana no nāves. (Īj. 14:13—15; Jāņa 5:28, 29.) Noteikti tiks celti augšā uzticīgie Dieva kalpi, kas miruši pirms tam, kad Kristus atdeva savu dzīvību par upuri, kā arī tie no ”citām avīm”, kuri ir miruši pēdējās dienās, saglabājot uzticību Dievam. Pēc augšāmcelšanas viņi turpinās kalpot Jehovam.

16 No nāves tiks piecelti arī miljoniem cilvēku, kas savas dzīves laikā nebija iepazinuši Dievu. Viņiem tiks dota iespēja pakļauties Jehovas varai. Jānis rakstīja: ”Es ieraudzīju mirušos, lielos un mazos, stāvam troņa priekšā, un tika atvērti rakstu ruļļi. Tad tika atvērts vēl viens rullis — dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc saviem darbiem atbilstoši tam, kas rakstīts rakstu ruļļos. Jūra atdeva mirušos, kas bija tajā, nāve un nāves valstība atdeva mirušos, kas bija tajās, un ikviens tika tiesāts pēc saviem darbiem.” (Atkl. 20:12, 13.) Protams, šiem cilvēkiem būs jāmācās dzīvot saskaņā ar Bībelē lasāmajiem Dieva principiem. Turklāt viņiem būs jāievēro jauni vērtīgi norādījumi no ”rakstu ruļļiem”, kuros būs izklāstītas Jehovas  prasības visiem, kas dzīvos jaunajā pasaulē. Šie jaunie norādījumi būs vēl viena Jehovas augstsirdīgās labestības izpausme.

NEPAGURSIM, IZPLATOT LABO VĒSTI!

17. Kas mums ir jāpatur prātā, kad sludinām?

17 Tagad, tuvojoties ļaunās pasaules galam, sludināt labo vēsti par Dieva valstību ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš. (Marka 13:10.) Šī vēsts skaidri liecina par Dieva augstsirdīgo labestību. Tas mums vienmēr jāpatur prātā, kad sludinām, jo mūsu mērķis ir godāt Jehovu. To mēs varam darīt, ja cilvēkiem paskaidrojam, ka visas svētības, ko Jehova ir apsolījis sagādāt jaunajā pasaulē, ir viņa brīnišķīgās labestības izpausmes.

Mēs visi esam saņēmuši Dieva augstsirdīgo labestību, tāpēc dedzīgi kalposim, būdami ”krietni tās pārvaldnieki”! (1. Pēt. 4:10) (Sk. 17.—19. rindkopu)

18., 19. Kā mēs varam cildināt Jehovas augstsirdīgo labestību?

18 Sludinot mēs varam stāstīt, ka Kristus valdīšanas laikā izpirkuma upuris cilvēces labā tiks izmantots pilnā mērā un cilvēki pakāpeniski sasniegs pilnību. Bībelē rakstīts: ”Arī pati radība tiks atbrīvota no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu cildeno brīvību.” (Rom. 8:21.) Tas būs iespējams tikai tāpēc, ka Jehova izpaudīs savu nepārspējamo labestību.

19 Mums ir gods stāstīt visiem par saviļņojošu solījumu, kas pierakstīts Atklāsmes grāmatas 21. nodaļas 4. un 5. pantā: ”Viņš [Dievs] noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Agrākais ir pagājis.” Tur var lasīt, ka Jehova, sēdēdams tronī, saka: ”Lūk, es visu daru jaunu!” — un piebilst: ”Raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi.” Dedzīgi sludinot citiem šo labo vēsti, mēs cildinām Jehovas augstsirdīgo labestību!