Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Februāris 2017

Lasītāju jautājumi

Lasītāju jautājumi

Apustulis Pāvils par Jehovu rakstīja: ”Viņš neļaus jūs kārdināt pāri jūsu spēkiem.” (1. Kor. 10:13.) Vai tas nozīmē, ka Jehova jau iepriekš izvērtē, ko mēs varam izturēt un ko ne, un tad nolemj, ar kādiem pārbaudījumiem mēs sastapsimies?

Padomāsim, kas izrietētu no šāda uzskata. Kādu brāli, kura dēls izdarīja pašnāvību, nodarbināja jautājumi: ”Vai Jehova jau iepriekš bija izvērtējis, vai mēs ar sievu spēsim pārdzīvot mūsu dēla pašnāvību? Vai mums bija jāpieredz šī traģēdija tāpēc, ka Dievs bija nospriedis, ka mēs to varam izturēt?” Vai ir pamats domāt, ka Jehova šādi vada notikumus mūsu dzīvē?

Rūpīgāk iedziļinoties Pāvila vārdos, kas rakstīti 1. Korintiešiem 10:13, mēs varam secināt: nav nekāda uz Bībeli balstīta pamata uzskatīt, ka Jehova jau iepriekš izvērtē, ko mēs varam izturēt un ko ne, un tad attiecīgi nolemj, ar kādiem pārbaudījumiem mēs sastapsimies. Apskatīsim četrus iemeslus, kāpēc tā var apgalvot.

Pirmkārt, Jehova cilvēkiem ir dāvājis gribas brīvību. Viņš vēlas, lai mēs dzīvē pieņemtu paši savus lēmumus. (5. Moz. 30:19, 20; Joz. 24:15.) Ja mēs pieņemam Jehovam patīkamus lēmumus, mēs varam paļauties, ka viņš mūs vadīs. (Sal. Pam. 16:9.) Bet, ja mēs pieņemam sliktus lēmumus, mums būs jāizjūt savu lēmumu bēdīgās sekas. (Gal. 6:7.) Vai tādā gadījumā, ja Jehova izlemtu, kādi pārbaudījumi mums būs jāpiedzīvo un kādi ne, viņš nenoniecinātu mūsu gribas brīvību?

Otrkārt, Jehova mūs nepasargā no nelaimīgām nejaušībām. (Sal. Māc. 9:11.) Mēs varam pieredzēt dažādus nelaimes gadījumus traģiskas apstākļu sakritības dēļ. Jēzus pieminēja gadījumu, kad gāja bojā 18 cilvēki, jo tiem uzgāzās tornis, un uzsvēra, ka Dievs nav vainojams šo cilvēku nāvē. (Lūk. 13:1—5.) Tāpēc būtu pilnīgi neloģiski spriest, ka Dievs izlemj, kas dzīvos, bet kas ies bojā kādā nelaimes gadījumā.

Treškārt, ikvienam cilvēkam pašam ir jāuzņemas atbildība par to, vai viņš paliks uzticīgs Dievam. Sātans ir apšaubījis to, ka cilvēki kalpo Jehovam nesavtīgu iemeslu dēļ, un apgalvojis, ka pārbaudījumos neviens nepaliks uzticīgs Jehovam. (Īj. 1:9—11; 2:4; Atkl. 12:10.) Ja Jehova mums  neļautu pieredzēt dažus pārbaudījumus tāpēc, ka uzskatītu mūs par pārāk vājiem, lai mēs tos izturētu, tad varētu likties, ka Sātana apgalvojumiem ir kaut kāds pamats.

Ceturtkārt, Jehovam nav obligāti jāizmanto sava spēja ieskatīties nākotnē. Doma, ka Dievs jau iepriekš nolemj, ar kādiem pārbaudījumiem mēs sastapsimies, bet ar kādiem ne, zināmā mērā sakņojas priekšstatā, ka viņš jau iepriekš zina visu, kas mūs gaida nākotnē. Bet šāds priekšstats nav saskaņā ar Bībeli. Bez šaubām, Dievs var ielūkoties nākotnē. (Jes. 46:10.) Bet, kā redzams Bībelē, viņš ar apdomu izvēlas, kādos gadījumos izmantot šo spēju. (1. Moz. 18:20, 21; 22:12.) Viņš ciena mūsu gribas brīvību. Vai nav lieliski kalpot Dievam, kura īpašības un spējas izpaužas tādā nevainojamā līdzsvarā un kurš ļauj mums pašiem pieņemt lēmumus? (5. Moz. 32:4; 2. Kor. 3:17.)

Bet kā tad būtu jāsaprot Pāvila vārdi, ka Dievs neļaus mūs kārdināt pāri mūsu spēkiem? Pāvils 1. Korintiešiem 10:13 runāja par to, ko Jehova dara nevis pirms pārbaudījumiem un kārdinājumiem, bet to laikā. Kā izriet no Pāvila vārdiem, lai kādas grūtības mums dzīvē būtu jāpieredz, tad, ja mēs paļausimies uz Jehovu, viņš mūs noteikti atbalstīs. (Ps. 55:23.) Pāvila uzmundrinošo vārdu pamatā ir divas pamatpatiesības.

Pirmkārt, mūsu pārbaudījumi ir tādi, ”kādi ir arī citiem cilvēkiem”. Tātad pārbaudījumi un grūtības nav nekas neparasts. Mēs tos katrā ziņā spēsim izturēt — protams, ja vien paļausimies uz Dievu. (1. Pēt. 5:8, 9.) Iepriekš savā vēstulē Pāvils pieminēja pārbaudījumus, kādus tuksnesī pieredzēja senie izraēlieši. (1. Kor. 10:6—11.) Tie bija tādi pārbaudījumi, ar kādiem saskaras daudzi cilvēki. Tie nebija tādi, kādus dievbijīgie izraēlieši nespētu izturēt. Tomēr, kā Pāvils četras reizes norādīja, ”daži no viņiem” nepaklausīja Jehovam. Jā, daļa izraēliešu padevās nepareizām tieksmēm, jo nepaļāvās uz Dievu.

Otrkārt, Dievs ir uzticams. Lasot Bībelē par to, kā Dievs ir izturējies pret savu tautu, kļūst skaidrs, ka Dievs apliecina uzticību un mīlestību tiem, kas ”Viņu mīl un tur Viņa baušļus”. (5. Moz. 7:9.) Kā redzams no Bībeles, Dievs vienmēr tur savus solījumus. (Joz. 23:14.) Pārdomājot, kā Dieva uzticība ir izpaudusies agrāk, tie, kas viņu mīl un klausa viņam, var būt pārliecināti, ka viņš 1) neļaus pārbaudījumam kļūt nepanesami smagam un 2) ”kārdinājuma laikā parādīs izeju no tā”.

Jehova ”mūs mierina visās mūsu bēdās”

Kā Jehova tiem, kas paļaujas uz viņu, palīdz pārbaudījumos saskatīt izeju? Protams, ja viņš vēlētos, viņš varētu pārbaudījumam darīt galu. Bet atsauksim atmiņā, ka Pāvils rakstīja: ”Viņš [Jehova].. kārdinājuma laikā parādīs izeju no tā, lai jūs spētu izturēt.” Tātad tas, ka Jehova kārdinājumā ”parāda izeju”, lielākoties nozīmē, ka viņš dod visu, kas vajadzīgs, lai mēs spētu izturēt pārbaudījumus. Piemēram, lūk, kā viņš var palīdzēt.

  • Viņš ”mūs mierina visās mūsu bēdās”. (2. Kor. 1:3, 4.) Jehova ar Bībeles, svētā gara un uzticamā kalpa sagādātā garīgā uztura starpniecību var dāvāt mieru mūsu satrauktajam prātam un bēdu māktajai sirdij. (Mat. 24:45; Jāņa 14:16, zemsv. piez.; Rom. 15:4.)

  • Viņš var sniegt vadību ar svētā gara palīdzību. (Jāņa 14:26.) Kad mēs sastopamies ar pārbaudījumiem, Jehovas gars mums var palīdzēt atcerēties Bībelē aprakstītus notikumus un Bībeles principus un saprast, kā būtu jārīkojas.

  • Viņš var palīdzēt ar eņģeļu starpniecību. (Ebr. 1:14.)

  • Viņš mums var palīdzēt ar ticības biedru starpniecību, kuri ar vārdiem un darbiem mums var būt ”īsts atbalsts”. (Kol. 4:11.)

Ko mēs varam secināt? Ko nozīmē Pāvila vārdi, kas lasāmi 1. Korintiešiem 10:13? Jehova nenolemj, kādi pārbaudījumi katram no mums būs jāpieredz. Bet mēs varam būt pārliecināti: ja pilnībā paļausimies uz Jehovu, viņš gādās, lai mūsu pārbaudījumi nebūtu smagāki par to, ko cilvēks spēj izturēt, un vienmēr ”parādīs izeju” no tiem, palīdzot tos izturēt līdz galam. Šī doma patiešām ļoti uzmundrina!