”Ikkatra laba dāvana un ikviena pilnīga velte nāk no.. Tēva.” (JĒK. 1:17.)

DZIESMAS: 20., 15.

1. Kādas iespējas cilvēkiem paver Kristus izpirkuma upuris?

JĒZUS KRISTUS izpirkuma upuris patiešām ir brīnišķīga dāvana. Visiem Ādama pēcnācējiem, kas mīl taisnību, tas dod iespēju nākotnē piederēt pie Dieva lielās ģimenes. Turklāt, pateicoties izpirkuma upurim, mēs varam cerēt uz mūžīgu, laimīgu dzīvi. Tomēr ar Jēzus Kristus izpirkumu tiek panākts vēl kaut kas — labprātīgais upuris, ko viņš nesa, aizstāvēdams Jehovas tiesības valdīt, atrisināja vairākus ļoti būtiskus jautājumus. (Ebr. 1:8, 9.)

2. a) Kādus būtiskus jautājumus pieminēja Jēzus, mācot savus sekotājus lūgt Dievu? (Sk. attēlu raksta sākumā.) b) Kas tiks apskatīts šajā rakstā?

2 Aptuveni divus gadus pirms tam, kad Jēzus nomira un sagādāja izpirkumu, viņš mācīja savus sekotājus lūgt: ”Mūsu Tēvs debesīs! Lai tiek svētīts tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Lai tava griba notiek uz zemes, tāpat kā debesīs.” (Mat. 6:9, 10.) Mēs varēsim vairot savu pateicību par izpirkumu, ja pārdomāsim, kā tas ir saistīts ar Dieva vārda svētīšanu, ar Dieva valstību un viņa nodoma īstenošanos.

 ”LAI TIEK SVĒTĪTS TAVS VĀRDS”

3. Ar ko ir saistīts Jehovas vārds, un kā Sātans šim svētajam vārdam cēla neslavu?

3 Lūgums svētīt Dieva vārdu ir pirmais, ko minēja Jēzus. Dieva vārds ir nesaraujami saistīts ar viņa izcilajām īpašībām, viņa diženumu un svētumu. Kādā citā lūgšanā Jēzus uzrunāja Jehovu ar vārdiem ”Svētais Tēvs”. (Jāņa 17:11.) Tā kā Jehova ir svēts, visi viņa noteiktie principi un likumi arī ir svēti. Taču Sātans Ēdenes dārzā apšaubīja Dieva tiesības lemt, kādas normas cilvēkiem ir jāievēro. Apmelodams Dievu Jehovu, Sātans cēla neslavu viņa svētajam vārdam. (1. Moz. 3:1—5.)

4. Ko Jēzus darīja, lai svētītu Dieva vārdu?

4 Turpretī Jēzus no visas sirds mīlēja Jehovas vārdu. (Jāņa 17:25, 26.) Viņš darīja visu iespējamo, lai to svētītu. (Nolasīt Psalmu 40:9—11.) Ar savu nevainojamo dzīvi Jēzus apliecināja, ka Jehovam ir pamatotas tiesības noteikt saprātīgajām būtnēm normas, kādas jāievēro, un ka viņa prasības nāk tām par labu. Sātans panāca, ka Jēzus mirst mokpilnā nāvē, bet Jēzus līdz pat pēdējam brīdim palika pilnībā uzticīgs savam debesu Tēvam. Tā Jēzus pierādīja, ka pilnīgs cilvēks spēj it visā paklausīt Dievam.

5. Ko mēs varam darīt, lai svētītu Dieva vārdu?

5 Arī mēs ar savu rīcību varam parādīt, ka mīlam Jehovas vārdu. Jehova prasa, lai mēs būtu svēti. (Nolasīt 1. Pētera 1:15, 16.) Tas nozīmē, ka mums jāpielūdz vienīgi Jehova un jāklausa viņam no visas sirds. Arī tad, kad tiekam vajāti, mēs darām visu iespējamo, lai dzīvotu saskaņā ar Dieva principiem un likumiem. Darot labus darbus, mēs ļaujam savai gaismai spīdēt un tādā veidā godājam Jehovas vārdu. (Mat. 5:14—16.) Tā kā mēs piederam pie Jehovas svētās tautas, mēs ar savu dzīvi apliecinām, ka Jehovas likumi nāk cilvēkiem par labu, un pierādām, ka Sātana apsūdzības ir nepatiesas. Bet, kad iedzimtās nepilnības dēļ mēs kļūdāmies, mēs to patiesi nožēlojam un pūlamies vairs nedarīt neko, kas Jehovam sagādātu negodu. (Ps. 79:9.)

6. Kāpēc Jehova mūs var uzskatīt par taisniem, lai arī mēs esam nepilnīgi?

6 Uz Kristus izpirkuma upura pamata Jehova piedod to cilvēku grēkus, kuri apliecina ticību šim upurim. Jehova pieņem savu kalpu saimē tos, kas veltī savu dzīvi viņam. Viņš atzīst kristiešus par taisniem: svaidītos tādā ziņā, ka pieņem tos par saviem dēliem, un kristiešus no ”citu avju” vidus tādā ziņā, ka sauc tos par saviem draugiem. (Jāņa 10:16; Rom. 5:1, 2; Jēk. 2:21—25.) Tātad izpirkums jau tagad mums ļauj iegūt taisnīgu stāvokli Tēva priekšā un svētīt viņa vārdu.

”LAI NĀK TAVA VALSTĪBA”

7. Kādas svētības, pateicoties izpirkumam, cilvēki pieredzēs, kad valdīs Dieva valstība?

7 Otrais lūgums, ko Jēzus teica, skanēja šādi: ”Lai nāk tava valstība.” Kāda nozīme izpirkumam ir tajā, lai varētu valdīt Dieva valstība? Tas, ka ir dots izpirkums, ir ļāvis sapulcināt 144 tūkstošus, kas kopā ar Kristu būs ķēniņi un priesteri debesīs. (Atkl. 5:9, 10; 14:1.) Jēzus ar saviem līdzvaldniekiem veido jaunu valdību, Dieva valstību, un tūkstoš gadu viņi palīdzēs dievbijīgajiem cilvēkiem gūt labumu no izpirkuma upura. Zeme tiks pārveidota par paradīzi, un visi cilvēki kļūs pilnīgi. Jehovas kalpi gan debesīs, gan uz zemes  būs apvienoti vienā ģimenē. (Atkl. 5:13; 20:6.) Jēzus sadragās ”čūskas” galvu un likvidēs visas Sātana dumpja sekas. (1. Moz. 3:15.)

8. a) Kā Jēzus palīdzēja saviem mācekļiem saprast, cik liela nozīme ir Dieva valstībai? b) Kā mēs varam parādīt, ka atbalstām Dieva valstību?

8 Būdams uz zemes, Jēzus saviem mācekļiem palīdzēja saprast, cik liela nozīme ir Dieva valstībai. Pēc kristīšanās Jēzus sāka sludināt ”labo vēsti par Dieva valstību” tuvu un tālu. (Lūk. 4:43.) Turklāt, kad pirms atgriešanās debesīs Jēzus pēdējo reizi uzrunāja savus mācekļus, viņš deva norādījumu, ka tiem ir jābūt viņa lieciniekiem ”līdz pašai zemes malai”. (Ap. d. 1:6—8.) Tas, ka visā pasaulē tiek sludināta vēsts par Dieva valstību, neskaitāmiem cilvēkiem dod iespēju uzzināt par izpirkumu un kļūt par šīs valstības pavalstniekiem. Mēs atbalstām Dieva valstību, palīdzot uz zemes atlikušajiem Kristus brāļiem pildīt viņiem uzticēto uzdevumu — sludināt labo vēsti par valstību visā pasaulē. (Mat. 24:14; 25:40.)

”LAI TAVA GRIBA NOTIEK UZ ZEMES, TĀPAT KĀ DEBESĪS”

9. Kāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka Jehovas nodoms, kas saistīts ar cilvēkiem, īstenosies?

9 Ko Jēzus vēlējās teikt ar vārdiem ”Lai tava griba notiek uz zemes, tāpat kā debesīs”? Jehova ir visa Radītājs. Viss, ko Jehova sola, vienmēr īstenojas. (Jes. 55:11.) Jehova neļaus Sātanam izjaukt viņa nodomu, kas saistīts ar cilvēkiem. Jau no paša sākuma Jehovas griba bija tāda, lai zemi piepildītu nevainojami Ādama un Ievas pēcnācēji. (1. Moz. 1:28.) Ja Ādams un Ieva nomirtu, neatstājuši pēcnācējus, Dieva nodoms neīstenotos. Tāpēc, kad Ādams un Ieva bija sagrēkojuši, Jehova ļāva viņiem laist pasaulē bērnus. Ar izpirkuma palīdzību Dievs visiem, kas tam tic, dos iespēju kļūt pilnīgiem un dzīvot mūžīgi. Jehova mīl cilvēkus un vēlas, lai paklausīgajiem cilvēkiem būtu tāda dzīve, kādu viņš sākumā bija paredzējis.

10. Kā izpirkums tiks attiecināts uz tiem, kas ir miruši?

10 Bet ko var teikt par miljardiem cilvēku, kam savas dzīves laikā nebija iespējas iepazīt Jehovu un viņam kalpot? Izpirkums nodrošina to, ka šie cilvēki varēs atkal dzīvot. Mūsu mīlošais debesu Tēvs tos cels augšā no nāves un ļaus tiem uzzināt par viņa nodomu un iegūt mūžīgu dzīvi. (Ap. d. 24:15.) Jehova ienīst nāvi — viņš vēlas, lai cilvēki dzīvotu. Būdams dzīvības avots, viņš kļūs par ikviena augšāmceltā cilvēka Tēvu. (Ps. 36:10.) Jēzus pamatoti mācīja vērsties pie Dieva ar vārdiem: ”Mūsu Tēvs debesīs!” (Mat. 6:9.) Jēzum būs liela nozīme augšāmcelšanā, jo Jehova viņam ir devis varu piecelt cilvēkus no nāves. (Jāņa 6:40, 44.) Jaunajā pasaulē Jēzus rīkosies saskaņā ar saviem vārdiem: ”Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība.” (Jāņa 11:25.)

11. Kāds ir Dieva nodoms attiecībā uz ”lielo pulku”?

11 Jehova ir dāsns nevis pret dažiem izredzētajiem, bet pret neskaitāmiem cilvēkiem. Jēzus teica: ”Ikviens, kas pilda Dieva gribu, ir mans brālis, mana māsa un mana māte.” (Marka 3:35.) Dievs vēlas, lai par viņa kalpiem kļūtu ”liels pulks” ļaužu ”no visām tautībām, ciltīm, tautām un valodām”. Cilvēki, kuri apliecina ticību Kristus izpirkuma  upurim un pilda Dieva gribu, varēs būt starp tiem, kas sauks: ”Glābšana nāk no mūsu Dieva, kas sēž tronī, un no Jēra!” (Atkl. 7:9, 10.)

12. Kādu nākotni Dievs ir paredzējis cilvēkiem, kā izriet no lūgšanas, ko mācīja Jēzus?

12 No Mateja evaņģēlija 6. nodaļā lasāmās parauglūgšanas var saprast, kāds ir Dieva nodoms, kas saistīts ar viņam paklausīgajiem cilvēkiem. Mēs vēlamies rīkoties saskaņā ar šo lūgšanu un darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai svētītu Dieva vārdu. (Jes. 8:13.) Jēzus vārds nozīmē ”Jehova ir glābšana”, un mūsu glābšana, ko gūstam, pateicoties izpirkumam, sagādā godu un slavu Dieva vārdam. Dievs ar savas valstības starpniecību gādās, lai izpirkums nāktu par labu visiem paklausīgajiem cilvēkiem. Jēzus vārdi minētajā lūgšanā apliecina, ka nekas nevar liegt Dievam īstenot viņa gribu. (Ps. 135:6; Jes. 46:9, 10.)

PARĀDĪSIM PATEICĪBU PAR IZPIRKUMU

13. Ko mēs apliecinām kristījoties?

13 Viens būtisks veids, kā mēs varam parādīt pateicību par izpirkumu, ir dot solījumu kalpot Jehovam, pamatojoties uz savu ticību izpirkumam, un kristīties. Kristījoties mēs apliecinām, ka ”piederam Jehovam”. (Rom. 14:8.) Kristīšanās attēlo mūsu vēršanos ”pie Dieva ar lūgumu pēc tīras sirdsapziņas”. (1. Pēt. 3:21.) Jehova atsaucas uz mūsu lūgumu, attiecinot uz mums Kristus upuri, kura asinis mūs dara tīrus Jehovas acīs. Mēs esam pārliecināti, ka viņš mums dos visu, ko ir apsolījis. (Rom. 8:32.)

Kā mēs varam parādīt pateicību par izpirkuma upuri? (Sk. 13., 14. rindkopu)

14. Kāpēc kristiešiem ir dots norādījums mīlēt savu tuvāko?

14 Kā vēl mēs varam parādīt pateicību  par izpirkumu? Jehova visu dara aiz mīlestības, un viņš vēlas, lai arī visi viņa kalpi allaž izpaustu mīlestību. (1. Jāņa 4:8—11.) Mīlot savu tuvāko, mēs apliecinām, ka vēlamies būt ”sava debesu Tēva dēli”. (Mat. 5:43—48.) Minēdams divus svarīgākos baušļus, Jēzus teica, ka, pirmkārt, ir jāmīl Jehova, bet, otrkārt, jāmīl tuvākais. (Mat. 22:37—40.) Nozīmīgs veids, kā parādīt mīlestību pret tuvāko, ir pildīt uzdevumu sludināt labo vēsti par Dieva valstību. Izturoties pret citiem cilvēkiem ar mīlestību, mēs atspoguļojam Dieva spožumu. Ja paklausām norādījumam mīlēt citus cilvēkus, jo īpaši mūsu ticības biedrus, mūsu mīlestība pret Dievu ”kļūst pilnīga”. (1. Jāņa 4:12, 20.)

IZPIRKUMA UPURIS ĻAUJ PIEREDZĒT JEHOVAS SOLĪTOS ”ATSPIRGŠANAS LAIKUS”

15. a) Kādas svētības Jehova mums ir sagādājis jau tagad? b) Kas mūs gaida nākotnē?

15 Ja mēs ticēsim izpirkuma upurim, mūsu grēki tiks pilnībā piedoti. Bībelē ir teikts, ka mūsu ”grēki taps izdzēsti”. (Nolasīt Apustuļu darbus 3:19—21.) Kā bija minēts šajā rakstā, pamatojoties uz izpirkuma upuri, Jehova ar garu svaidītos kristiešus pieņem par saviem bērniem. (Rom. 8:15—17.) Bet ko var teikt par kristiešiem no ”citu avju” vidus? Tagad, tēlaini runājot, Jehova jau ir sagatavojis ”dokumentus”, lai mūs nākotnē pieņemtu par saviem bērniem. Tajos jau ir ierakstīti mūsu vārdi. Kad būsim sasnieguši pilnību un izturējuši pēdējo pārbaudījumu, Jehova ar vislielāko prieku ”parakstīs” šos ”dokumentus”, proti, vārda pilnā nozīmē pieņems mūs par saviem mīļajiem bērniem uz zemes. (Rom. 8:20, 21; Atkl. 20:7—9.) Jehova vienmēr mīlēs savus bērnus. Viss, kas tiks panākts, pateicoties izpirkuma upurim, pastāvēs mūžam. (Ebr. 9:12.) Jehova mums ir devis šo bezgala dārgo dāvanu, un neviens mums to nevar atņemt.

16. Kādā ziņā izpirkums mums ļauj būt patiesi brīviem?

16 Lai kā pūlētos Sātans, cilvēkiem, kas no sirds ir nožēlojuši grēkus, ir droša cerība kļūt par Jehovas ģimenes locekļiem. Jēzus atnāca uz zemi un nomira ”reizi par visām reizēm”, tāpēc viņa samaksātajam izpirkumam ir paliekoša vērtība. (Ebr. 9:24—26.) Izpirkums pilnībā atcels nāves spriedumu, kas attiecas uz Ādama pēcnācējiem. Pateicoties Kristus izpirkumam, mēs vairs neesam Sātana pasaules verdzībā un nedzīvojam stindzinošās bailēs no nāves. (Ebr. 2:14, 15.)

17. Uz ko jūs mudina Jehovas mīlestība?

17 Mēs varam nešaubīgi uzticēties Dieva solījumiem. Tieši tāpat kā nemainās Jehovas iedibinātie dabas likumi, nemainās arī Jehova. Viņš mūs nekad nepievils. (Mal. 3:6.) Jehova mums ir dāvājis daudz vairāk nekā tikai dzīvību. Viņš neliedz mums savu mīlestību. ”Mēs esam iepazinuši mīlestību, kāda Dievam ir pret mums, un ticam tai. Dievs ir mīlestība.” (1. Jāņa 4:16.) Visa zemeslode kļūs par brīnišķīgu paradīzi, un ikviens uz zemes atspoguļos Dieva mīlestību. Mēs noteikti vēlamies pievienoties vārdiem, ko saka Dievam uzticīgās garīgās būtnes debesīs: ”Mūsu Dievam lai ir svētība, slava, gudrība, pateicība, gods, spēks un stiprums mūžu mūžos! Āmen.” (Atkl. 7:12.)