Vai Dievs ir nodevis cilvēkiem vēstis sapņos?

Dieva pravietis ”Daniēls redzēja sapni.. Viņš aprakstīja sapni un atstāstīja parādību galveno saturu.” (Daniēla 7:1.)

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Dievs ir darījis zināmas svarīgas vēstis dažādos veidos. Bībeles laikos viņš cilvēkiem reizēm sūtīja sapņus. Taču tie nebija nesakarīgi un neloģiski sapņi, kādus mēs redzam parasti. Dieva sūtītie sapņi bija skaidri un loģiski, un tajos bija ietverta noteikta vēsts. Piemēram, pravietis Daniēls sapnī redzēja vairākus zvērus, kas simbolizēja dažādas lielvalstis — sākot ar Babiloniju un beidzot ar lielvaru, kas pastāv mūsdienās. (Daniēla 7:1—3, 17.) Jēzus audžutēvam Jāzepam no Nācaretes Dievs sapnī lika paņemt sievu un bērnu un bēgt uz Ēģipti. Tā Jēzus tika paglābts, kad ļaunais ķēniņš Hērods gribēja viņu nogalināt. Kad Hērods nomira, Dievs to sapnī paziņoja Jāzepam un deva norādījumu atgriezties ar ģimeni dzimtajā zemē. (Mateja 2:13—15, 19—23.)

 Vai mūsdienās Dievs kaut ko pavēstī cilvēkiem sapņos?

”Netiekties pāri tam, kas rakstīts.” (1. Korintiešiem 4:6.)

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Bībelē aprakstītajos sapņos Dievs atklāja cilvēkiem savu gribu un nodomu. Par visu, ko šajā grāmatā var lasīt, 2. vēstulē Timotejam, 3. nodaļas 16. un 17. pantā, ir teikts: ”Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti, un tie ir noderīgi mācībai, aizrādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks būtu lietpratīgs visā, pilnīgi sagatavots ikvienam labam darbam.”

Bībele mūs ”pilnīgi sagatavo” tādā ziņā, ka tajā ir atklāts viss, kas mums jāzina par Dievu, viņa īpašībām, viņa noteiktajām morāles normām un par nākotni, kādu viņš ir paredzējis cilvēkiem un zemei. Tāpēc Dievs cilvēkiem vairs nesūta sapņus. Ja vēlamies noskaidrot, kas gaidāms nākotnē un ko Dievs no mums prasa, mums jāņem vērā norādījums: ”Netiekties pāri tam, kas rakstīts,” — proti, tam, kas rakstīts Bībelē. Turklāt šī grāmata ir pieejama gandrīz visiem zemeslodes iedzīvotājiem, un cilvēki tajā var lasīt vēstis, ko Dievs ir atklājis dažādos veidos, arī sapņos.

Kāpēc var uzticēties Bībelē aprakstītajiem sapņiem un parādībām?

”Cilvēki, svētā gara vadīti, ir runājuši to, kas nāca no Dieva.” (2. Pētera 1:21.)

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Daudziem sapņiem un parādībām, par kuriem stāstīts Bībelē, bija pravietiska nozīme, tas ir, tajos bija paredzēti nākotnes notikumi. Šie pravietojumi ļauj Bībeles lasītājiem pārliecināties, vai Bībelei un tās sarakstītājiem var uzticēties. Vai Bībeles sarakstītāju paredzējumi piepildījās? Apskatīsim kādu piemēru — parādību, kas lasāma Daniēla grāmatas 8. nodaļas 1. līdz 7. pantā un kas tika aprakstīta neilgi pirms Babilonijas krišanas.

Daniēls parādībā redzēja aunu un āzi — āzis nogāza aunu zemē un samina. Dievs neatstāja Daniēlu neziņā par šīs parādības nozīmi. Dieva sūtīts eņģelis Daniēlam teica: ”Auns ar diviem ragiem ir mēdiešu un persiešu ķēniņi, bet sprogainais āzis ir grieķu ķēniņš.” (Daniēla 8:20, 21.) Vēsture apstiprina, ka pēc Babilonijas par nākamo pasaules lielvaru kļuva Mēdija un Persija. Aptuveni divsimt gadu vēlāk Mēdiju un Persiju sakāva Grieķijas valdnieks Maķedonijas Aleksandrs. Kā redzams, pravietojums piepildījās apbrīnojami precīzi, un šāda precizitāte raksturo visus Bībeles pravietojumus, arī pravietiskos sapņus. Tas ir tikai viens no iemesliem, kāpēc Bībele atšķiras no visām citām svētajām grāmatām un mēs tai varam pilnībā uzticēties.