Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Oktobris 2013

Vai Dievs ir trīsvienīgs?

Vai Dievs ir trīsvienīgs?

Pasaulē vairāk nekā divi miljardi cilvēku uzskata sevi par kristiešiem. Lielākā daļa no viņiem pieder pie baznīcām, kas māca trīsvienību — doktrīnu, ka Tēvs, Dēls un svētais gars veido vienu Dievu. Kā trīsvienība kļuva par oficiālu baznīcas mācību? Vēl svarīgāks ir jautājums: vai šī mācība ir saskaņā ar Bībeli?

BĪBELES rakstīšana tika pabeigta 1. gadsimtā. Mācības, no kurām vēlāk attīstījās trīsvienības doktrīna, oficiāli sāka formulēt vairāk nekā divus gadsimtus vēlāk — 325. gadā — koncilā, kas notika Mazāzijas pilsētā Nīkajā (tagad Turcijas pilsēta Iznika). Kā teikts katoļu enciklopēdijā New Catholic Encyclopedia, Nīkajas ticības apliecinājumā parādījās pirmais oficiālais ortodoksālais formulējums, kas sevī ietvēra Dieva un Kristus būtības skaidrojumu. Bet kāpēc tik ilgu laiku pēc Bībeles pabeigšanas tika uzskatīts par vajadzīgu definēt Dieva un Kristus būtību? Vai Bībelē šie svarīgie jautājumi ir izklāstīti neskaidri?

VAI JĒZUS IR DIEVS?

Kad par Romas impērijas vienīgo valdnieku kļuva Konstantīns, kristīgajā baznīcā pastāvēja domstarpības jautājumā par Dieva un Kristus attiecībām. Vai Jēzus ir Dievs? Vai arī Dievs viņu ir radījis? Lai atrisinātu nesaskaņas, Konstantīns sasauca baznīcas vadītājus Nīkajā, taču nevis tāpēc, ka viņš būtu vēlējies noskaidrot reliģisku patiesību, bet gan tāpēc, ka viņš negribēja, lai reliģija sašķeltu viņa impēriju.

”Mums ir tik viens Dievs, Tēvs.” (1. Korintiešiem 8:6, Bībeles 1965. gada izdevums)

Konstantīns aicināja bīskapus vienoties (tur varēja būt vairāki simti bīskapu), taču tas neizdevās. Tad viņš pats piedāvāja koncilam pieņemt neskaidro apzīmējumu ”vienāds būtībā” (homoū́sios), proti, ka Jēzus ir ”vienāds būtībā” ar Tēvu. Pieņemot šo grieķu filozofijas terminu, kas Bībelē nav atrodams, tika likts pamats vēlākajos baznīcas ticības apliecinājumos formulētajai trīsvienības mācībai. 4. gadsimta beigās līdz ar trešās personas — svētā gara — iekļaušanu dievišķajā būtībā mācība par trīsvienību kļuva tāda, kāda tā ir pazīstama mūsu dienās.

KĀPĒC ŠIS JAUTĀJUMS IR UZMANĪBAS VĒRTS

Jēzus teica, ka ”īstie pielūdzēji pielūgs Tēvu.. patiesībā”. (Jāņa 4:23.) Patiesība ir atrodama Bībelē. (Jāņa 17:17.) Vai Bībelē ir mācīts, ka Tēvs, Dēls un svētais gars ir trīs personas vienā Dievā?

 Pirmkārt, vārds ”trīsvienība” Bībelē nemaz neparādās. Otrkārt, Jēzus nekad neapgalvoja, ka viņš ir vienlīdzīgs ar Dievu. Jēzus pats pielūdza Dievu. (Lūkas 22:41—44.) Treškārt, pievērsīsim uzmanību Jēzus attiecībām ar viņa sekotājiem. Pat pēc tam, kad Jēzus bija piecelts no mirušajiem un kļuvis par garīgu būtni, viņš par saviem sekotājiem teica ”mani brāļi”. (Mateja 28:10.) Vai viņi bija Visvarenā Dieva brāļi? Protams, nebija. Taču, pateicoties savai ticībai Kristum — Dieva pirmdzimtajam Dēlam —, arī viņi kļuva par debesu Tēva dēliem. (Galatiešiem 3:26.) Salīdziniet vēl dažus Bībeles pantus ar fragmentu no Nīkajas ticības apliecinājuma.

Kas teikts Nīkajas ticības apliecinājumā

”Mēs ticam.. uz vienu vienīgu Kungu Jēzu Kristu.., kas.. Dievs no Dieva, Gaisma no Gaismas, patiess Dievs no patiesa Dieva, ..ar Tēvu vienāds būtībā.”

Kas teikts Bībelē

  • ”Tēvs ir lielāks nekā es [Jēzus].” (Jāņa 14:28.) *

  • ”Es [Jēzus] aizeimu pie sava Tēva un jūsu Tēva, pie sava Dieva un jūsu Dieva.” (Jāņa 20:17.)

  • ”Mums ir tik viens Dievs, Tēvs.” (1. Korintiešiem 8:6.)

  • ”Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs.” (1. Pētera 1:3.)

  • ”Tā saka tas, kas ir Amen [Jēzus], ..Dieva radības sākums.” (Atklāsmes 3:14.) *

^ 13. rk. Kursīvs mūsu. Šis un nākamie panti citēti no Bībeles 1965. gada izdevuma.

^ 17. rk. Bībeles studēšanai domātā grāmatā Ko patiesībā māca Bībele? ir ietvertas arī nodaļas ”Kā uzzināt patiesību par Dievu?” un ”Kas ir Jēzus Kristus?”. Grāmatu var saņemt no Jehovas lieciniekiem vai lasīt tiešsaistē www.jw.org/lv.