Mīts vai fakts?

Timotejam, pirmā gadsimta kristiešu draudzes vecākajam, bija uzticēts pamācīt tos, kas vēlējās pielūgt patieso Dievu, lai tie nenodotos ”svešām mācībām” un ”pasakām” jeb izdomājumiem. (1. Timotejam 1:3, 4.) Protams, arī mums ir jāsargās pārņemt maldīgus uzskatus, jo nepareizs viedoklis par Bībeli vai tās mācībām neļautu mums pielūgt Dievu saskaņā ar patiesību. Tālāk ir minēti daži izplatīti uzskati par Bībeli, un pēc tam norādīts, ko pati Bībele saka par šiem jautājumiem. Šī informācija mums var palīdzēt atšķirt aplamus viedokļus no faktiem.

Mīts. Bībelē aprakstītie brīnumi nav iespējami.

Fakts. Cilvēki vēl joprojām nav pilnībā sapratuši daudz ko no Dieva radītā. Neviens zinātnieks nespēj līdz galam izskaidrot gravitāciju, precīzi definēt pilnīgi visas atoma sastāvdaļas un pilnā mērā paskaidrot laika būtību. ”Vai Dieva dziļumus atklāt vari? Vai Visvarenā robežas atrast vari?” (Ījaba 11:7, VDP.) Tā kā, iepazīstot radīto pasauli, cilvēki vienmēr atklāj jaunus un jaunus apvāršņus, mūsdienu zinātnieki aizvien retāk sliecas kaut ko nosaukt par absolūti neiespējamu.

Mīts. Visas reliģijas ved pie Dieva.

Fakts. ”Ja jūs paliekat manos vārdos,” teica Jēzus, ”jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jāņa 8:31, 32.) Ja visas reliģijas tiešām vestu pie Dieva, vai šo reliģiju piekritējus vajadzētu darīt brīvus? Jēzus mācīja, ka tikai nedaudz cilvēku iet pa ”ceļu, kas aizved uz dzīvību”. (Mateja 7:13, 14.)

Mīts. Visi labie cilvēki pēc nāves nonāk debesīs.

Fakts. ”Pazemīgie mantos zemi un baudīs mieru papilnam. [. .] Taisnīgie mantos zemi un laiku laikos mitīs tajā. [. .] Gaidi Kungu un ej Viņa ceļu, Viņš tevi paaugstinās un nodos tev zemi.” (Psalms 37:11, 29, 34, VDP.) Debesīs nonāk tikai 144000 Dievam uzticīgu cilvēku. Viņiem Dievs uzticēs ”valdīt pār visu zemi”. (Atklāsmes 5:9, 10; 14:1, 4.)

Mīts. ”Vecā Derība” nav aktuāla kristiešiem.

Fakts. ”Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi.” (2. Timotejam 3:16, 17, LB-65r.) ”Viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami rakstos, iegūtu cerību.” (Romiešiem 15:4.) ”Vecā Derība” jeb Ebreju raksti ļauj daudz ko uzzināt par Dievu un viņa nodomiem, kā arī dod pamatu ticēt ”Jaunajai Derībai” jeb Kristiešu grieķu rakstiem.

Mīts. Liela daļa no 1. Mozus grāmatas, arī apraksts par Ādamu un Ievu, ir tikai alegoriski stāsti, nevis vēsturisku notikumu apraksti.

Fakts. Lūka savā evaņģēlijā ir iekļāvis Jēzus radurakstus, kuros uzskaitīti viņa priekšteči līdz pat Ādamam. (Lūkas 3:23—38.) Ja 1. Mozus grāmata ir tikai izdomājums, kurā brīdī Jēzus priekšteču uzskaitījums no reālām personām pāriet uz izdomātiem tēliem? Pirms Jēzus nāca uz zemi, viņš bija dzīvojis debesīs, un viņš apstiprināja, ka tic tam, kas rakstīts 1. Mozus grāmatā, arī tam, kas tur teikts par Ādamu un Ievu. (Mateja 19:4—6.) Izteikdami šaubas par 1. Mozus grāmatas ticamību, cilvēki būtībā apšauba to, vai var ticēt pašam Jēzum un daudzām citām Bībeles grāmatām. (1. Laiku 1:1; 1. Korintiešiem 15:22; Jūdas 14.)