Kādu dzīvi Jēzus sagādās

”TAD ķēniņš valdīs pēc taisnības.” Bībelē lasāmi daudzi šādi saviļņojoši solījumi par Jēzus valdīšanas laiku. Viens no tiem skan šādi: ”Viņš glābs nabagu, kas kliedz, cietēju un bēdīgo, kam nav palīga. Viņš apžēlosies par trūcīgo un nabagu un palīdzēs nelaimīgām dvēselēm. . . viņu asinis būs dārgas viņa acīs.” (Jesajas 32:1; Psalms 72:12—14.)

Vai ir iespējams noliegt, ka cilvēkiem visā pasaulē ir vajadzīga šāda taisnīga valdīšana? Jēzus savus sekotājus mudināja cieši paturēt prātā Dieva Valstību. Viņš mācīja lūgt Dievu: ”Lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.” (Mateja 6:9, 10.)

Pierādījumi, kas liecina, ka Dieva Valstība ir tuvu

Bet kā mēs varam zināt, kad īsti nāks šī Valstība, par kuru mēs lūdzam? Arī agrīnos Jēzus sekotājus ļoti interesēja šis jautājums, un viņi Jēzum vaicāja: ”Kad šīs lietas notiks, un kāda būs tavas atnākšanas un pastara laika zīme?” Jēzus atbildēja: ”Tauta celsies pret tautu, . . un būs bada laiki un zemes trīce dažās vietās. Bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums.” Viņš arī brīdināja: ”Tāpēc ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs.” (Mateja 24:3—12.)

Citā Bībeles pravietojumā sacīts, ka ”pastarajās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, nemīļi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami”. (2. Timotejam 3:1—5.)

Iespējams, jūs piekritīsiet, ka šis ”pastaro” jeb pēdējo dienu apraksts precīzi atbilst tam laikam, kurā mēs dzīvojam. Neskaitāmi pierādījumi liecina, ka tagad ir pienācis laiks piepildīties Bībeles pravietojumam: ”Šo ķēniņu laikā debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi, un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tā satrieks un iznīcinās citas valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi.” (Daniēla 2:44.)

Valstība, kuras valdnieks ir ”Miera lielskungs”, darīs galu visam, kas varētu apdraudēt to cilvēku mieru, kuri būs palikuši dzīvi, kad šai pasaulei jeb pašreizējai sistēmai būs pienācis gals. (Jesajas 9:5.) Bībeles pravietojumā ir apsolīts: ”Pasaule iznīkst un viņas kārība, bet, kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi.” (1. Jāņa 2:17.) Tiem, kas dara Dieva prātu, šīs pasaules gals pavērs iespēju atgūt to, ko cilvēce zaudēja, kad pirmie cilvēki Ādams un Ieva sacēlās pret Dievu.

Kāda dzīve būs drīzumā

Jēzus sacīja, ka ”jaunajā pasaulē . . Cilvēka Dēls sēdēs uz sava godības krēsla”. (Mateja 19:28.) Kas ir šī ”jaunā pasaule”? Citā  tulkojumā šajā pantā lietota frāze ”tad, kad viss būs atjaunots”. (Evaņģēliji un Apustuļu darbi.) Paralēlajā Bībeles aprakstā tas ir saukts par ”nākamo laiku”. (Lūkas 18:30.) Tas būs laiks, kad Miera lielskungs Jēzus, īstenodams varu, ko viņam piešķīris Dievs, dos mūžīgu dzīvi visiem, kas tic viņa izpirkuma upurim. (Jāņa 5:21.)

Dieva jaunajā pasaulē cilvēki varēs dzīvot tādu dzīvi, kādu Dievs bija paredzējis Ādamam un Ievai, kad viņš tos radīja un deva tiem par mājvietu paradīzi uz zemes. Bībelē teikts, ka Dievs viņiem uzdeva radīt bērnus un ”piepildīt zemi un pakļaut sev to”. Viņu uzdevums bija padarīt visu zemi par tādu paradīzi, kāds bija Ēdenes dārzs. (1. Mozus 1:28.) Tad, kad uz zemes tiks izveidota jaunā pasaule, zemi piepildīs cilvēki, kas būs pārdzīvojuši pašreizējās pasaules galu, viņu bērni un tie, kas būs celti augšā no mirušajiem. Viņu uzdevums būs padarīt zemi par paradīzi, kā Dievs to sākotnēji bija iecerējis.

Pievērsiet uzmanību dažām svētībām, kas Bībelē apsolītas cilvēkiem šajā taisnīgajā jaunajā pasaulē. (2. Pētera 3:13.)

 Varbūt tie solījumi, kas minēti šajās lappusēs, izklausās pārāk labi, lai būtu patiesi, tomēr ”nākamā laikā” tie noteikti tiks īstenoti. Jēzus, lūgšanā vērsdamies pie Dieva, pieminēja, kas tiek prasīts no cilvēkiem, lai viņi varētu saņemt šīs svētības. Jēzus teica: ”Šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.” (Jāņa 17:3.) Esiet arī jūs starp tiem, kas pazemīgi meklē zināšanas par Dievu, kuras var dot dzīvību.

[Izceltais teksts 7. lpp.]

”Viņa vārds ir: ”. . Miera lielskungs.” Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala.” (Jesajas 9:5, 6.)

[Attēli 8., 9. lpp.]

Mājvieta un darbs visiem

”Kad viņi uzcels namus, tad viņi tur arī dzīvos; kad viņi stādīs vīna dārzus, tad viņi arī ēdīs to augļus.” (Jesajas 65:21, 22.)

Visiem pietiks pārtikas

”Zeme ir devusi savus augļus.” ”Zeme būs labības pilna līdz kalnu galiem.” (Psalms 67:7; 72:16.)

Miers visā pasaulē, pat dzīvnieku starpā

”Vilks mājos pie jēra, un panteris apgulsies pie kazlēna; . . un mazs zēns tos ganīs.” (Jesajas 11:6.)

Karu vairs nebūs, miers valdīs mūžīgi

”Tauta pret tautu nepacels vairs zobena un nemācīsies vairs karot.” ”Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala.” (Jesajas 2:4; 9:6.)

Mirušie tiks celti augšā

”Nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs [Jēzus] balsi, un nāks ārā.” (Jāņa 5:28, 29.)

Nebūs vairs ne slimību, ne nāves

”Neviens iedzīvotājs nesacīs: ”Es ciešu”.” ”Nāves vairs nebūs . . , jo kas bija, ir pagājis.” (Jesajas 33:24; Atklāsmes 21:3, 4.)