Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Krustvārdu mīkla

Krustvārdu mīkla

 Krustvārdu mīkla

Horizontāli

 1. Ārona dēls, kas nesekoja vecāko brāļu sliktajai priekšzīmei. (3. Mozus 10:1—11.)

 5. Ķēniņa Dāvida radinieks, kas pievienojās Absalomam dumpī pret ķēniņu, bet kam Dāvids žēlsirdīgi piedeva un pat iecēla viņu par karaspēka virspavēlnieku. (2. Samuēla 17:25; 19:14.)

10. ”Gara augļi ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, . . . , labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.” (Galatiešiem 5:22.)

11. Norādīdams uz to, ka katram kristiešu draudzes loceklim tajā ir sava vieta, apustulis Pāvils rakstīja: ”Ja visa miesa būtu acs, kur paliktu . . . ?” (1. Korintiešiem 12:17.)

13. Dzīvnieks, ko izraēliešu gani neizmantoja darbam, jo tas bija ceremoniāli nešķīsts. (3. Mozus 11:27; sal. Jesajas 66:3.)

14. Morālas jūtas, ko cilvēki Izraēlā mēdza izpaust, ”sitot sev pa saviem gurniem” (Jeremijas 31:19) vai aizklājot ūsas. (Mihas 3:7NW.)

15. Kristiešu draudzes vecākajiem jābūt kā ”augstas klints . . . iztvīkušā un izslāpušā zemē”. (Jesajas 32:2.)

18. Valdnieks, kas atbrīvoja izraēliešus no gūsta. (Ezras 1:1—4.)

19. ”Nav radījuma, kas viņa [Dieva] priekšā apslēpts, bet viss ir . . . un atklāts viņa acīm: viņam mēs esam atbildīgi.” (Ebrejiem 4:13.)

22. Pirmā mēneša nosaukums ebreju laicīgajā kalendārā līdz Babilonijas trimdai.

24. Kristietis, kam apustulis Jānis rakstīja savu trešo Dieva iedvesmoto vēstuli un ko viņš uzslavēja par laipnību un viesmīlību. (3. Jāņa 1, 7, 8.)

27. Lai gan Bībelē teikts, ka ”savs laiks paredzēts, . . kad . . . ”, mums šādai attieksmei jābūt nevis pret pašiem cilvēkiem, bet pret viņu ļaunajiem darbiem. (Salamans Mācītājs 3:8.)

28. Dabas stihija, kas ir izraisījusi lielāko katastrofu cilvēces vēsturē. (1. Mozus 7:11—24.)

29. Kad drīzumā Dievs piepildīs Jēzus teikto lūgšanu ”Lai nāk tava valstība”, ”taisnie iemantos . . . un dzīvos tur mūžīgi”. (Psalms 37:29; Mateja 6:10.)

32. ”Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs . . . .” (Jāņa 8:31, 32.)

33. Bībelē nosodīta, populāra spiritisma forma. (5. Mozus 18:9—12.)

34. Dieva dāvana, ko mēs varam izmantot, lai viņam pateiktos un viņu slavētu. (Psalms 47:2.)

35. ” . . . ir gaismeklis, un likums ir gaisma, un pārmācības sods ir dzīvības ceļš.” (Salamana Pamācības 6:23.)

Vertikāli

 2. ”Ikvienam cilvēkam savi ceļi šķiet . . . , bet tas Kungs sveŗ sirdis.” (Salamana Pamācības 21:2.)

 3. Lai gan ”tikai . . . ir [cilvēku] izlietais elks, nekāda dzīvība nemīt tajā”, arī mūsdienās daudzi izmanto pielūgsmē tēlus. (Jeremijas 10:14.)

 4. Militārs tituls senās Asīrijas armijā. (Jesajas 36:2.)

 6. Kāda salīdzinājumā ar milzīgo eņģeli, ko redzēja apustulis Jānis, viņam likās grāmata, ko eņģelis turēja rokā? (Atklāsmes 10:1, 2.)

 7. Kristiešu draudzes locekļu starpā ”brāļu mīlestība . . ir . . . ”. (Romiešiem 12:10.)

 8. Uzzinājis kādu konfidenciālu personisku informāciju, cilvēks bez spriestspējas ”savu tuvāku [bieži vien publiski] nievā, . . bet sapratīgs vīrs . . . ”. (Salamana Pamācības 11:12.)

 9. Tā kā līdz ar Kristus nāvi vairs nav spēkā izraēliešiem dotā bauslība, apustulis Pāvils varēja rakstīt: ”Lai neviens jūs . . . ēdienu un dzērienu dēļ, vai sakarā ar svētkiem, jauno mēnesi vai sabatu.” (Kolosiešiem 2:16.)

12. Gados veca praviete, kas ļoti regulāri apmeklēja templi. (Lūkas 2:36, 37.)

16. Svēto Rakstu vēstulēs bieži izmantota uzruna, kas apliecina siltās jūtas patieso kristiešu starpā. (1. Korintiešiem 10:14; 2. Pētera 3:1.)

17. Levītu, Merārija dēlu, dzimtas galva Dāvida laikā, kas kopā ar citām levītu ciltīm organizēja šķirsta pārnešanu uz Jeruzalemi. (1. Laiku 15:4—12.)

20. ”Kur nāk . . . , tur nāk arī negods, bet īstenā atziņa mīt pazemīgajos.” (Salamana Pamācības 11:2.)

21. Jehovas izveidota varas struktūra, kas bija Jēzus sludināšanas galvenā tēma. (Lūkas 4:43.)

23. Parasta viela, kas kā stabilitātes un pastāvības simbols Izraēlā reizēm tika pieminēta, slēdzot līgumus. (4. Mozus 18:19.)

24. ”Neprašam šķiet viņa ceļš taisns viņa paša acīs, bet . . . mīt tanī, kas uzklausa padomu.” (Salamana Pamācības 12:15, LB-65r.)

25. Eņģeļi, kas kalpo pie Dieva troņa. (Jesajas 6:1—3.)

26. Apustulis Pāvils norādīja uz vienu no virzītājspēkiem, kas rosina patiesos kristiešus stāstīt citiem par Dieva Valstību: ”Arī mēs . . . , tāpēc mēs arī runājam.” (2. Korintiešiem 4:13.)

30. Noas mazdēls, no kura cēlušās liela daļa tumšādaino tautu. (1. Mozus 10:1, 6; Psalms 68:32, LB-65r.)

31. ”Prātīgs cilvēks ir . . . uz dusmām.” (Salamana Pamācības 19:11, LB-26.)

Krustvārdu mīklas atrisinājums ir 24. lappusē

 Horizontāli

 1. ITAMĀRS.

 5. AMASA.

10. LAIPNĪBA.

11. DZIRDE.

13. SUNS.

14. KAUNS.

15. ĒNAI.

18. KĪRS.

19. ATSEGTS.

22. ETANIMS.

24. GAJS.

27. NĪST.

28. PLŪDI.

29. ZEMI.

32. BRĪVUS.

33. ZĪLĒŠANA.

34. BALSS.

35. BAUSLIS.

Vertikāli

 2. TAISNI.

 3. MĀNS.

 4. RABSAKS.

 6. MAZA.

 7. SIRSNĪGA.

 8. KLUSĒ.

 9. NETIESĀ.

12. ANNA.

16. MĪĻIE.

17. ASAJA.

20. LEPNĪBA.

21. VALSTĪBA.

23. SĀLS.

24. GUDRĪBA.

25. SERAFI.

26. TICAM.

30. KUŠS.

31. LĒNS.