Nē, mūsu organizācija neveido aizliegto filmu, grāmatu vai dziesmu sarakstu. Kāpēc?

● Bībelē katrs kristietis tiek mudināts attīstīt ”spriestspēju”, lai atšķirtu labu no ļauna. (Ebrejiem 5:14.)

● Bībelē ir atrodami pamatprincipi, kas kristietim var palīdzēt noteikt, kāda izklaide ir pieņemama. * Visās dzīves jomās mūsu mērķis ir ”pārliecināties, kas ir patīkams Kungam”. (Efesiešiem 5:10.)

● Bībelē ir norādīts, ka ģimenes galvam ir zināma vara, tāpēc viņš var pieņemt lēmumu aizliegt noteikta veida izklaidi saviem ģimenes locekļiem. (1. Korintiešiem 11:3; Efesiešiem 6:1—4.) Tomēr ārpus ģimenes loka nevienam nav tiesību norādīt, kādas filmas, dziesmas vai mākslinieki nav pieņemami kristiešu draudzes locekļiem. (Galatiešiem 6:5.)

^ 4. rk. Piemēram, Bībelē ir nosodīts viss, kas veicina spiritismu, netiklību un vardarbību. (5. Mozus 18:10—​13; Efesiešiem 5:3; Kolosiešiem 3:8.)