Jā, Jehovas liecinieki tic Jēzum. Viņš pats sacīja: ”Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nevar nonākt pie Tēva citādi kā vien caur mani.” (Jāņa 14:6.) Mēs ticam, ka Jēzus nāca no debesīm uz zemi un atdeva savu nevainojamo cilvēka dzīvību par izpirkuma upuri. (Mateja 20:28.) Viņa nāve un augšāmcelšana visiem, kas apliecina ticību viņam, paver iespēju iegūt mūžīgu dzīvi. (Jāņa 3:16.) Tāpat mēs ticam, ka Jēzus tagad valda — viņš ir iecelts par ķēniņu Dieva debesu valstībā, kas drīz nodibinās mieru uz visas zemes. (Atklāsmes 11:15.) Tomēr mēs nopietni uztveram Jēzus vārdus: ”Tēvs ir lielāks par mani.” (Jāņa 14:28.) Tāpēc mēs nepielūdzam Jēzu, jo neuzskatām viņu par Visvareno Dievu.