Jehovas liecinieki ir politiski neitrāli reliģisku, uz Bībeli balstītu apsvērumu dēļ. Mēs neaģitējam ne par vienu politisko spēku, nepiedalāmies politiskās vēlēšanās, nekandidējam uz politiskiem amatiem un nepiedalāmies pret valsts varu vērstās akcijās. Mēs uzskatām, ka Bībelē ir skaidrs pamatojums šādai nostājai.

  • Mēs sekojam Jēzus piemēram, kas atteicās kļūt par politisku vadītāju. (Jāņa 6:15.) Jēzus mācīja savus sekotājus nepiederēt pie pasaules un skaidri norādīja, ka viņiem jābūt neitrāliem politiskajos jautājumos. (Jāņa 17:14, 16; 18:36; Marka 12:13—17.)

  • Mēs esam uzticīgi Dieva valstībai, par kuru runāja Jēzus, kad teica: ”Labā vēsts par valstību tiks sludināta pa visu apdzīvoto zemi.” (Mateja 24:14.) Būdami Dieva valstības pārstāvji, kam uzticēts sludināt par tās nākšanu, mēs paliekam neitrāli jebkuras valsts politiskajās lietās, un tas attiecas arī uz valsti, kurā dzīvojam. (2. Korintiešiem 5:20; Efesiešiem 6:20.)

  • Būdami politiski neitrāli, mēs varam brīvi sludināt labo vēsti par valstību cilvēkiem ar visdažādākajiem politiskajiem uzskatiem. Gan ar saviem vārdiem, gan ar darbiem mēs cenšamies parādīt, ka paļaujamies uz Dieva valstību, kas vienīgā ir spējīga atrisināt cilvēces problēmas. (Psalms 56:12.)

  • Tā kā mūsu starpā nav nesaskaņu politisko jautājumu dēļ, mūsu starptautiskā brāļu un māsu saime ir saliedēta. (Kolosiešiem 3:14; 1. Pētera 2:17.) Turpretī reliģijas, kas iesaistās politikā, veicina šķelšanos draudzes locekļu vidū. (1. Korintiešiem 1:10.)

Cieņa pret valdībām. Kaut arī mēs neiesaistāmies politikā, pret valsts varu mēs izturamies ar cieņu. Tas ir saskaņā ar Bībelē atrodamo norādījumu: ”Lai ikviena dvēsele pakļaujas augstākajām varām.” (Romiešiem 13:1.) Mēs paklausām likumiem, maksājam nodokļus un atbalstām varas iestāžu centienus gādāt par pilsoņu labklājību. Mēs nepiedalāmies nekādos pasākumos, kas vērsti pret valdību, jo mēs paklausām Bībeles ieteikumam teikt lūgšanas ”par ķēniņiem un visiem, kas ir augstā amatā”, īpaši tad, kad viņi pieņem lēmumus, kas var ietekmēt pielūgsmes brīvību. (1. Timotejam 2:1, 2.)

Tāpat mēs cienām citu tiesības pieņemt personiskus lēmumus politiskos jautājumos. Piemēram, mēs neko nedarām, lai izjauktu vēlēšanas, un neliekam šķēršļus tiem, kas vēlas tajās piedalīties.

Vai mūsu neitrālā nostāja ir kas jauns? Nē. Apustuļi un citi pirmā gadsimta kristieši pret valsts varām izturējās tieši tāpat. Grāmatā Beyond Good Intentions ir rakstīts: ”Kaut arī pirmā gadsimta kristieši uzskatīja, ka ir jāciena valdošās varas, viņi nedomāja iesaistīties politiskās norisēs.” Līdzīgi grāmatā On the Road to Civilization ir teikts, ka agrīnie kristieši ”neieņēma politiskus amatus”.

Vai mūsu neitrālā nostāja politiskajos jautājumos apdraud valsts drošību? Nē. Mēs esam miermīlīgi pilsoņi, un varas pārstāvjiem no mums nav jābaidās. Pievērsiet uzmanību pārskatam, ko 2001. gadā izdeva Ukrainas Nacionālā zinātņu akadēmija. Tajā par mūsu neitrālo nostāju politiskajos jautājumos bija teikts: ”Mūsdienās kādam var nepatikt šāda Jehovas liecinieku nostāja; tas bija galvenais iemesls, kāpēc viņus pagātnē apsūdzēja totalitārie nacistu un komunistu režīmi.” Tomēr pat padomju varas represiju laikā Jehovas liecinieki ”joprojām bija likumam paklausīgi pilsoņi”. Tāpat ”viņi godīgi un pašaizliedzīgi strādāja kolhozos un rūpnīcās, neapdraudot komunistisko režīmu”. Pārskata beigās bija teikts, ka arī mūsdienās Jehovas liecinieku uzskati un darbība ”neapdraud nevienas valsts drošību un veselumu”.