Mūsu sludināšana galvenokārt tiek finansēta ar labprātīgiem ziedojumiem, ko dod Jehovas liecinieki. Mūsu sapulcēs nenotiek līdzekļu vākšana, un no draudžu locekļiem netiek prasīta desmitā tiesa. (Mateja 10:7, 8.) Mūsu sapulču vietās ir novietotas ziedojumu kastītes, kurās ikviens, kas to vēlas, var ielikt savu ziedojumu. Ziedotāji paliek anonīmi.

Viens no iemesliem, kāpēc mums nav lielu izdevumu, ir tāds, ka mums nav algotu garīdznieku. Turklāt Jehovas lieciniekiem nemaksā par to, lai viņi sludinātu pa mājām, un mūsu sapulču nami ir pieticīgi un vienkārši.

Visi ziedojumi, kas tiek nosūtīti uz Jehovas liecinieku filiālēm, tiek izmantoti, lai palīdzētu dabas katastrofās cietušajiem, lai atbalstītu misionārus un ceļojošos pārraugus, lai palīdzētu būvēt sapulču namus trūcīgās zemēs un lai iespiestu un nosūtītu Bībeles un uz Bībeli balstītu literatūru.

Ikviens pats lemj, vai viņš vēlas kaut ko ziedot vietējās draudzes izdevumu segšanai vai mūsu pasaules mēroga darbam, vai abiem šiem mērķiem. Katras draudzes locekļi regulāri var iepazīties ar savas draudzes finanšu pārskatu.