Iet uz pamatdaļu

Izmantotie termini

Izmantotie termini

Paldies par jūsu interesi un vēlmi sniegt informāciju par Jehovas liecinieku darbību. Šis materiāls ir sagatavots, lai palīdzētu lietot precīzu terminoloģiju, kas ir saistīta ar mūsu reliģisko organizāciju. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Jehovas liecinieku filiāli.

Atceres vakars. Ikgadējs pasākums, saukts arī par Kunga mielastu, kurā piemin Jēzus Kristus nāvi. Jehovas liecinieki to uzskata par gada svarīgāko notikumu un vienīgo reliģisko ceremoniju, kuru Kristus pavēlēja ievērot saviem sekotājiem. (Lūkas evaņģēlijs, 22. nodaļa, 19. un 20. pants.)

Atmostieties!. Žurnāls, ko izdod un izplata Jehovas liecinieki. Tā pirmsākumos, 1919. gadā, žurnāls tika izdots ar nosaukumu The Golden Age (Zelta laikmets), bet no 1937. gada tā nosaukums bija Consolation (Mierinājums). Sākot ar 1946. gada 22. augusta numuru, tas tika pārdēvēts par Atmostieties!. Šāds nosaukums tika izvēlēts, lai uzsvērtu, ka žurnāla mērķis ir norādīt lasītājiem uz pasaules notikumu nozīmi. Tas ir viens no izplatītākajiem žurnāliem pasaulē.

Bētele, Bēteles darbinieks, Bēteles saime. Senebreju valodā vārds ”Bētele” nozīmē ”Dieva nams”. Šādi apzīmē ēku vai ēku kompleksu, ko Jehovas liecinieki katrā valstī vai reģionā izmanto savu uz Bībeli balstīto garīgo aktivitāšu organizēšanai. Jehovas liecinieki, kas strādā šajās ēkās, nesaņem atalgojumu par savu darbu un, veicot pienākumus, pieturas pie noteiktas dienas kārtības. Viņus dēvē par Bēteles darbiniekiem vai Bēteles kalpotājiem, bet visus kopā sauc par Bēteles saimi, jo viņi ir kā vienota ģimene, kas kopā dzīvo, strādā un pielūdz Dievu. Termins ”Bēteles darbinieks” vai ”Bēteles kalpotājs” netiek lietots kā pagodinošs tituls.

brālis. Vīrietis vai jaunietis, kas ir kristīts Jehovas liecinieks. Termins rakstāms ar mazo sākumburtu un netiek lietots kā pagodinošs tituls. Šis princips attiecināms arī uz vārda ”māsa” lietojumu, kad ar to tiek apzīmēta kristīta Jehovas lieciniece.

brāļu saime. Jehovas liecinieku vispasaules apvienība, kuru veido visi brāļi un māsas.(1. Pētera vēstule, 5. nodaļa, 9. pants.)

darbdienu sapulce. Iknedēļas draudzes sapulce, kas parasti notiek kādā no darbdienu vakariem. Šīs sapulces pilnais nosaukums ir kristīgās dzīves un kalpošanas sapulce. Tā sastāv no trīs daļām. Sapulces mērķis ir palīdzēt Jehovas lieciniekiem uzlabot savas prasmes kalpošanā. Darbdienu sapulces, tāpat kā citas Jehovas liecinieku sapulces, ikviens var apmeklēt klātienē vai attālināti, un tajās netiek prasīti ziedojumi.

draudze. Organizēta Jehovas liecinieku grupa, kuras dalībnieki regulāri pulcējas kopā un pielūdz Dievu. Katrā draudzē tiek iecelti vecākie, kas draudzē īsteno vadību un organizē iknedēļas sapulces, kā arī sniedz garīgu atbalstu visai draudzei un individuāli katram draudzes sludinātājam. Draudzes sapulces var apmeklēt ikviens interesents. Ieeja ir bez maksas, un ziedojumi netiek prasīti.

draudzes kalpotājs. Garīgi nobriedis Jehovas liecinieks (vīrietis), kas ir iecelts, lai palīdzētu draudzes vecākajiem un rūpētos par praktiskas dabas jautājumiem, kas tiešā veidā nav saistīti ar draudzes mācīšanu. Lai varētu veikt draudzes kalpotāja pienākumus, ir jāatbilst Bībelē minētajām prasībām, kas izklāstītas Pāvila pirmajā vēstulē Timotejam, 3. nodaļā, 8. līdz 10. pantā, kā arī 12. un 13. pantā un Pāvila vēstulē Titam, 2. nodaļā, 6. līdz 8. pantā. Draudzes kalpotājiem nav darba attiecību ar Jehovas liecinieku organizāciju vai draudzi, pie kuras viņi pieder, viņi arī nesaņem samaksu par pienākumu veikšanu draudzē. Lai uzturētu sevi un savu ģimeni, lielākā daļa draudzes kalpotāju ikdienā strādā algotu darbu. Draudzes kalpotājs ar laiku var kļūt par draudzes vecāko. Termins ”draudzes kalpotājs” netiek lietots kā pagodinošs tituls.

filiāle. Administratīvais centrs, ko izmanto filiāles komiteja, lai organizētu un vadītu Jehovas liecinieku garīgo darbību vienā vai vairākās valstīs. Pilnais nosaukums — Jehovas liecinieku filiāle.

filiāles komiteja. Katrā Jehovas liecinieku filiālē, ir izveidota filiāles komiteja, kuru veido trīs vai vairāk vecāko. Komitejas pienākums ir organizēt un vadīt Jehovas liecinieku darbību filiāles pārraudzītajā teritorijā.

Gileāda, Gileādas skola. Tās pilnais nosaukums ir ”Sargtorņa Bībeles Gileādas skola”. Tā ir dibināta 1943. gadā ar mērķi uzaicinātos studentus apmācīt par misionāriem. Tagad mācības šajā skolā ilgst piecus mēnešus.

Jaunās pasaules tulkojums. Bībeles tulkojums, kuru ir izdevusi Jehovas liecinieku organizācija. Tas ietver gan Ebreju rakstus, kas pazīstami arī kā Vecā Derība, gan Grieķu rakstus, kas pazīstami arī kā Jaunā Derība.

 Jehova. Visvarenā Dieva un Radītāja personvārds, kas atrodams Bībelē. (Daudzos tulkojumos tas lasāms, piemēram, 83. psalma 18. pantā.) Tādus vārda ”Jehova” atvasinājumus kā ”jehovieši” un ”jehovietis” Jehovas liecinieki uzskata par nievājošiem un aizskarošiem.

 Jehovas liecinieki.  Kristiešu grupa, kuras piekritēji pielūdz Dievu Jehovu un aktīvi veic bībeliskās izglītības darbu, izmantojot dažādas sludināšanas metodes. Šī darba galvenais mērķis ir stāstīt cilvēkiem Bībeles vēsti par Dieva valstību jeb Dieva valdību. (Mateja evaņģēlijs, 24. nodaļa, 14. pants.) Nosaukums ”Jehovas liecinieki” palīdz atšķirt šo reliģiju no citām, jo norāda ne tikai uz Dievu, kuru šie cilvēki pārstāv, bet arī uz darbu, ko viņi veic saskaņā ar Bībelē lasāmajiem norādījumiem. (Jesajas grāmata, 43. nodaļa, 10. pants.) Cilvēks tiek uzskatīts par Jehovas liecinieku, ja viņš ir apguvis Bībeles pamatmācības, veicis nepieciešamās izmaiņas dzīvē, lai sludinātu kopā ar draudzi, un ir kristīts, tādējādi publiski parādot, ka ir apņēmies kalpot Dievam Jehovam.

Jēzus Kristus. Dieva vienpiedzimušais jeb vienīgais Dēls. (Jāņa evaņģēlijs, 3. nodaļa, 16. pants.) Jehovas liecinieki uzskata Jēzu Kristu par savu Vadītāju un cenšas viņam līdzināties, dzīvojot saskaņā ar viņa mācībām. Jehovas liecinieki uzskata Jēzu par izcilāko cilvēku un Jehovas liecinieku, kāds jebkad ir dzīvojis. Viņš ir galvenā persona, ar kuras starpniecību Dievs izglābs cilvēci. (Jesajas grāmata, 9. nodaļa, 6. un 7. pants; Atklāsmes grāmata, 1. nodaļa, 5. pants.)

kalpošana. Skatīt ” sludināšana”.

kongress. Skatīt ” rajona kongress”, ” reģionālais kongress” un ” starptautiskais kongress”.

kongresu nams. Ēka, kas parasti pieder Jehovas lieciniekiem un kas regulāri tiek izmantota lieliem reliģiskiem pasākumiem. Uz katru šādu pasākumu vienlaikus pulcējas vairākas draudzes no noteikta reģiona.

māsa. Sieviete vai jauniete, kas ir kristīta Jehovas lieciniece. Termins rakstāms ar mazo sākumburtu un netiek lietots kā pagodinošs tituls. Šis princips attiecināms arī uz vārda ”brālis” lietojumu, kad ar to tiek apzīmēts kristīts Jehovas liecinieks.

misionārs. Kristīts Jehovas liecinieks, ko Vadošā padome ir norīkojusi sludināt kādā valstī. Misionāri ir gatavi pamest savu dzimto vietu un pārcelties uz svešu zemi, lai palīdzētu izplatīt labo vēsti par Dieva valstību. (Mateja evaņģēlijs, 24. nodaļa, 14. pants.)

pionieris. Kristīts Jehovas liecinieks, kas sludināšanā pavada noteiktu stundu skaitu. Visbiežāk ar šo vārdu ir apzīmēti vispārējie pionieri, viņi ir apņēmušies sludināt 600 stundas gadā (vidēji 50 stundas mēnesī), bet palīgpionieri šim darbam velta 15 vai 30 stundas mēnesī. Pionieriem nav darba attiecību ar Jehovas liecinieku organizāciju vai draudzi, pie kuras viņi pieder, viņi arī nesaņem samaksu par sludināšanu. Lai sevi uzturētu, lielākā daļa pionieru ikdienā strādā algotu darbu. Termins ”pionieris” netiek lietots kā pagodinošs tituls.

publiskā runa. 30 minūšu gara, uz Bībeli balstīta runa, kas parasti tiek teikta nedēļas nogalēs un kas ir veidota tā, lai būtu viegli saprotama ikvienam klausītājam. Pēc publiskās runas notiek stundu gara Sargtorņa apspriešana — sapulces daļa, kurā jautājumu un atbilžu formā tiek pārrunāts kāds no rakstiem žurnālā Sargtornis. Publisko runu un Sargtorņa apspriešanu, tāpat kā citas Jehovas liecinieku sapulces, ikviens var apmeklēt klātienē vai attālināti, un tajās netiek prasīti ziedojumi.

 rajona kongress. Vienas dienas pasākums, kurā pulcējas vairākas Jehovas liecinieku draudzes un kas notiek divreiz gadā. Rajona kongresu mērķis ir sniegt garīgu stiprinājumu, un tos var apmeklēt ikviens interesents. Programmā iekļautās domas visiem apmeklētājiem neatkarīgi no viņu vecuma palīdz gūt labumu no kongresā apskatītajiem Bībeles principiem. Klausītāji var vērot ikdienišķām situācijām pietuvinātus demonstrējumus, lai labāk saprastu, kā likt lietā Bībeles mācības. Parasti rajona kongresi tiek rīkoti nedēļas nogalēs kādā no Jehovas liecinieku kongresu namiem vai īrētās telpās. Parasti, programmu var vērot arī tiešsaistē. Ieeja šajos pasākumos ir bez maksas un ziedojumi netiek prasīti.

rajona pārraugs. Pieredzējis vecākais, kas filiāles vadībā, parasti divas reizes gadā, apmeklē katru draudzi noteiktā rajonā. Ja rajona pārraugs ir precējies, tad viņu pavada arī sieva. Viņš ne tikai personīgi uzmundrina visus kristiešus, bet arī dod norādījumus draudzes vecākajiem un draudzes kalpotājiem un tos garīgi stiprina. Rajona pārraugi katrā draudzē uzstājas ar īpašu garīgo programmu. Termins netiek lietots kā pagodinošs tituls.

rajons. Struktūras vienība, kuru veido vairākas Jehovas liecinieku draudzes noteiktā reģionā.

 reģionālais kongress. Ikgadējs trīs dienu pasākums, parasti no piektdienas līdz svētdienai, kurā piedalās vairākas draudzes no kāda konkrēta reģiona. Reģionālajā kongresā ir laipni gaidīts ikviens interesents, un tā galvenais mērķis ir veicināt klausītāju garīgumu. Programmā iekļautās domas visiem apmeklētājiem neatkarīgi no viņu vecuma palīdz gūt labumu no kongresā apskatītajiem Bībeles principiem. Klausītāji var vērot ikdienišķām situācijām pietuvinātus demonstrējumus vai epizodes no Bībeles laikiem, lai labāk saprastu, kā likt lietā Bībeles mācības. Reģionālie kongresi bieži tiek rīkoti tādās īrētās telpās kā, piemēram, arēnas, stadioni un konferenču centri, bet, ja ir paredzēts neliels dalībnieku skaits, tad šim mērķim izmanto Jehovas liecinieku kongresu namus. Pēdējos gados reģionālo kongresu ieraksti ir pieejami arī tiešsaistē. Tāpat kā citās Jehovas liecinieku sapulcēs, ieeja šajos pasākumos ir bez maksas, un tajos netiek prasīti ziedojumi.

Sargtornis sludina Jehovas valstību. Jehovas liecinieku izdotā un izplatītā žurnāla pilnais nosaukums, kas saīsināti tiek dēvēts par Sargtorni. Nosaukums ir balstīts uz domu, ka žurnāla lasītājam ir jābūt garīgi modram (gluži kā sargam, kas atrodas savā postenī augstā tornī), lai pieredzētu Dieva nodomu īstenošanos. (Mateja evaņģēlijs, 24. nodaļa, 42. pants.) Sargtorņa izdevums izplatīšanai tiek piedāvāts plašam lasītāju lokam, savukārt izdevums studēšanai jautājumu un atbilžu formā tiek apspriests nedēļas nogales sapulcēs visā pasaulē. Žurnāls Sargtornis tiek izdots kopš 1879. gada, un tas ir viens no izplatītākajiem žurnāliem pasaulē.

 sludināšana. Reliģiskā darbība, ko veic Jehovas liecinieki, paklausīdami Jēzus pavēlei izplatīt ”labo vēsti par Dieva valstību.. pa visu zemi, lai to dzirdētu visas tautas”. (Mateja evaņģēlijs, 24. nodaļa, 14. pants un 28. nodaļa, 19. pants.)

sludinātājs. Cilvēks, kas kopā ar draudzi citiem stāsta Bībeles vēsti. Lai kļūtu par sludinātāju, ir nepieciešams izprast Bībeles pamatmācības un ticēt tām, kā arī dzīvot saskaņā ar Dieva prasībām. Sludinātājiem nav darba attiecību ar Jehovas liecinieku organizāciju vai draudzi, pie kuras viņi pieder, viņi arī nesaņem samaksu par sludināšanu. Termins netiek lietots kā pagodinošs tituls.

 starptautiskais kongress. Trīs dienu pasākums (parasti no piektdienas līdz svētdienai), ko ik pēc pāris gadiem organizē Jehovas liecinieki dažādās pilsētās visā pasaulē un kurā apmeklētāji var klausīties uz Bībeli balstītu programmu. Uz šādiem kongresiem ierodas īpaši aicināti delegāti no dažādām valstīm. Starptautiskie kongresi parasti notiek īrētās telpās. Ieeja ir brīva, un ziedojumi netiek prasīti.

Vadošā padome. Neliela pieredzējušu vecāko grupa, kas ir iecelta, lai rūpētos par Jehovas liecinieku garīgajām vajadzībām visā pasaulē. Grupas pilnais nosaukums ir ”Jehovas liecinieku Vadošā padome”. Šie kristieši tiešā veidā iesaistās Bībeles literatūras gatavošanā. Lai gan Vadošā padome veic Jehovas liecinieku pasaules mēroga darba koordinēšanu, Jehovas liecinieki par savu Vadītāju uzskata tikai Jēzu Kristu. Vadošās padomes mītne atrodas Jehovas liecinieku galvenajā pārvaldē Vorvikā (Ņujorkas štats, ASV).

valstības zāle. Sapulču vieta, ko izmanto viena vai vairākas draudzes. Bieži to dēvē arī par Jehovas liecinieku sapulču zāli vai sapulču namu. Lūdzam neizmantot terminu ”baznīca” kā sinonīmu.

vecākais.  Garīgi nobriedis Jehovas liecinieks (vīrietis), kas ir iecelts, lai mācītu draudzi un rūpētos par tās garīgumu. Vecākajam ir jāatbilst Bībelē minētajām prasībām, kas ir izklāstītas Pāvila pirmajā vēstulē Timotejam, 3. nodaļā, 1. līdz 7. pantā; Pāvila vēstulē Titam, 1. nodaļā, 5. līdz 9. pantā; Jēkaba vēstulē, 3. nodaļā 17. un 18. pantā un Pētera pirmajā vēstulē, 5. nodaļā, 2. pantā. Vecākajiem nav darba attiecību ar Jehovas liecinieku organizāciju vai draudzi, pie kuras viņi pieder, viņi arī nesaņem samaksu par pienākumu veikšanu draudzē. Lai uzturētu sevi un savu ģimeni, lielākā daļa draudzes vecāko ikdienā strādā algotu darbu. Jehovas lieciniekiem nav garīdzniecības jeb īpaši priviliģētas kalpotāju kārtas. Termins ”vecākais” netiek lietots kā pagodinošs tituls.

PIEZĪME. Gatavojot par mums rakstu vai reportāžu, lūdzu, izmantojiet pilnu nosaukumu — Jehovas liecinieki. Lai uzzinātu vairāk, skatīt ” Jehovas liecinieki” un ” Jehova”.