Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Datu aizsardzības politika

Datu aizsardzības politika

Jehovas liecinieku organizācija ciena ikvienas personas tiesības uz privātumu, pamatojoties uz Bībelē atrodamajiem principiem. Mūsu organizācija atzīst atklātas komunikācijas svarīgumu, personas un sensitīvu personas datu vākšanas nepieciešamību, lai sekmētu Jehovas liecinieku vajadzības un veiktu reliģisko un labdarības darbību, kā arī to, cik svarīgi nodrošināt konfidencialitāti un informācijas pienācīgu aizsardzību. (Salamana Pamācības 15:22; 25:9.) Konfidencialitāte tiek augstu vērtēta. (Salamana Pamācības 20:19.)

Daudzās valstīs ir ieviesti datu aizsardzības likumi, lai nodrošinātu personas tiesības uz privātumu. Jehovas liecinieku organizācija, kā liecina tās vēsture daudzu gadu desmitu garumā, ciena personu tiesības uz privātumu un rūpējas par to, lai konfidenciāla informācija netiktu izpausta. Jehovas liecinieku organizācija arī turpmāk aizsargās informāciju, kas tai ir atklāta, kā tas jau ilgu laiku ir darīts un tagad ir ierakstīts šajā datu aizsardzības politikā.

Darbības joma

Šī datu aizsardzības politika attiecas uz visu Jehovas liecinieku organizāciju, ko pārstāv filiāles visā pasaulē.

Datu aizsardzība

Jehovas liecinieku organizācija apstrādā personas datus saskaņā ar šādiem principiem:

 1. Personas dati tiek apstrādāti godprātīgi un likumīgi.

 2. Personas dati tiek vākti, apstrādāti un izmantoti vienīgi tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams, lai īstenotu Jehovas liecinieku reliģiskos un labdarības mērķus.

 3. Tiek nodrošināta personas datu pareizība un savlaicīga atjaunošana. Jebkura kļūda tiek izlabota iespējami drīz pēc tam, kad par to ir kļuvis zināms organizācijai.

 4. Personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams organizācijas likumīgo mērķu īstenošanai.

 5. Pienācīga uzmanība tiek pievērsta datu subjektu tiesību ievērošanai.

 6. Tiek veikti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai novērstu neatļautu vai nelikumīgu personas datu izpaušanu. Visi datoros glabātie personas dati tiek turēti ar parolēm aizsargātos datoros, kas ir pieejami tikai autorizētiem lietotājiem. Biroji tiek slēgti darbdienas beigās, un tajos ir atļauta ieeja tikai autorizētam personālam.

 7. Personas dati no vienas filiāles tiek nodoti citai vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams, lai Jehovas liecinieku organizācija varētu īstenot savus reliģiskos un labdarības mērķus, kuriem visi Jehovas liecinieki ir piekrituši, labprātīgi un no brīvas gribas pieņemot lēmumu kļūt un saukties par Jehovas lieciniekiem.

Datu subjekta tiesības

 1. Datu subjekta tiesības uz personas un sensitīvu personas datu aizsardzību un personas un sensitīvu personas datu labošanu vai dzēšanu tiek nodrošinātas saskaņā ar Jehovas liecinieku praksi, kas ir izklāstīta šajā politikā.

 2. Jebkuram, kurš iesniedz pieprasījumu saskaņā ar šo sadaļu, jāsniedz pietiekami pierādījumi par savu identitāti.

 3. Ja datu subjekts pieprasa pieeju saviem personas vai sensitīviem personas datiem vai arī prasa šos datus labot vai dzēst, Jehovas liecinieku organizācija godīgi izskata šo pieprasījumu, līdzsvarojot indivīda intereses saistībā ar iespēju piekļūt datiem, tos labot vai dzēst un organizācijas likumīgās reliģiskās intereses, tostarp, ņemot vērā, vai pieprasījuma apmierināšana neapdraud organizācijas tiesības uz ticības brīvību un praktizēšanu.

 4. Jehovas liecinieku organizācija ir ieinteresēta pastāvīgi glabāt datus par tāda indivīda statusu, kas ir Jehovas liecinieks. Šādas informācijas dzēšana varētu pārmērīgi ierobežot organizācijas reliģiskos uzskatus un ticības praktizēšanu.

Apelācijas tiesības

Ja persona uzskata, ka tās tiesības ir pārkāptas, ar rakstisku vēstuli tā var vērsties pie filiāles komitejas. Šāda vēstule jānosūta divu nedēļu laikā pēc tam, kad ir notikusi darbība, kas ir apelācijas sūdzības pamatā.