Mateja 21:1—46

  • Ļaužu sveikts, Jēzus ierodas Jeruzālemē (1—​11)

  • Jēzus attīra templi (12—​17)

  • Jēzus nolād vīģes koku (18—​22)

  • Tiek apšaubītas Jēzus pilnvaras (23—​27)

  • Līdzība par diviem dēliem (28—​32)

  • Līdzība par ļaunajiem vīnkopjiem (33—​46)

    • Atmests galvenais stūrakmens (42)

21  Kad viņi tuvojās Jeruzālemei un bija netālu no Betfagas, kas ir Olīvkalnā*, Jēzus sūtīja divus mācekļus,+  teikdams: ”Ejiet uz ciemu, ko redzat priekšā, un tur jūs uzreiz atradīsiet piesietu ēzeļmāti un tai blakus kumeļu. Atsieniet tos un atvediet pie manis.  Ja kāds iebildīs, sakiet: ”Tie ir vajadzīgi Kungam.” Tad jums tūlīt ļaus tos ņemt.”  Tas notika, lai piepildītos pravieša vārdi:  ”Sakiet Cionas meitai: ”Lūk, pie tevis nāk tavs ķēniņš!+ Viņš ir pazemīgs*,+ viņš jāj uz ēzeļa, uz nastu nesējas ēzeļmātes kumeļa.””+  Tad mācekļi aizgāja un izdarīja tieši tā, kā Jēzus bija norādījis.+  Tie atveda ēzeļmāti un tās kumeļu un uzklāja tiem savas drēbes, uz kurām viņš apsēdās.+  Daudz ļaužu izklāja uz ceļa savas drēbes,+ bet citi grieza kokiem zarus un klāja tos uz ceļa.  Ļaužu pulki, kas gāja viņam pa priekšu un aiz muguras, nemitīgi sauca: ”Glāb jel* Dāvida dēlu!+ Svētīts ir tas, kas nāk Jehovas* vārdā!+ Glāb jel viņu, tu, kas esi debesu augstumos!”+ 10  Kad viņš nonāca Jeruzālemē, pilsētu pārņēma satraukums un visi runāja: ”Kas viņš ir?” 11  Bet ļaudis pūlī teica: ”Tas ir pravietis Jēzus+ no Nācaretes Galilejā!” 12  Jēzus iegāja templī un izdzina ārā visus, kas tur pārdeva un pirka, un apgāza naudas mainītāju galdus un baložu pārdevēju solus.+ 13  Viņš tiem teica: ”Ir rakstīts: ”Mans nams būs lūgšanu nams,”+ — bet jūs to padarāt par laupītāju midzeni.”+ 14  Templī pie viņa pienāca akli un klibi cilvēki, un viņš tos izdziedināja. 15  Kad virspriesteri un rakstu mācītāji redzēja Jēzus brīnumainos darbus un dzirdēja, kā zēni templī sauc: ”Glāb jel Dāvida dēlu!”,+ tos pārņēma sašutums,+ 16  un tie viņam jautāja: ”Vai tu dzirdi, ko tie saka?” Jēzus atbildēja: ”Jā, dzirdu. Vai jūs nekad neesat lasījuši: ”No bērnu un zīdaiņu mutes tu sev esi sagādājis slavu”?”+ 17  Un, atstājis tos, viņš izgāja no pilsētas, devās uz Betāniju un tur pārnakšņoja.+ 18  Agri no rīta iedams atpakaļ uz pilsētu, Jēzus sajuta izsalkumu.+ 19  Ceļa malā viņš ieraudzīja vīģes koku un piegāja pie tā, bet neatrada koka zaros neko citu kā vien lapas.+ Tad viņš tam teica: ”Tu nemūžam vairs nenesīsi augļus!”+ Un vīģes koks acumirklī nokalta. 20  To redzēdami, mācekļi brīnījās: ”Kā gan vīģes koks varēja tā uzreiz nokalst?”+ 21  Jēzus atbildēja: ”Patiesi, es jums saku: ja jūs ticat un nešaubāties, tad jūs ne tikai varēsiet izdarīt to pašu, ko es izdarīju ar vīģes koku, bet arī, ja jūs teiksiet šim kalnam: ”Celies un meties jūrā,” — tad tā notiks.+ 22  Un visu, ko jūs ticībā lūgsiet, jūs saņemsiet.”+ 23  Kad viņš bija iegājis templī un tur mācīja, pie viņa pienāca virspriesteri un tautas vecākie un prasīja: ”Ar kādām tiesībām tu to visu dari? Kas tev ir devis tādu varu?”+ 24  Jēzus atteica: ”Arī es jums kaut ko pajautāšu. Ja jūs man to pateiksiet, tad es jums pateikšu, ar kādām tiesībām es to daru. 25  No kurienes Jānis bija saņēmis tiesības kristīt — no debesīm vai no cilvēkiem?” Tie sāka savā starpā spriest: ”Ja teiksim, ka no debesīm, viņš mums prasīs: kāpēc tad jūs viņam neticējāt?+ 26  Bet, ja teiksim, ka no cilvēkiem, mums jābīstas no ļaudīm, jo visi uzskata Jāni par pravieti.” 27  Tāpēc viņi Jēzum atbildēja: ”Mēs nezinām.” Viņš tiem sacīja: ”Tad arī es jums neteikšu, ar kādām tiesībām es to daru. 28  Kā jūs domājat? Kādam cilvēkam bija divi dēli. Piegājis pie pirmā, viņš lūdza: ”Dēls, ej šodien strādāt vīna dārzā.” 29  Bet tas atbildēja: ”Es neiešu.” Tomēr vēlāk viņš to nožēloja un aizgāja. 30  Piegājis pie otrā dēla, tēvs lūdza to pašu. Tas atbildēja: ”Es iešu, kungs,” — bet negāja. 31  Kurš no abiem ir rīkojies pēc tēva gribas?” Tie sacīja: ”Pirmais.” Jēzus tiem teica: ”Patiesi, es jums saku, ka nodokļu ievācēji un prostitūtas drīzāk tiks Dieva valstībā nekā jūs. 32  Jo Jānis nāca pie jums, rādīdams taisnības ceļu, bet jūs viņam nenoticējāt. Turpretī nodokļu ievācēji un prostitūtas viņam noticēja,+ bet jūs, kaut gan to redzējāt, tik un tā neko nenožēlojāt un viņam neticējāt. 33  Klausieties vēl vienu līdzību. Reiz kāds saimnieks iestādīja vīna dārzu,+ iežogoja to, ierīkoja tajā vīna spiedi, uzcēla torni+ un iznomāja dārzu vīnkopjiem, bet pats aizceļoja uz citu zemi.+ 34  Kad pienāca ražas laiks, viņš sūtīja savus kalpus pie vīnkopjiem, lai saņemtu savu daļu. 35  Taču vīnkopji sagrāba kalpus, vienu piekāva, citu nonāvēja, trešo nomētāja ar akmeņiem.+ 36  Tad saimnieks aizsūtīja citus kalpus, vairāk nekā iepriekš, bet ar tiem viņi izrīkojās tāpat.+ 37  Beidzot viņš sūtīja savu dēlu, domādams: ”Manu dēlu viņi taču cienīs!” 38  Bet vīnkopji, ieraudzījuši dēlu, cits citam teica: ”Tas ir mantinieks.+ Nāciet, nogalināsim viņu, un viņa mantojums būs mūsu!” 39  Viņi to sagrāba, izvilka ārā no vīna dārza un nonāvēja.+ 40  Kad atnāks vīna dārza īpašnieks, ko viņš darīs ar šiem vīnkopjiem?” 41  Viņa klausītāji atbildēja: ”Par visām viņu ļaundarībām viņš tos bez žēlastības nogalinās un iznomās dārzu citiem vīnkopjiem, kas atdos viņam ražu īstajā laikā.” 42  Jēzus viņiem teica: ”Vai jūs Rakstos nekad neesat lasījuši: ”Akmens, ko cēlēji ir atmetuši, ir kļuvis par galveno stūrakmeni*.+ Tas ir no Jehovas, un mūsu acīs tas ir kaut kas brīnumains”?+ 43  Tāpēc es jums saku: Dieva valstību jums atņems un dos tautai, kas pilda viņa gribu*. 44  Katrs, kas kritīs uz šī akmens, nositīsies,+ un katru, uz ko akmens kritīs, tas sadragās.”+ 45  Kad virspriesteri un farizeji bija dzirdējuši šīs līdzības, tie saprata, ka Jēzus runā par viņiem,+ 46  un gribēja saņemt viņu ciet, bet baidījās no ļaudīm, jo ļaudis viņu uzskatīja par pravieti.+

Zemsvītras piezīmes

Vai ”Eļļas kalnā”.
Vai ”lēnprātīgs”.
Gr. hōsanna. Dievam adresēts lūgums dāvāt glābšanu, kas tika lietots arī kā cildinājuma un prieka izsauciens.
Burt. ”par stūra galvu”.
Burt. ”nes tās augļus”.