Lūkas 18:1—43

18  Tad Jēzus stāstīja mācekļiem līdzību par to, cik svarīgi ir vienmēr lūgt Dievu un nekad nenolaist rokas:+  ”Kādā pilsētā bija tiesnesis, kam nebija nekādas cieņas ne pret Dievu, ne cilvēkiem.  Bet tajā pilsētā bija arī kāda atraitne, kas atkal un atkal nāca pie viņa, prasīdama: ”Palīdzi man panākt taisnību lietā pret manu pretinieku!”  Kādu laiku tiesnesis negribēja to darīt, bet vēlāk sāka spriest: ”Lai gan es nejūtu nekādu cieņu ne pret Dievu, ne cilvēkiem,  tomēr, tā kā šī atraitne neliek mani mierā, es izspriedīšu taisnīgi viņas lietu, lai viņa vairs nenāktu un mani pavisam nenomocītu.””+  ”Vai dzirdējāt, ko teica netaisnais tiesnesis?” vaicāja Kungs.  ”Vai gan Dievs nespriedīs taisnu tiesu savu izredzēto labā, kas dienām un naktīm viņu piesauc,+ vienlaikus būdams pacietīgs pret tiem?+  Es jums saku, viņš to katrā ziņā darīs, turklāt ļoti drīz. Bet, kad atnāks Cilvēka dēls, vai viņš atradīs uz zemes tādu ticību?”  Bet tiem, kas bija pārliecināti par savu taisnību un raudzījās uz citiem no augšas, viņš stāstīja šādu līdzību: 10  ”Divi cilvēki iegāja templī lūgt Dievu: viens bija farizejs, bet otrs — nodokļu ievācējs. 11  Farizejs nostājās un pie sevis lūdza: ”Ak, Dievs, es tev pateicos, ka neesmu tāds kā citi — izspiedēji, ļaundari, laulības pārkāpēji — vai arī kā šis nodokļu ievācējs. 12  Divreiz nedēļā es gavēju, un es dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu.”+ 13  Turpretī nodokļu ievācējs, kas stāvēja tālāk, neuzdrīkstējās pat acis pacelt pret debesīm, bet sita sev pa krūtīm un lūdzās: ”Ak, Dievs, esi žēlīgs pret mani, grēcinieku!”+ 14  Es jums saku: šis cilvēks aizgāja mājās, atzīts par taisnīgāku nekā farizejs,+ jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemots, bet, kas sevi pazemina, tiks paaugstināts.”+ 15  Ļaudis nesa pie Jēzus mazus bērnus, lai viņš tiem pieskartos, bet mācekļi, to redzēdami, viņus norāja.+ 16  Taču Jēzus aicināja atnest bērnus pie viņa un teica: ”Laidiet bērnus pie manis un neaizturiet tos, jo tādiem pieder Dieva valstība.+ 17  Patiesi, es jums saku: neviens, kas Dieva valstību nesaņem kā bērns, netiks tajā.”+ 18  Kāds varasvīrs viņam pajautāja: ”Labais Skolotāj, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgu dzīvi?”+ 19  Jēzus tam teica: ”Kāpēc tu mani sauc par labu? Neviens nav labs, vienīgi Dievs.+ 20  Tu zini baušļus: ”Nepārkāp laulību,+ nenogalini,+ nezodz,+ nedod nepatiesu liecību,+ godā savu tēvu un māti.””+ 21  ”To visu es esmu pildījis jau kopš jaunības,” atbildēja varasvīrs. 22  Tad Jēzus sacīja: ”Vēl tikai viena tev trūkst: pārdod visu, kas tev ir, bet naudu izdali trūcīgajiem, tad tev būs manta debesīs. Pēc tam nāc un seko man!”+ 23  To dzirdot, vīrietis dziļi noskuma, jo bija ļoti bagāts.+ 24  Jēzus paskatījās uz viņu un teica: ”Cik grūti būs tiem, kam daudz naudas, ieiet Dieva valstībā!+ 25  Vieglāk ir kamielim izlīst caur adatas aci nekā bagātniekam tikt Dieva valstībā.”+ 26  Tie, kas to dzirdēja, jautāja: ”Kas tad var izglābties?”+ 27  Jēzus atbildēja: ”Kas nav iespējams cilvēkiem, ir iespējams Dievam.”+ 28  Bet Pēteris ieminējās: ”Mēs esam atstājuši to, kas mums bija, un esam tev sekojuši.”+ 29  Jēzus tiem teica: ”Patiesi, es jums saku: nav neviena, kas būtu atstājis māju, sievu, brāļus, vecākus vai bērnus Dieva valstības dēļ,+ 30  kas jau šajā laikā nesaņemtu daudzkārt vairāk, bet nākamajā laikmetā* — mūžīgu dzīvi.”+ 31  Tad viņš pasauca tos divpadsmit pie sevis un teica: ”Tagad mēs ejam uz Jeruzālemi, un piepildīsies viss, ko pravieši ir rakstījuši par Cilvēka dēlu.+ 32  Viņu nodos cittautiešiem,+ izsmies,+ pazemos, apspļaudīs,+ 33  pērs ar pletnēm un nogalinās,+ bet trešajā dienā viņš celsies augšā.”+ 34  Bet viņi neko no tā nesaprata, jo šo vārdu jēga viņiem bija apslēpta. 35  Kad Jēzus tuvojās Jērikai, ceļa malā sēdēja kāds akls cilvēks un ubagoja.+ 36  Dzirdēdams, ka garām iet ļaužu pulks, tas sāka taujāt, kas tur notiek. 37  Viņam atbildēja: ”Tur iet nācarietis Jēzus.” 38  Tad viņš izsaucās: ”Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani!” 39  Tie, kas gāja pa priekšu, mēģināja viņu apsaukt, lai viņš cieš klusu, bet viņš kliedza vēl stiprāk: ”Dāvida dēls, apžēlojies par mani!” 40  Jēzus apstājās un lika atvest šo cilvēku. Kad tas bija pienācis, Jēzus jautāja: 41  ”Ko tu vēlies, lai es izdaru tavā labā?” Tas lūdza: ”Kungs, kaut es varētu redzēt!” 42  ”Kļūsti redzīgs!” Jēzus sacīja. ”Tava ticība tevi ir izdziedinājusi.”+ 43  Acumirklī tas kļuva redzīgs un devās viņam līdzi,+ cildinādams Dievu. Arī visi ļaudis, to redzot, slavēja Dievu.+

Zemsvītras piezīmes

Vai ”pasaules kārtībā”. Sk. ”laikmets” skaidrojošajā vārdnīcā.