Jāņa 9:1—41

9  Iedams viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija akls.  Mācekļi viņam jautāja: ”Rabi,+ kas ir grēkojis — viņš pats vai viņa vecāki? Kāpēc viņš ir piedzimis akls?”  Jēzus atbildēja: ”Grēkojis nav ne viņš, ne viņa vecāki, bet tas, kas ar viņu ir noticis, dos iespēju parādīt Dieva darbus.+  Kamēr ir diena, mums jādara tā darbi, kurš mani ir sūtījis.+ Tuvojas nakts, kad neviens neko nevarēs darīt.  Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma.”+  To pateicis, viņš spļāva zemē, sajauca zemi ar siekalām, uzzieda šo masu cilvēkam uz acīm+  un teica: ”Ej, nomazgājies Sīloāmas (tulkojumā — ”sūtītais”) dīķī!” Tas aizgāja, nomazgājās un atgriezās redzīgs.+  Tad kaimiņi un tie, kas viņu pirms tam bija redzējuši ubagojam, sacīja: ”Vai tas nav tas pats, kurš te agrāk sēdēja un ubagoja?”  Daži teica: ”Tas ir viņš,” — citi: ”Nē, nav, bet viņš tam ir līdzīgs.” Viņš pats sacīja: ”Es tas esmu.” 10  Tie sāka viņu iztaujāt: ”Kā tu kļuvi redzīgs?” 11  Viņš paskaidroja: ”Cilvēks, ko sauc Jēzus, sajauca zemi ar siekalām, uzzieda to man uz acīm un teica: ”Ej uz Sīloāmu un nomazgājies!”+ Es aizgāju, nomazgājos un kļuvu redzīgs.” 12  Tie viņam prasīja: ”Kur šis cilvēks ir?”, bet viņš atbildēja: ”Es nezinu.” 13  Tad cilvēku, kas vēl nupat bija akls, aizveda pie farizejiem. 14  Bet tā diena, kad Jēzus bija sajaucis zemi ar siekalām un atvēris viņam acis,+ bija sabats.+ 15  Nu arī farizeji viņam jautāja, kā tas ir kļuvis redzīgs. Viņš tiem sacīja: ”Viņš uzzieda man uz acīm zemi, kas sajaukta ar siekalām, pēc tam es nomazgājos un kļuvu redzīgs.” 16  Daži no farizejiem sprieda: ”Tas cilvēks nav no Dieva, jo viņš neievēro sabatu.”+ Citi iebilda: ”Kā grēcīgs cilvēks var darīt tādus brīnumus?”+ Tā viņu starpā radās šķelšanās.+ 17  Tad tie atkal jautāja izdziedinātajam cilvēkam: ”Viņš ir atvēris tev acis — ko tu par viņu saki?” Tas atbildēja: ”Viņš ir pravietis.” 18  Bet jūdi neticēja, ka šis cilvēks ir bijis akls un kļuvis redzīgs, kamēr nebija ataicinājuši viņa vecākus. 19  Viņi tiem jautāja: ”Vai tas ir jūsu dēls? Jūs sakāt, ka viņš ir piedzimis akls? Kā tad viņš tagad var redzēt?” 20  Viņa vecāki atbildēja: ”Mēs zinām, ka tas ir mūsu dēls un ka viņš ir piedzimis akls, 21  bet to, kā viņš tagad var redzēt, mēs nezinām un, kas ir atdevis viņam redzi, arī nezinām. Jautājiet viņam pašam — viņš ir pieaudzis, un lai viņš pats atbild par sevi!” 22  Vecāki tā runāja, jo baidījās no jūdiem,+ kas jau bija vienojušies izslēgt no sinagogas ikvienu, kurš atzīs Jēzu par Kristu.+ 23  Tāpēc vecāki sacīja: ”Viņš ir pieaudzis. Prasiet viņam!” 24  Farizeji otrreiz pasauca cilvēku, kas bija bijis akls, un tam teica: ”Dod godu Dievam! Mēs zinām, ka tas cilvēks ir grēcinieks.” 25  Viņš atbildēja: ”Es nezinu, vai viņš ir grēcinieks. Vienu gan es zinu: agrāk es biju akls, bet tagad varu redzēt.” 26  Tie viņu tincināja: ”Ko viņš tev darīja? Kā viņš tev atvēra acis?” 27  ”Es jums jau stāstīju, bet jūs neklausījāties,” viņš atbildēja. ”Kāpēc jūs to gribat dzirdēt vēlreiz? Varbūt arī jūs gribat kļūt par viņa mācekļiem?” 28  Tad tie viņu nolamāja un teica: ”Tu pats esi viņa māceklis, bet mēs esam Mozus mācekļi. 29  Mēs zinām, ka ar Mozu ir runājis Dievs, bet, no kurienes ir šis, mums nav ne jausmas.” 30  Bet cilvēks tiem sacīja: ”Tieši tas jau ir dīvaini, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, tomēr viņš ir atvēris man acis. 31  Mēs zinām, ka grēciniekus Dievs neuzklausa,+ bet ikvienu, kas bīstas Dievu un pilda viņa gribu, viņš uzklausa.+ 32  Nemūžam nav dzirdēts, ka no dzimšanas aklam cilvēkam kāds būtu atdevis redzi. 33  Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nespētu darīt.”+ 34  Tie atbildēja: ”Tu esi dzimis caurcaurēm grēcīgs, un tu vēl mūs māci?” Un tie viņu padzina no turienes.*+ 35  Jēzus, uzzinājis, ka tie šo cilvēku ir padzinuši, atrada viņu un vaicāja: ”Vai tu tici Cilvēka dēlam?” 36  Tas atbildēja: ”Kas viņš ir, kungs? Saki man, lai es varu viņam ticēt.” 37  Jēzus sacīja: ”Tu viņu esi redzējis — viņš ir tas, kas šobrīd ar tevi runā.” 38  Tad tas teica: ”Es ticu, Kungs!” un nometās zemē viņa priekšā. 39  Jēzus pavēstīja: ”Es esmu ieradies šajā pasaulē, lai tā tiktu tiesāta: lai neredzīgie redzētu+ un redzīgie kļūtu akli.”+ 40  To dzirdējuši, daži no farizejiem, kas tur atradās, jautāja viņam: ”Mēs taču neesam akli?” 41  Jēzus atteica: ”Ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka. Bet, tā kā jūs sakāt: ”Mēs redzam,” — jūsu grēks paliek.”+

Zemsvītras piezīmes

Acīmredzot tas nozīmē, ka viņu izslēdza no sinagogas.