Jāņa 7:1—52

7  Pēc tam Jēzus apstaigāja Galileju. Viņš negribēja iet uz Jūdeju, jo jūdi meklēja iespēju viņu nogalināt.+  Kad tuvojās jūdu Būdiņu svētki,+  Jēzus brāļi+ viņam teica: ”Dodies uz Jūdeju, lai arī tur tavi mācekļi redzētu, kādus darbus tu veic.  Neviens, kas grib kļūt pazīstams, taču neko nedara slepenībā. Ja tu tādas lietas dari, parādies pasaulei!”  Bet īstenībā viņa brāļi neticēja viņam.+  Jēzus tiem sacīja: ”Mans laiks vēl nav pienācis,+ bet jums vienmēr ir īstais laiks.  Pasaulei nav, par ko jūs ienīst, bet mani tā ienīst, jo es par to liecinu, ka tās darbi ir ļauni.+  Jūs ejiet uz svētkiem, bet es vēl neiešu, jo mans laiks vēl nav pienācis.”+  To pateicis, viņš palika Galilejā. 10  Tomēr, kad viņa brāļi bija aizgājuši uz svētkiem, arī Jēzus devās uz tiem, taču nevis atklāti, bet slepus. 11  Svētkos jūdi viņu meklēja, prašņādami: ”Kur viņš ir?” 12  Ļaužu starpā paklusām klīda daudz runu par viņu. Daži teica: ”Viņš ir labs cilvēks,” — bet citi: ”Nav vis! Viņš māna tautu.”+ 13  Atklāti gan neviens par viņu nerunāja, baidoties no jūdiem*.+ 14  Kad svētki jau bija pusē, Jēzus iegāja templī un sāka mācīt. 15  Jūdi brīnījās un sprieda: ”No kurienes viņam ir tādas Rakstu zināšanas+ — viņš taču nav skolots*?!”+ 16  Bet Jēzus tiem sacīja: ”Tas, ko es mācu, nav no manis, bet no tā, kas mani ir sūtījis.+ 17  Ja kāds vēlas pildīt viņa gribu, tas sapratīs, vai šī mācība ir no Dieva+ vai arī es runāju pats no sevis. 18  Kas runā no sevis, tas tiecas pēc goda sev, bet, kas cenšas pagodināt to, kurš viņu ir sūtījis,+ tas ir patiess*, un viņā nav netaisnības. 19  Vai Mozus jums nav devis bauslību?+ Bet neviens no jums bauslībai neklausa. Kāpēc jūs gribat mani nogalināt?”+ 20  Ļaudis atbildēja: ”Tevi ir apsēdis dēmons! Kurš tevi grib nogalināt?” 21  Jēzus tiem teica: ”Es izdarīju vienu darbu, un jūs visi brīnāties. 22  Padomājiet: Mozus jums ir devis likumu par apgraizīšanu+ — kaut gan apgraizīšana nav no Mozus, bet no tēviem —,+ un jūs sabatā apgraizāt cilvēku. 23  Ja cilvēks sabatā tiek apgraizīts, lai netiktu pārkāpta Mozus bauslība, kāpēc tad jūs esat pārskaitušies, ka es sabatā cilvēku esmu darījis pilnīgi veselu?+ 24  Nespriediet taču virspusīgi — spriediet taisnīgi!”+ 25  Tad daži Jeruzālemes iedzīvotāji sacīja: ”Vai šis nav tas cilvēks, kuru grib nogalināt?+ 26  Lūk, viņš runā visu priekšā, bet neviens viņam neko nesaka. Vai tiešām varasvīri būtu secinājuši, ka viņš ir Kristus? 27  Mēs taču zinām, no kurienes viņš ir,+ bet, kad atnāks Kristus, neviens nezinās, no kurienes tas ir.” 28  Jēzus, mācīdams templī, teica: ”Jūs pazīstat mani un zināt, no kurienes es esmu, tomēr es neesmu nācis pats no sevis.+ Tas, kas mani sūtījis, patiešām pastāv, tikai jūs viņu nepazīstat.+ 29  Es viņu pazīstu,+ jo esmu nācis no viņa — viņš mani ir sūtījis.” 30  Tad tie gribēja saņemt viņu ciet,+ tomēr nevienam tas neizdevās, jo viņa stunda vēl nebija pienākusi.+ 31  Bet daudzi no tautas sāka viņam ticēt,+ un tie runāja: ”Vai gan Kristus, kad tas atnāks, darīs vairāk brīnumu nekā šis cilvēks?” 32  Kad farizeji padzirdēja, ko tauta par viņu runā, virspriesteri un farizeji nosūtīja tempļa sargus viņu apcietināt. 33  Tad Jēzus teica: ”Vēl īsu brīdi es būšu kopā ar jums, bet pēc tam došos pie tā, kas mani sūtījis.+ 34  Jūs mani meklēsiet, bet neatradīsiet, un tur, kur es būšu, jūs nevarēsiet nonākt.”+ 35  Tāpēc jūdi sāka runāt savā starpā: ”Uz kurieni viņš taisās doties, ka mēs viņu nevarēsim atrast? Viņš taču neies pie jūdiem, kas dzīvo, izkaisīti starp grieķiem, un nemācīs grieķus? 36  Ko nozīmē viņa vārdi: ”Jūs mani meklēsiet, bet neatradīsiet, un tur, kur es būšu, jūs nevarēsiet nonākt”?” 37  Bet pēdējā, nozīmīgākajā svētku dienā+ Jēzus nostājās un sauca: ”Kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer!+ 38  Kas man tic, no tā plūdīs dzīva ūdens straumes,+ gluži kā teikts Rakstos.” 39  Bet to viņš teica par garu, ko drīz vajadzēja saņemt tiem, kuri viņam ticēja, — tajā laikā neviens vēl nebija saņēmis garu,+ jo Jēzus vēl nebija celts godā.+ 40  To dzirdējuši, ļaudis pūlī sacīja: ”Šis patiešām ir gaidītais pravietis.”+ 41  Citi teica: ”Viņš ir Kristus.”+ Bet daži iebilda: ”Vai tad Kristum jānāk no Galilejas?+ 42  Vai Rakstos nav teikts, ka Kristus būs no Dāvida pēcnācējiem+ un nāks no Betlēmes+ ciema, kur dzīvoja Dāvids?”+ 43  Tā pūlis viņa dēļ sašķēlās. 44  Daži pat gribēja saņemt viņu ciet, tomēr nevienam tas neizdevās. 45  Kad tempļa sargi atgriezās pie virspriesteriem un farizejiem, tie viņiem prasīja: ”Kāpēc jūs viņu neesat atveduši?” 46  Sargi atbildēja: ”Vēl nekad neviens nav runājis tā kā viņš.”+ 47  Farizeji jautāja: ”Vai arī jūs esat apmānīti? 48  Vai tad kāds no varasvīriem vai farizejiem viņam tic?+ 49  Bet šie ļaudis, kas nepazīst bauslību, — viņi ir nolādēti!” 50  Nikodēms, kas pirms kāda laika bija nācis pie Jēzus un kas pats bija farizejs, tiem teica: 51  ”Vai pēc mūsu bauslības drīkst tiesāt cilvēku, kamēr viņš nav uzklausīts un nav noskaidrots, ko viņš ir izdarījis?”+ 52  Tie atteica: ”Vai arī tu esi no Galilejas? Izpēti un pārliecinies, ka no Galilejas nav jānāk nevienam pravietim.”*

Zemsvītras piezīmes

Acīmredzot domāti jūdu reliģiskie vadītāji.
T.i., nav mācījies rabīnu skolās.
Vai ”runā patiesību”.
53. pants un 8. nodaļas pirmie vienpadsmit panti vairākos senos, autoritatīvos manuskriptos nav atrodami.