Efesiešiem 4:1—32

  • Kristiešu draudzes vienotība (1—​16)

    • Cilvēki doti par dāvanām (8)

  • Vecā un jaunā personība (17—​32)

4  Būdams ieslodzīts+ Kunga dēļ, es jūs lūdzu: dzīvojiet sava aicinājuma cienīgi.+  Vienmēr esiet pazemīgi,+ lēnprātīgi* un pacietīgi,+ esiet cits pret citu iecietīgi mīlestībā+  un, savienoti ar miera saiti, no sirds centieties saglabāt vienotību, ko dod gars.+  Ir viena miesa+ un viens gars,+ un tāpat ir tikai viena cerība,+ kurai jūs esat aicināti.  Viens Kungs,+ viena ticība, viena kristība,  viens visu Dievs un Tēvs, kas ir pār visiem un darbojas caur visiem un visos.  Bet augstsirdīgā labestība mums ikvienam ir parādīta tādā mērā, kādā Kristus šo dāvanu ir piešķīris.+  Ir sacīts: ”Uzkāpis augstumā, viņš saņēma gūstekņus un deva cilvēkus par dāvanām.”+  Ko gan nozīmē ”uzkāpis”, ja ne to, ka viņš bija arī nokāpis lejup, tas ir, uz zemi? 10  Tas pats, kas bija nokāpis, pēc tam arī uzkāpa+ augstāk par visām debesīm,+ lai visu piepildītu. 11  Un dažus viņš ir devis par apustuļiem,+ dažus par praviešiem,+ dažus par evaņģēlistiem*,+ dažus par ganiem un skolotājiem,+ 12  lai viņi mācītu* svētos, kalpotu citiem un stiprinātu Kristus miesu*,+ 13  līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un precīzās zināšanās par Dieva Dēlu un pieauguša cilvēka+ briedumu — pilnīgu briedumu, kāds piemita Kristum. 14  Tad mēs vairs nebūsim mazi bērni un netiksim šurpu turpu mētāti kā pa viļņiem un apkārt dzenāti līdzi katram mācības vējam+ cilvēku blēdības un viltīgas maldināšanas dēļ. 15  Runāsim patiesību un, mīlestības mudināti, tieksimies pēc izaugsmes visās lietās, lai līdzinātos Kristum, kas ir mūsu galva.+ 16  Pateicoties viņam, visas miesas daļas+ ir saskanīgi savienotas un sadarbojas ar dažādu locītavu palīdzību. Katram loceklim pienācīgi pildot savu uzdevumu, tiek sekmēta visas miesas augšana un tā stiprinās mīlestībā.+ 17  Tāpēc es Kunga priekšā jūs mudinu: vairs nedzīvojiet tā, kā dzīvo neticīgie*,+ kuru domas ir tukšas.+ 18  Viņu nezināšanas un nocietinātās* sirds dēļ šo cilvēku sapratne ir aptumšota un viņi ir šķirti no dzīvības, ko piedāvā Dievs. 19  Zaudējuši jebkādas kauna jūtas, viņi ir ieslīguši bezkaunīgā grēkošanā*+ un nesātīgi nododas visādai netīrībai. 20  Bet jūs zināt, ka Kristus nepavisam nav tāds, 21  ja vien tiešām esat dzirdējuši un mācījušies to, kas saskan ar Jēzus mācīto patiesību. 22  Jums ir mācīts, ka ir jānovelk vecā personība*,+ kas atbilst jūsu agrākajam dzīvesveidam un, savu iegribu pievilta, grimst postā.+ 23  Jums arvien ir jāatjaunojas savā domāšanā*+ 24  un jāapvelk jaunā personība*,+ kas radīta pēc Dieva gribas un atspoguļo patiesu taisnīgumu un uzticību. 25  Tāpēc tagad, atmetuši melus, runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko,+ jo mēs esam vienas miesas locekļi.+ 26  Dusmās nesagrēkojiet!+ Pārstājiet dusmoties, pirms saule ir norietējusi,+ — 27  nedodiet iespēju* Velnam!+ 28  Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai cītīgi strādā un godīgi pelna iztiku pats savām rokām,+ jo tad viņš varēs dalīties ar to, kas ir trūkumā.+ 29  No jūsu mutes lai nenāk neviens nelāgs* vārds!+ Runājiet tikai to, kas ir labs un kas var stiprināt, ja ir tāda vajadzība, — tad klausītājiem būs labums.+ 30  Un neapbēdiniet Dieva svēto garu,+ ar ko jūs esat apzīmogoti+ dienai, kad tiksiet atbrīvoti pret izpirkumu.+ 31  Atmetiet jebkādu rūgtumu,+ niknumu, dusmas, kliegšanu, apvainojumus+ un jebkuru ļaunprātību!+ 32  Izturieties cits pret citu laipni, ar sirsnīgu iejūtību+ un augstsirdīgi piedodiet cits citam, tāpat kā Dievs caur Kristu augstsirdīgi ir piedevis jums.+

Zemsvītras piezīmes

Vai ”miermīlīgi”.
Vai ”labās vēsts sludinātājiem”.
Vai ”sagatavotu; labotu”.
T.i., Kristus sekotāju draudzi.
Burt. ”tautas”.
Vai ”neatsaucīgās”.
Vai ”izlaidībā”. Gr. aselgeia. Sk. ”bezkaunīga rīcība” skaidrojošajā vārdnīcā.
Burt. ”vecais cilvēks”.
Vai ”spēkā, kas nosaka jūsu domāšanu”. Burt. ”prāta garā”.
Burt. ”jaunais cilvēks”.
Burt. ”vietu”.
Burt. ”sapuvis”.