Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Bībeles vārdu alfabētiskais rādītājs

A

ABA

 Rom 8:15 liek saukt: A., Tēvs!

ĀBELS

 1Mz 4:8 Kains uzbruka Ā.

Mt 23:35 no taisnā Ā. asinīm līdz pat

ABIGAILA

 1Sm 25:3 A. bija gudra un skaista

ĀBOLI

 Spm 25:11 zelta ā. sudraba traukos

ĀBRAHĀMS

 1Mz 21:12 Dievs Ā. norādīja: uzklausi, ko Sāra saka

2Lk 20:7 sava drauga Ā.

Mt 22:32 Ā. Dievs, dzīvo Dievs

Rom 4:3 Ā. ticēja, viņu atzina par taisnu

ACS

 Ps 115:5 [elkiem] ir a., bet tie neredz

Spm 15:3 Jehovas a. redz visu

Mt 5:38 A. pret a. un zobu pret zobu

Mt 6:22 Ja tava a. redz skaidri

1Kr 2:9 Ko a. nav redzējusi

1Kr 12:21 A. nevar teikt rokai

Kol 3:22 paklausiet ne tikai a. priekšā

Atk 3:18 a. ziedi, ar ko ieziest a.

ĀDAMS

 1Mz 5:5 Ā. nodzīvoja 930 gadus

1Kr 15:22 tāpat kā Ā. dēļ visi mirst

1Kr 15:45 Pēdējais Ā. kļuva par garu

1Tm 2:14 Ā. netika piekrāpts, bet sieviete gan

AHANS

 Joz 7:1 A. paņēma no tā, kas jāiznīcina

AICINĀJUMS

 Ef 4:1 dzīvojiet sava a. cienīgi

AICINĀTIE

 Mt 22:14 daudz a., bet maz izredzēto

AINA

 1Kr 7:31 šīs pasaules a. mainās

AIZDOT

 Spm 19:17 Kas iežēlojas par trūcīgo, a. Jehovam

Lk 6:35 a., necerot neko dabūt atpakaļ

AIZMIRST

 Jes 49:15 Vai māte var a. savu zīdaini?

Flp 3:13 a. to, kas aiz manis

AIZŅEMTIES

 Ps 37:21 Ļaundaris a. un neatdod

AIZRĀDĪJUMS

 Spm 27:5 Labāk atklāts a. nekā

AIZSKALOT

 Ebr 2:1 lai mēs netiktu a. projām

AIZSLĒGT

 1Jņ 3:17 a. tam savu sirdi

AIZSTĀVĒTIES

 1Pt 3:15 Vienmēr esiet gatavi a.

AIZZĪMOGOTS

 Dan 12:9 jāpaliek a. līdz beigu laikam

AKA

 Spm 5:15 Dzer ūdeni no savas a.

AKILS

 Apd 18:2 sastapa jūdu, vārdā A.

AKLAIS

 3Mz 19:14 neliec šķērsli a.

Jes 35:5 a. acis atvērsies

AKLS

 Mt 15:14 Tie ir a. ceļveži

2Kr 4:4 pasaules dievs padarījis a.

AKMENS

 Dan 2:34 no kalna atšķēlās a.

Mt 21:42 A., ko cēlēji ir atmetuši

Lk 19:40 ja viņi klusēs, tad a. kliegs

AKTĪVA DARBĪBA

 1Pt 1:13 noskaņojieties a. d.

ALFA

 Atk 1:8 A. un Omega

ALGA

 1Mz 31:7 desmitiem reižu ir mainījis manu a.

Rom 6:23 Jo a. par grēku ir nāve

ALKATĪBA

 Lk 12:15 sargieties no jebkādas a.

Kol 3:5 a., kas ir elkdievība

ALKATĪGIE

 1Kr 6:10 a. neiemantos Dieva valstību

ALKATĪGS

 1Kr 5:11 nesaejaties ar tādu, kas ir a.

ALKT

 1Pt 2:2 a. pēc Dieva vārdu tīrā piena

ALTĀRIS

 1Mz 8:20 Noass uzcēla a.

2Mz 27:1 Uztaisiet a. no akācijas koka

Mt 5:24 atstāj dāvanu pie a.

Apd 17:23 a. nepazīstamam Dievam

AMATS

 Apd 1:20 Viņa pārrauga a. lai pārņem cits

ĀMEN

 5Mz 27:15 tauta lai saka: ā.!

1Kr 14:16 pēc pateicības vārdiem teikt ā.

2Kr 1:20 caur viņu sakām: ā.!

ANNA

 Lk 2:36, 37 praviete A., 84 gadus veca

ANTIKRISTS

 1Jņ 2:18 jānāk a.

APBRUŅOJUMS

 Ef 6:11 Tērpieties pilnā a.

Ef 6:13 Tāpēc ņemiet pilnu a.

APDOMĀT

 Spm 15:28 Taisnais a., pirms atbild

APDZĪVOTS

 Jes 45:18 radījis, lai tā būtu a.

APGRAIZĪŠANA

 Rom 2:29 kuram a. ir sirdī

1Kr 7:19 A. nav nekas

APGRŪTINĀT

 1Ts 2:6 a. ar lieliem izdevumiem

APGRŪTINOŠS

 1Jņ 5:3 viņa likumi nav a.

APKLUSINĀT

 1Pt 2:15 lai jūs a. nesaprātīgus cilvēkus

APLAISTĪT

 1Kr 3:6 Es iestādīju, Apolls a.

APLIECĪBA

 5Mz 24:1 lai uzraksta šķiršanās a.

Mt 19:7 drīkst dot šķiršanās a.

APLIS

 Jes 40:22 Viņš mājo virs zemes a.

APLOKS

 Jņ 10:16 citas avis, kas nav no šī a.

APMELOT

 3Mz 19:16 Nestaigā apkārt, a. tautiešus

1Kr 4:13 kad mūs a., mēs atbildam laipni

APMIERINĀTS

 Flp 4:11 esmu iemācījies būt a.

1Tm 6:8 būsim ar to a.

APŅĒMĪBA

 Rom 1:15 a. pilns stāstīt labo vēsti

APOLLS

 Apd 18:24 A., daiļrunīgs vīrs

APPRECĒTIES

 1Kr 7:9 labāk a. nekā degt kaislē

APSEGS

 2Kr 3:15 viņu sirdis klāj a.

APSKAUST

 Ps 73:3 sāku a. uzpūtīgus ļaundarus

Ps 106:16 tie sāka a. Mozu

APSPRIEST

 Apd 17:2 a. ar cilvēkiem Rakstus

APSPRIEŠANĀS

 Spm 15:22 Bez a. nodomi izjūk

APSTĀTIES

 Īj 37:14 a. un pārdomā Dieva darbus

APSŪDZĒTĀJS

 Atk 12:10 nogāzts mūsu brāļu a.

APSŪDZĪBA

 1Tm 5:19 Nepieņem a. pret vecāko

APTRAIPĪT

 Ech 39:7 vairs neļaušu savu svēto vārdu a.

2Kr 7:1 attīrīsimies no visa, kas a.

APUSTUĻI

 Mt 10:2 divpadsmit a. vārdi

1Kr 15:9 visnenozīmīgākais no a.

APVAINOT

 Mt 5:11 Laimīgi jūs esat, ja jūs a.

1Pt 2:23 Kad viņu a., viņš neatbildēja

APVIENOT

 Ef 1:10 visu a. ar Kristus starpniecību

APZĪMOGOT

 2Kr 1:22 Viņš mūs ir arī a.

Ef 1:13 jūs caur viņu tikāt a.

ARARATS

 1Mz 8:4 šķirsts apstājās A. kalnos

AREOPĀGS

 Apd 17:22 Stāvēdams a. vidū, Pāvils

ĀRIENE

 1Sm 16:7 Nepievērs uzmanību viņa ā.

ARKLS

 Lk 9:62 Neviens, kas ir uzlicis roku uz a.

ARMAGEDONS

 Atk 16:16 ebrejiski sauc par A.

ĀRSTS

 Lk 5:31 Ne jau veselajiem vajag ā.

ARTEMĪDA

 Apd 19:34 Varena ir efesiešu A.!

ASARAS

 2Ķn 20:5 esmu redzējis tavas a.

Ps 6:6 savu guļvietu es slaku a.

Ps 126:5 Kas ar a. sēj

Ebr 5:7 ar a. raidīja karstas lūgšanas

Atk 21:4 Viņš noslaucīs visas a.

ASINIS

 1Mz 9:4 a. jūs nedrīkstat ēst

3Mz 7:26 Jūs nedrīkstat ēst a.

3Mz 17:11 Ikvienas radības dzīvība ir a.

3Mz 17:13 lai viņš tam notecina a.

Mt 26:28 a., kas apstiprina līgumu

Apd 15:29 atturēties no a.

Ef 1:7 izpirkti ar Dēla a.

Atk 18:24 vaina par praviešu un svēto a.

ASIŅOŠANA

 Mt 9:20 12 gadus cieta no a.

ASTROLOGI

 Mt 2:1 Jeruzālemē ieradās a.

ATALGOT

 Rut 2:12 Lai Jehova tevi a.!

Ebr 11:6 viņš a. tos, kas viņu meklē

ATBILDE

 Spm 15:1 Laipna a. novērš dusmas

ATBILDĒT

 Spm 15:23 Kas pareizi a., tam prieks

Spm 15:28 Taisnais apdomā, pirms a.

Spm 18:13 a., pirms ir uzklausījis

Jes 65:24 Pirms viņi sauks, es a.

Rom 14:12 ikviens no mums a. par sevi

Kol 4:6 pratīsiet ikvienam a.

ATBRĪVOT

 Jņ 8:32 patiesība jūs a.

Rom 6:7 kas nomiris, ir a. no grēka

ATCERĒTIES

 Īj 14:13 Kaut tu mani atkal a.

Plc 12:1 A. savu Radītāju savā jaunībā

ATGĀDINĀJUMI

 Ps 119:24 Man ir dārgi tavi a.

ATGRIEZTIES

 Jl 2:12 a. pie manis ar visu sirdi

Mal 3:7 A. pie manis, tad es a. pie jums!

ATKĀPTIES

 Ebr 10:39 no tiem, kas a. un iet bojā

ATKLĀŠANĀS

 Rom 8:19 gaida Dieva dēlu a. godā

ATKLĀT

 Mt 11:25 esi tās a. maziem bērniem

1Kr 2:10 Dievs to ir a. ar savu garu

Ef 3:5 Dievs šo noslēpumu ir a.

ATKRIŠANA

 2Ts 2:3 pirms nebūs parādījusies a.

ATKRITUMI

 1Kr 4:13 Pasaule mūs uzskata par a.

Flp 3:8 uzskatu to par a.

ATLĪDZINĀT

 2Mz 21:36 lai viņš a. zaudējumus

Ps 116:12 Kā lai a. Jehovam?

ATĻAUTS

 1Kr 6:12 Viss man ir a., bet ne viss ir

ATMAKSĀT

 Rom 12:19 Atriebība ir manā ziņā, es a.

2Ts 1:8 a. tiem, kas nepazīst Dievu

ATRAISĪT

 Mt 18:18 viss, ko jūs a. uz zemes

ATRAITNE

 Ps 146:9 viņš atbalsta bāreņus un a.

Mk 12:43 šī nabadzīgā a. ir ziedojusi vairāk

Lk 18:3 a., kas atkal un atkal nāca pie viņa

Jēk 1:27 gādāt par bāreņiem un a.

ATRIEBĪBA

 5Mz 32:35 A. ir manā ziņā, es atmaksāšu

ATRIEBTIES

 Spm 20:22 Nesaki: es a.!

ĀTRSIRDĪGAIS

 Spm 19:19 Ā. saņems sodu

ATSACĪTIES

 Mt 16:24 lai viņš a. no sevis

ATSLĒGA

 Mt 16:19 Es tev došu valstības a.

Lk 11:52 atņēmuši cilvēkiem zināšanu a.

Atk 1:18 man ir nāves un kapa a.

ATSPIRDZINĀT

 Jes 57:15 lai a. nomāktos

ATSPIRGŠANA

 Apd 3:19 no Jehovas nāktu a. laiki

ATSPOGUĻOT

 2Kr 3:18 a. Jehovas spožumu

ATSTĀT

 Ps 27:10 Pat ja tēvs un māte mani a.

Mt 19:29 kas ir a. mājas vai brāļus

Jņ 8:29 Viņš mani nav a. vienu

Flp 2:7 a. visu un kļuva par cilvēku

ATŠĶIRĪBA

 Mal 3:18 redzēsiet a. starp taisno un

ATŠĶIRT

 3Mz 11:47 lai jūs spētu a. netīru no tīra

Ebr 5:14 ievingrinājuši a. labu no ļauna

ATTAISNOJUMS

 Jņ 15:22 viņu grēkam nav a.

Rom 1:20 tāpēc šiem cilvēkiem nav a.

ATTAPĪBA

 Lk 16:8 uzslavēja netaisno pārvaldnieku par a.

ATTEIKTIES

 Mk 14:30 tu no manis trīs reizes a.

ATTIEKSME

 Apd 17:11 Berojiešiem bija labāka a.

Flp 2:20 nav cita, kam būtu tāda a.

ATTĪRĪT

 Ps 51:2 a. mani no grēka

Zah 13:9 viņus a., tāpat kā a. sudrabu

ATTĪRĪTIES

 Dan 12:10 Daudzi a.

2Kr 7:1 a. no visa, kas aptraipa

ATVASE

 Jer 23:5 likšu parādīties taisnīgai a.

ATVIEGLOJUMS

 2Ts 1:7 jūs, kas ciešat, saņemsiet a.

ATZINĪBA

 Jņ 12:43 cilvēku a. tiem bija dārgāka

2Tm 2:15 Centies iegūt Dieva a.

ATZĪT

 Ech 39:7 tautām jāatzīst, ka esmu Jehova

ATZĪTIES

 Ps 32:5 es a. tev savā grēkā

Spm 28:13 kas a., izpelnīsies žēlastību

Jēk 5:16 a. cits citam grēkos

1Jņ 1:9 Ja a. grēkos, viņš piedod

AUDZINĀŠANA

 Spm 23:13 Neatstāj bērnu bez a.

AUDZINĀT

 Spm 19:18 A. dēlu, kamēr vēl ir cerība

AUGĻI

 1Mz 3:3a. jūs nedrīkstat ēst

Mt 7:20 pazīsiet tādus cilvēkus pēc a.

Lk 8:15 nes a., būdami izturīgi

Jņ 15:2 iztīra, lai nestu vēl vairāk a.

Gal 5:22 gara a. ir mīlestība, prieks

AUGSTĀKS

 Jņ 14:28 Tēvs ir a. par mani

Flp 2:3 uzskatiet citus par a. nekā

AUGSTMANIS

 Apd 8:27 ieraudzīja kādu etiopiešu a.

AUGSTPRĀTĪBA

 1Sm 15:23 a. ir tas pats, kas buršana

AUGSTPRĀTĪGS

 Rom 12:16 Nelolojiet a. domas

AUGSTSIRDĪGA LABESTĪBA

 2Kr 6:1 nebūtu velti saņēmuši Dieva a. l.

AUGŠĀMCELŠANA

 Mt 22:23 saduceji apgalvo, ka neesot a.

Mt 22:30 Pēc a. nedz ņems sievas

Jņ 5:29 iegūs a. dzīvībai

Jņ 11:24 viņš celsies, kad notiks a.

Jņ 11:25 Es esmu a. un dzīvība

Apd 24:15 taisno un netaisno a.

1Kr 15:13 Ja mirušo a. nav, tad arī

AUKLA

 Plc 4:12 trīskāršu a. nevar viegli pārraut

AVOTS

 Ps 36:9 Tu esi dzīvības a.

AVS

 Jes 53:7 Viņu veda kā a. uz nokaušanu

Ech 34:12 es gādāšu par savām a.

Mt 25:33 A. viņš nostādīs pa labo roku

AZAZĒLS

 3Mz 16:8 kurš āzis būs a.

ĀŽI

 Mt 25:32 kā gans šķir avis no ā.

B

BAALS

 Jer 19:5 ierīkojuši B. upurvietas

BĀBELE

 1Mz 11:9 to nosauca par B.

BABILONA

 Jer 51:6 Bēdziet no B.!

Jer 51:37 B. pārvērtīsies gruvešos

Atk 18:2 kritusi lielā B.

BADS

 Am 8:11 uzsūtīšu b. — nevis maizes

Mt 24:7 vietu vietām būs b.

BAGĀTAIS

 3Mz 19:15 neizrādi īpašu labvēlību b.

BAGĀTĪBA

 Spm 11:28 Kas paļaujas uz savu b., kritīs

Spm 30:8 nepiešķir man ne nabadzību, ne b.

Plc 5:10 kas mīl b., tam nekad nepietiek

Mt 13:22 b. mānīgais vilinājums

Lk 16:9 izmantojot netaisno b.

BAGĀTS

 Spm 10:22 Jehovas svētība dara b.

Lk 14:12 neaicini radus vai b. kaimiņus

1Tm 6:9 kas grib kļūt b., krīt kārdinājumā

BAILES

 Spm 29:25 B. no cilvēkiem ieved slazdā

Jes 44:8 Lai jūs nepārņem b.!

Lk 21:26 Ļaudis pamirs aiz b.

1Jņ 4:18 Mīlestībā nav b.

BAISI

 Ebr 10:31 Ir b. krist dzīvā Dieva rokās

BALODIS

 Mt 3:16 Dieva garu nolaižamies kā b.

Mt 10:16 esiet bez viltus kā b.

BALSS

 Jņ 5:28 visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa b.

Jņ 10:27 Manas avis klausa manai b.

BALSTS

 Spm 3:26 Jehova būs tavs drošais b.

1Tm 3:15 patiesības b. un pamats

BALVA

 1Kr 9:24 bet tikai viens saņem b.

BĀREŅI

 Ps 68:5 b. tēvs un atraitņu aizstāvis

Jēk 1:27 gādāt par b. un atraitnēm

BĀRKSTIS

 4Mz 15:39 b. pie jūsu apģērba

BARNABA

 Apd 9:27 B. nāca viņam talkā

BAROT

 Jņ 21:17 B. manas aitiņas!

BARUHS

 Jer 45:2 Jehova par tevi, B., saka

BATSEBA

 2Sm 11:3 B., Ūrijas sieva

BAUDAS

 Lk 8:14 šīs dzīves raizes, bagātība un b.

BAUDKĀRE

 Kol 3:5 to, kas pieder zemei: b.

1Ts 4:5 nevis jāļaujas neremdināmai b.

BAUSLĪBA

 Rom 10:4 Jo Kristus ir b. gals

Rom 13:8 kas otru mīl, ir izpildījis b.

Gal 3:24 b. bija mūsu audzinātāja

BAUSLIS

 Mt 22:40 Šie divi b. ir bauslības pamatā

Mk 12:28 Kurš b. ir vissvarīgākais?

BECALEĒLS

 2Mz 31:2 esmu izraudzījies B.

BĒDAS

 Īj 6:2 Kaut varētu nosvērt manas b.

Ps 90:10 Pilni ciešanu un b.

Jes 5:20 B. tiem, kas labu sauc par ļaunu

Rom 12:12 esiet izturīgi b.

1Kr 9:16 B. man, ja es nesludinātu

2Kr 2:7 lai viņu nenomāc pārmērīgas b.

2Kr 7:9 Jūsu b. bija Dievam tīkamas

BEDRE

 Spm 26:27 Kas b. rok, pats tajā iekritīs

Dan 6:7 ir jāiemet lauvu b.

Mt 15:14 Ja aklais ved aklo, abi iekritīs b.

BĒGT

 1Kr 6:18 B. no netiklības!

BELSACARS

 Dan 5:1 Ķēniņš B. sarīkoja dzīres

BĒRNS

 5Mz 31:12 Sapulciniet visus ļaudis, b.

Ps 8:2 no b. mutes

Spm 22:6 Māci b. pareizo ceļu

Mt 19:14 Laidiet b. un neliedziet tiem

Lk 10:21 šīs lietas atklājis maziem b.

1Kr 13:11 domāju kā b., spriedu kā b.

1Kr 14:20 Esiet kā mazi b. ļaunumā

Ef 6:1 B., paklausiet vecākiem

BĒTELE

 1Mz 28:19 nosauca to vietu par B.

BETLĒME

 Mih 5:2 no tevis, B., Efrāta

BEZDIBENIS

 Atk 11:7 zvērs, kas būs izkāpis no b.

Atk 17:8 Zvērs izkāps no b.

Atk 20:3 viņu iemeta b.

BEZDIEVIS

 Spm 11:9 B. runa nes postu

BEZKAUNĪGA GRĒKOŠANA

 2Pt 2:7 nododas b. g.

BEZKAUNĪGA RĪCĪBA

 Gal 5:19 netiklība, b. r.

BEZMĒRĶĪGI

 1Kr 9:26 es neskrienu b.

BIJĪBA

 Ps 19:9 B. pret Jehovu ir tīra

Ps 111:10 Ar b. pret Jehovu sākas gudrība

Flp 2:12 ar b. pūlieties savas glābšanas labā

BĪTIES

 Spm 8:13 B. Jehovu nozīmē ienīst ļaunu

BLAKUSSIEVAS

 1Ķn 11:3 700 sievu un 300 b.

BRĀLIS

 Spm 17:17 grūtā brīdī viņam ir kā b.

Spm 18:24 draugi, uzticamāki par b.

Mt 25:40 ko jūs esat darījuši maniem b.

1Pt 5:9 b. saime

BRĪDINĀJUMS

 Ech 33:4 taču neņemtu vērā b.

1Kr 10:11 tie ir aprakstīti par b. mums

BRĪDINĀT

 Ech 3:17 tev viņi ir jābrīdina manā vārdā

Ech 33:9 ja tu ļaundari b.

BRIEDUMS

 Gal 6:1 jūs, kam piemīt garīgs b.

Ebr 6:1 tieksimies uz b.

BRIESMAS

 Spm 3:25 Tev nebūs bail ne no pēkšņām b.

Spm 22:3 Gudrais pamana b. un paglābjas

2Kr 11:26 b. pilsētā, b. tuksnesī

BRĪNIŠĶI

 Ps 139:14 esmu tik b. radīts

BRĪVĪBA

 Rom 8:21 iegūs Dieva bērnu cildeno b.

2Kr 3:17 kur ir Jehovas gars, tur ir b.

1Pt 2:16 kam b. ir tikai aizbildinājums

BRŪCES

 Spm 23:29 Kam b. bez iemesla?

Jes 53:5 viņa b. mums sagādāja dziedināšanu

BRUŅAS

 Ef 6:14 aplikuši taisnības b.

BRUŅUCEPURE

 Ef 6:17 paņemiet glābšanas b.

BULTAS

 Ps 127:4b. stipra vīra rokā

BUĻĻI

 Hoz 14:2 slavas upuri, gluži kā jauni b.

BURŠANA

 Apd 19:19 kas bija nodarbojušies ar b.

BURVIS

 Apd 13:6 Barjēzus, kas bija b.

BŪT

 2Mz 3:14 Es būšu, kas gribēšu būt

BŪVĒT

 1Kr 3:10 ikviens lai pielūko, kā b.

C

CEDEKIJA

 Jer 52:11 C. padarīja aklu

CELMS

 Jes 11:1 No Isaja c. izaugs dzinums

Dan 4:15 c. ar visām saknēm atstājiet

CELT

 Jes 65:21 c. namus un tajos dzīvos

CELT AUGŠĀ

 Jņ 6:39 c. tos a. pēdējā dienā

Apd 2:24 Dievs viņu c. a.

CEĻŠ

 Spm 16:25 C., kas kādam šķiet pareizs

Jes 30:21 Lūk, kur c.! Ejiet pa to!

Mt 7:14 šaurs ir c., kas ved uz dzīvību

Jņ 14:6 Es esmu c., patiesība un dzīvība

Apd 9:2 visus šī c. piekritējus

CENTĪGS

 Rom 12:11 Esiet c., nevis laiski

CERĪBA

 Spm 13:12 C., kas ilgi nepiepildās

Rom 12:12 Priecājieties c.

Rom 15:4 smeldamies izturību, iegūtu c.

Ebr 6:19 Šī c. ir kā enkurs

CIENĪGI

 Ef 4:1 dzīvojiet sava aicinājuma c.

Kol 1:10 dzīvotu Jehovas c.

CIENĪGS

 Mt 10:11 uzmeklējiet, kas ir vēsts c.

Mt 10:37 mīl vairāk nekā mani, tas nav manis c.

Apd 5:41 priecādamies, ka ir atzīti par c. ciest

2Ts 1:5 jūs atzīs par c. ieiet Dieva valstībā

Ebr 11:38 Tie, kuru pasaule nebija c.

CIENĪT

 Ef 5:33 sieva lai dziļi c. vīru

1Ts 5:12 c. tos, kas jūs vada kalpošanā

CIEŅA

 Rom 12:10 centieties pirmie apliecināt c.

1Pt 3:15 dariet to ar lēnprātību un dziļu c.

CIEST

 Spm 27:12 nesapraša dabū c.

Rom 8:22 visa radība līdz pat šim laikam c.

1Kr 12:26 Ja viena daļa c., pārējās c. līdzi

1Pt 3:14 ja jums jācieš taisnības dēļ

CIEŠANAS

 Rom 5:3 līksmosim c.

Rom 8:18 tagadējā laika c. nav nekas

1Pt 5:9 tādas pašas c. jāpieredz

CIETOKSNIS

 Ps 18:2 Jehova — mans c.

Jes 25:4c. grūtdienim, kā c. nabagam

2Kr 10:4 ar kuriem var sagraut c.

CIETUMS

 Mt 25:36 Es biju c., jūs mani apciemojāt

Apd 5:19 eņģelis atvēra c. durvis

Apd 12:5 Pēteri turēja c., bet draudze lūdza

Atk 2:10 Velns dažus no jums ieslodzīs c.

CILVĒKA DĒLS

 Dan 7:13 kāds, kas izskatās kā c. d.

Lk 21:27 redzēs C. d. nākam mākonī

CĪNĪTIES

 2Lk 20:17 jums nebūs jācīnās

Apd 5:39 jūs patiesībā c. pret Dievu

Ef 6:12 jācīnās nevis pret miesu un

1Tm 6:12 C. labo ticības cīņu

CIONA

 Ps 2:6 Es esmu iecēlis savu ķēniņu C.

Jes 66:8 C. piedzima dēli

Atk 14:1 uz C. kalna stāv Jērs

CIRVIS

 Plc 10:10 Ja c. kļuvis truls

CITAS AVIS

 Jņ 10:16 Bet man ir vēl c. a.

CŪKA

 Lk 8:33 dēmoni iegāja c.

Lk 15:15 tas viņu sūtīja ganīt c.

2Pt 2:22 nomazgāta c. atkal vārtās dubļos

Č

ČAKLS

 Spm 21:5 Č. cilvēka nodomi vainagosies

ČŪSKA

 1Mz 3:4 č. sievietei teica

Jņ 3:14 Mozus tuksnesī pacēla č. pie staba

D

DABISKS

 Rom 1:26 sievietes d. dzimumattiecību vietā

Rom 1:27 vīrieši ir atmetuši d. attiecības

DAKTS

 Jes 42:3 tikko kvēlojošu d. neizdzēsīs

DAĻA

 Rdz 3:24 Jehova ir mana d.

Dan 12:13 tu celsies, lai saņemtu savu d.

DARBABIEDRI

 1Kr 3:9 Mēs taču esam Dieva d.

DARBI

 Ps 104:24 Cik daudz ir tavu d., ak, Jehova!

Jņ 14:12 kas man tic, tas darīs arī tos d.

DARBS

 Plc 2:24 rast gandarījumu savā d.

DĀRGS

 Dan 9:23 tu Dievam esi ļoti d.

Jņ 12:25 Tas, kam dzīvība ir d., to zaudēs

DĀRGUMS

 Hag 2:7 šurp plūdīs visu tautu d.

2Kr 4:7 šis d. mums ir māla traukos

DARĪTĀJI

 Jēk 1:22 Esiet vārda d.

DĀRZS

 1Mz 2:15 ievietoja cilvēku Ēdenes d.

DĀSNI

 Jēk 1:5 Dievam, kas d. dod visiem

DĀSNS

 2Mz 35:5 kam d. sirds, lai nes ziedojumus

5Mz 15:8 Esiet d.

DĀVANA

 Ps 127:3 Bērni ir Jehovas d.

Rom 6:23 Dieva d. ir mūžīga dzīve

Rom 12:6 esam saņēmuši dažādas d.

Ef 4:8 deva cilvēkus par d.

Jēk 1:17 Ikkatra laba d. nāk no augšas

DĀVIDS

 1Sm 16:13 Samuēls svaidīja D.

Apd 2:34 D. nav uzkāpis debesīs

DEBESIS

 Ps 19:1 D. vēstī Dieva godu

Jņ 3:13 Neviens nav uzkāpis d.

2Pt 3:13 jaunas d. un jaunu zemi

DEDZĪBA

 Ps 69:9 Manī kvēlo d. par tavu namu

DEGT

 Rom 10:2 viņi d. par Dievu, bet bez izpratnes

DĒLS

 1Mz 6:2 Dieva d. ņēma sev par sievām

Īj 38:7 kad visi Dieva d. līksmoja

Ps 2:12 Godājiet d., lai Dievs

Spm 15:20 Par gudru d. tēvam ir prieks

Jes 54:13 Jehova mācīs visus tavus d.

Mt 3:17 Šis ir mans mīļais D.

Lk 15:13 jaunākais d. izšķieda savu mantu

DĒMONS

 Apd 16:16 ļauns gars — zīlēšanas d.

1Kr 10:21 nevarat ēst pie d. galda

Jēk 2:19 d. tic un dreb bailēs

DENĀRIJI

 Lk 7:41 viens bija parādā 500 d.

DESMITĀ TIESA

 Mal 3:10 Atnesiet visu d. t., lai manā namā

DESMIT BAUŠĻI

 2Mz 34:28 uzrakstīja uz plāksnēm d. b.

DEVĪGAIS

 Spm 11:25 D. baudīs labklājību

DEVĪGS

 1Tm 6:18 būt d. un gataviem dalīties

DIENA

 Ps 84:10 Viena d. tavos pagalmos

Ech 4:6 Par katru gadu vienu d.

Mt 24:36 To d. un stundu nezina

2Pt 3:8 viena d. ir kā 1000 gadi

DIENĒT

 2Tm 2:4 kas d. karaspēkā, neiesaistās

DIENVIDU ĶĒNIŅŠ

 Dan 11:11 D. ķ. saniknots ies karot

DIEVA VĀRDI

 Jes 40:8 mūsu D. v. paliek mūžīgi!

Mk 7:13 atceļat D. v. ar savām paražām

Ebr 4:12 D. v. ir dzīvi un spēcīgi

DIEVBIJĪBA

 1Tm 4:7 cītīgi vingrinies d.

1Tm 6:6 d. var dot lielu ieguvumu

DIEVBIJĪGI

 2Tm 3:12 visi, kas vēlas d. dzīvot

DIEVIŠĶAIS NOSLĒPUMS

 Ef 3:4 es saprotu Kristus d. n.

DIEVS

 5Mz 10:17 Jehova ir dievu D.

Jņ 1:18 D. neviens cilvēks nav redzējis

Jņ 17:3 iepazīstot vienīgo patieso D.

1Kr 8:4 ir tikai viens D.

2Kr 4:4 šīs pasaules d. ir padarījis aklu

1Jņ 4:8 D. ir mīlestība

DĪGLIS

 Ps 139:16d. mani redzēja tavas acis

DĪNA

 1Mz 34:1 D. mēdza iet ciemos

DIŽAPUSTUĻI

 2Kr 11:5 neesmu sliktāks par d.

DIŽCILTĪGIE

 1Kr 1:26 nav daudz vareno, nav daudz d.

DOMAS

 1Mz 6:5 visas viņu d. tiecas uz ļaunu

Ps 139:17 Cik dārgas man ir tavas d.

Ps 146:4 tajā pašā dienā viņu d. zūd

Spm 20:5 D. cilvēka sirdī ir kā dziļi ūdeņi

Jes 55:8 Manas d. nav jūsu d.

Rom 12:3 neesiet par sevi augstākās d.

Kol 3:2 Jūsu d. lai vienmēr ir vērstas

DOMĀŠANA

 Ef 4:23 jāatjaunojas savā d.

Flp 2:5 d. veids, kāds bija Kristum

DOMĀT

 Rom 15:1 nevis jādomā tikai par sevi

DORKA

 Apd 9:36 Tabita, grieķiski — D.

DOT

 Mt 22:21 d. ķeizaram to, kas pienākas

Apd 20:35 Lielāka laime ir d. nekā ņemt

DRAHMAS

 Lk 15:8 ja sievietei būtu 10 d.

DRAUDZE

 Ps 22:25 tevi slavēšu lielā d.

Mt 16:18 uz šīs klints es celšu d.

Apd 20:28 lai jūs ganītu Dieva d.

DRAUDZES KALPOTĀJI

 1Tm 3:8 d. k. jābūt cienījamiem

DRAUDZES VECĀKIE

 Tit 1:5 katrā pilsētā ieceltu d. v.

DRAUDZĪBA

 Ps 25:14 Tuva d. ar Jehovu ir tiem

DRAUGS

 Spm 14:20 bagātajam d. daudz

Spm 17:17 Īsts d. vienmēr mīl d.

Spm 18:24 d., kas uzticamāki par brāli

Spm 27:6 D. sitieni liecina par uzticību

Lk 16:9 iegūstiet d. ar netaisno bagātību

Jņ 15:13 atdod dzīvību par saviem d.

Jņ 15:14 esat mani d., ja darāt, ko pavēlu

Jēk 2:23 viņu nosauca par Jehovas d.

Jēk 4:4 kurš grib būt pasaules d.

DROSME

 1Ts 2:2 Dievs mums deva d.

DROSMĪGI

 Apd 4:31 d. vēstīja Dieva vārdus

DROSMĪGS

 Joz 1:7 esi d. un stiprs

DROŠĪBA

 1Ķn 4:25 Jūda un Izraēls dzīvoja d.

Hoz 2:18 lai mana tauta dzīvotu d.

DRUVAS

 Jņ 4:35 paraugieties uz d.

DUMPĪGUMS

 1Sm 15:23 d. ir tāds pats grēks kā zīlēšana

DUMPINIEKI

 Spm 24:21 nebiedrojies ar d.

DURVIS

 Jņ 20:19 sapulcējušies aiz slēgtām d.

1Kr 16:9 atvērušās d. rosīgai darbībai

DUSMOTIES

 Ef 4:26 Pārstājiet d., pirms saule norietējusi

DVAŠA

 Ps 104:29 kad tu atņem tiem d., tie mirst

DVĒSELE

 Ech 18:4 Kura d. grēko, tā mirs

Mt 22:37 Mīli Jehovu ar visu savu d.

DZELONIS

 2Kr 12:7 man ir dots dz. miesā

DZELZS

 Spm 27:17dz. asina dz.

Jes 60:17 dz. aizstāšu ar sudrabu

Dan 2:43dz. nesavienojas ar mālu

DZĒRĀJI

 Spm 23:21 dz. un rīmas nonāks trūkumā

1Kr 6:10 dz. neiemantos Dieva valstību

DZIEDĀT

 Ef 5:19 dz. un spēlēdami Jehovam

DZIEDĀTĀJI

 1Lk 15:16 lai tie izraugās dz.

DZIEDINĀT

 Ps 147:3 viņš dz. satriektās sirdis

Spm 12:18 gudro vārdi dz.

Spm 17:22 Līksma sirds dz.

Atk 22:2 Koku lapas dz. tautas

DZIESMA

 Neh 12:46 slavas un pateicības dz.

Apd 16:25 Pāvils un Sīla dziedāja slavas dz.

DZIĻŠ

 Rom 11:33 Cik dz. viņa gudrība

DZIĻUMS

 1Kr 2:10 gars izdibina Dieva dz.

Ef 3:18 spētu izprast, kāds ir dz.

DZIMŠANAS DIENA

 1Mz 40:20 bija faraona dz. d.

Mt 14:6 tika svinēta Hēroda dz. d.

DZIRDĒT

 Rom 10:14 kā lai dz., ja nesludina

DZĪVĪBA

 5Mz 30:19 esmu nolicis jūsu priekšā dz. un nāvi

Ps 36:9 Tu esi dz. avots

Ps 72:14 to dz. būs dārga viņa acīs

Lk 9:24 kas grib glābt savu dz., to zaudēs

Jņ 11:25 Es esmu augšāmcelšana un dz.

DZĪVNIEKS

 3Mz 18:23 nedrīkst kopoties ar dz.

Plc 3:19 cilvēkiem tāds pats gals kā dz.

DZĪVOT

 Īj 14:14 vai cilvēks var atkal dz.?

1Pt 3:16 redzot, cik krietni jūs dz.

DZĪVS

 Ebr 4:12 Dieva vārdi ir dz.

E

ĒDENE

 1Mz 2:8 Jehova stādīja dārzu Ē.

ĒDIENS

 Jņ 4:34 Mans ē. ir pildīt tā gribu

1Kr 8:13 ja ē. kļūst par klupšanas akmeni

EFESA

 1Kr 15:32 esmu cīnījies ar zvēriem E.

ĒĢIPTE

 Mt 2:15 Es aicināju savu dēlu no Ē.

EIODIJA

 Flp 4:2 E. un Sintihu es mudinu

ELIJA

 Jēk 5:17 E. bija parasts cilvēks

ĒLIS

 1Sm 1:3 par priesteriem kalpoja Ē. dēli

ELKDIEVĪBA

 1Kr 10:14 bēdziet no e.!

ELKI

 Ps 115:4 Viņu e. ir sudrabs un zelts

1Jņ 5:21 sargieties no e.!

ELKU KALPI

 1Kr 6:9 e. k. neiemantos Dieva valstību

ELPA

 1Mz 2:7 iepūta viņa nāsīs dzīvības e.

EĻĻA

 1Ķn 17:16 e. krūkā neizsīka

Mt 25:4 gudrās paņēma traukos līdzi e.

Mk 14:4 Kādēļ smaržīgā e. tiek izšķērdēta?

ĒNA

 1Lk 29:15 mūsu dienas aizslīd kā ē.

Ps 91:1 radīs aizsardzību Visvarenā ē.

Kol 2:17 Tas viss bija nākamo lietu ē.

Jēk 1:17 kas nemainās kā mainīgās ē.

ENKURS

 Ebr 6:19 cerība ir kā e. dvēselei

ĒNOHS

 1Mz 5:24 Ē. staigāja ar Dievu

EŅĢELIS

 2Ķn 19:35 e. nonāvēja 185 000 vīru

Ps 34:7 Jehovas e. sargā

Dan 3:28 sūtīja savu e. un izglāba

Mt 22:30 visi būs kā e. debesīs

Mt 24:31 e. sapulcēs izredzētos

1Kr 4:9 mūs vēro e.

1Kr 6:3 Vai nezināt, ka tiesāsim e.?

Ebr 13:2 pašiem nezinot, ir uzņēmuši e.

1Pt 1:12 tajā pat e. vēlas ieskatīties

Jūd 6 E., kas nesaglabāja sākotnējo stāvokli

EPILEPSIJA

 Mt 4:24 e. slimniekus viņš dziedināja

ĒRGLIS

 Jes 40:31 ceļas augšup kā ē. spārniem

ĒRKŠĶI

 Mk 15:17 nopinuši ē. vainagu, uzlika

ĒRKŠĶU KRŪMS

 Apd 7:30 degoša ē. k. liesmā parādījās

ĒSAVS

 1Mz 25:34 Ē. noniecināja pirmdzimtību

Ebr 12:16 neciena svētumu kā Ē.

ES BŪŠU

 2Mz 3:14 E. b. mani ir sūtījis pie jums

EVAŅĢĒLISTS

 Apd 21:8 iegājām pie e. Filipa

ĒZELIENE

 4Mz 22:28 Jehova atvēra ē. muti

4Mz 22:28 ē. Bileāmam jautāja

ĒZELIS

 Zah 9:9 tavs ķēniņš jāj uz ē.

EZERS

 Atk 19:20 iemeta ugunīgā sēra e.

EZRA

 Ezr 7:11 priesterim E.

F

FILIPS

 Apd 8:26 F. Jehovas eņģelis teica

FILOZOFI

 Apd 17:18 epikūriešu un stoiķu f.

FILOZOFIJA

 Kol 2:8 ka neviens jūs nesagūsta ar f.

G

GABRIĒLS

 Lk 1:19 G., kas stāv Dieva priekšā

GAIDĪT

 Ps 37:7 pacietīgi g. uz Jehovu

Hab 2:3 pacietīgi g., jo tas piepildīsies

Lk 21:26 g., kas notiks pasaulē

GAILIS

 Mt 26:34 pirms dziedās g., tu trīs reizes

GAISMA

 Ps 119:105 g., kas apgaismo ceļu

Spm 4:18 Taisno taka ir kā rīta g.

Mt 5:14 Jūs esat pasaules g.

Jņ 8:12 Es esmu pasaules g.

GAISMEKLIS

 Ps 119:105 Tavi vārdi ir g.

Mt 25:1 desmit jaunavas paņēma g.

Flp 2:15 jūs spīdat kā g. pasaulē

GAISS

 1Kr 9:26 it kā sistu tukšu g.

Ef 2:2 valdniekam, kuram ir vara pār g.

GAIŠREĢI

 3Mz 19:31 nemeklējiet padomu pie g.

GALDS

 1Kr 10:21 pie Jehovas g. un pie dēmonu d.

GALS

 Mt 24:14 un tad nāks g.

Jņ 13:1 Jēzus tos mīlēja līdz g.

GALVA

 1Mz 3:15 Viņš tev sadragās g.

Ef 5:23 Kristus ir draudzes g.

Ef 5:23 vīrs ir sievas g.

GAMALIĒLS

 Apd 22:3 skolojies pie G.

GANĀMPULCIŅŠ

 Lk 12:32 Nebaidies, mazais g.

GANĪT

 Apd 20:28 iecēlis, lai jūs g. Dieva draudzi

1Pt 5:2 g. jums uzticēto Dieva ganāmpulku

GANS

 Ps 23:1 Jehova ir mans G.

Jes 40:11 gādās par ganāmpulku kā g.

Ech 37:24 viņiem visiem būs viens g.

Zah 13:7 Cērt g.! Lai avis izklīst!

Mt 9:36 tie bija pamesti kā avis bez g.

Jņ 10:14 esmu labais g., es pazīstu

Jņ 10:16 būs viens ganāmpulks un viens g.

Ef 4:11 dažus par g. un skolotājiem

GARĪGS

 Mt 5:3 apzinās savas g. vajadzības

1Kr 15:44 celts augšā g. ķermenis

Ef 6:12 pret ļaunajiem g. spēkiem

GARS

 2Sm 23:2 Ar manu muti runāja Jehovas g.

Ps 146:4 g. viņus atstāj, tie atgriežas zemē

Plc 12:7 g. atgriezīsies pie Dieva

Jl 2:28 Pēc tam es izliešu savu g.

Zah 4:6 ne ar varu, bet ar manu g.!

Mt 3:16 Dieva g. nolaižamies kā balodi

Mt 12:31 g. zaimošanu nepiedos

Mt 26:41 G. ir apņēmīgs, bet miesa ir vāja

Jņ 4:24 Dievs ir g., viņš jāpielūdz g.

Jņ 16:13 patiesības g. jūs vadīs

Rom 8:16 Šis g. mums apliecina

2Kr 3:17 Jehova ir G.

Gal 5:22 g. augļi ir mīlestība

Gal 6:8 kas sēj g., pļaus no g.

1Pt 3:18 bet atdzīvināts kā g.

GARU IZSAUCĒJI

 5Mz 18:11 vēršas pie g. i.

GAUSS

 Jēk 1:19 g. runāt, g. dusmoties

GAVILĒT

 Īj 38:7 kad rīta zvaigznes kopā g.

Jes 65:14 Mani kalpi sirdspriekā g.

GAVIĻU GADS

 3Mz 25:10 Tas lai jums ir g. g.

GEHAZIS

 2Ķn 5:20 G. nodomāja: es skriešu

GEHENNA

 Mt 10:28 dvēseli, miesu var iznīcināt G.

GIBEONA

 Joz 9:3 Arī G. iedzīvotāji uzzināja

GIDEONS

 Tsn 7:20 Jehovas un G. zobens!

GLĀBŠANA

 Ps 3:8 No tevis, Jehova, nāk g.

Rom 13:11 tagad mūsu g. ir tuvāk nekā

Flp 2:12 pūlieties savas g. labā!

GLĀBT

 Mt 16:25 kas grib g. savu dzīvību, tas

Lk 19:10 Cilvēka dēls ir atnācis g. pazudušo

2Pt 2:9 Jehova prot g. dievbijīgos

GLAIMOT

 2Tm 4:3 skolotājus, kas g. viņu ausīm

GODĀJAMS

 2Tm 2:20 trauki g. mērķiem

GODĀT

 2Mz 20:12 G. savu tēvu un māti

Spm 3:9 G. Jehovu ar visu vērtīgo

GODĪGI

 2Kr 8:21 visu cenšamies darīt g.

Ebr 13:18 it visā vēlamies rīkoties g.

GODS

 Ech 36:23 Es celšu g. savu dižo vārdu

1Kr 10:31 visu dariet Dievam par g.

1Tm 5:17 Vecākie divkārša g. cienīgi

Tit 2:10 sagādātu g. Dieva mācībai

GOLGĀTA

 Jņ 19:17 ebrejiski — G.

GOLIĀTS

 1Sm 17:4 stiprinieks, vārdā G.

GOMORA

 1Mz 19:24 pār G. lika līt sēram

GRĀMATA

 Plc 12:12 g. tiek rakstītas bez gala

Mal 3:16 piemiņas g. tika ierakstīti

Apd 19:19 savas g. visu priekšā sadedzināja

Atk 20:15 nebija ierakstīti dzīvības g.

GRĒCINIEKS

 Lk 15:7 būs lielāks prieks par vienu g.

Jņ 9:31 zinām, ka g. Dievs neuzklausa

Rom 5:8 nomira, kad vēl bijām g.

GREIZSIRDĪBA

 Spm 6:34 g. iesveļ vīrā dusmas

GRĒKOT

 1Mz 39:9 Kā gan es varētu g. pret Dievu?

Ech 33:14 Ja ļaundaris pārstās g.

Rom 3:23 visi ir g., un visiem trūkst

GRĒKS

 1Mz 4:7 g. uzglūn pie durvīm

Ps 32:1 Laimīgs tas, kura g. ir apklāti!

Jes 1:18 Kaut arī jūsu g. ir koši sarkani

Jes 53:12 Viņš nesa daudzu g.

Mt 6:12 piedod mūsu g., tāpat kā

Jņ 1:29 Dieva Jērs, kas aiznes pasaules g.!

Rom 5:12 viena cilvēka dēļ pasaulē ienācis g.

Rom 6:23 Jo alga par g. ir nāve

1Jņ 1:7 Jēzus asinis mūs attīra no g.

1Jņ 5:17 Jebkura netaisnība ir g.

GRIBA

 Ps 40:8 Man ir prieks pildīt tavu g.

Mt 6:10 Lai tava g. notiek uz zemes

Jņ 6:38 lai pildītu nevis savu g., bet tā g.

Rom 12:2 kāda ir Dieva g. — kas ir labs

1Jņ 2:17 kas pilda Dieva g., paliks mūžīgi

1Jņ 5:14 lai ko mēs lūgtu saskaņā ar viņa g.

GROZI

 Mt 14:20 tika savākti 12 g.

GRŪTĪBAS

 1Kr 7:28 tiem, kas apprecas, būs jaunas g.

2Kr 4:17 Mūsu g., kas ir īslaicīgas

GRŪTI LAIKI

 2Tm 3:1 iestāsies īpaši g. l.

GRŪTNIECE

 2Mz 21:22 Ja vīri kaujas un savaino g.

1Ts 5:3 kā dzemdību sāpes g.

GUDRAIS

 Spm 9:9 Dod padomus g., un viņš kļūs

Spm 22:3 G. pamana briesmas un paglābjas

GUDRĪBA

 Ps 111:10 Ar bijību pret Jehovu sākas g.

Spm 2:6 jo Jehova dod g.

Spm 3:21 sargi g. un apdomu

Spm 4:7 G. ir pats galvenais

Spm 24:3 Namu ceļ ar g.

Plc 10:10 g. palīdz gūt panākumus

Mt 11:19 par g. liecina tās darbi

Rom 11:33 Cik dziļa viņa g. un zināšanas!

1Kr 3:19 pasaules g. Dieva acīs ir muļķība

Jēk 1:5 Ja kādam no jums trūkst g.

Jēk 3:17 g., kas nāk no augšas

GUDRS

 Spm 13:20 Kas turas ar gudrajiem, pats kļūst g.

Spm 27:11 Esi g., mans dēls, un priecē

Mt 11:25 noslēpis no tiem, kas ir g.

Mt 24:45 Kurš ir uzticamais un g. kalps

H

HADESS

. Sk. KAPS

HANANJA

 Apd 5:1 H. ar savu sievu Sapfiru

I

IEDVESMOTS

 2Tm 3:16 Visi Raksti ir Dieva i.

IEGRIEZUMI

 3Mz 21:5 neveido miesā i.

IEKĀRE

 Jēk 1:14 vilina un kārdina viņa paša i.

1Jņ 2:16 miesas i., acu i.

IEKŠĒJI

 2Kr 4:16 i. mēs atjaunojamies

IELŪZIS

 Jes 42:3 I. niedri viņš nesalauzīs

IEMANTOT

 Mt 5:5 lēnprātīgie i. zemi

IENĀCĒJI

 4Mz 9:14 viens likums izraēliešiem un i.

IENAIDNIEKS

 Ps 110:2 Valdi savu i. vidū!

Mt 10:36 mājinieki būs viņa i.

Rom 12:20 ja tavs i. ir izsalcis

IENĪST

 Am 5:15 I. ļaunu, mīliet labu

Mt 24:9 jūs i. mana vārda dēļ

Lk 6:27 dariet labu tiem, kas jūs i.

Jņ 7:7 Pasaule mani i., jo es liecinu

1Jņ 3:15 kas i. brāli, ir slepkava

IEROČI

 Jes 54:17 Lai kādus i. pret tevi kaltu

2Kr 10:4 mūsu cīņas i. nav miesīgi

IESLODZĪJUMS

 Ebr 13:3 Paturiet prātā tos, kas ir i.

IESTĀDĪT

 1Kr 3:6 Es i., Apolls aplaistīja

IEVĒROT

 Jņ 14:15 Ja jūs mani mīlat, jūs i.

2Ts 3:14 tādu īpaši i., nesaejieties

IEŽĒLOTIES

 Mt 20:34 I. par tiem, Jēzus pieskārās

ĪJABS

 Īj 1:9 Vai Ī. Dievu bīstas tāpat vien?

Jēk 5:11 esat dzirdējuši par Ī. izturību

ILGOTIES

 Īj 14:15 tu i. pēc savu roku darba

Flp 1:8 es ļoti i. pēc jums visiem

IMPERATORS

 Jņ 19:12 tu neesi i. draugs

Jņ 19:15 Mums nav cita valdnieka kā tikai i.

ĪPAŠUMS

 2Mz 19:5 jūs būsiet man dārgs ī.

ISAJS

 Jes 11:1 No I. celma izaugs dzinums

ĪSLAICĪGS

 2Kr 4:17 grūtības, kas ir ī.

ĪSTS

 1Tm 6:19 cieši satvertu ī. dzīvi

IZAICINĀT

 1Sm 17:26 iedrošinās i. Dieva karaspēku?

ĪZAKS

 1Mz 22:9 sasēja Ī. rokas

IZAUGSME

 1Tm 4:15 lai tava i. būtu redzama visiem

IZBALINĀT

 Atk 7:14 savus tērpus ir izmazgājuši un i.

IZDOTIES

 Joz 1:8 un tev viss i.

Ps 1:3 Viss, ko viņš dara, tam i.!

IZDZIEDINĀT

 Apd 5:16 visi tika i.

IZEBELE

 1Ķn 21:23 I. ēdīs suņi

Atk 2:20 tu paciet I.

IZGLĀBT

 2Lk 20:17 skatieties, kā Jehova jūs i.

Jes 59:1 Jehovas roka nav par īsu, lai i.

Hoz 13:14 Es viņus i. no kapa varas

1Tm 4:16 tā tu i. gan sevi, gan tos

IZKĀRNĪJUMI

 5Mz 23:13 apberiet savus i. ar zemi

IZLĪDZINĀŠANA

 2Kr 8:14 tā notiktu i.

IZLĪDZINĀT

 3Mz 16:34 lai reizi gadā tiktu i. grēki

IZLĪGT

 1Kr 7:11 lai paliek viena vai i. ar vīru

IZLĪGUMS

 Rom 3:25 par upuri, kas ļauj panākt i.

2Kr 5:19 Dievs panāk i. starp pasauli un

IZMAKSAS

 Lk 14:28 vispirms neaprēķinātu i.

IZMISUMS

 Lk 21:25 tautas būs i.

IZNĪCĪBA

 2Ts 1:9 sodīti ar mūžīgu i.

IZNĪCINĀT

 Mt 25:46 tiks i. uz mūžīgiem laikiem

Atk 11:18 i. tos, kas posta zemi

IZPATIKT

 Gal 1:10 Vai es cenšos i. cilvēkiem?

IZPIRKT

 Ps 49:7 neviens nevar i. savu brāli

IZPIRKUMS

 Ps 49:7 samaksāt Dievam par viņu i.

Mt 20:28 lai atdotu savu dzīvību par i.

IZPRATNE

 1Ķn 3:11 esi lūdzis sev i.

Ps 119:99 I. pārspēju savus skolotājus

IZRĀDE

 1Kr 4:9 esam kļuvuši par i. pasaulei

IZRAĒLS

 1Mz 35:10 tavs vārds būs I.

Gal 6:16 Lai miers un žēlastība Dieva I.!

IZREDZĒTIE

 Mt 24:31 eņģeļi sapulcēs viņa i.

IZSMĒJĒJI

 2Pt 3:3 pēdējās dienās nāks ņirdzīgi i.

IZSMIET

 Lk 22:63 sāka viņu i. un sist

IZTURĒT

 Mt 24:13 kas i. līdz galam, tiks izglābts

1Pt 2:20 ja jācieš labu darbu dēļ un jūs i.

IZTURĪBA

 Lk 21:19 Ar i. jūs izglābsiet dzīvību

Rom 5:3 ciešanas rada i.

IZTURĪGS

 Rom 12:12 esiet i. bēdās

IZVĒLĒTIES

 5Mz 30:19 I. dzīvību

Joz 24:15 i., kam jūs kalposiet

IZVĒRTĒT

 Spm 21:2 Jehova i. sirdis

J

 Mt 5:37 Lai jūsu j. nozīmē j.

JAH

 2Mz 15:2 mans stiprums ir J.

Jes 12:2 J., Jehova, ir mans spēks

JĀNIS (1)

 Mt 21:25 No kurienes J. tiesības kristīt?

Mk 1:9 J. viņu Jordānā kristīja

JĀNIS (2)

 Jņ 1:42 Tu esi Sīmanis, J. dēls

JĀNIS (3)

 Mt 4:21 Jēkabu un viņa brāli J.

JAUKTIES

 1Tm 5:13 pierod j. citu darīšanās

JAUNAVAS

 Mt 25:1 valstība līdzināsies desmit j.

JAUNEKĻI

 Ps 110:3 kā rasa tavi j. nāks pie tevis

Spm 20:29 J. gods ir viņu spēks

JAUNĪBA

 Īj 33:25 miesa kļūst spirgtāka nekā j. dienās

1Tm 4:12 Lai tevi nenicina tavas j. dēļ

JAUNS

 Jer 1:7 Nesaki, ka esi pārāk j.!

Jņ 13:34 Es jums dodu j. likumu

Atk 21:1 j. debesis un j. zemi

JĀZEPS (1)

 1Mz 39:23 Jehova bija ar J.

JĀZEPS (2)

 Lk 4:22 Vai tad šis nav J. dēls?

JEFTA

 Tsn 11:30 J. deva šādu solījumu

JEHOVA

 2Mz 3:15 J. ir mans vārds mūžīgi

2Mz 5:2 Kas tas J. tāds ir?

2Mz 20:7 Nelieto J. vārdu necienīgi

5Mz 6:5 Mīli J. ar visu savu sirdi

5Mz 7:9 J. ir patiesais Dievs

Hoz 12:5 J., karapulku Dievs

Mal 3:6 Es esmu J., es nemainos

Mk 12:29 J. ir viens vienīgs

JEHOVAS DIENA

 Cef 1:14 J. lielā d. ir tuvu!

1Ts 5:2 J. d. nāks kā zaglis naktī

2Pt 3:12 turot acu priekšā J. d.

JĒKABS (1)

 Lk 6:16 Jūdu, J. dēlu

JĒKABS (2)

 Apd 12:2 lika nogalināt J., Jāņa brāli

JĒKABS (3)

 Mk 15:40 Marija, J. jaunākā māte

JĒKABS (4)

 Mt 13:55 viņa brāļi — J., Jāzeps

Apd 15:13 Kad bija beiguši runāt, J. sacīja

JĒKABS (5)

 1Mz 32:24 vīrs sāka ar J. cīkstēties

JEREMIJA

 Jer 38:6 J. ieslodzīja ūdenstvertnē

JĒRIŅŠ

 2Sm 12:3 nebija nekā, izņemot vienu j.

JĒRS

 Jes 40:11 Viņš ņems j. uz rokām

Jņ 1:29 Lūk, Dieva J., kas aiznes

Jņ 21:15 Baro manus j.!

JERUZĀLEME

 Joz 18:28 jebūsiešu pilsēta (tas ir, J.)

Dan 9:25 izskanēs pavēle atjaunot J.

Lk 21:20 Kad jūs ieraudzīsiet J. ielenktu

Apd 5:28 piepildījuši J. ar savu mācību

Gal 4:26 augšējā J. ir brīva

Ebr 12:22 esat tuvojušies debesu J.

Atk 3:12 Dieva pilsētas, jaunās J.

JĒZUS

 Mt 1:21 tu viņu nosauksi par J.

JONA

 Jon 2:1 Zivs vēderā J. lūdza Dievu

JONATĀNS

 1Sm 18:3 J. noslēdza draudzību ar Dāvidu

JORDĀNA

 Joz 3:13 J. ūdens apstāsies

2Ķn 5:10 mazgājies septiņas reizes J.

JOSIJA

 2Ķn 22:1 J. valdīja 31 gadu

JOŠAFATS

 2Lk 20:3 J. izsludināja gavēni

JOZUA

 2Mz 33:11 J., Nūna dēls, Mozus kalpotājs

JŪDA (1)

 1Mz 49:10 Scepteri J. neatņems

JŪDA (2)

 Mt 27:3 J. atnesa 30 sudraba gabalus

JŪDS

 Zah 8:23 satvers aiz drēbēm j. vīru

1Kr 9:20 J. es kļuvu par j.

JŪGS

 Mt 11:30 jo mans j. ir ērts un mana nasta

2Kr 6:14 Neiejūdzieties nesaderīgā j.

JŪRA

 2Mz 14:21 padarot j. par sauszemi

Jes 57:20 ļaundari ir kā sabangota j.

K

KAINS

 1Jņ 3:12 nedrīkstam būt tādi kā K.

KĀLEBS

 4Mz 14:24 K. bija pavisam cits gars

KALNS

 Jes 2:3 Iesim, kāpsim Jehovas k.

Jes 11:9 Visā manā svētajā k. neviens

Dan 2:35 akmens kļuva par milzīgu k.

KALPOŠANA

 Apd 20:24 varu pabeigt savu ceļu un k.

Rom 11:13 es augstu vērtēju savu k.

2Tm 4:5 pienācīgi izpildi savu k.

KALPOT

 Joz 24:15 izvēlieties paši, kam jūs k.

1Lk 28:9 k. viņam ar nedalītu sirdi

Mt 20:28 nav atnācis, lai viņam k.

Rom 12:1 k. viņam, liekot lietā prāta spējas

KALPOTĀJI

 2Kr 3:6 kļūtu par jauna līguma k.

KALPS

 Jes 65:13 Mani k. ēdīs, bet jūs

Mt 24:45 Kurš ir uzticamais un gudrais k.

Mk 10:43 kas grib kļūt liels, lai ir jūsu k.

KAMIELIS

 Mt 19:24 vieglāk ir k. izlīst

KĀNA

 Jņ 2:1 K. notika kāzu svinības

KAPS

 Īj 14:13 Kaut tu mani paslēptu k.

Plc 9:10 k. nav ne darba, ne

Jņ 5:28 visi, kas ir k., dzirdēs

Apd 2:31 Kristus netiks atstāts k.

Atk 20:13 nāve un k. atdeva mirušos

KARASPĒKS

 Zah 4:6 Ne ar k., bet ar manu garu!

KĀRDINĀJUMS

 Mt 6:13 palīdzi mums nepadoties k.

KAROT

 Jes 2:4 ļaudis vairs nemācīsies k.

KARŠ

 Ps 46:9 Viņš izbeidz k. visā pasaulē

Atk 12:7 Debesīs izcēlās k.

Atk 16:14 pulcinātu Dieva lielās dienas k.

KĀRTĪGI

 1Kr 14:40 piedienīgi un k.

KĀRTĪGS

 1Tm 3:2 Pārraugam jābūt prātīgam, k.

KATASTROFA

 2Kr 11:25 trīs reizes piedzīvoju kuģa k.

KAUJA

 1Kr 14:8 kas gan gatavotos k.?

KAULS

 1Mz 2:23 Beidzot k. no mana k.

2Ķn 13:21 mirušais saskārās ar Elīsas k.

Ps 34:20 Viņš pasargā visus viņa k.

Jņ 19:36 neviens k. netiks salauzts

KAUNĒTIES

 Mk 8:38 Ja kāds k. par mani

2Tm 2:15 darbinieks, kam nav, par ko k.

KAUNS

 Ps 25:3 Neviens, kas cer uz tevi, nepaliks k.

Ef 4:19 Zaudējuši jebkādas k. jūtas

KAUSS

 Mt 20:22 Vai varat dzert k., kas man jādzer?

Lk 22:20 Šis k. ir jaunais līgums

Lk 22:42 ja vēlies, paņem šo k. prom

KAVĒTIES

 Hab 2:3 Pat ja īstenošanās k., gaidi

KĀZAS

 Jņ 2:1 Kānā notika k. svinības

Atk 19:7 ir pienākušas Jēra k.

KĒFA

 Gal 2:11 es K. personiski aizrādīju

KĪRS

 Ezr 6:3 K. izdeva pavēli par Dieva namu

KLĀTBŪTNE

 Mt 24:3 kāda zīme liecinās par tavu k.?

2Pt 3:4 Kur tad ir viņa apsolītā k.?

KLAUSĪT

 Apd 5:29 pirmām kārtām jāklausa Dievam

KLAUSĪTIES

 Jēk 1:19 naskam k., gausam runāt

KLAUVĒT

 Mt 7:7 k. — un jums atvērs

KLIBAIS

 Jes 35:6 k. lēks kā briedis

KLIBS

 Mal 1:8 upurējat k. vai slimu dzīvnieku

KLINTS

 5Mz 32:4 Viņš ir K., pilnīgs ir viņa darbs

Mt 7:24 bija uzbūvējis savu māju uz k.

KLUPŠANAS AKMENS

 Lk 17:2 kļūtu par k. a. vienam no

Rom 14:13 apņemieties nekļūt par k. a.

1Kr 8:13 ja ēdiens kļūst par k. a.

KLUPT

 Jēk 3:2 Mēs visi bieži k.

KLUSĒT

 Plc 3:7 laiks k. un laiks runāt

Jes 53:7 kā avs, kas k. cirpēju rokās

KOBRA

 Jes 11:8 rotaļāsies pie k. alas

KOKS

 1Mz 2:9 laba un ļauna zināšanas k.

Dan 4:14 Nocērtiet k., apcērtiet tam zarus

Atk 2:7 ļaušu ēst augļus no dzīvības k.

KORAHS

 Jūd 11 runādami dumpīgi kā K.

KORNĒLIJS

 Apd 10:24 K. sasauca radus un draugus

KRĀSNS

 Dan 3:17 Dievs spēj mūs izglābt no k.

KRIETNI

 Ps 101:2 rīkošos k. arī savā namā

KRIST

 Plc 4:10 Ja viens no viņiem k., otrs

KRISTĪBA

 1Pt 3:21 k. glābj arī jūs

KRISTIEŠI

 Apd 11:26 mācekļus nosauca par k.

KRISTĪT

 Mt 3:13 Jēzus atnāca, lai tas viņu k.

Mt 28:19 gatavojiet par mācekļiem, k.

KRISTĪTIES

 Apd 2:41 kristījās ap 3000 cilvēku

Apd 8:36 Kas mani kavē k.?

Rom 6:4 K. viņa nāvē

KRISTUS

 Mt 16:16 Tu esi K.

Lk 24:26 Vai K. nevajadzēja to izciest?

Jņ 17:3 to, ko tu esi sūtījis, — Jēzu K.

1Kr 11:3 K. galva ir Dievs

KRŪTIS

 Spm 5:19 reibsti priekā pie viņas k.

KUKULIS

 Plc 7:7 k. sabojā cilvēku

KUNGA MIELASTS

 1Kr 11:20 lai baudītu K. m.

KUNGS

 5Mz 10:17 Jehova ir kungu K.

Mt 6:24 Neviens nevar kalpot diviem k.

Mt 7:22 K., K.! Vai mēs tavā vārdā

Mt 9:38 lūdziet pļaujas K., lai viņš sūta

Mt 22:44 Jehova teica manam K.

1Kr 7:39 var precēties ar tādu, kas kalpo K.

1Kr 8:5 tādu dievu un k. ir daudz

KURLAIS

 Jes 35:5 k. ausis atdarīsies

KURNĒŠANA

 4Mz 14:27 esmu dzirdējis izraēliešu k.

Flp 2:14 Dariet visu bez k.

KVIEŠI

 Mt 13:25 iesēja k. starpā nezāles

Ķ

ĶEIZARS

 Mk 12:17 Dodiet ķ., kas pienākas ķ.

ĶĒNIŅIENE

 1Ķn 10:1 Sābas ķ. devās pie Sālamana

ĶĒNIŅŠ

 Tsn 21:25 Tajā laikā Izraēlā nebija ķ.

Spm 22:29 kas prasmīgs, kalpos ķ.

Jes 32:1 Ķ. valdīs taisnīgi

Zah 14:9 Jehova būs visas zemes Ķ.

Lk 21:12 jūs vedīs ķ. priekšā

Atk 1:6 padarījis par ķ., priesteriem

Atk 18:3 ķ. ir dzīvojuši ar viņu netiklībā

ĶĒNIŠĶĪGS

 2Mz 19:6 Jūs būsiet ķ. priesteri

ĶERMENIS

 Rom 12:1 nodot savu ķ. par dzīvu upuri

1Kr 15:44 sēts fizisks ķ., bet celts augšā

ĶERUBI

 1Mz 3:24 novietoja ķ. un ugunīgu zobenu

ĶĪLA

 2Kr 1:22 devis mums sirdī garu par ķ.

ĶIPLOKI

 4Mz 11:5 ēdām sīpolus un ķ.

L

LABAIS

 Rom 7:19 L., ko gribu, es nedaru

LABA VĒSTS

 Jes 52:7 soļojam l. v. nesēju

LABĀ VĒSTS

 Mt 24:14 l. v. par valstību tiks sludināta

Lk 4:43 jāsludina l. v., tāpēc esmu sūtīts

Rom 1:16 Es nekaunos no l. v.

1Kr 9:16 Bēdas man, ja nesludinātu l. v.!

LABOTIES

 Gal 6:1 palīdziet viņam l.

LABPRĀT

 Ps 110:3 tava tauta l. atsauksies

Ef 6:7 Kalpojiet l., it kā Jehovam

LABPRĀTĪGI

 1Pt 5:2 ganiet Dieva ganāmpulku l.

LABS

 1Mz 1:31 redzēja, ka tas ir ļoti l.

1Mz 3:5 zināsiet, kas l. un kas ļauns

Gal 6:10 darīsim l. visiem

LABUMS

 1Kr 10:24 meklē nevis savu, bet cita l.

1Kr 13:5 [mīlestība] nemeklē savu l.

LABVĒLĪBA

 Apd 28:2 izturējās ar neparastu l.

1Kr 9:27 lai pats nezaudētu Dieva l.

2Kr 6:2 tagad ir sevišķas l. laiks

LABVĒLĪGS

 Lk 3:22 Dēls, es esmu l. pret tevi

LĀCARS

 Lk 16:20 ubags, vārdā L.

Jņ 11:11 Mūsu draugs L. ir aizmidzis

LĀCENE

 Jes 11:7 Govs ganīsies līdzās l.

LAIKI

 Lk 21:24 tautām atvēlētie l.

LAIKMETI

 Dan 2:21 Viņš liek mainīties laikiem un l.

LAIKPOSMI

 Apd 1:7 Jums nav jāzina laiki un l.

LAIKS

 Plc 3:1 Visam ir savs l.

Plc 9:11 visi ir atkarīgi no l. un

Dan 7:25 uz vienu l., diviem l. un pusi l.

Hab 2:3 parādībai jāpiepildās noteiktā l.

Ef 5:16 pēc iespējas labāk izmantojiet l.

LAIME

 Jes 65:11 jūs klājat galdu l. dievam

Apd 20:35 Lielāka l. ir dot nekā ņemt

LAIMĪGS

 Ps 32:1 L. tas, kura grēki ir apklāti

Ps 94:12 L. tas, kuru tu pārmāci

Ps 144:15 L. tauta, kuras Dievs ir Jehova!

Mt 5:3 L., kas apzinās garīgās vajadzības

1Tm 1:11 vēsti, ko man uzticējis l. Dievs

LAIPNS

 Spm 25:15 l. valoda pārvar pretestību

2Tm 2:24 jābūt l. pret visiem

LAPAS

 Ech 47:12 bet l. — dziedināšanai

LAPSAS

 Mt 8:20 L. ir alas, bet Cilvēka dēlam

LASĪT

 5Mz 17:19 lai viņš to l. visu savu mūžu

Apd 8:30 Vai tu saproti, ko l.?

LASĪT VĀRPAS

 Rut 2:8 Neej l. v. citā tīrumā

LATS

 Lk 17:32 Atcerieties L. sievu!

2Pt 2:7 viņš izglāba taisno L.

LAULĪBA

 2Mz 20:14 Nepārkāp l.!

Mt 5:28 savā sirdī jau ir pārkāpis l.

Mt 19:9 kas apprec citu, pārkāpj l.

Ebr 13:4 Ikviens lai godā l.

LAULĪBAS PĀRKĀPĒJI

 1Kr 6:9 l. p. neiemantos valstību

LAUVA

 1Sm 17:36 nonāvēja gan l., gan lāci

Jes 11:7 L. ēdīs salmus kā vērsis

Dan 6:27 izglāba Daniēlu no l. ķetnām

1Pt 5:8 Velns staigā apkārt kā rēcošs l.

LEJAMAIS UPURIS

 Flp 2:17 tieku izliets kā l. u.

LĒNPRĀTĪGS

 1Pt 3:4 rāmajā un l. garā

LEOPARDS

 Jes 11:6 l. apgulsies pie kazlēna

LEPNĪBA

 Spm 16:18 L. nāk pirms bojāejas

LEPNIE

 Jēk 4:6 Dievs nostājas pret l.

LEVIJS

 Mal 3:3 viņš attīrīs L. dēlus

LEVĪTI

 2Lk 35:3 l., kas mācīja visu Izraēlu

LIDIJA

 Apd 16:14 L., purpura pārdevēja no Tiatīras

LĪDZENUMS

 Jes 35:6 sausajā l. plūdīs upes

LĪDZĪBAS

 Mt 13:34 To visu Jēzus stāstīja l.

LĪDZINĀTIES

 1Kr 11:1 L. man, tāpat kā es Kristum!

Ef 5:1 l. Dievam, būdami viņa bērni

LĪDZJŪTĪBA

 2Kr 1:3 l. Tēvs, visa mierinājuma Dievs

Kol 3:12 tērpieties sirsnīgā l.

LĪDZJŪTĪGS

 2Mz 34:6 Jehova, žēlsirdīgs un l.

LIECINĀT

 Jņ 18:37 lai l. par patiesību

Apd 28:23 plaši l. par Dieva valstību

LIECINIEKS

 5Mz 19:15 ir vajadzīgi divi vai trīs l.

Jes 43:10 Jūs esat mani l., saka Jehova

Apd 1:8 jūs būsiet mani l.

Atk 1:5 Jēzus Kristus, uzticīgais l.

LIELĪTIES

 1Kr 1:31 Kas l., lai l. ar Jehovu

LIELS PULKS

 Atk 7:9 l. p., ko neviens nespēja saskaitīt

LIESMA

 1Ts 5:19 Neapdzēsiet gara l.!

LIETUS

 1Mz 7:12 l. lija pār zemi 40 dienas

5Mz 11:14 viņš dos rudens l. un pavasara l.

Jes 55:10l. un sniegs neatgriežas

Mt 5:45 liek l. līt pār taisnajiem un

LĪGAVA

 Atk 21:9 Es tev parādīšu Jēra l.

LĪGUMS

 1Mz 15:18 Jehova noslēdza ar Ābramu l.

Jer 31:31 es noslēgšu jaunu l.

Lk 22:20 Šis kauss ir jaunais l.

Lk 22:29 es ar jums slēdzu l.

LĪKSMOT

 Spm 8:30 es allaž l. viņa priekšā

Rom 5:3 l. ciešanās

LIKTENIS

 Jes 65:11 lejat kausos vīnu l. dievam

LIKUMDEVĒJS

 Jēk 4:12 Ir tikai viens L. un Tiesnesis

LIKUMĪGI

 Flp 1:7 l. nostiprinu labo vēsti

LIKUMS

 Ps 19:7 Jehovas l. ir pilnīgi

Ps 40:8 tavi l. ir dziļi manā sirdī

Ps 94:20 kas l. aizsegā dara ļaunu

Jer 31:33 es likšu savus l. viņos pašos

Jņ 13:34 dodu jaunu l.: mīliet

Rom 7:22 es mīlu Dieva l.

Gal 6:2 tā jūs izpildīsiet Kristus l.

LILIJAS

 Lk 12:27 Pavērojiet, kā aug l.

LOZES

 Ps 22:18 par manu apģērbu met l.

LŪGŠANA

 Ps 65:2 Tu uzklausi l.

Ps 141:2 mana l. ir kā kvēpināmais

Spm 15:8 taisno l. viņam ir patīkamas

Rom 12:12 esiet izturīgi bēdās, neatlaidīgi l.

Ebr 5:7 Kristus raidīja karstas l. un lūgumus

Jēk 5:16 Taisna cilvēka karstajai l.

1Pt 3:7 lai jūsu l. nebūtu šķēršļu

LŪGT

 Dan 6:13 trīsreiz dienā l. savu Dievu

Mt 5:44 l. par tiem, kas jūs vajā

Mt 6:8 zina, pirms jūs viņu l.

Mt 6:9 Tāpēc l.

Mt 7:7 L. — un jums dos

Mk 11:24 lai ko jūs Dievam l., ticiet

Lk 5:16 uzturēties nomaļās vietās un l. Dievu

Jņ 14:13 Ko l. manā vārdā

Apd 12:5 draudze dedzīgi l. par viņu

Ef 3:20 vairāk par jebko, ko l.

1Ts 5:17 pastāvīgi l. Dievu

2Ts 3:1 Visbeidzot, brāļi, l. par mums

1Jņ 5:14 l. saskaņā ar viņa gribu

LŪGUMI

 1Tm 2:1 vērsties pie Dieva ar karstiem l.

LŪKA

 Kol 4:14 mīļais ārsts L.

LŪPAS

 Jes 29:13 viņi godā mani ar l.

Ebr 13:15 slavas upuri, mūsu l. augli

Ļ

ĻAUNAIS

 Ps 37:10 Vēl mazliet, un ļ. vairs nebūs

Rom 7:19 ļ., ko negribu, es daru

1Jņ 5:19 pār visu pasauli valda ļ.

ĻAUNDARIS

 Ps 37:9 ļ. tiks iznīcināti

Spm 15:29 Jehova ir tālu no ļ.

Spm 29:2 kad valda ļ., tauta vaid

Mt 7:23 Ejiet prom no manis, ļ.!

ĻAUNPRĀTĪGI

 2Kr 7:2 nevienu neesam ļ. izmantojuši

ĻAUNS

 1Mz 3:5 zināsiet, kas labs un kas ļ.

Jes 5:20 kas labu sauc par ļ.

Jes 11:9 neviens nedarīs ļ. un nepostīs

Rom 12:17 Neatmaksājiet ļ. ar ļ.

ĻAUNUMS

 Mt 24:12 tā kā izplatīsies ļ.

M

MĀCEKĻI

 Mt 28:19 ejiet un gatavojiet par m.

Jņ 8:31 jūs patiešām esat mani m.

Jņ 13:35 Pēc tā sapratīs, ka esat mani m.

MĀCĪBAS

 Mt 15:9 viņu m. ir cilvēku izdomāti likumi

MĀCĪT

 5Mz 6:7 Cītīgi m. tos saviem bērniem

Ps 143:10 M. man pildīt tavu gribu

Spm 22:6 M. bērnam pareizo ceļu

Jes 48:17 m. to, kas tev nāk par labu

Mt 7:28 pārsteigti par to, kā viņš m.

Mt 28:20 m. tiem pildīt visu, ko esmu licis

Jņ 7:16 Tas, ko es m., nav no manis

1Tm 2:12 Sievietēm es neatļauju m.

MĀCĪTIES

 5Mz 4:10 Sapulcini tautu, lai viņi m.

Rom 15:4 viss rakstīts tādēļ, lai mēs m.

MAGOGA

 Ech 38:2 pagriezies pret Gogu no M.

MAIGS

 1Ts 2:7 bijām pret jums m. kā māte

MAINĪT

 Jes 14:27 Jehova ir nolēmis — vai kāds to var m.?

MAIZE

 Ps 37:25 ka viņa bērni lūgtos pēc m.

Mt 4:4 dzīvība ir atkarīga ne no m. vien

Mt 6:11 Dod mums dienišķo m.

Mt 26:26 Jēzus paņēma m., pārlauza

Jņ 6:35 Es esmu dzīvības m.

MĀJAS

 Apd 20:20 mācīt ļaužu priekšā un pa m.

MĀJOKLIS

 Ps 84:1 Cik dārgs man tavs diženais m.

2Kr 5:1 dos mūžīgu m. debesīs

Atk 21:3 Dieva m. ir pie cilvēkiem

MĀKOŅI

 Plc 11:4 kas raugās m., netiks līdz pļaušanai

Mt 24:30 Cilvēka dēlu nākam debesu m.

MAKSA

 Mt 10:8 Bez m. dabūjuši, bez m. dodiet

1Kr 7:23 Jūs esat nopirkti par dārgu m.

1Kr 9:18 labo vēsti izplatīt bez m.

Atk 22:17 lai ņem dzīvības ūdeni bez m.

MAĶEDONIJA

 Apd 16:9 Nāc uz M. un palīdzi mums!

MALDI

 Gal 6:7 Neļaujieties m.!

MALKA

 Spm 26:20 Ja nav m., uguns apdziest

MĀLS

 Jes 64:8 Mēs esam m., tu — podnieks

Dan 2:42 daļēji no dzelzs, daļēji no m.

MALTA

 Apd 28:1 uzzinājām, ka šī sala ir M.

MANASE

 2Lk 33:13 M. saprata, ka Jehova ir Dievs

MANNA

 2Mz 16:31 nosauca šo maizi par m.

MANTA

 Spm 2:4 raksies kā pēc apslēptas m.

Spm 11:4 Dusmu dienā m. nelīdzēs

Spm 18:11 Bagātnieka m. ir viņa cietoksnis

Jes 61:6 Jūs pārtiksiet no tautu m.

Mt 6:21 kur ir tava m., tur būs tava sirds

Mt 6:24 nevarat kalpot gan Dievam, gan m.

Mt 13:44 valstība ir līdzīga apslēptai m.

Ebr 10:34 labāka m., kas nekad nezudīs

MANTINIEKI

 Rom 8:17 Dieva m. un Kristus

Gal 3:29 apsolītās svētības m.

MANTKĀRĪBA

 1Tm 6:10 m. ir visa ļaunuma sakne

Ebr 13:5 Lai jūsu dzīvē nav vietas m.!

MANTOJUMS

 4Mz 18:20 Es esmu jūsu m.

1Pt 1:4 neaptraipītu, nevīstošu m.

MARIJA (1)

 Mk 6:3 namdaris, M. dēls

MARIJA (2)

 Lk 10:42 M. izraudzījusies to, kas labākais

Jņ 12:3 M. paņēma mārciņu smaržīgas eļļas

MARIJA (3)

 Mt 27:56 Starp viņām bija M. Magdalēna

MARIJA (4)

 Mt 27:56 M., Jēkaba un Jāzepa māte

MARIJA (5)

 Apd 12:12 gāja uz Jāņa mātes M. namu

MARKS

 Kol 4:10 Barnabas brālēns M.

MARTA

 Lk 10:41 M., tu raizējies un uztraucies

MĀSA

 5Mz 27:22 Nolādēts, kas guļ ar savu m.

MĀTE

 2Mz 20:12 Godā savu tēvu un m.

Ps 27:10 Pat ja tēvs un m. mani atstātu

Spm 23:22 nenicini m., kad viņa kļūst veca

Jņ 19:27 māceklim teica: redzi, tava m.!

MATI

 Mt 10:30 Pat visi m. ir saskaitīti

1Kr 11:14 vīrietim gari m. ir negods

MAZAIS GANĀMPULCIŅŠ

 Lk 12:32 Nebaidies, m. g.

MAZĀKAIS

 Lk 9:48 Kas jūsu vidū izturas kā m.

MAZGĀT

 Ps 51:2 M. mani tīru no manas vainas

Jņ 13:5 sāka m. mācekļiem kājas

MAZOTNE

 2Tm 3:15 jau no m. pazīsti Rakstus

MEDUS

 2Mz 3:8 zemi, kur plūst piens un m.

Spm 25:27 Ēst daudz m. nav labi

MEISTARS

 Spm 8:30 es biju prasmīgais m.

MEITAS

 Jl 2:28 jūsu dēli un m. pravietos

MEITENE

 2Ķn 5:2 paņēmuši gūstā mazu m.

MEITENĪTE

 Mk 5:42 m. piecēlās un sāka staigāt

MEKLĒT

 1Lk 28:9 Ja tu viņu m., viņš ļaus sevi atrast

Jes 55:6 M. Jehovu, kamēr viņš ir atrodams!

Cef 2:3 m. Jehovu, visi pazemīgie

MĒLE

 Spm 10:19 kas savalda m., ir gudrs

Spm 18:21 Nāve un dzīvība ir m. varā

Jes 35:6 mēmo m. gavilēs

Jēk 3:8 bet m. neviens nevar savaldīt

MELHISEDEKS

 1Mz 14:18 Salemas ķēniņš M.

Ps 110:4 priesteris mūžīgi, līdzīgs M.

MELI

 Ef 4:25 atmetuši m., runājiet patiesību

MELIS

 Ps 101:7 m. nebūs vietas manā tuvumā

Jņ 8:44 Velns ir m. un melu tēvs

MELOT

 Tit 1:2 Dievs, kas nevar m.

MĒMIE

 Jes 35:6 m. mēle gavilēs

MĒNESS

 Jl 2:31 m. pārvērtīsies asinīs

Lk 21:25 Būs arī zīmes uz saules, m.

MĒNEŠREIZES

 3Mz 15:19 m. dēļ ir netīra septiņas dienas

MĒRS

 Lk 6:38 ar kādu m. jūs mērāt

MESIJA

 Dan 9:26 Pēc 62 nedēļām M. tiks nogalināts

Jņ 1:41 Mēs esam atraduši M.!

MĪDĪT

 Ebr 10:29 kas būs m. kājām Dieva Dēlu

MIDZENIS

 Mt 21:13 padarāt par laupītāju m.

MIEGS

 Rom 13:11 ir pienācis laiks mosties no m.

MIELASTS

 Jes 25:6 sarīkos bagātīgu m.

MIERĪGS

 Spm 14:30 M. sirds — dzīvība miesai

MIERINĀJUMS

 Ps 94:19 tavs m. mani iepriecēja

Rom 15:4 smeldamies no Rakstiem m.

2Kr 1:3 visa m. Dievs

MIERINĀT

 Īj 2:11 lai Ījabu žēlotu un m.

Jes 49:13 Jehova m. savu tautu

2Kr 1:4 lai mēs spētu m. citus

MIERS

 Ps 29:11 savu tautu svētīs ar m.

Ps 37:11 pazemīgie baudīs m. pārpārēm

Ps 72:7 Viņa laikā m. būs liels

Ps 119:165 m. ir tiem, kas mīl tavus likumus

Spm 17:1 Labāk kumoss maizes ar m.

Jes 9:7 un m. būs bezgalīgs

Jes 48:18 Tad tavs m. plūdīs kā upe

Jes 57:21 Ļaundariem nav m.

Jes 60:17 par tavu pārraugu es iecelšu m.

Jer 6:14 M.! M.!, kaut gan m. nav

Mt 5:9 Laimīgi m. nesēji

Mt 5:24 vispirms salīgsti m. ar brāli

Mk 9:50 Turiet m. savā starpā

Jņ 14:27 Es jums atstāju m.

Rom 5:1 saglabāsim m. ar Dievu caur Jēzu

Rom 12:18 saglabājiet m. ar visiem cilvēkiem

Flp 4:7 Dieva m. sargās jūsu sirdi

1Ts 5:3 Kad cilvēki runās: m. un drošība!

Atk 6:4 piešķīra varu atņemt zemei m.

MIESA

 1Mz 2:24 viņi kļūs par vienu m.

Mt 10:28 kas nonāvē m., bet nespēj

Mt 26:26 ēdiet, tā ir mana m.

1Kr 7:4 vīram nav varas pār savu m.

1Kr 15:50 m. un asinis nevar iemantot

Gal 5:19 M. darbi ir skaidri redzami

MIESĪGS

 Kol 2:18 uzpūties m. domāšanas dēļ

MIHAĒLS

 Dan 12:1 Tajā laikā celsies M.

Atk 12:7 M. un tā eņģeļi karoja

MĪLESTĪBA

 Adz 8:6 m. ir stipra kā nāve

Mt 24:12 lielākajā daļā cilvēku m. atdzisīs

Jņ 15:13 Nevienam nav lielākas m. kā tam

Rom 8:39 mūs nespēs šķirt no Dieva m.

Rom 13:8 Neesiet parādā neko citu kā m.

Rom 13:10 m. ir bauslības piepildījums

1Kr 13:2 ja man nebūtu m., es nebūtu nekas

1Kr 13:8 M. nekad nebeidzas

1Kr 13:13 bet svarīgākā no tām ir m.

1Kr 16:14 Lai ko darītu, dariet to ar m.!

1Jņ 4:8 Dievs ir m.

1Jņ 5:3 tā ir m. pret Dievu, ka pildām

Jūd 21 lai paliktu Dieva m.

Atk 2:4 tev vairs nav sākotnējās m.

MĪLĒT

 3Mz 19:18 M. tuvāko kā sevi pašu!

5Mz 6:5 M. Jehovu ar visu savu sirdi

Ps 149:4 Jehova m. savu tautu

Mt 10:37 Kas tēvu vai māti m. vairāk

Mt 22:37 M. Jehovu, savu Dievu, ar visu

Jņ 3:16 Dievs tik ļoti m. pasauli

Jņ 13:34 jaunu likumu: m. cits citu

Jņ 14:15 Ja jūs mani m., jūs ievērosiet

Jņ 21:17 Sīmani, vai tu mani m.?

Gal 2:20 Dieva Dēlam, kas mani ir m.

Kol 3:19 Vīri, m. sievas

1Pt 4:8 kvēli m. cits citu

1Jņ 3:18 m. nevis ar vārdiem, bet ar darbiem

1Jņ 4:20 Kas nemīl brāli, nevar m. Dievu

Atk 3:19 ko es m., es norāju

MILŽI

 1Mz 6:4 uz zemes bija m.

MINA

 Lk 19:16 Kungs, tava m. ir nesusi 10 m. peļņu

MIRIĀDES

 Atk 5:11 Eņģeļu bija miriāžu m.

MIRIS

 Lk 15:24 šis dēls bija m., bet nu ir

Ef 2:1 bijāt m. savu grēku dēļ

1Ts 4:16 kas būs m., celsies pirmie

MIRJAMA

 4Mz 12:1 M. un Ārons sāka nosodīt Mozu

MIRUŠIE

 Plc 9:5 m. nezina neko

Lk 20:38 nevis m., bet dzīvo Dievs

MOCĪBA

 2Mz 11:1 uzsūtīšu faraonam vēl vienu m.

MODINĀT

 Jņ 11:11 es dodos viņu m.

MODRS

 Mt 26:41 Esiet m. un pastāvīgi lūdziet

MOKU STABS

 Lk 9:23 paņem savu m. s. un man seko

MOZUS

 4Mz 12:3 M. bija ļoti pazemīgs

Apd 7:22 M. bija varens vārdos un darbos

MUĻĶĪBA

 Spm 22:15 Bērna sirdī mīt m.

1Kr 3:19 pasaules gudrība Dieva acīs m.

MŪRI

 Ech 38:11 ciemos bez m., aizšaujamiem

Jl 2:7 rāpjas pār m. kā karavīri

MUTE

 Ps 8:2 no bērnu un zīdaiņu m.

Jēk 3:10 No tās pašas m. nāk labi vārdi un

MŪŽĪBA

 Plc 3:11 m. viņš ir ielicis cilvēku sirdī

MŪŽĪGI

 Ps 37:29 Taisnie dzīvos tur m.

1Pt 1:25 Jehovas vārdi paliek m.

MŪŽĪGS

 Dan 12:2 modīsies: vieni m. dzīvei

Lk 18:30 nākamajā laikmetā m. dzīvi

Jņ 3:16 neietu bojā, bet iegūtu m. dzīvi

Jņ 17:3 M. dzīvi var iegūt, iepazīstot

Apd 13:48 pareiza attieksme, lai iegūtu m. dzīvi

1Tm 6:12 cieši satver m. dzīvi

MŪŽSENAIS

 Dan 7:9 tronī apsēžas M.

N

NABADZĪBA

 Spm 30:8 nepiešķir man ne n., ne bagātību

NABAGS

 1Sm 2:8 Viņš n. pieceļ no pelniem

Spm 30:9 lai es nekļūtu n., nesāktu zagt

Jņ 12:8 N. ir pie jums vienmēr

2Kr 8:9 jūsu dēļ Kristus kļuva n.

NAIDS

 1Mz 3:15 celšu n. starp tevi un sievieti

NAINE

 Lk 7:11 Jēzus devās uz N.

NĀKOTNE

 Spm 24:20 nekrietnajiem nebūs n.

NĀKT

 Jes 55:1 N. pie ūdens, izslāpušie!

Atk 22:17 kas to dzird, lai saka: n.!

NAKTS

 Rom 13:12 N. drīz būs garām, tuvojas diena

NAMDARIS

 Mk 6:3 n., Marijas dēls

NAMS

 2Sm 7:13 uzcels n. manam vārdam

Ps 27:4 kaut varētu dzīvot Jehovas n.

Ps 127:1 Ja Jehova n. neuzceļ

Jes 65:21 cels n. un tajos dzīvos

Jņ 2:16 mana Tēva n. par tirgus n.

Apd 7:48 nemājo rokām celtos n.

Ebr 3:4 Katru n. kāds ir cēlis

NASTA

 Ps 55:22 Liec n. uz Jehovas pleciem

Lk 11:46 uzkraujat cilvēkiem smagas n.

Apd 15:28 neuzlikt jums nekādu citu n.

Gal 6:5 Katram jānes sava n.

NĀTĀNS

 2Sm 12:7 N. teica: tu pats esi tas vīrs!

NAUDA

 Plc 7:12 Kā gudrība, tā n. var pasargāt

NĀVE

 Ps 89:48 dzīvot un n. neredzēt

Ech 3:18 atbildību par viņa n. es prasīšu

Hoz 13:14 N., kur tavs dzelonis?

Apd 20:26 neesmu vainīgs neviena n.

Rom 5:12n. ir pārgājusi uz visiem

Rom 6:23 alga par grēku ir n.

1Kr 15:26 Pēdējais ienaidnieks būs n.

Ebr 2:9 Jēzus ir izcietis n. par visiem

Atk 21:4 n. vairs nebūs

NEAIZMIRST

 Ebr 6:10 Dievs nav netaisnīgs un n.

NEAIZTIKT

 Jes 52:11 n. neko netīru!

NEAPBĒDINĀT

 Ef 4:30 n. Dieva svēto garu

NEAPDOMĪGS

 Spm 12:18 N. vārdi iedur kā ar zobenu

NEAPLAUPĪT

 3Mz 19:13 n. savu tuvāko

NEAPPRECĒTIES

 1Kr 7:38 kas n., dara labāk

NEAPSEGT

 1Kr 11:6 Ja sieviete n. galvu

NEATLAIDĪGI

 Apd 5:42 viņi n. mācīja un sludināja

NEATRIEBTIES

 Rom 12:19 N., mīļie

NEATSACĪT

 1Kr 7:5 N. viens otram

NEAUGLĪGS

 2Mz 23:26 nebūs sieviešu, kas n.

NEBAIDĪTIES

 Ps 118:6 Jehova ir ar mani, es n.

Mih 4:4 ne no viena nebūs jābaidās

Lk 12:4 n. no tiem, kas nonāvē miesu

NEBUKADNECARS

 Dan 2:1 N. redzēja sapni

NECIENĪGI

 1Kr 11:27 dzer no Kunga kausa n.

NECIEŅA

 2Sm 12:14 izturējies pret Jehovu ar n.

NEDALĪTS

 1Lk 28:9 kalpo Dievam ar n. sirdi

NEDĒĻA

 Dan 9:24 tiek dotas 70 n.

1Kr 16:2 n. pirmajā dienā ikviens lai atliek

NEDRAUDĒT

 1Pt 2:23 Kad viņš cieta, viņš nevienam n.

NEDZĪVOT

 2Kr 5:15 lai tie vairs n. sev pašiem

NEĒST

 1Kr 5:11 Ar tādu kopā pat n.!

NEGĀDĀT

 1Tm 5:8 ja kāds n. par savējiem

NEGULĒT

 1Ts 5:6 n. kā pārējie

NEGULĒTS

 2Kr 11:27 bieži n. naktīs, badā un slāpēs

NEIEKĀROT

 2Mz 20:17 N. sava tuvākā sievu

NEIENĪST

 3Mz 19:17 N. savu brāli!

NEIESPĒJAMS

 1Mz 18:14 Vai Jehovam kaut kas ir n.?

NEIZGLĪTOTS

 Apd 4:13 n. un vienkārši cilvēki

NEIZNĪCĪBA

 1Kr 15:42 ceļas augšā n.

NEJAUKTIES

 1Ts 4:11 Centieties n. citu lietās

NEKAITINĀT

 Ef 6:4 Tēvi, n. savus bērnus

NEKĀRTĪBA

 1Kr 14:33 Dievs ir nevis n., bet miera

NEKAUNĒTIES

 Rom 1:16 Es n. no labās vēsts

Ebr 11:16 Dievs n., ka tie viņu piesauc

NEKLAUSĪT

 Jņ 3:36 kas Dēlam n., dzīvi neredzēs

NEKURNĒT

 1Kr 10:10 Un n., kā kurnēja daži

NEĶĪTRS

 Rom 1:27 vīrieši ar vīriešiem dara to, kas n.

NELĀGS

 Ef 4:29 lai nenāk neviens n. vārds

NELAIME

 4Mz 23:23 nav iespējams uzsūtīt n. Jēkabam

Atk 18:4 lai jūs nepiemeklētu viņas n.

NELIEKUĻOTS

 Rom 12:9 Jūsu mīlestība lai ir n.!

NELIKUMĪBAS CILVĒKS

 2Ts 2:3 pirms nebūs atklājies n. c.

NELOKĀMS

 1Kr 15:58 esiet n. un nesatricināmi

NEMAINĪTIES

 Mal 3:6 Es esmu Jehova, es n.

NEMELOT

 Kol 3:9 N. cits citam

NEMĪLĒT

 1Jņ 2:15 N. ne pasauli, ne to, kas

NEMIRSTĪBA

 1Kr 15:53 tam, kas mirstīgs, jātērpjas n.

NEMIRT

 1Mz 3:4 Nē, jūs n.

Jņ 11:26 kas tic man, n. nemūžam

NENOGALINĀT

 2Mz 20:13 N.!

NENOVĒLOTIES

 Hab 2:3 tas viss n.

NEPACIETĪGS

 Spm 14:29 kas n., izceļas ar muļķību

NEPAGURT

 Gal 6:9 mēs pļausim, ja n.

NEPAĻAUTIES

 Ps 146:3 N. uz augstiem kungiem

Spm 3:5 n. pats uz savu saprašanu

NEPAMEST

 Ps 37:28 Jehova n. tos, kas uzticīgi

Ebr 13:5 nekad neatstāšu un nekad n.

NEPĀRBAUDĪT

 1Kr 10:9 Tāpat n. Jehovu

NEPAREDZĒTS

 Plc 9:11 atkarīgi no laika un n. apstākļiem

NEPATEICĪGS

 Spm 29:21 Ja kalpu lutina, viņš kļūst n.

NEPIEDERĒT

 1Kr 6:19 Jūs n. sev pašiem

Kol 4:5 pret tiem, kas n. pie draudzes

NEPIEDZERTIES

 Ef 5:18 n., bet topiet gara pilni

NEPIEKUST

 Jes 40:28 Viņš n. un nenogurst

NEPIELĀGOTIES

 Rom 12:2 n. vairs šai pasaulei

NEPIEREDZĒJUŠAIS

 Ps 19:7 tie n. dara gudru

NEPIESKARTIES

 2Kr 6:17 n. nekam netīram

NEPRECĒTAIS

 1Kr 7:32 N. rūp Kunga lietas

NERAIZĒTIES

 Jes 41:10 N. — es esmu tavs Dievs

Mt 6:34 N. par rītdienu

Mt 10:19 n., ko un kā teiksiet

NEREDZAMS

 Rom 1:20 Dieva n. īpašības saskatāmas

Ebr 11:27 it kā redzētu to, kurš ir n.

NESAGROZĪT

 2Kr 4:2 mēs n. Dieva vārdus

NESAIETIES

 2Ts 3:14 vairs n. ar viņu

NESALĪDZINĀT

 Gal 6:4 n. sevi ar citiem

NESARADOTIES

 5Mz 7:3 N. ar tām!

NESASKAŅAS

 Spm 6:19 sēj n. starp brāļiem

NESATRICINĀMS

 1Pt 5:10 Dievs jūs darīs n.

NESKUMT

 1Ts 4:13 n. kā pārējie, kam nav cerības

NESVEICINĀT

 2Jņ 10 n. viņu

NEŠAUBĪTIES

 Jēk 1:6 lai lūdz ticībā, it nemaz n.

NEŠĶIROT

 Apd 10:34 saprotu, ka Dievs n. cilvēkus

NETAISNAIS

 Apd 24:15 būs taisno un n. augšāmcelšana

1Kr 6:9 n. neiemantos Dieva valstību

NETAISNĪBA

 5Mz 32:4 uzticams Dievs, kurā nav n.

1Pt 2:19 ja kāds panes grūtības un cieš n.

NETICĪGIE

 2Kr 6:14 nesaderīgā jūgā ar n.

NETIESĀT

 Lk 6:37 N., tad arī jūs n.

NETIKLĪBA

 Mt 15:19 ļaunas domas, kas noved pie n.

Apd 15:20 lai tie atturas no n.

1Kr 6:18 Bēdziet no n.!

Gal 5:19 Tie ir n., netīrība

Ef 5:3 Lai n. netiek pat pieminēta

NETIRGOTIES

 2Kr 2:17 mēs n. ar Dieva vārdiem

NETĪRĪBA

 Kol 3:5 kas pieder zemei: netiklību, n.

NETĪRS

 3Mz 13:45 lai viņš sauc: n.! N.!

Īj 14:4 Vai tīrs var celties no n.?

Rom 1:24 seko savas sirds n. iegribām

NEUZSKAITĪT

 1Kr 13:5n. pārestības

NEVESELS

 Jēk 5:14 Ja kāds no jums ir n.

NEVILCINĀTIES

 2Pt 3:9 Jehova n. ar solījuma pildīšanu

NEVILKT

 Jņ 6:44 ja viņu n. Tēvs

NEZAGT

 2Mz 20:15 N.!

NEZINĀŠANA

 1Tm 1:13 biju rīkojies n. dēļ

NEZVĒRĒT

 Mt 5:34 Bet es jums saku: n. vispār

NIEVĀT

 Spm 27:11 atbildēt tam, kurš mani n.

NĪNIVE

 Jon 4:11 Kā gan man nebūtu žēl N.

NĪST

 Spm 6:16 sešas lietas, ko Jehova n.

NOASS

 1Mz 6:9 N. staigāja ar Dievu

Mt 24:37 Kādas bija N. dienas

NOBEIGUMS

 Mt 28:20 būšu ar jums līdz laikmeta n.

NODERĪGS

 1Kr 6:12 atļauts, bet ne n.

2Tm 3:16 Dieva iedvesmoti un n.

NODOKĻI

 Lk 20:22 Vai ir pareizi maksāt ķeizaram n.?

Rom 13:7 kam pienākas n. — n.

NODOKĻU IEVĀCĒJS

 Lk 18:11 pateicos, ka neesmu kā šis n. i.

NODOMS

 Am 3:7 neko nedara, neatklājis savu n.

Ef 3:11 Tas ir saskaņā ar Dieva mūžīgo n.

Atk 17:17 iedvesis vēlēšanos īstenot viņa n.

NODOT

 Mt 26:21 viens no jums mani n.

NOGALINĀT

 4Mz 35:6 varēs bēgt tie, kas kādu ir n.

Jņ 16:2 kas jūs n., domās

NOKRIST

 Spm 24:16 taisnais, kaut septiņreiz n.

NOLĀDĒT

 Īj 2:9 N. taču Dievu un mirsti!

NOMĀKT

 Mk 4:19 n. vēsti, tā nenes ražu

NOMĀKTS

 Ps 34:18 glābj tos, kam n. gars

Flp 2:26 [Epafrodits] ir ļoti n.

1Ts 5:14 mieriniet n.

NOMAZGĀT

 1Kr 6:11 Dievs jūs ir n., darījis svētus

NOMIRT

 Jņ 11:25 dzīvos atkal, pat ja viņš n.

2Kr 5:15 dzīvo tam, kurš ir n. par viņiem

NOMODS

 Lk 21:36 esiet n., karsti lūgdami

NONĀVĒT

 Kol 3:5 n. sevī to, kas pieder zemei

NOPIRKT

 1Kr 7:23 n. par dārgu maksu

Atk 5:9 ar asinīm esi n. cilvēkus

NOPŪSTIES

 Ech 9:4 tiem, kas n., uzvelc zīmi

Rom 8:22 visa radība n. un cieš

NOROBEŽOTIES

 Spm 18:1 Kas n. no citiem

NOSLĒPUMI

 Spm 20:19 Mēlnesis izpļāpā n.

Spm 25:9 neizpaud svešus n.

NOSVĒRT

 Dan 5:27 tu esi n. svaru kausā

NOTEIKT

 Jer 10:23 nav gājēja ziņā n., kur spert

NOTEIKUMI

 2Tm 2:5 nesaņem vainagu, ja nav ievērojis n.

NOVĒRŠANĀS

 1Kr 7:35 kalpot Kungam bez n.

NOŽĒLA

 Apd 26:20 darbus, kas liecina par grēku n.

2Kr 7:10 Dievam tīkamas bēdas ved pie grēku n.

NOŽĒLOT

 Lk 15:7 prieks par grēcinieku, kas n. grēkus

Apd 3:19 n. grēkus un atgriezieties

O

OGLES

 Rom 12:20 uz viņa galvas kvēlojošas o.

OLĪVKALNS

 Lk 22:39 Jēzus devās uz O.

OLĪVKOKS

 Ps 52:8 būšu kā zaļoksns o. Dieva namā

Rom 11:17 savvaļas o. zars, esi uzpotēts

OTRĀ NĀVE

 Atk 20:6 Pār tiem o. n. nav varas

Atk 20:14 Uguns ezers ir o. n.

P

PAAUDZE

 Mt 24:34 šī p. nezudīs

PABEIGT

 2Tm 4:7 skrējienu esmu p.

PACIETĪBA

 2Pt 3:9 Jehova izturas pret jums ar p.

PACIETĪGS

 Ps 103:8 Jehova ir p.

1Kr 13:4 Mīlestība ir p. un laipna

1Ts 5:14 esiet p. pret visiem

PADEVĪGS

 Ebr 13:17 esiet tiem p.

PADOMDEVĒJS

 Spm 15:22 ja daudz p., plāni izdodas

Jes 9:6 viņu sauks par Brīnišķīgo p.

PADZĪT

 1Kr 5:13 P. no sava vidus to, kas

PAGAIDU

 Ebr 11:13 ir svešinieki un p. iedzīvotāji

PAJOKOT

 Spm 26:19 Es tikai p.!

PAKLAUSĪBA

 1Sm 15:22 p. ir svarīgāka nekā upuris

Rom 5:19 tā arī viena cilvēka p. dēļ

Ebr 5:8 mācījās p. no tā, ko izcieta

PAKLAUSĪGS

 2Mz 24:7 Mēs darīsim visu un būsim p.!

1Ķn 3:9 dod savam kalpam p. sirdi

Lk 2:51 Jēzus bija tiem p.

Flp 2:8 bija p. Dievam līdz nāvei

Ebr 13:17 Esiet p. saviem vadītājiem

PAKLAUSĪT

 Ps 51:12 modini manī vēlēšanos tev p.

Ef 6:5 Kalpi, p. saviem kungiem

PAKĻAUT

 1Kr 15:27 Dievs visu ir p. viņam

PAKĻAUTIES

 Rom 13:1 Lai ikviens p. varām

PALĪGS

 Ps 46:1 Dievs ir mūsu p.

Jņ 14:26 p., svētais gars, jums mācīs

PAĻAUTIES

 Ps 9:10 Kas zina tavu vārdu, uz tevi p.

Ps 56:11 uz Dievu es p. un nebaidos

Spm 3:5 P. uz Jehovu no visas sirds

Spm 28:26 Kas p. uz sevi, ir muļķis

Jer 17:5 Nolādēts, kurš p. uz cilvēkiem

PAMĀCĪBA

 Spm 1:7 muļķi nicina gudrību un p.

PAMĀCĪT

 5Mz 8:5 Dievs jūs p., kā tēvs p. dēlu

PAMATS

 Lk 6:48 lika p. uz klints

Rom 2:20 zināšanu un patiesības p.

Rom 15:20 lai neceltu uz p., ko licis cits

PAMUDINĀJUMI

 Spm 16:2 Jehova izvērtē dziļākos p.

PARĀDĪBA

 Dan 10:14 šī p. attiecas uz nākotni

PARADĪZE

 Lk 23:43 tu būsi ar mani p.

2Kr 12:4 tika aiznests p. un dzirdēja

PARĀDNIEKS

 Spm 22:7 p. kļūst par aizdevēja vergu

PARĀDS

 Rom 1:14 esmu p. kā grieķiem, tā

Rom 13:8 Neesiet nevienam p. neko citu

PĀRĀKS

 1Kr 12:31 parādīšu ceļu, kas ir vēl p.

PARALIZĒTAIS

 Lk 5:24 teica p.: celies, ņem savas nestuves

PARAUGS

 2Mz 26:30 Uzceliet mājokli pēc tā p.

Jņ 13:15 Es jums esmu rādījis p.

1Tm 4:12 Kļūsti ticīgajiem par p.

2Tm 1:13 turies pie veselīgo mācību p.

PARAŽAS

 Mk 7:13 atceļat Dieva vārdus ar savām p.

Gal 1:14 ar īpašu dedzību ievēroju tēvu p.

PĀRBAUDĪJUMI

 Lk 8:13 Kādu laiku tic, bet p. laikā atkrīt

Lk 22:28 esat palikuši ar mani manos p.

1Kr 10:13 sastopaties tikai ar tādiem p.

PĀRBAUDĪT

 Ps 34:8 P. — jūs redzēsiet, cik Jehova labs!

Mal 3:10p. mani — raugiet, vai es

1Kr 11:28 Vispirms lai cilvēks p. sevi

Gal 6:4 katrs lai p. savus darbus

1Tm 3:10 viņu piemērotība ir jāpārbauda

1Jņ 4:1 p. vēstis, vai tās nāk no Dieva

PĀRBAUDĪTS

 Jēk 1:3 p. ticība rada izturību

PĀRDOMĀT

 Ps 1:2 p. viņa likumus dienu un nakti

Ps 77:12 es p. visu, ko tu dari

1Tm 4:15 P. to un iedziļinies tajā

PAREIZA IZPRATNE

 Rom 10:2 deg, bet bez p. i.

PĀRKĀPUMI

 Ps 130:3 Ja tu lūkotos pēc p.

PĀRKAUSĒT

 Dan 11:35 lai līdz beigu laikam p. tautu

PĀRLIECĪBA

 Kol 4:12 stingru p., ka īstenosies viss

1Ts 1:5 sludinājām ar stingru p.

PĀRLIECINĀT

 2Kr 5:11 mēs p. cilvēkus ticēt

PĀRLIECINĀTIES

 Flp 1:10 lai jūs p., kas ir svarīgākais

PĀRLIECINĀTS

 Rom 8:38 esmu p., ka ne nāve, ne dzīve

PĀRLŪKOT

 2Lk 16:9 Jehova p. visu zemi

PĀRMĀCĪBA

 Spm 3:11 Dēls, nenoraidi Jehovas p.

Ebr 12:11 p. nevis iepriecina, bet apbēdina

PĀRMĀCĪT

 Ps 141:5 ja viņš mani p., tā būtu kā eļļa

Atk 3:19 ko es mīlu, es p.

PĀRMEST

 Tit 1:7 jābūt tādam, kam nav, ko p.

PĀRPILNĪBA

 Ps 72:16 labība būs p.

PĀRRAKSTĪT

 5Mz 17:18 lai p. bauslības grāmatu

PĀRRAUGS

 Jes 60:17 par tavu p. es iecelšu mieru

Apd 20:28 svētais gars jūs ir iecēlis par p.

1Tm 3:1 Ja kāds tiecas kļūt par p.

1Pt 5:2 kalpodami par p., ganiet

PĀRSTEIDZĪGI

 Spm 29:20 redzi vīru, kas runā p.

PĀRVALDNIEKS

 Lk 12:42 Kurš īsti ir uzticamais p.

PĀRVĒRSTIES

 Mt 17:2 Tur viņš to priekšā p.

Rom 12:2 p., mainot savu domāšanas

PASAUDZĒT

 Mt 16:22 P. sevi, Kungs!

PASAULE

 Lk 9:25 ja viņš iegūst visu p., bet

Jņ 15:19 nepiederat pie p., p. jūs ienīst

1Jņ 2:15 Nemīliet ne p., ne to, kas ir p.

1Jņ 2:17 P. un tās iekāres ies bojā

PASHA

 2Mz 12:11 Tā ir Jehovas P.

2Mz 12:27 Tas ir P. upuris Jehovam

1Kr 5:7 Kristus, mūsu P. upuris

PASKAIDROT

 Apd 17:3 minēdams pierādījumus un p.

PASLUDINĀT

 1Kr 11:26 p. Kunga nāvi, līdz kamēr

PASTĀVĪGIE UPURI

 Dan 11:31 izbeigs p. u.

PASTEIDZINĀT

 Jes 60:22 Es, Jehova, to visu p.

PAŠPAĻĀVĪBA

 Ps 19:13 pasargā mani no p.

PATEICĪBA

 Ps 95:2 Nāksim pie viņa ar p.

PATEICĪGS

 Kol 3:15 Esiet p.!

PATEIKTIES

 Ps 92:1 Cik labi ir p. tev, Jehova

Jņ 11:41 Tēvs, es p., ka mani esi uzklausījis

1Kr 1:4 Es vienmēr p. par jums Dievam

PATIESĪBA

 Ps 15:2 runā p. savā sirdī

Spm 23:23 Pērc p. un nekad nepārdod

Jņ 4:24 viņš jāpielūdz garā un p.

Jņ 8:32 iepazīsiet p., p. jūs atbrīvos

Jņ 14:6 Es esmu ceļš, p. un dzīvība

Jņ 17:17 Tavi vārdi ir p.

Jņ 18:38 Pilāts noteica: kas ir p.?

Ef 4:25 runājiet p. ikviens ar savu tuvāko

3Jņ 4 dzirdēt, ka mani bērni dzīvo p.

PATĪKAMS

 1Kr 10:33 visiem cenšos būt p. it visā

Ef 5:10 pārliecinieties, kas ir patīkams Kungam

Kol 1:10 cenzdamies visā būt viņam p.

PATIKT

 Jņ 8:29 es allaž daru to, kas viņam p.

1Kr 7:33 precētajam rūp, kā p. sievai

PATVĒRUMA PILSĒTAS

 4Mz 35:11 izvēlieties piemērotas p. p.

PATVĒRUMS

 Ps 9:9 Jehova ir p. apspiestajiem

Cef 3:12 Viņu p. būs Jehovas vārds

PAVEDINĀT

 Spm 7:21 p. ar saviem saldajiem vārdiem

PAVĒLĒT

 Apd 5:28 Mēs jums stingri p. vairs nemācīt

PĀVILS

. Sk. arī SAULS (2)

1Kr 1:12 Es sekoju P.

PAZEMĪBA

 Spm 15:33 vispirms nāk p., pēc tam

PAZEMĪGI

 Jēk 4:10 P. pakļaujieties Jehovam

PAZEMĪGIE

 Ps 37:11 p. iemantos zemi

Spm 11:2 gudrība piemīt p.

Cef 2:3 meklējiet Jehovu, visi p.

PAZEMĪGS

 Zah 9:9 Viņš ir p., viņš jāj uz ēzeļa

Mt 18:4 kas kļūst p. kā šis bērns

1Pt 5:6 kļūstiet p. zem Dieva rokas

PĒCNĀCĒJS

 1Mz 1:28 Radiet p. un vairojieties

1Mz 3:15 naidu starp taviem p. un viņas p.

1Mz 22:17 es vairošu tavus p.

PĒDAS

 1Pt 2:21 lai jūs vienmēr staigātu viņa p.

PĒDĒJĀS DIENAS

 2Tm 3:1 p. d. iestāsies īpaši grūti laiki

PĒKŠŅI

 Lk 21:34 lai tā diena jūs nepārsteigtu p.

PELAVAS

 Cef 2:2 pirms diena pagaist kā p.

PĒRLES

 Mt 7:6 nebārstiet p. cūkām priekšā

Mt 13:45 tirgotājam, kas meklēja vērtīgas p.

PERSONĪBA

 Ef 4:24 jāapvelk jaunā p.

Kol 3:9 Novelciet veco p.

PĒTERIS

 Mt 14:29 P. pa ūdens virsu gāja pie Jēzus

Jņ 18:10 P., kam bija zobens, to izvilka

Apd 12:5 Tā nu P. turēja cietumā

PĒTĪT

 Dan 12:4 Tad daudzi to cītīgi p.

Apd 17:11 katru dienu p. Rakstus

PIEAUGUŠIE

 Ebr 5:14 cieta barība ir domāta p.

PIEDERĒT

 Rom 14:8 ja mirstam, p. Jehovam

PIEDIENĪGI

 1Tm 2:9 sievietes lai ģērbjas p.

PIEDOT

 Ps 25:11 p. manu vainu, kaut tā ir liela

Ps 103:3 Viņš p. tavus pārkāpumus

Jes 55:7 pie Dieva, kas p. labprāt

Mt 6:14 Ja jūs p., arī Tēvs jums p.

Mt 18:21 cik reižu man jāpiedod?

PIEDZIMT

 Ps 51:5 esmu jau p. vainīgs

1Pt 1:3 licis p. no jauna

PIEĶERTIES

 1Mz 2:24 vīrietis p. savai sievai

5Mz 10:20 p. Jehovam

Rom 12:9 p. tam, kas labs

PIELĀGOTIES

 1Kr 9:22 p. visdažādākajiem cilvēkiem

PIELŪGT

 Mt 4:10 P. tikai Jehovu, savu Dievu

Jņ 4:24 viņš jāpielūdz garā un patiesībā

PIEMĀNĪT

 Gal 6:7 Dievu nevar p.

PIEMĒROTS

 2Tm 2:2 kas būs p., lai mācītu citus

PIEMINĒT

 Ps 8:4 kas gan ir cilvēks, ka tu viņu p.

Spm 17:9 kas nemitīgi to p., izšķir draugus

Lk 22:19 To dariet, mani p.

PIENĀKUMS

 1Kr 7:3 Lai vīrs pilda laulības p.

PIENS

 2Mz 3:8 zemi, kur plūst p. un medus

Jes 60:16 Tu zīdīsi tautu p.

Ebr 5:12 kļuvuši par tādiem, kam vajag p.

1Pt 2:2 alkstiet pēc Dieva vārdu tīrā p.

PIEŅEMT

 Īj 2:10 Vai no Dieva jāpieņem tikai labais?

Rom 8:15 garu, ar kuru tiekat p. par dēliem

Rom 15:7 p. cits citu, tāpat kā Kristus

PIEPILDĪT

 1Mz 1:28 p. zemi un esiet noteicēji

Mt 5:17 atnācis tos nevis atcelt, bet p.

PIERĀDĪJUMI

 Apd 17:3 minēdams no tiem p.

PIERE

 Ech 3:9 p. cietāka par kramu

PIESAUKT

 Rom 10:13 kas p. Jehovas vārdu

PIESKARTIES

 Mt 8:3 tam p. un teica: es vēlos

PILĀTS

 Jņ 19:6 P. tiem sacīja: ņemiet viņu paši

PILDĪT

 Mt 28:20 māciet tiem p. visu

PILNĪGS

 5Mz 32:4 Viņš ir Klints, p. ir viņa darbs

Ps 19:7 Jehovas likumi ir p.

Mt 5:48 esiet p., kā jūsu debesu Tēvs ir p.

Ebr 2:10 labpatika to ciešanās padarīt p.

PILNS

 Lk 6:45 ar ko sirds p., to viņa mute runā

PILSĒTA

 Lk 4:43 Arī citās p. man jāsludina

Ebr 11:10 p. ar īstiem pamatiem

PILSOŅI

 Flp 3:20 esam debesu p.

PINEHASS

 4Mz 25:7 to ieraudzīja P., satvēra šķēpu

PIRKSTS

 2Mz 8:19 Tas ir Dieva p.!

2Mz 31:18 plāksnes, aprakstītas ar Dieva p.

PIRKUMA LĪGUMS

 Jer 32:12 iedevu p. l. Baruham

PIRMAIS

 Mt 19:30 Daudzi, kas ir p., būs pēdējie

Mk 9:35 Ja kāds vēlas būt p.

PIRMDZIMTAIS

 2Mz 11:5 Ēģiptē nomirs visi p.

Kol 1:15 p. no visa radītā

PLĀKSNES

 2Mz 31:18 viņam iedeva divas liecības p.

PLĀNI

 Spm 15:22 ja daudz padomdevēju, p. izdodas

PLĀNOT

 Spm 19:21 Cilvēks daudz ko p., bet

PLAUKSTA

 Ps 145:16 Tu atver p. un gādā

PLAUKUMS

 1Kr 7:36 pāri jaunības p.

PLECS

 Cef 3:9 viņam kalpotu p. pie p.

PLŪDI

 1Mz 9:11 radība vairs netiks iznīcināta p.

Mt 24:38 pirms p. ļaudis ēda, dzēra

PĻAUJAMAIS

 Mt 9:37 p. daudz, bet strādnieku maz

PĻAUŠANA

 Plc 11:4 kas raugās mākoņos, netiks līdz p.

PĻAUT

 Hoz 8:7 Viņi sēj vēju, bet p. vētru

2Kr 9:6 kas skopi sēj, tas skopi arī p.

Gal 6:7 ko cilvēks sēj, to viņš arī p.

PODNIEKS

 Jes 64:8 Mēs esam māls, bet tu — p.

Rom 9:21 Vai p. nav varas pār mālu?

POSTS

 Mt 24:21 tik liels p., kāda nav bijis

Atk 7:14 kas palikuši dzīvi lielajā p.

PRASĪT

 5Mz 10:12 ko Jehova no tevis p.?

Mih 6:8 Ko tad viņš no tevis p.?

Lk 12:48 kam daudz dots, daudz p.

PRASME

 2Mz 35:35 p. veikt visādus darbus

PRASMĪGI

 2Tm 4:2 pamudini, p. mācīdams

PRASMĪGS

 Spm 22:29 redzi vīru, kas p. savā darbā?

PRĀTS

 Mt 22:37 Mīli Jehovu ar visu savu p.

Jņ 10:20 Viņš ir zaudējis p.!

Apd 21:14 Lai notiek pēc Jehovas p.!

Rom 7:25 ar p. es kalpoju Dieva likumam

1Kr 2:16 Bet mums ir Kristus p.

PRAVIETIS

 Ech 2:5 zinās, ka p. ir bijis viņu vidū

Am 3:7 neatklājis savu nodomu p.

Apd 10:43 Par viņu visi p. liecina

PRAVIETOJUMS

 2Pt 1:20 neviens Rakstu p. nav radies

PRAVIETOT

 Jl 2:28 jūsu dēli un meitas p.

PRECĒTIES

 Mt 24:38 Kā pirms plūdiem ļaudis p.

1Kr 7:39 viņa ir brīva un var p.

PRECĪZAS ZINĀŠANAS

 Kol 3:10 personību, kas ar p. z. palīdzību

PRETDABISKS

 1Kr 6:9 ļauj sevi izmantot p. sakariem

Jūd 7 sekoja p. miesas tieksmēm

PRETESTĪBA

 Spm 25:15 laipna valoda spēj pārvarēt p.

1Ts 2:2 deva drosmi, kaut sastapāmies ar p.

PRETINIEKI

 1Kr 16:9 kaut gan arī p. ir daudz

Flp 1:28 it nemaz nebaidīdamies no p.

PRIECĀTIES

 1Lk 29:9 Dodami ziedojumus, ļaudis p.

Plc 8:15 nav nekā labāka kā ēst, dzert un p.

Jes 65:13 mani kalpi p., bet jūs

Apd 5:41 apustuļi aizgāja no sinedrija, p.

Rom 12:12 P. cerībā

Rom 12:15 P. ar tiem, kas p.

Flp 4:4 Allaž p., kalpodami Kungam!

PRIECĒT

 Spm 27:11 Esi gudrs, dēls, un p. manu sirdi

PRIECĪGS

 2Kr 9:7 Dievs mīl p. devēju

PRIEKS

 Neh 8:10 p., ko dod Jehova, ir jūsu spēks

Ps 1:2 rod p. Jehovas likumos

Ps 37:4 Rodi p. Jehovā

Ps 40:8 Man ir p. pildīt tavu gribu

Ps 100:2 kalpojiet Jehovam ar p.

1Ts 1:6 ar p., ko dod svētais gars

Ebr 12:2 Viņam paredzētā p. dēļ

PRIEKŠZĪME

 1Pt 2:21 ir cietis, rādīdams jums p.

1Pt 5:3 rādīdami p. ganāmpulkam

PRIESTERIS

 Ps 110:4 Tu esi p. mūžīgi, līdzīgs

Apd 6:7 pat daudzi p. pievērsās ticībai

Ebr 2:17 lai viņš kļūtu par žēlsirdīgu augsto p.

1Pt 2:9 izredzēta cilts, ķēnišķīgu p. saime

Atk 20:6 Tie būs Dieva un Kristus p.

PRISKILLA

 Apd 18:26 P. un Akils viņu dzirdēja

PROJĀM

 Jes 52:11 Dodieties p. no turienes

PROM

 Atk 18:4 Dodieties p., mani ļaudis

PROSTITŪTA

 Spm 7:10 pretī izgāja sieviete, ģērbusies kā p.

Lk 15:30 notriecis tavu mantu ar p.

Atk 17:1 p., kas sēž uz daudziem ūdeņiem

PUDEĻĶIRBIS

 Jon 4:10 Tev ir žēl p.

PŪĶIS

 Atk 12:9 Lielais p., senā čūska

PŪLĒTIES

 Lk 13:24 Visiem spēkiem p. ieiet

PŪLIS

 2Mz 23:2 Neseko p.

Apd 17:5 savākuši p., sacēla pilsētā nemieru

PULKS

 Ps 68:11 p. sieviešu pasludina labo vēsti

Ebr 12:1 ap mums ir liels p. liecinieku

PUTEKĻI

 1Mz 2:7 izveidoja cilvēku no zemes p.

1Mz 3:19 Tu esi p., un p. tu atgriezīsies

Ps 103:14 viņš atceras, ka esam p.

Jes 40:15 Tautas viņam ir kā p. kārtiņa

PUTNI

 Mt 6:26 Pavērojiet p.

R

RADĪBA

 Rom 8:20 r. tika pakļauta tukšai dzīvei

2Kr 5:17 ir kļuvis par jaunu r.

Kol 1:23 sludināta visai r. zem debesīm

RADĪŠANA

 Rom 1:20 saskatāmas kopš pasaules r.

RADĪT

 1Mz 1:1 Sākumā Dievs r.

Kol 1:16 ar viņa starpniecību r. viss

Atk 3:14 sākums visam, ko Dievs r.

Atk 4:11 tu esi r. visu

RADĪTĀJS

 Plc 12:1 Atceries R. savā jaunībā

RAGS

 Dan 7:7 ceturtajam zvēram bija 10 r.

Dan 8:8 tam nolūza lielais r.

RĀHELE

 1Mz 29:18 kalpošu septiņus gadus par R.

RAIZES

 Spm 12:25 R. nospiež sirdi

Lk 8:14 šīs dzīves r. to noslāpē

Lk 21:34 neiegrimtu dzīves r.

2Kr 11:28 r. par visām draudzēm

RAIZĒTIES

 Lk 12:25 Kurš r. var pagarināt mūžu?

RĀJIENS

 Spm 3:11 nenicini viņa r.

RAKSTI

 Lk 24:32 kad viņš mums sīki izskaidroja R.

Apd 17:2 apsprieda ar cilvēkiem R.

Apd 17:11 katru dienu pētīja R.

Rom 15:4 smeldamies no R. izturību

2Tm 3:16 Visi R. ir Dieva iedvesmoti

RAKSTĪT

 Rom 15:4 Jo viss, kas r. iepriekš

1Kr 4:6 Netiekties pāri tam, kas r.

RAKSTU RUĻĻI

 Atk 20:12 ieraudzīju mirušos, tika atvērti r. r.

RASA

 5Mz 32:2 mani vārdi lāsos kā r.

Ps 110:3 tavi jaunekļi nāks kā r.

RATI

 Tsn 4:13 900 r. ar dzelzs asmeņiem

2Ķn 6:17 ugunīgi kaujas r.

RAUDĀT

 Mt 26:75 ārā izgājis, viņš rūgti r.

Lk 6:21 Laimīgi esat jūs, kas tagad r.

Rom 12:15 r. ar tiem, kas r.

RAUGS

 Mt 13:33 Debesu valstība ir līdzīga r.

1Kr 5:6 nedaudz r. saraudzē visu mīklu

REBEKA

 1Mz 26:7 R. bija skaista

REDZĒT

 Jņ 1:18 Dievu neviens cilvēks nav r.

Jņ 14:9 Kas ir r. mani, ir r. Tēvu

REHABIEŠI

 Jer 35:5 Es noliku r. priekšā kausus

REIBINOŠS DZĒRIENS

 Spm 20:1 Vīns ir bezkauņa, r. dz. ir trakulis

REMDENS

 Atk 3:16 Bet tu esi r.

RIBA

 1Mz 2:22 No r. Dievs izveidoja sievieti

RĪCĪBA

 1Pt 3:1 jūsu r. dēļ bez vārdiem

RIEBEKLĪBA

 Mt 24:15 r., kas nes iznīcību

RISKĒT

 Rom 16:4 manis dēļ ir r. ar savu dzīvību

RITENIS

 Ech 1:16 veidoti tā, it kā r. būtu r.

ROBEŽAS

 Ps 119:96 taviem baušļiem r. nav

1Ts 4:6 nedrīkst pārkāpt tikumības r.

ROKA

 Spm 24:10 Ja grūtā laikā nolaidīsi r.

Jes 35:3 Stipriniet nespēcīgās r.

Jes 41:10 tevi atbalstīšu ar savu labo r.

Mt 6:3 lai tava kreisā r. nezina, ko dara

Gal 6:9 nenolaidīsim r., darot labu

ROTA

 1Pt 3:3 Lai r. ir nevis ārējais skaistums

RŪGTUMS

 Ef 4:31 Atmetiet jebkādu r.

RUNĀTĀJS

 2Mz 4:10 es neesmu nekāds r.

RŪPĒT

 1Kr 7:32 Neprecētajam r. Kunga lietas

1Pt 5:7 viņam r., kas ar jums notiek

RŪPĒTIES

 Ps 41:1 kurš r. par neaizsargātajiem

RUPJŠ

 Ef 5:4 muļķīgas runas un r. joki

S

SABATS

 2Mz 20:8 Neaizmirsti ievērot s. dienu

Mt 12:8 Cilvēka dēls ir s. Kungs

Lk 14:5 Ja jums s. dēls vai vērsis iekristu

SABIEDRĪBA

 1Kr 15:33 Slikta s. sabojā

SADARBOTIES

 Ef 4:16 visas miesas daļas s.

SADRAGĀT

 1Tm 1:19 tā viņu ticības kuģis ir s.

SAGATAVOT

 Jņ 14:2 es taču eju s. jums vietu

SAGRĒKOT

 Mt 18:15 Ja tavs brālis s., ej un

1Jņ 2:1 ja kāds tomēr s., mums ir palīgs

SAGŪSTĪT

 2Kr 10:5 s. it visas domas

SAIME

 Ef 2:19 esat Dieva s. locekļi

1Pt 2:17 mīliet visu brāļu s.

SAITE

 Ef 4:3 savienoti ar miera s.

SAKŅOTIES

 Kol 2:7 s. un stiprinieties viņā

SĀKUMS

 Jes 46:10 Jau s. pavēstu iznākumu

Mt 24:8 Tas būs moku s.

SĀLAMANS

 1Ķn 4:29 Dievs piešķīra S. gudrību

Mt 6:29 pat S. visā savā spožumā

SALMI

 Jes 65:25 lauva ēdīs s. gluži kā vērsis

1Kr 3:12 būvē uz šī pamata, izmantodams s.

SĀLS

 1Mz 19:26 Lata sieva kļuva par s. stabu

Mt 5:13 Jūs esat zemes s.

Kol 4:6 lai jūsu runā ir s.

SAMARIETE

 Jņ 4:7 s. atnāca smelt ūdeni

SAMARIETIS

 Lk 10:33 s. iežēlojās par to

SAMARIJA

 2Ķn 17:6 Asīrijas valdnieks ieņēma S.

SAMSONS

 Tsn 13:24 to nosauca par S.

SAMUĒLS

 1Sm 1:20 nosauca viņu par S.

SĀNCENSĪBA

 Gal 5:26 neizaicināsim cits citu uz s.

SANHERIBS

 2Ķn 19:16 ko S. ir sacījis, ņirgādamies

SĀPES

 Spm 14:10 Sirds pati zina savas s.

SĀPINĀT

 Ps 78:40 s. viņu tuksnesīgā zemē

SAPRAST

 Ps 119:27 Palīdzi man s. tavas pavēles

SAPRAŠANA

 Spm 3:5 nepaļaujies pats uz savu s.

1Kr 14:20 s. kļūstiet pieauguši

SAPRĀTĪGUMS

 Flp 4:5 Jūsu s. lai kļūst zināms

SAPRATNE

 Spm 4:7 lai gūtu ko gūdams — iegūsti s.!

Dan 11:33 daudziem palīdzēs iegūt s.

SAPULCES

 3Mz 23:4 jāizsludina svētas s.

Ebr 10:25 neatstāsim novārtā savas s.

SĀRA

 1Mz 17:19 S. dzemdēs tev dēlu

1Pt 3:6 S. paklausīja Ābrahāmam

SARGĀT

 Spm 4:23 Vairāk par visu s. savu sirdi

Jņ 17:12 es viņus s. tava vārda dēļ

SARGTORNIS

 Jes 21:8 es augu dienu stāvu s.

SARKANS

 1Mz 25:30 Dod man iestrēbt to s. virumu

SARŪGTINĀT

 Spm 17:25 Negudrs dēls s. māti

SASIET

 Mt 16:19 ko tu s. uz zemes

SASKANĪGI

 1Kr 1:10 lai jūs visi runātu s.

Ef 4:16 visas miesas daļas s. savienotas

SĀTANS

 Īj 1:6 kopā ar tiem ieradās arī S.

Zah 3:2 Lai Jehova tevi tiesā, S.!

Mt 4:10 Ej projām, S.! Ir rakstīts

Mt 16:23 Prom no manis, S.!

Mk 4:15 atnāk S. un paņem vēsti

Rom 16:20 drīz sadragās S. zem jūsu kājām

2Kr 11:14 S. izliekas par gaismas eņģeli

Atk 12:9 senā čūska, ko sauc par Velnu un S.

Atk 20:2 S. saķēdēja uz 1000 gadiem

SATRICINĀT

 Hag 2:7 Es s. visas tautas

SATRIEKTS

 Ps 34:18 tuvu tiem, kam s. sirds

Ps 51:17 Dievam patīkams upuris ir s. gars

SAULE

 Joz 10:12 S., apstājies pār Gibeonu

Mt 24:29 pēc tā laika posta s. aptumsīs

SAULS (1)

 1Sm 15:11 žēl, ka esmu iecēlis S. par ķēniņu

SAULS (2)

 Apd 8:3 S. nežēlīgi vērsās pret draudzi

Apd 9:4 S., S., kāpēc tu mani vajā?

SAVALDĪBA

 1Kr 7:5 citādi jums varētu pietrūkt s.

Gal 5:22, 23 gara augļi ir lēnprātība, s.

SAVALDĪT

 Spm 10:19 kas s. mēli, ir gudrs

SAVIENOT

 Mt 19:6 ko Dievs ir s., cilvēks lai nešķir

SCEPTERIS

 1Mz 49:10 S. Jūdam neatņems

Ps 2:9 Tu tās satrieksi ar dzelzs s.

SĒDĒT

 Ps 110:1 S. pie manas labās rokas

SĒKLA

 Lk 8:11 s. ir Dieva vēsts

SEKOT

 Mt 4:20 atstāja tīklus un s. Jēzum

Mt 19:21 nāc un s. man

Jņ 10:27 Manas avis man s.

Ebr 13:7 s. viņu ticībai!

SEKTA

 Apd 28:22 šo s. nekur neatzīst

2Pt 2:1 Tie ieviesīs kaitīgas s.

SĒRGAS

 Lk 21:11 vietu vietām bads un s.

SĒROT

 Plc 7:2 Labāk ieiet namā, kur s.

SĒT

 Ps 126:5 Kas ar asarām s.

Plc 11:6 S. sēklu no rīta

Gal 6:7 ko cilvēks s., to viņš arī pļaus

SIENA

 Dan 5:5 sāka rakstīt uz pils s. apmetuma

SIENĀŽI

 Jes 40:22 iedzīvotāji viņa priekšā ir kā s.

SIEVA

 1Mz 2:24 vīrietis pieķersies savai s.

1Ķn 11:3 Viņam bija 700 s. un 300

Spm 5:18 Rodi prieku ar savu s.

Spm 18:22 Kas atradis labu s., atradis dārgumu

Spm 21:19 nekā ar kašķīgu un piktu s.

Spm 31:10 Laba s. — kā lai tādu atrod?

Mal 2:15 nodevīgi pret jaunībā apņemto s.

Ef 5:22 S. lai pakļaujas saviem vīriem

Ef 5:28 jāmīl savas s. kā sava miesa

SIEVIETE

 1Mz 3:15 celšu naidu starp tevi un s.

5Mz 31:12 Sapulciniet visus ļaudis — vīriešus, s.

Atk 12:1 s., kuras tērps spīdēja

SILE

 Lk 2:7 ietina to autiņos un noguldīja s.

SĪMANIS

 Apd 8:18 S. piedāvāja apustuļiem naudu

SIMTKĀRTĪGI

 Mk 10:30 kas jau tagad nesaņemtu s. pretī

SIMTKĀRTĪGS

 Mt 13:8 nest ražu: viena s.

SĪNĀJS

 2Mz 19:20 Jehova bija nokāpis uz S. kalna

SINEDRIJS

 Apd 5:41 apustuļi aizgāja no s., priecādamies

SINEPES

 Lk 13:19 Tā ir līdzīga s. sēkliņai

SIRDS

 5Mz 6:6 Lai vārdi paliek tavā s.

1Ķn 8:38 ikviens zina sāpes savā s.

Ps 51:17 salauztu s. tu neatraidīsi

Spm 4:23 sargi savu s.

Spm 17:3 Jehova pārbauda s.

Spm 17:22 Līksma s. dziedina

Jer 17:9 S. ir bezgala viltīga

Jer 31:33 likumus ierakstīšu viņu s.

Mt 15:19 no s. nāk ļaunas domas

Mt 22:37 Mīli Jehovu ar visu s.

Lk 12:34 kur ir jūsu manta, tur būs s.

Apd 16:14 Jehova viņai atvēra s.

1Jņ 3:20 Dievs ir lielāks nekā mūsu s.

SIRDSAPZIŅA

 1Kr 8:12 ievainojot viņu vājo s.

1Tm 4:2 kuru s. ir notrulināta

1Pt 3:16 Saglabājiet tīru s.

SIRDSSKAIDRIE

 Mt 5:8 Laimīgi s., jo viņi redzēs Dievu

SIRMS

 Spm 16:31 S. mati ir goda vainags

SIRSNĪGS

 Kol 3:12 tērpieties s. līdzjūtībā

Jēk 5:11 Jehova ir ļoti s. un žēlsirdīgs

SISEŅI

 Jl 1:4 Ko atstāja rijīgie s., aprija

SIST

 1Kr 9:27 es s. un izkalpinu sevi

SITIENI

 2Kr 6:5 s., ieslodzījumā

SKABARGA

 Mt 7:3 skaties uz s. sava brāļa acī

SKAISTUMS

 Spm 31:30 s. zūd

Ech 28:17 s. dēļ sirds kļuva lepna

SKAITĪT

 Ps 90:12 Māci mums s. mūsu dienas

SKARBS

 Kol 3:19 Vīri, neesiet s.

SKAUDĪBA

 Spm 14:30 s. pūdē kaulus

SKAUDĪGS

 1Kr 13:4 Mīlestība nav s.

SKOLOTĀJI

 Ps 119:99 Izpratnē es pārspēju savus s.

Ef 4:11 dažus par ganiem un s.

SKOLOTS

 Jņ 7:15 viņš taču nav s.?!

SKOPULIS

 Spm 23:6 Neēd s. maizi

SKRĒJIENS

 Plc 9:11 ne vienmēr ātrais uzvar s.

Gal 5:7 Jūs tik labi uzsākāt s.!

2Tm 4:7 s. esmu pabeidzis

SKRIET

 1Kr 9:24 S. tā, lai jūs to iegūtu!

SKUDRAS

 Spm 6:6 Dodies pie s., sliņķi

SKUMDINĀT

 Ps 78:41 tie s. Izraēla Svēto

SKŪPSTS

 Lk 22:48 vai ar s. nodod Cilvēka dēlu?

SLĀPT

 Jņ 7:37 Kam s., tas lai nāk pie manis

SLAVA

 1Mz 11:4 Tā mēs sagādāsim sev s.

Plc 7:1 Laba s. vērtīgāka nekā dārga eļļa

Atk 4:11 Jehova, tev pienākas s.

SLAVĒJIET JAH

 Ps 146:1 S. J.! Slavē Jehovu, mana dvēsele!

Atk 19:1 lielu pulku saucam: s. J.!

SLAZDS

 Ps 91:3 tevi izglābs no putnu ķērāja s.

Spm 29:25 Bailes no cilvēkiem ieved s.

Lk 21:34, 35 tā diena jūs nepārsteigtu kā s.

SLEPENS

 Lk 8:17 nav nekā s., kas netaps

SLEPKAVA

 Jņ 8:44 Viņš ir bijis s. jau no sākuma

SLĒPT

 Spm 28:13 Kas s. savus pārkāpumus

SLIDENS

 Ps 73:18 tu viņus nostādi uz s. pamata

SLIMĪBA

 Ps 41:3 tu viņu stiprināsi s. gultā

Mt 9:35 dziedinādams visādas s.

SLIMS

 Jes 33:24 Neviens neteiks: esmu s.

SLIŅĶIS

 Spm 19:24 S. iebāž roku bļodā

Spm 20:4 Aukstuma dēļ s. negrib art

SLUDINĀT

 Mt 9:35 Jēzus apstaigāja visas pilsētas, s.

Mt 24:14 labā vēsts par Dieva valstību tiks s.

2Tm 4:2 s. Dieva vārdus bez vilcināšanās

SLUDINĀTĀJS

 2Pt 2:5 taisnības s. Noasu

SMAGUMI

 Gal 6:2 Nesiet cits cita s.

SMIETIES

 Spm 14:13 Arī s. sirds var smelgt

SMILTIS

 1Mz 22:17 pēcnācējus kā s. jūras krastā

Atk 20:8 ļaužu būs tik daudz kā jūras s.

SNIEGS

 Jes 1:18 tie kļūs balti kā s.

SODĪT

 Spm 13:24 Kas negrib s. savu dēlu

SODOMA

 1Mz 19:24 pār S. lika līt sēram

Jūd 7 S., Gomora, brīdinošs piemērs

SOLĪJUMS

 5Mz 23:21 Ja jūs dodat s. Jehovam

Tsn 11:30 Jefta deva šādu s.

1Ķn 8:56 Nav palicis nepiepildīts neviens no s.

Ebr 10:23 jo s. devējs ir uzticams

SOLIS

 Jer 10:23 nav gājēja ziņā noteikt, kur spert s.

Gal 6:1 ja kāds sper kļūmīgu s.

SPAIDI

 Ps 72:14 No s. viņš tos atbrīvos

SPĀRNI

 Rut 2:12 zem kura s. tu esi nākusi

SPĒJAS

 Mt 25:15 iedeva talentus katram pēc viņa s.

SPĒKS

 1Sm 30:6 smēlās s. paļāvībā uz Jehovu

Ps 29:11 Jehova dos s. savai tautai

Spm 17:22 nomākts gars izsūc s.

Jes 40:29 Viņš dod s. nogurušajiem

Jes 40:31 kas cer uz Jehovu, gūst jaunus s.

Mt 11:28 es jums došu jaunus s.

Mk 5:30 pamanīja, ka no viņa ir izgājis s.

Mk 12:30 Mīli Jehovu ar visu savu s.

Apd 1:8 saņemsiet s., kad nāks svētais gars

2Kr 4:7 mūsu neparastais s. nāk no Dieva

2Kr 12:9 mans s. izpaužas, kad esi vājš

1Pt 4:11 kalpo ar s., ko piešķir Dievs

SPĒT

 Flp 4:13 Es visu s., pateicoties tam

SPIRITISMS

 Gal 5:20 elkdievība, s., naidošanās

SPITĀLĪBA

 3Mz 13:45 Kam ir s., lai sauc: netīrs! Netīrs!

SPITĀLĪGS

 4Mz 12:10 Mirjama ir kļuvusi s.

Lk 5:12 viņu ieraudzīja kāds s. cilvēks

SPĻAUT

 Mt 26:67 Tie s. viņam sejā un sita

SPOGULIS

 1Kr 13:12 redzam neskaidri, kā metāla s.

Jēk 1:23 kas raugās uz savu seju s.

SPRĪDIS

 Mt 6:27 pagarināt mūžu kaut par s.

SPRIEDUMS

 Plc 8:11 Tā kā s. netiek izpildīts tūlīt

2Kr 1:9 likās, ka esam saņēmuši nāves s.

SPRIESTSPĒJA

 Mt 24:15 lai lasītājs liek lietā s.

STABS

 1Mz 19:26 Lata sieva kļuva par sāls s.

2Mz 13:22 Mākoņu s. un uguns s.

Mk 15:25 viņu piesita pie s.

STAIGĀT

 Mih 6:8 un pazemīgi s. ar savu Dievu

STARPNIEKS

 1Tm 2:5 viens s. starp Dievu un cilvēkiem

STĀVĒT

 1Kr 10:12 kas domā, ka viņš s., lai

STĀVOKLIS

 5Mz 10:17 Dievs neņem vērā neviena s.

Gal 2:6 Dievs nespriež pēc cilvēka s.

STIPRINĀT

 Jes 41:10 Es tevi s., es tev palīdzēšu

Rom 14:19 tieksimies pēc tā, kas palīdz s.

1Kr 8:1 mīlestība s.

1Kr 10:23 Viss ir atļauts, bet ne viss s.

STIPRS

 Jes 35:4 Esiet s. un nebaidieties!

Rom 15:1 pienākas nest to vājības, kas nav s.

2Kr 12:10 kad esmu vājš, es esmu s.

STRĀDĀT

 Jņ 5:17 Mans Tēvs vēl aizvien s.

Ef 4:28 lai vairs nezog, bet cītīgi s.

1Ts 2:9 mēs dienu un nakti s.

2Ts 3:10 Ja kāds negrib s., lai tad arī neēd

STRĀDNIEKS

 Lk 10:7 s. ir savas algas cienīgs

STRĪDĒTIES

 2Tm 2:24 Kunga kalps nedrīkst s.

STRĪDS

 Spm 17:14 ej prom, pirms uzliesmojis s.

STUNDA

 Mt 24:36 dienu un s. nezina neviens

STŪRAKMENS

 Ps 118:22 kļuvis par galveno s.

Ef 2:20 s. ir pats Jēzus

SUDRABS

 Spm 2:4 meklēsi to visu kā s.

Ech 7:19 Savu s. viņi izmetīs uz ielas

Cef 1:18 tos neglābs ne s., ne zelts

SŪDZĒTIES

 Kol 3:13 ja arī kādam ir iemesls s.

SUNS

 Spm 26:17 kas rauj s. aiz ausīm

Plc 9:4 labāk dzīvs s. nekā beigts lauva

2Pt 2:22 S. atgriežas pie vēmekļiem

SŪTĪT

 Jes 6:8 Lūk, es! S. mani!

SVAIDĪT

 1Sm 16:13 Samuēls s. Dāvidu

SVAIDĪTAIS

 Ps 2:2 ķēniņi saceļas pret s.

Ps 105:15 Neaiztieciet manus s.

SVARI

 3Mz 19:36 Lai jums ir precīzi s.

Spm 11:1 Sagrozīti s. Jehovam riebj

SVARĪGĀKAIS

 Mt 23:23 atstājat bez ievērības s. bauslībā

Flp 1:10 lai pārliecinātos, kas ir s.

SVĀRSTĪTIES

 1Ķn 18:21 Cik ilgi jūs s.?

1Ts 3:3 ka neviens vajāšanās nesāktu s.

SVĒTAIS GARS

 Ps 51:11 neatņem man savu s. g.!

Lk 1:35 Pār tevi nāks s. g.

Lk 3:22 s. g. baloža izskatā nolaidās

Lk 11:13 Tēvs dos s. g. tiem, kas lūdz

Jņ 14:26 s. g. jums atgādinās visu

Apd 1:8 saņemsiet spēku, kad nāks s. g.

Apd 2:4 tos visus piepildīja s. g.

Ef 4:30 neapbēdiniet Dieva s. g.

SVĒTĀ VIETA

 2Mz 26:33 nodalīs s. v. no vissvētākās

SVĒTĪBA

 5Mz 30:19 nolicis jūsu priekšā s. un lāstu

Spm 10:22 Jehovas s. dara bagātu

Mal 3:10 vai es neizliešu pār jums s.

SVĒTIE

 Dan 7:18 Visaugstākā s. saņems varu

SVĒTĪT

 1Mz 1:28 Dievs viņus s. un teica

1Mz 32:26 nelaidīšu, kamēr nebūsi s.

Lk 11:2 Tēvs, lai tiek s. tavs vārds!

Rom 12:14 S. tos, kas jūs vajā

SVĒTĪTS

 Jņ 12:13 S., kas nāk Jehovas vārdā

SVĒTKI

 3Mz 23:4 jāizsludina šādi Jehovas s.

SVĒTNĪCA

 2Mz 25:8 Lai viņi izveido man s.

Ps 73:17 līdz ienācu Dieva diženajā s.

SVĒTS

 3Mz 19:2 Esiet s., jo es esmu s.!

1Ķn 9:3 Es esmu darījis s. šo namu

Atk 4:8 S., s., s. ir Dievs Jehova

Š

ŠAURS

 Mt 7:13 Ieejiet pa š. vārtiem

ŠEOLS

. Sk. KAPS.

ŠĪLO

 1Mz 49:10 kamēr nāks Š.

ŠĶELŠANĀS

 Mt 10:35 esmu nācis radīt š.

Rom 16:17 uzmanieties no tiem, kas rada š.

ŠĶELTNIECISKS

 Tit 3:10 Ja kāds izplata š. mācības

ŠĶIRSTS

 1Mz 6:14 Uztaisi š.

2Mz 25:10 izgatavo š. no akācijas koka

2Sm 6:6 Uza pieturēja Dieva š.

1Lk 15:2 Levīti vienīgie drīkst nest š.

ŠĶIRŠANĀS

 Mal 2:16 Es ienīstu š.

ŠĶIRT

 Mt 25:32 viņš š. cilvēkus, tāpat kā gans š.

Rom 8:39 nespēs š. no Dieva mīlestības

ŠĶIRTIES

 Mt 19:9 kas š. no sievas, ja vien

T

TAISNAIS

 Ps 34:19 Daudz bēdu t.

Ps 37:25 neesmu redzējis, ka t. būtu atstāts

Ps 72:7 Viņa laikā zels t.

Ps 141:5 Ja t. mani sistu, tas liecinātu

Spm 24:16 t., kaut septiņreiz nokritis, celsies

1Pt 3:12 Jehovas acis ir pievērstas t.

TAISNĪBA

 Ps 37:28 Jehova mīl t.

Jes 26:9 iedzīvotāji mācās, kas ir t.

Cef 2:3 Tiecieties pēc t., esiet pazemīgi

2Pt 3:13 un jaunu zemi, kurās mājos t.

TAISNĪGI

 Jes 32:1 Ķēniņš valdīs t.

TAISNĪGS

 Īj 1:8 Ījabs ir krietns un t.

TAISNĪGUMS

 1Lk 29:17 Dievs, tev patīk t.

Spm 29:4 Ar t. ķēniņš nostiprina valsti

Jes 60:17 par tavu priekšnieku — t.

TAISNS

 1Mz 15:6 Dievs viņu atzina par t.

TAKA

 Spm 4:18 Taisno t. ir kā spoža rīta gaisma

TALENTI

 Mt 25:15 Vienam viņš iedeva piecus t.

TĀLU

 Apd 17:27 viņš nav t. nevienam no mums

TARŠIŠA

 Jon 1:3 Jona nolēma bēgt uz T.

TARTARS

 2Pt 2:4 nogrūda tos t.

TAUTA

 1Mz 22:18 tiks svētītas visas zemes t.

2Mz 19:6 būsiet ķēnišķīgi priesteri un svēta t.

Ps 33:12 Laimīga tā t., kuras Dievs ir Jehova

Jes 66:8 Vai t. var piedzimt vienā brīdī?

Mt 21:43 Dieva valstību dos t., kas pilda

Mt 24:7 T. uzbruks t.

Mt 25:32 Visas t. tiks sapulcinātas

Lk 21:24 t. atvēlētie laiki būs beigušies

1Pt 2:9 izredzēta cilts, svēta t.

TĒLS

 1Mz 1:26 Veidosim cilvēku pēc mūsu t.

2Mz 20:4 Netaisi sev izcirstus t.

Dan 2:31 Tu, ķēniņ, redzēji milzīgu t.

Dan 3:18 mēs nepielūgsim zelta t.

TELTS

 Joz 18:1 uzcēla Šīlo saiešanas t.

Ps 15:1 Jehova, kas viesosies tavā t.?

Apd 18:3 Akils un Priskilla bija t. taisītāji

2Kr 12:9 Kristus spēks paliktu pār mani kā t.

TEĻŠ

 2Mz 32:4 izveidoja t. tēlu

Jes 11:6 t. un jauns lauva būs kopā

TEMPLIS

. Sk. arī NAMS

Ps 11:4 Jehova ir savā svētajā t.

Ps 27:4 apbrīnā vērot viņa t.

Jer 7:4 Šis ir Jehovas t.! Jehovas t.!

Ech 41:13 viņš izmērīja t., 100 olektis

Mt 21:12 Jēzus iegāja t. un izdzina ārā

Jņ 2:19 Nojauciet šo t., un trijās dienās

1Kr 3:16 jūs esat Dieva t.

TEMPĻA KALPOTĀJI

 Ezr 8:20 no t. k. ieradās 220 vīru

TEMPĻI

 Apd 17:24 nemājo rokām celtos t.

TENKOT

 Spm 20:19 Nepinies ar to, kam patīk t.!

1Tm 5:13 t. un jaukties citu darīšanās

TĒVS

 1Mz 2:24 vīrietis atstās t. un māti

Ps 2:7 šodien esmu kļuvis par tavu t.

Ps 89:26 Tu esi mans T., mans Dievs

Ps 103:13t. iežēlojas par bērniem

Jes 9:6 viņu sauks par Mūžīgo t.

Mt 6:9 Mūsu T. debesīs!

Mt 23:9 nevienu nesauciet par savu t.

Lk 2:49 man jābūt sava T. namā

Jņ 10:30 Es un T. — mēs esam viens

Jņ 14:6 Neviens nevar nonākt pie T.

Jņ 14:9 redzējis mani, ir redzējis arī T.

Jņ 14:28 T. ir augstāks par mani

Jņ 14:28 jāpriecājas, ka aizeju pie T.

TICĒT

 Jņ 3:16 kas viņam t., neietu bojā

Jņ 20:29 nav redzējuši, bet t.

2Kr 4:13 mēs t. un tāpēc runājam

TICĪBA

 Lk 17:6 tāda t. kā sinepju sēkliņa

Lk 18:8 vai Cilvēka dēls atradīs tādu t.

Rom 1:17 taisnais dzīvos t. dēļ

Rom 4:20 T. viņš guva spēku

Gal 6:10 bet jo īpaši t. biedriem

Ef 4:5 Viens Kungs, viena t.

Ebr 11:1 T. ir pamatota paļaušanās

Ebr 11:6 Bez t. nav iespējams patikt

Jēk 2:26 t. bez darbiem ir nedzīva

1Pt 1:7 jūsu pārbaudītā t.

TIEKSMES

 1Mz 8:21 cilvēka sirds t. ir ļaunas

Gal 5:16 nepadosieties miesas t.

Ef 2:3 dzīvojām pēc miesas t.

TIEKTIES

 Rom 14:19 t. pēc tā, kas sekmē mieru

Kol 3:1 t. pēc tā, kas ir augšā

TIESA

 Dan 7:10 Sākās t.

Mk 13:9 Manis dēļ jūs nodos t.

Lk 18:7 Vai Dievs nespriedīs taisnu t.?

TIESAS KRĒSLS

 Jņ 19:13 Pilāts apsēdās t. k.

TIESAS TRONIS

 Rom 14:10 stāvēsim Dieva t. t. priekšā

TIESĀŠANA

 Jņ 5:22 Tēvs visu t. ir uzticējis Dēlam

TIESĀT

 Jes 26:9 Kad tu t. zemi

Mt 7:2 kā jūs t.,t. jūs

Lk 22:30 sēdētu troņos, t. 12 Izraēla ciltis

Apd 17:31 noteicis dienu, kad viņš t.

Rom 14:4 Kas tu esi, lai t. cita kalpu?

1Kr 6:2 Vai nezināt, ka svētie t. pasauli?

Jēk 4:12 kas tu tāds esi, lai otru t.?

1Pt 4:17 pirmais tiek t. Dieva nams

TIESĀTIES

 1Kr 6:6 brālis t. ar brāli

TIESĪBAS

 1Kr 9:18 ļaunprātīgi neizmantotu t.

TIESNESIS

 Jes 33:22 Jehova ir mūsu t.

TĪKLS

 Mt 13:47 valstība līdzīga jūrā izmestam t.

Lk 5:4 iemetiet t. tur

TIMOTEJS

 Apd 16:1 kāds māceklis, vārdā T.

1Kr 4:17 T., kas man kļuvis par mīļu bērnu

1Tm 1:2 T., īstam dēlam ticībā

TIRGOŅI

 Atk 18:3 zemes t. ir kļuvuši bagāti

TIRGOTĀJS

 Mt 13:45 valstība ir līdzīga ceļojošam t.

TIRGOTIES

 Mt 22:5 nelikās ne zinis: devās t.

TIRGUS

 Apd 17:17 Viņš runāja t. laukumā

TĪRS

 Hab 1:13 Tavas acis ir pārāk t., lai

Cef 3:9 es dāvāšu tautām t. valodu

Jņ 15:3 esat t. to vārdu dēļ

TĪRUMS

 Mt 13:38 t. ir pasaule

1Kr 3:9 jūs esat Dieva t.

TĪŠI

 Ebr 10:26 Ja mēs t. grēkojam

TORNIS

 1Mz 11:4 Uzcelsim sev pilsētu un t.

Spm 18:10 Jehovas vārds ir stiprs t.

Lk 13:4 kuriem uzgāzās t. pie Sīloāmas

TRAUCĒT

 1Ts 2:16 t. mums sludināt

TRAUKS

 Rom 9:21 vienu t. godājamiem mērķiem

TRAUSLĀKS

 1Pt 3:7 Godājiet sievietes kā t. trauku

TRIUMFS

 2Kr 2:14 mūs vienmēr vada t. gājienā

TRONIS

 Ps 45:6 Dievs ir tavs t. mūžu mūžos

Jes 6:1 redzēju Jehovu sēžam augstā t.

Mt 25:31 viņš sēdīsies savā diženajā t.

Lk 1:32 Jehova viņam piešķirs Dāvida t.

TRŪCĪGIE

 Ps 69:33 Jehova uzklausa t.

Lk 4:18 paziņot labu vēsti t.

Gal 2:10 lai neaizmirstam parūpēties par t.

TRŪKUMS

 3Mz 22:21 dzīvnieks, kam nav nekāda t.

TUKSNESIS

 Jes 35:6 T. izšļāksies ūdens

Jes 41:18 T. es pārvērtīšu niedru dīķos

TŪKSTOTIS

 Ps 91:7 T. kritīs tev blakus

Jes 60:22 Kas mazs, kļūs par t.

TUKŠS

 5Mz 16:16 Neviens lai nenāk t. rokām

Plc 1:2 Tukšāks par t.!

Ef 4:17 neticīgie, kuru domas ir t.

TULKOT

 1Kr 12:30 Vai visi t.?

TUMSA

 Jes 60:2 T. apklās zemi

Jl 2:31 Saule pārvērtīsies t.

Mt 4:16 Ļaudis, kas dzīvo t.

Jņ 3:19 cilvēki ir mīlējuši t.

1Pt 2:9 aicinājis no t. gaismā

TURBĀNS

 Ech 21:26 Nost t.! Nost kroni!

TURĒTIES

 Joz 23:8 Uzticīgi t. pie sava Dieva

Flp 2:16 cieši t. pie dzīvības vārdiem

TUVĀKAIS

 Lk 10:27 Mīli savu t. kā sevi pašu

Lk 10:36 kurš no šiem ir bijis īsts t.?

TUVOTIES

 Jēk 4:8 T. Dievam, un viņš t. jums

TUVU

 Ps 145:18 Jehova ir t. visiem, kas

U

ŪDENS

 4Mz 20:10 jāsagādā ū. no šīs klints?

Spm 25:25 kā vēss ū. pagurušai dvēselei

Jes 55:1 Nāciet pie ū., visi izslāpušie!

Jer 2:13 atstājusi mani, dzīva ū. avotu

Jņ 4:10 viņš tev būtu iedevis dzīvu ū.

Atk 7:17 vedīs pie dzīvības ū. avotiem

ŪDEŅI

 Spm 20:5 Domas cilvēka sirdī ir kā dziļi ū.

Jer 50:38 Bēdas tās ū. — tie izžūs!

Atk 17:1 prostitūta, kas sēž uz daudziem ū.

UGUNS

 Jer 20:9 viņa vārdi manā sirdī dega kā u.

1Kr 3:13 u. pārbaudīs, ko katrs uzbūvējis

2Pt 3:7 tagadējā zeme tiek glabāta u.

UPE

 Atk 12:16 zeme atvērās un aprija u.

Atk 22:1 dzīvības ūdens u.

UPURIS

 3Mz 7:37 dedzināmo u., labības u., grēku u.

1Sm 15:22 paklausība ir svarīgāka nekā u.

Ps 40:6 U. un ziedojumus tu negribēji

Ps 51:17 Dievam patīkams u. ir satriekts gars

Spm 15:8 Ļaundaru u. Jehovam ir pretīgs

Hoz 6:6 Mani iepriecina nevis kaujamie u.

Rom 12:1 par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu u.

Ebr 13:15 nesīsim caur viņu Dievam slavas u.

URĪMS UN TUMĪMS

 2Mz 28:30 Krūšu zīmē jāieliek u. un t.

USIJA

 2Lk 26:21 Ķēniņš U. palika spitālīgs

UZDEVUMS

 Rom 12:4 ķermeņa daļām nav viens u.

Ef 4:16 Katram loceklim pildot savu u.

UZDZĪVE

 Rom 13:13 Dzīvosim bez u. un piedzeršanās

Gal 5:21 skaudība, piedzeršanās, u.

UZKLAUSĪT

 Lk 10:16 Kas jūs u., u. arī mani

UZMANĪGS

 Mt 10:16 u. kā čūskas

UZMEKLĒT

 Ech 34:11 es pats u. savas avis

UZMUNDRINĀJUMS

 Apd 13:15 ja jums ir kādi u. vārdi

Rom 1:12 lai mēs gūtu savstarpēju u.

1Kr 14:31 lai mācītos un saņemtu u.

UZMUNDRINĀT

 Ebr 10:25 u. cits citu — un vēl jo vairāk

UZMUNDRINĀTS

 Apd 28:15 Pāvils viņus ieraudzīja, jutās u.

UZSLAVĒT

 1Kr 11:2 Es gribu jūs u.

UZTICAMS

 2Mz 18:21 izraugies spējīgus un u. vīrus

Ps 19:7 Jehovas atgādinājumi ir u.

Ps 33:4 viņš ir u. visā, ko dara

Lk 16:10 Kas ir u. vismazākajā lietā

1Kr 4:2 pārvaldniekiem jābūt u.

1Kr 10:13 Dievs ir u. — viņš neļaus

Tit 2:10 nezog un ir pilnīgi u.

UZTICĒT

 Lk 16:11 kas jums u. patieso?

UZTICĪBA

 2Mz 34:14 Jehova prasa pilnīgu u.

Īj 27:5 es neatteikšos no u. Dievam

Mih 6:8 Tik vien kā rīkoties taisnīgi, mīlēt u.

UZTICĪGAIS

 1Sm 2:9 Viņš sargā savu u. soļus

2Sm 22:26 U. tu esi uzticīgs

UZTICĪGA MĪLESTĪBA

 Ps 13:5 Es paļaujos uz tavu u. m.

Ps 136:1—26 viņa u. m. paliek mūžam!

Hoz 6:6 Mani iepriecina nevis upuri, bet u. m.

UZTICĪGS

 Ps 16:10 neļausi u. kalpam palikt kapa bedrē

Ps 37:28 nepametīs tos, kas viņam ir u.

Atk 2:10 Esi u. līdz nāvei

UZTURS

 Ps 145:15 tu dod tiem u. īstajā laikā

Mt 24:45 sagādāt tiem u. īstajā laikā

Apd 14:17 dodams lietu, sagādādams u.

UZVARA

 Rom 8:37 pār to visu gūstam pilnīgu u.

Atk 6:2 jāja pretī savai galīgajai u.

UZVARĒT

 Jņ 16:33 Es pasauli esmu u.

Rom 12:21 u. ļaunu ar labu

Atk 2:7 Tam, kas u.

V

VADĪBA

 Spm 11:14 Ja nav gudras v., tauta cieš

VADĪT

 Ps 48:14 Dievs mūs v. mūžīgi

Apd 3:15 to, kurš v. uz dzīvību

Rom 12:8 ja kāds v. — lai v. uzcītīgi

1Ts 5:12 cienīt tos, kas jūs v. kalpošanā

Ebr 12:2 Jēzu, kas mūs v. ticībā

VADĪTĀJI

 Ps 45:16 pa visu zemi viņus iecelsi par v.

Jes 32:1 v. nodrošinās taisnību

Ebr 13:7 Atcerieties savus v.

Ebr 13:17 Esiet paklausīgi saviem v.

VADONIS

 Mt 23:10 jums ir tikai viens V., Kristus

VAIGS

 Mt 5:39 ja tev sit pa labo v.

VAINAGS

 Spm 12:4 Laba sieva vīram kā v.

Mt 27:29 nopina ērkšķu v.

1Kr 9:25 saņemtu iznīcīgu v.

VAINĪGS

 1Sm 22:22 v. tava tēva piederīgo nāvē

Apd 20:26 neesmu v. neviena nāvē

VAIROGS

 Ps 84:11 Jehova ir mūsu saule un v.

Ef 6:16 Satveriet arī lielo ticības v.

VAJADZĪGS

 Jer 30:11 tevi pārmācīšu tā, kā v.

Mt 6:32 Tēvs zina, ka jums tas viss ir v.

VAJĀŠANAS

 Mk 4:17 tikko vēsts dēļ sākas v., viņi atkrīt

Mk 10:30 bērnus un tīrumus, kaut arī ar v.

VAJĀT

 Jņ 15:20 Ja tie ir v. mani, tie v. arī jūs

Apd 22:4 Es v. šī ceļa piekritējus līdz nāvei

Rom 12:14 Svētījiet tos, kas jūs v.

1Kr 4:12 kad mūs v., mēs to izturam

2Kr 4:9 Mūs v., tomēr neesam pamesti

VAJĀTIE

 Mt 5:10 Laimīgi taisnības dēļ v.

VĀJĪBAS

 Rom 15:1 stiprajiem pienākas nest to v.

VĀJIE

 1Ts 5:14 mieriniet nomāktos, palīdziet v.

VĀJŠ

 Rom 14:1 pieņemiet tos, kas ir v. ticībā

1Kr 1:27 kas pasaulē v., Dievs ir izredzējis

2Kr 12:10 kad esmu v., es esmu stiprs

VALDĪŠANA

 Dan 4:34 viņa v. ir mūžīga

Dan 7:14 viņam piešķīra varu un v.

1Kr 15:24 nodos v. savam Dievam

VALDĪT

 1Mz 1:28 v. pār visiem dzīvniekiem

1Mz 3:16 vīrs v. pār tevi

Spm 29:2 kad v. ļaundaris, tauta vaid

Plc 8:9 cilvēks v. pār cilvēku

1Ts 4:4 jāprot v. pār savu miesu

2Tm 2:24 viņam jāvalda pār sevi

Atk 5:10 viņi v. pār zemi

Atk 11:15 viņš v. mūžīgi mūžam

VALDNIEKS

 Spm 28:16 V. ļaunprātīgi izmanto varu

Jes 9:6 sauks par Mūžīgo tēvu un Miera v.

Jņ 12:31 šīs pasaules v. tiks padzīts

Jņ 14:30 nāk šīs pasaules v.

Jņ 19:15 nav cita v. kā tikai imperators

Apd 4:26 v. ir apvienojušies pret Jehovu

VALODA

 1Mz 11:7 lai viņi runātu dažādās v.

Cef 3:9 es dāvāšu tautām tīru v.

Zah 8:23 10 vīru, kas runās visdažādākajās v.

Apd 2:4 viņi sāka runāt dažādās v.

1Kr 13:8 v. mitēsies

1Kr 14:22 v. ir zīme neticīgajiem

Atk 7:9 Šie ļaudis runāja dažādās v.

VALSTĪBA

 Mt 6:10 Lai nāk tava v.

Mt 6:33 tiecieties vispirms pēc v.

Mt 21:43 v. dos tautai, kas pilda

Mt 24:14 labā vēsts par v. tiks sludināta

Mt 25:34 Nāciet, iemantojiet v.

Lk 12:32 labpaticis jums piešķirt v.

Lk 22:29 ar jums slēdzu līgumu par v.

Jņ 18:36 Mana v. nepieder pie pasaules

Gal 5:21 kas tā rīkojas, neiemantos v.

Kol 1:13 pārcēlis sava mīļā Dēla v.

VALSTS

 Dan 2:44 debesu Dievs nodibinās v.

Mt 4:8 Velns parādīja viņam visas v.

Apd 1:6 vai tagad atjaunosi Izraēlam v.?

VARA

 Jes 9:7 Viņa v. vērsīsies plašumā

Dan 4:17 zinātu, ka Visaugstākajam ir v.

Dan 7:18 svētie saņems v.

Zah 4:6 ne ar v., bet ar manu garu!

Mt 28:18 Man ir dota visa v.

Lk 4:6 došu visu šo valstu v.

1Kr 6:12 neļaušu iegūt v. pār mani

Atk 11:15 V. tagad pieder mūsu Kungam

VARAS

 Rom 13:1 Lai ikviens pakļaujas v.

VARASVĪRI

 Jņ 12:42 pat daudzi v. sāka viņam ticēt

VARAVĪKSNE

 1Mz 9:13 Es lieku mākoņos savu v.

VARDARBĪBA

 1Mz 6:11 zeme bija pilna v.

VĀRDS (PERSONVĀRDS)

 2Mz 3:15 Tas ir mans v. mūžīgi

2Mz 9:16 lai mans v. tiktu daudzināts

2Mz 20:7 Nelieto Jehovas v. necienīgi

1Sm 17:45 es eju pret tevi Jehovas v.

Ps 9:10 Kas zina tavu v., uz tevi paļaujas

Spm 18:10 Jehovas v. ir stiprs tornis

Mal 1:11 mans v. būs dižs tautu starpā

Mt 6:9 Lai tiek svētīts tavs v.

Jņ 12:28 Tēvs, pagodini savu v.!

Jņ 14:14 Ja jūs kaut ko lūgsiet manā v.

Jņ 17:26 Es tavu v. esmu darījis zināmu

Apd 15:14 sapulcētu tautu savam v.

Rom 10:13 kas piesauc Jehovas v., tiks izglābts

Flp 2:9 dāvāja viņam v., kas ir pārāks

VĀRDS

 Spm 25:11 V., kas teikti īstajā laikā

Jes 55:11 v. izdosies viss, kādēļ tos sūtīju

Jņ 1:1 Sākumā bija V.

Jņ 17:17 Tavi v. ir patiesība

Apd 18:5 nodevās Dieva v. sludināšanai

2Tm 2:15 kas pareizi māca patiesības v.

VARMĀCĪBA

 Ps 11:5 viņš ienīst tos, kas mīl v.

Ps 72:14 No v. viņš tos atbrīvos

VARMĀKAS

 Ps 5:6 V. un krāpnieki tev, Jehova, riebj

VĀRTI

 Mt 7:13 Ieejiet pa šaurajiem v.

VASARA

 Mt 24:32 jūs zināt, ka v. ir tuvu

VECĀKI

 Lk 18:29 nav neviena, kas būtu atstājis v.

Lk 21:16 jūs nodos pat v.

2Kr 12:14 v. ir tie, kas krāj bērniem

Kol 3:20 Bērni, klausiet v. it visā

VECS

 Ps 37:25 Es biju jauns un nu esmu v.

VECUMDIENAS

 Ps 71:9 Nepamet mani v.

VECUMS

 Ps 92:14 pat sirmā v. nesīs augļus

VECVECĀKI

 1Tm 5:4 pienācīgi atlīdzināt v.

VĒDERS

 Flp 3:19 viņu dievs ir v.

VEIDOT

 1Pt 1:14 neļaujiet sevi v. tieksmēm

VĒJŠ

 Plc 11:4 Kas vēro v., netiks līdz sēšanai

Mt 7:25 pūta v. un triecās pret māju

Ef 4:14 dzenāti līdzi katram mācības v.

Atk 7:1 turēja ciet četrus zemes v.

VĒLĒŠANĀS

 Ps 51:12 modini manī v. tev paklausīt

Rom 7:18 v. darīt labu man ir

2Kr 8:12 Ja vien ir v. dot

Flp 2:13 dodot jums gan v., gan

VĒLĒTIES

 Ps 37:4 dos, ko tava sirds v.

Ps 145:16 ik radībai gādā, ko tā v.

VĒLMES

 1Lk 28:9 Jehova izprot visas v.

2Tm 2:22 bēdz no jaunībai raksturīgajām v.

1Pt 2:11 atturēties no miesas v.

VELNS

 Mt 25:41 mūžīgā ugunī, kas sagatavota V.

Lk 4:6 V. teica: šī vara man ir nodota

Jņ 8:44 Jūsu tēvs ir V.

Ef 4:27 nedodiet iespēju V.

Ef 6:11 stāties pretī V. viltībām

Jēk 4:7 pretojieties V., un viņš bēgs

1Pt 5:8 V. staigā kā rēcošs lauva

1Jņ 3:8 lai iznīcinātu V. darbus

Atk 12:12 V. ir nonācis pie jums dusmās

Atk 20:10 V. iemetīs uguns ezerā

VELTĪGI

 Mt 15:9 Viņi mani pielūdz v.

VELTĪGS

 1Kr 15:58 jūsu pūles kalpošanā nav v.

VELTS

 Jes 65:23 Viņu pūles nebūs v.

VERGS

 Spm 22:7 parādnieks kļūst par aizdevēja v.

Jņ 8:34 katrs, kas grēko, ir grēka v.

1Kr 7:23 nekļūstiet par cilvēku v.!

VĒRSIS

 2Mz 21:28 Ja v. nobada kādu

5Mz 25:4 Neaizsieniet purnu v.

Spm 7:22 tai seko kā v. uz kaušanu

1Kr 9:9 Vai Dievam rūp tikai v.?

VĒRTĒT

 Flp 2:29 augstu v. tādus cilvēkus

1Ts 5:13 augstu v. viņu darba dēļ

VĒRTĪGAIS

 Spm 3:9 Godā Jehovu ar visu v.

VĒRTĪGĀKS

 Mt 6:26 Vai jūs neesat v. par putniem?

VESELĪGS

 2Tm 1:13 turies pie v. mācību parauga

Tit 2:1 māci to, kas atbilst v. mācībai

VĒSTĪT

 Ebr 10:23 atklāti v. par savu cerību

VĒSTNESIS

 Mal 3:1 Es sūtīšu savu v.

VĒSTNIEKI

 2Kr 5:20 v. Kristus vietā

VĒSTS

 Spm 25:25 Laba v. no tālas zemes

Lk 8:12 Velns paņem v. no viņu sirdīm

VIENĪGAIS

 Jņ 1:18 V., Dievam līdzīgais dēls

Jņ 3:16 Dievs atdeva savu v. Dēlu

VIENKĀRŠS

 Apd 4:13 viņi ir neizglītoti un v. cilvēki

VIENLĪDZĪBA

 Flp 2:6 tiekties pēc v. ar Dievu

VIENOŠANĀS

 1Kr 7:5 ja nu vienīgi pēc abpusējas v.

VIENOT

 Kol 3:14 mīlestība v. pilnīgā saskaņā

VIENOTĪBA

 Ps 133:1 cik labi, kad brāļi dzīvo v.

Ef 4:3 saglabāt v., ko dod gars

Ef 4:13 līdz sasniegsim v. ticībā

VIENOTS

 Flp 2:2 būdami pilnīgi v. un vienprātīgi

VIENS

 Jņ 16:32 es neesmu v.

1Kr 8:6 v. Dievs, Tēvs, v. Kungs, Jēzus

VIESMĪLĪBA

 Ebr 13:2 Neaizmirstiet v.

VIESMĪLĪGI

 3Jņ 8 pienākums tos v. uzņemt

VIESMĪLĪGS

 Rom 12:13 vienmēr esiet v.

Tit 1:7, 8 pārraugam jābūt v.

1Pt 4:9 esiet v. bez žēlošanās

VIESOTIES

 Ps 15:1 kas v. tavā teltī?

VĪĢES KOKS

 1Ķn 4:25 dzīvoja drošībā zem sava v. k.

Mih 4:4 Ikviens sēdēs zem sava v. k.

Mt 21:19 v. k. acumirklī nokalta

Mk 13:28 Mācieties, piemēram, no v. k.

VILCINĀŠANĀS

 2Tm 4:2 dari to bez v.

VILKS

 Jes 11:6 V. sadzīvos ar jēru

Mt 7:15 bet patiesībā ir plēsīgi v.

Lk 10:3 jūs sūtu kā jērus starp v.

Apd 20:29 pie jums iebruks nikni v.

VILNA

 Tsn 6:37 Ja rasa būs tikai uz v.

VILTIES

 Rom 5:5 cerība neliek v.

Rom 9:33 kas tam tic, nenāksies v.

VILTĪGS

 Jer 17:9 Sirds ir bezgala v.

VILTUS

 Gal 2:4 v. brāļi ielavījušies draudzē

2Pt 2:3 jūs izmantos ar v. vārdiem

VILTUS KRISTI

 Mt 24:24 parādīsies v. k.

VILTUS PRAVIEŠI

 Mt 7:15 Sargieties no v. p.

Mt 24:11 Parādīsies daudz v. p.

Mk 13:22 v. p. rādīs zīmes un brīnumus

VĪNADĀRZI

 Jes 65:21 dēstīs v. un ēdīs to augļus

VĪNA DĀRZS

 Mt 20:1 nolīgt strādniekus darbam savā v. d.

Lk 20:9 Kāds cilvēks iestādīja v. d.

VĪNOGULĀJS

 Mih 4:4 Ikviens sēdēs zem sava v.

Jņ 15:1 Es esmu patiesais v.

VĪNS

 3Mz 10:9 nedzeriet ne v., ne citus

Ps 104:15 v., kas ielīksmo sirdi

Spm 20:1 V. ir bezkauņa

Spm 23:31 Neskaties uz v. — cik tas sārts

Hoz 4:11 v. atņem saprašanu

Jņ 2:9 ūdeni, kas bija kļuvis par v.

1Tm 5:23 lieto mazliet v. sava kuņģa labad

VĪRIETIS

 3Mz 20:13 Ja v. guļ ar v.

VĪRIŠĶĪGS

 1Kr 16:13 esiet v., kļūstiet stipri!

VĪRS

 1Kr 7:2 lai katrai sievietei ir savs v.

1Kr 7:14 neticīgais v. ir svētīts

Ef 5:25 V., mīliet savas sievas

Kol 3:18 Sievas, pakļaujieties v.

VIRSEŅĢELIS

 1Ts 4:16 v. balss

Jūd 9 v. Mihaēls, kad viņam bija strīds

VIRSPUSĪGI

 Jņ 7:24 Nespriediet v.

VISAUGSTAIS KUNGS

 Ps 73:28 pie V. K. Jehovas es rodu patvērumu

Apd 4:24 V. K.! Tu esi radījis debesis

VISAUGSTĀKAIS

 Ps 83:18 Jehova, vien tu esi V.

Dan 4:17 lai visi zinātu, ka V. ir vara

VISMAZĀKAIS

 Lk 16:10 Kas ir uzticams v. lietā

VISTA

 Mt 23:37v. sapulcina cālēnus

Z

ZAGLIS

 Mt 6:20 debesīs, kur z. nelaužas iekšā

Mt 24:43 kurā nakts stundā ieradīsies z.

1Kr 6:10 z. neiemantos Dieva valstību

1Ts 5:2 Jehovas diena nāks tāpat kā z.

ZAGT

 Spm 30:9 lai es nekļūtu nabags, nesāktu z.

Ef 4:28 Kas z., lai vairs nezog

ZAHARJA (1)

 Lk 11:51 no Ābela asinīm līdz pat Z. asinīm

ZAHARJA (2)

 Ezr 5:1 pravieši Hagajs un Z.

ZAHARJA (3)

 Lk 1:5 priesteris, vārdā Z.

ZAIMOT

 Mk 3:29 z. svēto garu

ZAKHAJS

 Lk 19:2 Z., nodokļu ievācēju priekšnieks

ZELTS

 Ech 7:19 Ne sudrabs, ne z. neizglābs

Dan 3:1 Nebukadnecars darināja z. tēlu

ZEME

 1Mz 1:28 piepildiet z. un esiet noteicēji

2Mz 9:29 z. pieder Jehovam

Īj 38:4 kad es liku pamatus z.

Ps 37:11 pazemīgie iemantos z.

Ps 37:29 Taisnie iemantos z.

Ps 104:5 Z. neizkustināt nemūžam

Ps 115:16 z. viņš ir devis cilvēkiem

Spm 2:21 vienīgi taisnie dzīvos uz z.

Jes 45:18 radījis z., lai tā būtu apdzīvota

Mt 5:5 lēnprātīgie iemantos z.

Mt 13:23 Bet labā z. sētais ir tas

ZEMESTRĪCES

 Lk 21:11 būs stipras z.

ZEMIE

 1Sm 2:8 Viņš pieceļ z. no putekļiem

ZEVS

 Apd 14:12 Tie sauca Barnabu par Z.

ZIBENS

 Mt 24:27z. uzplaiksnī austrumos

Lk 10:18 Es redzu Sātanu kā z. krītam

ZIEDOJUMI

 1Lk 29:9 Dodami šos z., ļaudis priecājās

2Lk 31:10 ļaudis sāka nest z.

ZIEMEĻU ĶĒNIŅŠ

 Dan 11:7 dosies pret z. ķ. cietoksni

Dan 11:40 z. ķ. metīsies tam virsū

ZĪLĪTE

 Zah 2:8 pieskaras manas acs z.

ZĪLNIEKS

 5Mz 18:10 Lai jūsu vidū nav neviena z.

ZĪME

 3Mz 19:28 neveidojiet ādā z.

5Mz 18:10 neviena, kas pareģo pēc z.

Ech 9:4 uzvelc uz pieres z.

Mt 24:3 kāda z. liecinās par tavu klātbūtni?

Mt 24:30 debesīs parādīsies Cilvēka dēla z.

Lk 21:25 Būs arī z. uz saules, mēness

2Ts 2:9 spēku veikt melu z. un brīnumus

Atk 13:17 lai neviens, kam nav z.

ZĪMOGS

 Adz 8:6 Spied mani pie sirds kā z.

Atk 7:3 uzspieduši uz pieres z. Dieva kalpiem

ZINĀMI

 2Kr 2:11 mums ir labi z. viņa paņēmieni

ZINĀŠANAS

 Spm 1:7 Ar bijību pret Jehovu sākas z.

Spm 2:10 z. priecēs tavu dvēseli

Jes 11:9 zemi piepildīs z. par Jehovu

Dan 12:4 Tad z. augs

Mal 2:7 Priestera lūpām jāglabā z.

Lk 11:52 jūs esat atņēmuši z. atslēgu

1Kr 8:1 z. dara augstprātīgus, bet

ZINĀT

 2Mz 7:5 ēģiptieši z., ka es esmu Jehova

ZINTNIEKS

 5Mz 18:10 Lai jūsu vidū nav neviena z.

ZIŅAS

 Ps 112:7 No ļaunām z. viņš nebīsies

Dan 11:44 viņu satrauks z. no austrumiem

ZIRGS

 Atk 6:2 Es ieraudzīju baltu z.

ZIVS

 Jon 1:17 lika milzu z. aprīt Jonu

Jņ 21:11 z. bija daudz, veselas 153

ZIZLIS

 Atk 12:5 ganīs visas tautas ar dzelzs z.

ZOBENS

 1Sm 17:47 Jehovam nevajag ne z., ne

Jes 2:4 Tās pārkals z. par lemešiem

Mt 26:52 kas ņem z., no z. arī ies bojā

Ef 6:17 gara z., tas ir, Dieva vārdus

Ebr 4:12 Dieva vārdi asāki par divasmeņu z.

ZVAIGZNES

 Ps 147:4 saskaita z., katru sauc vārdā

Mt 24:29 z. kritīs no debesīm

Atk 2:1 labajā rokā tur septiņas z.

ZVEJNIEKI

 Mt 4:19 jūs padarīšu par cilvēku z.

ZVEJOT

 Lk 5:10 Turpmāk tu z. cilvēkus

ZVĒRĒT

 1Mz 22:16 Es z. pie sevis, saka Jehova

ZVĒRI

 3Mz 26:6 izdzīšu no zemes plēsīgus z.

Dan 7:3 No jūras izkāpa četri z.

Hoz 2:18 noslēgšu līgumu ar meža z.

ZVIRBUĻI

 Mt 10:29 Vai divus z. nepārdod par

Ž

ŽĒL

 Mt 9:36 viņam kļuva to ž.

ŽĒLASTĪBA

 Spm 28:13 kas tajos atzīstas, izpelnīsies ž.

ŽĒLSIRDĪBA

 1Lk 21:13 jo viņa ž. ir ļoti liela

Neh 9:19 savā lielajā ž. nepameti viņus

Mt 9:13 Es gribu ž., nevis upuri

Jēk 2:13 Ž. gūst virsroku pār sodu

ŽĒLSIRDĪGIE

 Mt 5:7 Laimīgi ž.

ŽĒLSIRDĪGS

 Ps 78:38 Dievs bija ž., viņš piedeva

Jes 55:7 atgriežas pie Jehovas, kas būs ž.

Lk 6:36 Esiet ž., tāpat kā jūsu Tēvs

Jēk 5:11 Jehova ir ļoti sirsnīgs un ž.

0—9

12

 Mk 3:14 izraudzījās 12, nosauca par apustuļiem

24

 Atk 4:4 24 troņi, 24 vecākie

70

 Ps 90:10 Mūsu mūžs ir 70 gadi

Dan 9:2 Jeruzālemei jāpaliek izpostītai 70 gadus

Dan 9:24 nolemts, ka tiek dotas 70 nedēļas

Lk 10:1 Kungs izraudzījās vēl 70 mācekļus

77

 Mt 18:22 nevis līdz septiņām, bet līdz 77

100

 Mt 18:12 kādam būtu 100 aitu un viena noklīstu

300

 Tsn 7:7 Es jūs izglābšu ar tiem 300 vīriem

500

 1Kr 15:6 parādījās vairāk nekā 500 brāļiem

666

 Atk 13:18 Šis skaitlis ir 666

1000

 2Pt 3:8 Jehovam viena diena ir kā 1000 gadi

Atk 20:2 Sātanu saķēdēja uz 1000 gadiem

Atk 20:4 valdīja kopā ar Kristu 1000 gadu

4000

 Mk 8:20 lauzis septiņas maizes 4000

5000

 Mt 14:21 ēduši bija kādi 5000 vīriešu

144 000

 Atk 7:4 apzīmogoto skaits — 144 000

Atk 14:3 144 000, kas izpirkti no cilvēkiem

185 000

 2Ķn 19:35 eņģelis nonāvēja 185 000 vīru