Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

19. JAUTĀJUMS

Kas ir ietverts Bībeles grāmatās?

EBREJU RAKSTI (”VECĀ DERĪBA”)

MOZUS GRĀMATAS (5 GRĀMATAS)

1., 2., 3., 4. un 5. Mozus

No radīšanas līdz senās izraēliešu tautas tapšanai

VĒSTURISKĀS GRĀMATAS (12 GRĀMATAS)

Jozuas, Tiesnešu, Rutes

Izraēliešu ieiešana Apsolītajā zemē un notikumi, kas risinājās pēc tam

1. un 2. Samuēla, 1. un 2. Ķēniņu, 1. un 2. Laiku

Izraēliešu tautas vēsture līdz Jeruzālemes izpostīšanai

Ezras, Nehemijas, Esteres

Ebreju vēsture pēc atgriešanās no Babilonas trimdas

POĒZIJAS GRĀMATAS (5 GRĀMATAS)

Ījaba, Psalmi, Sālamana pamācības, Pulcētājs, Augstā dziesma

Gudru atziņu un dziesmu sakopojumi

PRAVIEŠU GRĀMATAS (17 GRĀMATAS)

Jesajas, Jeremijas, Raudu dziesmas, Ecehiēla, Daniēla, Hozejas, Joēla, Amosa, Obadjas, Jonas, Mihas, Nahuma, Habakuka, Cefanjas, Hagaja, Zaharjas, Maleahija

Pravietojumi par Dieva tautu

GRIEĶU RAKSTI (”JAUNĀ DERĪBA”)

EVAŅĢĒLIJI (4 GRĀMATAS)

Mateja, Marka, Lūkas, Jāņa

Jēzus dzīves un kalpošanas apraksts

APUSTUĻU DARBI (1 GRĀMATA)

Kristiešu draudzes un misionāru darbības pirmsākumi

VĒSTULES (21 GRĀMATA)

Romiešiem, 1. un 2. Korintiešiem, Galatiešiem, Efesiešiem, Filipiešiem, Kolosiešiem, 1. un 2. Tesalonikiešiem

Vēstules kristiešu draudzēm

1. un 2. Timotejam, Titam, Filemonam

Vēstules atsevišķiem kristiešiem

Ebrejiem, Jēkaba, 1. un 2. Pētera, 1., 2. un 3. Jāņa, Jūdas

Vēstules kristiešiem kopumā

ATKLĀSMES GRĀMATA (1 GRĀMATA)

Apustulim Jānim dotie pravietiskie redzējumi