Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Tikai neliels pārpratums?

Tikai neliels pārpratums?

Maza meitenīte, redzēdama, kā no rūpnīcas skursteņiem debesīs kāpj dūmu mākoņi, nosprieda, ka šī rūpnīca ražo mākoņus. Šāds neliels pārpratums no bērna puses var šķist komisks. Taču lielāki pārpratumi var ietekmēt mūsu dzīvi. Piemēram, ja mēs nepareizi izlasītu, kas rakstīts uz medikamentu paciņas, tam varētu būt nopietnas sekas.

Pārpratumi, kas saistīti ar garīgiem jautājumiem, var būt vēl nopietnāki. Piemēram, daudzi cilvēki pārprata Jēzus mācības. (Jāņa 6:48—68.) Taču viņi nevis centās uzzināt vairāk, bet noraidīja visu, ko Jēzus mācīja. Tā viņi ļoti daudz ko zaudēja.

Vai jūs lasāt Bībeli, lai rastu tajā vadību? Tas ir slavējami. Bet vai nepastāv iespēja, ka jūs varat pārprast kaut ko no tā, ko esat izlasījuši? Tā ir noticis ar daudziem. Pievērsiet uzmanību trim izplatītiem pārpratumiem.

  • Daļa cilvēku nepareizi saprot Bībeles norādījumu ”bīties Dievu”. Viņi uzskata, ka šie vārdi aicina izjust slimīgas bailes Dieva priekšā. (Salamans Mācītājs 12:13.) Bet Dievs nevēlas, lai tie, kas viņam kalpo, tā justos. Viņš saka: ”Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu!” (Jesajas 41:10.) Bīties Dievu nozīmē just pret viņu bijību un dziļu cieņu.

  • Vai zeme tiks sadedzināta ugunī?

    Vēl citi pārprot šos Dieva iedvesmotos vārdus: ”Katrai lietai ir savs nolikts laiks.. Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt.” Viņi secina, ka Dievs ir noteicis katra cilvēka nāves stundu. (Salamans Mācītājs 3:1, 2.) Tomēr šajos Bībeles pantos vienkārši runāts par dzīves ritumu un atzīmēts, ka visi cilvēki mirst. Dieva Rakstos arī mācīts, ka mūsu lēmumi var ietekmēt mūsu mūža garumu. Piemēram, tajos var lasīt: ”Tā Kunga bijāšana vairo cilvēka dienas.” (Salamana Pamācības 10:27; Psalms 90:10; Jesajas 55:3.) Kāpēc tā var teikt? Piemēram, cieņa pret Dieva vārdiem mūs mudina izvairīties no rīcības, kas mums varētu kaitēt, piemēram, no piedzeršanās un amoralitātes. (1. Korintiešiem 6:9, 10.)

  • Pēc daudzu domām, Bībeles vārdi, ka debesis un zeme ”tiek glabātas ugunij”, ir jāsaprot burtiski. (2. Pētera 3:7.) Bet Dievs ir apsolījis, ka nekad nepieļaus, lai zemeslode aizietu bojā. Dievs ”pamatojis zemi uz stipriem balstiem, ka tā nesvārstās nemūžam”. (Psalms 104:5; Jesajas 45:18.) Tā būs ļaunā pasaules kārtība, nevis mūsu planēta, kas tiks iznīcināta uz visiem laikiem, it kā sadedzināta ugunī. Savukārt, ja ir runa par debesīm, Bībelē šis vārds var attiekties uz debesjumu virs mūsu galvas, zvaigžņoto Visumu vai vietu, kur mājo Dievs. Nekas no tā netiks iznīcināts.

KĀPĒC BĪBELĒ TEIKTAIS REIZĒM TIEK PĀRPRASTS?

Kā redzams no minētajiem piemēriem, cilvēki bieži pārprot to, ko lasa Bībelē. Bet kāpēc Dievs pieļauj, ka tā notiek? Kāds varētu spriest: ”Ja jau Dievs ir neizmērojami gudrs un visu zina, viņš varēja mums sagādāt grāmatu, kas būtu uzrakstīta tik skaidri, ka ikviens to viegli varētu saprast. Kāpēc viņš to neizdarīja?” Apskatīsim trīs iemeslus, kāpēc Bībelē teiktais bieži tiek pārprasts.

  1. Bībele ir veidota, lai to saprastu cilvēki, kas ir pazemīgi un gatavi mācīties. Jēzus savam Tēvam teica: ”Es tevi slavēju visu priekšā, Tēvs, debesu un zemes Kungs, jo tu esi rūpīgi noslēpis šīs lietas no tiem, kas ir gudri un mācīti, un esi tās atklājis maziem bērniem.” (Lūkas 10:21.) Bībele ir sarakstīta tā, lai vienīgi tie, kam ir pareiza attieksme, varētu saprast tās vēsti. Cilvēki, kas ir lepni — un šī īpašība bieži ir raksturīga tiem, ”kas ir gudri un mācīti” —, mēdz pārprast Bībelē teikto. Bet cilvēki, kas lasa Bībeli ar tādu attieksmi, kāda piemīt ”maziem bērniem” — pazemīgi un ar gatavību mācīties —, tiek atalgoti ar labāku Dieva vēsts izpratni. Cik gan prasmīgi Dievs ir izveidojis Bībeli!

  2. Bībele ir paredzēta cilvēkiem, kas no sirds vēlas, lai Dievs viņiem palīdz to saprast. Jēzus norādīja, ka cilvēkiem būs vajadzīga palīdzība, lai pilnībā saprastu, ko viņš mācīja. Kā viņi to saņemtu? Jēzus paskaidroja: ”Palīgs, svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, jums visu mācīs.” (Jāņa 14:26.) Dievs dod savu svēto garu — savu aktīvo spēku —, lai palīdzētu cilvēkiem saprast, ko viņi lasa Bībelē. Bet viņš nedod savu garu cilvēkiem, kas nepaļaujas uz viņa palīdzību, tāpēc viņiem Bībele bieži šķiet neskaidra. Svētais gars arī rosina kristiešus, kas ir ieguvuši Bībeles zināšanas, nākt palīgā tiem, kuri vēlas labāk saprast šo grāmatu. (Apustuļu darbi 8:26—35.)

  3. Vairākus Bībeles fragmentus cilvēkiem ir iespējams saprast tikai tad, kad ir pienācis noteiktais laiks. Piemēram, pravietis Daniēls saņēma uzdevumu pierakstīt kādu vēsti par nākotni. Eņģelis viņam teica: ”Daniēl, paglabā labi slepenībā šais atklāsmēs sacīto un apzīmogo šo grāmatu līdz pēdējam beigu laikam.” Gadsimtu gaitā daudzi lasīja Bībelē ietverto Daniēla grāmatu, bet īsti no nesaprata. Patiesībā arī pats Daniēls nesaprata visu, ko uzrakstīja. Viņš pazemīgi atzina: ”Es to gan dzirdēju, bet nesapratu.” Galu galā cilvēki izprastu Dieva iedvesmotos Daniēla pravietojumus, bet tikai tad, kad pienāktu Dieva izraudzītais laiks. Eņģelis paskaidroja: ”Ej, Daniēl! — Jo atklāsmēm jāpaliek apslēptām un aizzīmogotām līdz pašam laiku galam.” Kam bija jāsaprot Dieva vēsts? ”Bezdievīgie.. to nesapratīs, bet sapratīgie un apgaismotie to sapratīs.” (Daniēla 12:4, 8—10.) Tātad Dievs neatklāj noteiktu Bībeles fragmentu nozīmi, kamēr nav pienācis īstais laiks.

Vai Jehovas liecinieki nekad nav kļūdījušies Bībeles skaidrojumos? Viņi reizēm ir kļūdījušies. Bet, kad pienāca Dieva noteiktais laiks kādam jautājumam kļūt skaidrākam, Jehovas liecinieki labprāt laboja savus uzskatus. Viņi ir pārliecināti, ka tā viņi līdzinās Jēzus apustuļiem, kas pazemīgi mainīja savu viedokli ikreiz, kad Jēzus viņus pamācīja. (Apustuļu darbi 1:6, 7.)

Mazas meitenītes savdabīgā ideja par to, no kurienes rodas mākoņi, ir tikai neliels pārpratums. Taču tas, kas mācīts Bībelē, ir ļoti nozīmīgs. Bībeles vēsts ir pārāk svarīga, lai to censtos saprast tikai saviem spēkiem. Tāpēc meklējiet palīdzību, lai saprastu, ko jūs lasāt. Meklējiet tos, kas mācās Bībeli ar pazemīgu attieksmi, cilvēkus, kas, cenšoties saprast Bībeli, paļaujas uz Dieva svēto garu, cilvēkus, kas ir pārliecināti, ka mēs dzīvojam laikā, kad Dievs vēlas, lai mēs saprastu Bībeli tik labi kā nekad agrāk. Vērsieties pie Jehovas lieciniekiem vai lasiet viņu rūpīgo pētījumu rezultātus vietnē jw.org. Bībelē ir apsolīts: ”Ja pēc atskārsmes sauksi, ja pilnā balsī pēc sapratnes kliegsi, ..tad tu zināsi, kā bijāt Kungu, kā Dievu pazīt, tu iemācīsies.” (Salamana Pamācības 2:2—5, LB-2012.)