Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

VALDĪBA, KAS RADĪS RISINĀJUMU

”Miers būs bez gala”

”Miers būs bez gala”

Apvienoto Nāciju Organizācija mūsdienās popularizē ”globālā pilsoniskuma” jēdzienu. Tas tiek darīts ar mērķi uzlabot starptautisko sadarbību, veicināt cilvēktiesību ievērošanu un saudzēt mūsu planētu. Kā izdevumā UN Chronicle norāda Mahers Nāsers, ”klimata pārmaiņas, organizētā noziedzība, augošā nevienlīdzība, neatrisinātie konflikti, masveida cilvēku pārvietošana, globālais terorisms, infekcijas slimības un tamlīdzīgi draudi nepazīst.. robežas”.

Citi ir izteikuši vēl drosmīgākus priekšlikumus un piedāvājuši veidot pasaules valdību. To ir darījuši, piemēram, itāļu filozofs, dzejnieks un valstsvīrs Dante (1265.—1321. g.) un fiziķis Alberts Einšteins (1879.—1955. g.). Dante uzskatīja, ka miers nevar ilgstoši pastāvēt politiski sašķeltā pasaulē. ”Ikviena valsts, kas iekšēji sašķēlusies, tiks izpostīta,” viņš rakstīja, citējot Jēzu Kristu. (Lūkas 11:17.)

Neilgi pēc Otrā pasaules kara, kurā divreiz tika izmantotas atombumbas, Einšteins nosūtīja atklātu vēstuli ANO Ģenerālajai asamblejai, kurā viņš rakstīja: ”ANO ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk, lai radītu nepieciešamos priekšnoteikumus starptautiskai drošībai, liekot pamatus reālai pasaules valdībai.”

Bet vai politiķi, kas veidotu šādu ietekmīgu valdību, nebūtu pakļauti korupcijas riskam? Vai viņi būtu pietiekami kompetenti un nekad nevienu neapspiestu? Vai arī viņiem šīs vājības piemistu tikpat lielā mērā kā viņu priekšgājējiem? Šie jautājumi atsauc atmiņā britu vēsturnieka lorda Ektona vārdus: ”Vara sabojā cilvēku, un absolūta vara sabojā cilvēku absolūti.”

Tomēr, lai cilvēce pieredzētu patiesu mieru un saskaņu, tai ir jābūt vienotai. Kā īstenot šo mērķi? Vai tas vispār ir iespējams? Bībeles atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša. Minēto mērķi ir iespējams sasniegt, un tas tiks sasniegts. Taču to izdarīs nevis pasaules valdība, kurā iekļautie politiķi nav pasargāti no sliktas ietekmes, bet gan valdība, ko ir veidojis Dievs. Šī valdība īstenos viņa tiesības valdīt pār savu radību. Kas ir šī valdība? Bībelē ir minēts tās nosaukums — ”Dieva valstība”. (Lūkas 4:43.)

”LAI NĀK TAVA VALSTĪBA”

Jēzus Kristus runāja par Dieva valstību, kad viņš teica tēvreizes vārdus: ”Lai nāk tava valstība. Lai tava griba notiek uz zemes.” (Mateja 6:9, 10.) Jā, Dieva valstība panāks, ka uz zemes tiks īstenota Dieva griba, nevis varaskāro un savtīgo cilvēku griba.

Dieva valstība ir saukta arī par ”debesu valstību”. (Mateja 5:3.) Kaut arī tā valdīs pār zemi, tā valdīs nevis no zemes, bet no debesīm. Līdz ar to šai pasaules valdībai nebūs vajadzīgs materiāls un finansiāls atbalsts. Kāds gan tas būs atvieglojums tās pavalstniekiem!

Dieva valstības priekšgalā ir Jēzus Kristus — paša Dieva izraudzīts ķēniņš. Par Jēzu Bībelē ir teikts:

  • ”Valdība guļ uz Viņa kamiešiem. [..] Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala.” (Jesajas 9:5, 6.)

  • ”Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas; viņa vara ir mūžīga.” (Daniēla 7:14.)

  • ”Valdīšana pār pasauli tagad pieder mūsu Kungam [Dievam] un viņa Kristum.” (Atklāsmes 11:15.)

Piepildoties tēvreizes vārdiem, Dieva valstība pilnībā īstenos Dieva gribu uz zemes. Tās valdīšanas laikā cilvēki mācīsies rūpēties par zemeslodi, lai tā atkal būtu brīva no piesārņojuma un dzīvības pilna.

Turklāt Dieva valstība izglītos savus pavalstniekus. Visiem tiks mācītas vienas un tās pašas vērtības, un vairs nebūs nesaskaņu un šķelšanās. ”Ļauna neviens vairs nedarīs un negrēkos.., jo zeme būs Tā Kunga atziņu pilna kā jūras dziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens strāvu pilni.” (Jesajas 11:9.)

Zemes iedzīvotāji tajā laikā dzīvos tā, kā to vēlas Apvienoto Nāciju Organizācija, — viņi būs miermīlīgi globālas sabiedrības pilsoņi. Viņi ”baudīs mieru papilnam”, teikts 37. psalma 11. pantā. Ar laiku vairs nebūs nepieciešams lietot tādus vārdus kā ”noziedzība”, ”piesārņojums”, ”nabadzība” un ”karš”. Bet kad tas notiks? Kad Dieva valstība sāks valdīt? Kādā veidā tā rīkosies? Un kā mēs varam pieredzēt visu labo, ko tā paveiks? Noskaidrosim to.