Iet uz pamatdaļu

Ieskats Bībeles grāmatās

Šajos īsajos mācību video ir ietverta vērtīga informācija par Bībeles grāmatu tapšanu un saturu. Šie video padarīs Bībeles lasīšanu un pētīšanu saturīgāku.

Ieskats Bībelē

Lasot Bībeli, var redzēt, ka katra no Bībeles grāmatām ir saistīta ar Bībeles galveno tēmu: ar Dieva valstības starpniecību tiks svētīts Jehovas vārds.

Ieskats Pirmajā Mozus grāmatā

Pirmajā Mozus grāmatā ir iekļauta nozīmīga informācija par cilvēces agrīno vēsturi un ciešanu un nāves pirmsākumiem.

Ieskats Otrajā Mozus grāmatā

Dievs atbrīvoja izraēliešus no Ēģiptes verdzības un padarīja viņus par savu tautu.

Ieskats Trešajā Mozus grāmatā

Uzziniet, kā Trešajā Mozus grāmatā ir norādīts uz Dieva svētumu un paskaidrots, kāpēc ir svarīgi būt svētiem.

Ieskats Ceturtajā Mozus grāmatā

Uzziniet, cik svarīgi ir paklausīt Jehovam un parādīt cieņu tiem, kuriem viņš ir licis vadīt savu tautu.

Ieskats Piektajā Mozus grāmatā

Uzziniet, kā Jehovas likumos atspoguļojas viņa rūpes par saviem kalpiem.

Ieskats Jozuas grāmatā

Uzziniet, kā izraēlieši iekaroja un sadalīja zemi, ko viņiem bija piešķīris Dievs.

Ieskats Tiesnešu grāmatā

Šajā spraigiem notikumiem bagātajā grāmatā stāstīts par drosmīgiem vīriešiem, kas glāba izraēliešus no apspiedējiem.

Ieskats Rutes grāmatā

Rutes grāmatā stāstīts par kādas jaunas atraitnes uzticīgo mīlestību pret savu vīramāti, kas arī bija zaudējusi vīru, un par to, kā Jehova viņas abas atalgoja.

Ieskats Pirmajā Samuēla grāmatā

Lasiet par nozīmīgu posmu Izraēla vēsturē, kad tiesnešu laiku nomainīja ķēniņu laiks.

Ieskats Otrajā Samuēla grāmatā

Uzziniet vairāk par Dāvidu, kurš ir pazīstams ar savu stipro ticību un dievbijību.

Ieskats Pirmajā Ķēniņu grāmatā

Uzziniet vairāk par Sālamana valdīšanas laiku, kad pastāvēja miers un pārticība, un par trauksmainajiem gadiem pēc Izraēla valsts sašķelšanās.

Ieskats Otrajā Ķēniņu grāmatā

Uzziniet, cik postoši elkdievība ietekmēja ziemeļu valsti Izraēlu un kā Jehova svētīja tos, kas viņam kalpoja ar nedalītu sirdi.

Ieskats Pirmajā Laiku grāmatā

Šajā grāmatā ir apkopoti izraēliešu raduraksti un ir stāstīts par dievbijīgā ķēniņa Dāvida valdīšanu līdz pat viņa nāvei.

Ieskats Otrajā Laiku grāmatā

Vēstījums par Jūdas ķēniņu valdīšanu parāda, cik svarīgi ir saglabāt uzticību Dievam.

Ieskats Ezras grāmatā

Jehova izpilda savu solījumu atbrīvot savus kalpus no Babilonas trimdas un atjaunot patieso pielūgsmi Jeruzālemē.

Ieskats Nehemijas grāmatā

Bībelē ietvertā Nehemijas grāmata sniedz daudz noderīgas informācijas visiem patiesajiem Dieva kalpiem mūsdienās.

Ieskats Esteres grāmatā

Dramatiskie notikumi, kas risinājās Esteres dienās, stiprina pārliecību, ka Dievs Jehova spēj glābt savus kalpus.

Ieskats Ījaba grāmatā

Visi, kas mīl Jehovu, tiks pārbaudīti. Stāstījums par Ījabu mūsos vieš pārliecību, ka mēs varam saglabāt uzticību Jehovam un atbalstīt viņa augstāko varu.

Ieskats Psalmu grāmatā

Psalmos ir aizstāvēta Jehovas augstākā vara, stāstīts, kā Jehova sniedz palīdzību un mierinājumu tiem, kas viņu mīl, un paskaidrots, kā viņš ar savas valstības starpniecību pārveidos zemi par paradīzi.

Ieskats Salamana Pamācību grāmatā

Iegūstiet Dieva padomus praktiski visās dzīves jomās — no darījumu līdz ģimenes attiecībām.

Ieskats Salamana Mācītāja grāmatā

Ķēniņš Salamans uzsver atšķirību starp to, kas dzīvē ir patiesi vērtīgs, un to, kam no Dieva viedokļa nav jēgas.

Ieskats Salamana Augstajā Dziesmā

Kāpēc Sulamītes un gana nezūdošā mīlestība ir nosaukta par ”Dieva liesmām”?

Ieskats Jesajas grāmatā

Jesajas grāmatā ir lasāmi uzticami pravietojumi, kas stiprina mūsu pārliecību, ka Dievs Jehova vienmēr pilda savus solījumus un glābj savus kalpus.

Ieskats Jeremijas grāmatā

Jeremija, par spīti grūtībām, uzticīgi kalpoja par pravieti. Pārdomājiet, kā viņa piemērs var palīdzēt kristiešiem mūsdienās.

Ieskats Raudu Dziesmās

Jeremijas Raudu Dziesmās ir paustas pravieša dziļās bēdas par Jeruzālemes izpostīšanu. Un no šīs grāmatas var uzzināt, kā grēku nožēla palīdz izjust Dieva žēlastību.

Ieskats Ecēhiēla grāmatā

Ecēhiēls pazemīgi un drosmīgi pildīja visu, ko Dievs viņam uzticēja, lai cik grūti tas būtu. Viņš mums ir izcils paraugs.

Ieskats Daniēla grāmatā

Daniēls un viņa biedri palika uzticīgi Jehovam jebkādos apstākļos. Viņu priekšzīme un šajā grāmatā ietverto pravietojumu piepildīšanās var stiprināt mūsu ticību.

Ieskats Hozejas grāmatā

Hozejas pravietojumos ir ietvertas būtiskas atziņas par Jehovas žēlsirdību pret tiem, kas nožēlo savus grēkus, un par to, kāda pielūgsme Jehovam ir pieņemama.

Ieskats Joēla grāmatā

Pravieša Joēla grāmatā var lasīt par Jehovas dienas tuvošanos un par to, kā šo dienu pārdzīvot. Mūsdienās šis vēstījums ir svarīgāks kā jebkad agrāk.

Ieskats Amosa grāmatā

Jehova uzticēja šim pazemīgajam pravietim svarīgu uzdevumu. Ko mēs varam mācīties no Amosa piemēra?

Ieskats Obadjas grāmatā

Obadjas grāmata ir īsākā grāmata Ebreju rakstos. Tajā atrodama vēsts par cerību un pravietots, ka Jehovas tiesības valdīt būs apstiprinātas uz mūžīgiem laikiem.

Ieskats Jonas grāmatā

Pravietis Jona pieņēma pārmācību, izpildīja savu uzdevumu un iemācījās kaut ko ļoti svarīgu par Jehovas mīlestību un žēlsirdību. Tas, ko viņš pieredzēja, mūs noteikti ļoti aizkustinās.

Ieskats Mihas grāmatā

Šis Dieva iedvesmotais pravietojums stiprina mūsu pārliecību, ka Jehovas prasības ir saprātīgas un nāk mums par labu.

Ieskats Nahuma grāmatā

Šis pravietojums stiprina mūsu pārliecību, ka Jehova vienmēr pilda savus solījumus un mierina visus, kas meklē mieru un glābšanu, ko nesīs viņa valstība.

Ieskats Habakuka grāmatā

Mēs varam nešaubīties, ka Jehova vislabāk zina, kad un kā glābt savus kalpus.

Ieskats Cefanjas grāmatā

Kāpēc mums jāsargās domāt, ka Jehovas tiesas diena nepienāks?

Ieskats Hagaja grāmatā

Šajā pravietiskajā grāmatā ir uzsvērts, ka kalpošana Dievam ir jāuzskata par svarīgāku nekā materiālā labklājība.

Ieskats Caharijas grāmatā

Vairāki Dieva iedvesmoti redzējumi un pravietojumi stiprināja Dieva tautu senatnē. Šie pravietojumi vairo arī mūsu paļāvību uz Jehovu.

Ieskats Maleahija grāmatā

Šajā pravietiskajā grāmatā ir stāstīts par Jehovas nemainīgajiem principiem, žēlsirdību un mīlestību. Tajā atrodamās pamācības ir noderīgas arī mūsdienās.

Ieskats Mateja evaņģēlijā

Uzziniet pamatfaktus par pirmo no četriem evaņģēlijiem, kas iekļauti Bībelē.

Ieskats Marka evaņģēlijā

Marka evaņģēlijs — īsākais no evaņģēlijiem — ļauj ieskatīties laikā, kad Jēzus būs Dieva valstības ķēniņš.

Ieskats Lūkas evaņģēlijā

Kāda informācija ir atrodama tikai Lūkas evaņģēlijā?

Ieskats Jāņa evaņģēlijā

Jāņa evaņģēlijā ir stāstīts par Jēzus mīlestību pret cilvēci un viņa pazemību, un tajā ir rodami pierādījumi, ka viņš ir Mesija, kam nākotnē bija jākļūst par Dieva valstības ķēniņu.

Ieskats Apustuļu darbu grāmatā

Agrīnie kristieši ieguldīja daudz pūļu, lai gatavotu par mācekļiem visu tautu cilvēkus. Lasot Bībelē iekļauto Apustuļu darbu grāmatu, mēs vairosim savu dedzību sludināšanā.

Ieskats Vēstulē romiešiem

Šī Dieva iedvesmotā vēstule uzsver, ka Dievs nav aizspriedumains un cik svarīgi ir ticēt Jēzum Kristum.

Ieskats Pirmajā vēstulē korintiešiem

Savā vēstulē apustulis Pāvils runā par to, cik svarīga ir vienotība, morālā tīrība, mīlestība un ticība augšāmcelšanai.

Ieskats Otrajā vēstulē korintiešiem

Jehova ir ”visa mierinājuma Dievs”, un viņš stiprina un atbalsta savus kalpus.

Ieskats Vēstulē galatiešiem

Pāvila Vēstule galatiešiem mūsdienās ir tikpat noderīga kā tad, kad tā tika sarakstīta. Tā palīdz kristiešiem palikt uzticīgiem Dievam.

Ieskats Vēstulē efesiešiem

Šī Dieva iedvesmotā vēstule stāsta par Dieva nodomu nodrošināt mieru un vienotību ar Jēzus Kristus starpniecību.

Ieskats Vēstulē filipiešiem

Ja esam izturīgi grūtībās, mēs stiprinām ticības biedru apņēmību nepadoties.

Ieskats Vēstulē kolosiešiem

Mēs varam iepriecināt Jehovu, liekot lietā to, ko uzzinām, augstsirdīgi piedodot cits citam un atzīstot Jēzus stāvokli un varu.

Ieskats Pirmajā vēstulē tesalonikiešiem

Mums jābūt garīgi modriem, ”jāpārbauda viss”, ”pastāvīgi jālūdz” un jāuzmundrina citam cits.

Ieskats Otrajā vēstulē tesalonikiešiem

Pāvils kliedēja maldīgu priekšstatu par Jehovas dienu un mudināja kristiešus stingri stāvēt ticībā.

Ieskats Pirmajā vēstulē Timotejam

Pirmajā vēstulē Timotejam Pāvils raksta par to, kādai jābūt kārtībai draudzē, un brīdina sargāties no viltus mācībām un mantkārības.

Ieskats Otrajā vēstulē Timotejam

Pāvils mudina Timoteju pienācīgi izpildīt savu kalpošanu.

Ieskats Vēstulē Titam

Apustuļa Pāvila vēstulē Titam ir lasāmi norādījumi, kā risināt problēmas Krētas draudzēs un kādām prasībām ir jāatbilst draudzes vecākajiem.

Ieskats Vēstulē Filemonam

Šajā īsajā, bet pārliecinošajā vēstulē kristieši var smelties noderīgas domas par pazemību, labestību un piedošanu.

Ieskats Vēstulē ebrejiem

Kristietība ir daudz pārāka par pielūgsmi, kurā noteicošā nozīme ir templim un dzīvnieku upurēšanai.

Ieskats Jēkaba vēstulē

Jēkabs izmanto spilgtus piemērus, lai paskaidrotu svarīgus principus, kas kristiešiem ir jāievēro.

Ieskats Pētera pirmajā vēstulē

Pētera pirmajā vēstulē ir lasāms mudinājums nekļūt kūtriem un uzticēt Dievam visas savas raizes.

Ieskats Pētera otrajā vēstulē

Savā otrajā vēstulē Pēteris aicina saglabāt uzticību Dievam, gaidot ”jaunās debesis un jauno zemi”.

Ieskats Jāņa pirmajā vēstulē

Jāņa vēstulē ir lasāms brīdinājums sargāties no antikristiem, un tā palīdz saprast, kas mums ir jāmīl un kas ne.

Ieskats Jāņa otrajā vēstulē

Jāņa otrā vēstule mums atgādina, ka ir jāstaigā patiesībā un jāsargās no maldinātājiem.

Ieskats Jāņa trešajā vēstulē

No Jāņa trešās vēstules kristieši var daudz ko mācīties par viesmīlību.

Ieskats Jūdas vēstulē

Jūda atmasko cilvēkus, kas mēģina piemānīt kristiešus un novērst tos no pareizā ceļa.

Ieskats Atklāsmes grāmatā

Atklāsmes grāmatas iespaidīgie redzējumi atklāj, kā Dieva valstība parūpēsies, lai īstenotos Dieva nodoms attiecībā uz cilvēkiem un zemi.

Jūs varētu interesēt

GRĀMATAS UN BROŠŪRAS

Bībele. Kāda ir tās vēsts?

Kāda ir Bībeles galvenā vēsts?