Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

MĀCĪBU VIDEO

Ieskats Bībeles grāmatās

Šajos īsajos mācību video ir ietverta vērtīga informācija par Bībeles grāmatu tapšanu un saturu. Šie video padarīs Bībeles lasīšanu un pētīšanu saturīgāku un patīkamāku.

Ieskats Ezras grāmatā

Jehova izpilda savu solījumu atbrīvot savus kalpus no Babilonas trimdas un atjaunot patieso pielūgsmi Jeruzālemē.

Ieskats Nehemijas grāmatā

Bībelē ietvertā Nehemijas grāmata sniedz daudz noderīgas informācijas visiem patiesajiem Dieva kalpiem mūsdienās.

Ieskats Esteres grāmatā

Dramatiskie notikumi, kas risinājās Esteres dienās, stiprina pārliecību, ka Dievs Jehova spēj glābt savus kalpus.

Ieskats Ījaba grāmatā

Visi, kas mīl Jehovu, tiks pārbaudīti. Stāstījums par Ījabu mūsos vieš pārliecību, ka mēs varam saglabāt uzticību Jehovam un atbalstīt viņa augstāko varu.

Ieskats Psalmu grāmatā

Psalmos ir aizstāvēta Jehovas augstākā vara, stāstīts, kā Jehova sniedz palīdzību un mierinājumu tiem, kas viņu mīl, un paskaidrots, kā viņš ar savas valstības starpniecību pārveidos zemi par paradīzi.

Ieskats Salamana Pamācību grāmatā

Iegūstiet Dieva padomus praktiski visās dzīves jomās — no darījumu līdz ģimenes attiecībām.

Ieskats Salamana Mācītāja grāmatā

Ķēniņš Salamans uzsver atšķirību starp to, kas dzīvē ir patiesi vērtīgs, un to, kam no Dieva viedokļa nav jēgas.

Ieskats Salamana Augstajā Dziesmā

Kāpēc Sulamītes un gana nezūdošā mīlestība ir nosaukta par ”Dieva liesmām”?

Ieskats Jesajas grāmatā

Jesajas grāmatā ir lasāmi uzticami pravietojumi, kas stiprina mūsu pārliecību, ka Dievs Jehova vienmēr pilda savus solījumus un glābj savus kalpus.

Ieskats Jeremijas grāmatā

Jeremija, par spīti grūtībām, uzticīgi kalpoja par pravieti. Pārdomājiet, kā viņa piemērs var palīdzēt kristiešiem mūsdienās.

Ieskats Raudu Dziesmās

Jeremijas Raudu Dziesmās ir paustas pravieša dziļās bēdas par Jeruzālemes izpostīšanu. Un no šīs grāmatas var uzzināt, kā grēku nožēla palīdz izjust Dieva žēlastību.

Ieskats Ecēhiēla grāmatā

Ecēhiēls pazemīgi un drosmīgi pildīja visu, ko Dievs viņam uzticēja, lai cik grūti tas būtu. Viņš mums ir izcils paraugs.

Ieskats Daniēla grāmatā

Daniēls un viņa biedri palika uzticīgi Jehovam jebkādos apstākļos. Viņu priekšzīme un šajā grāmatā ietverto pravietojumu piepildīšanās var stiprināt mūsu ticību.

Ieskats Hozejas grāmatā

Hozejas pravietojumos ir ietvertas būtiskas atziņas par Jehovas žēlsirdību pret tiem, kas nožēlo savus grēkus, un par to, kāda pielūgsme Jehovam ir pieņemama.

Ieskats Joēla grāmatā

Pravieša Joēla grāmatā var lasīt par Jehovas dienas tuvošanos un par to, kā šo dienu pārdzīvot. Mūsdienās šis vēstījums ir svarīgāks kā jebkad agrāk.

Ieskats Amosa grāmatā

Jehova uzticēja šim pazemīgajam pravietim svarīgu uzdevumu. Ko mēs varam mācīties no Amosa piemēra?

Ieskats Obadjas grāmatā

Obadjas grāmata ir īsākā grāmata Ebreju rakstos. Tajā atrodama vēsts par cerību un pravietots, ka Jehovas tiesības valdīt būs apstiprinātas uz mūžīgiem laikiem.

Ieskats Jonas grāmatā

Pravietis Jona pieņēma pārmācību, izpildīja savu uzdevumu un iemācījās kaut ko ļoti svarīgu par Jehovas mīlestību un žēlsirdību. Tas, ko viņš pieredzēja, mūs noteikti ļoti aizkustinās.

Ieskats Mihas grāmatā

Šis Dieva iedvesmotais pravietojums stiprina mūsu pārliecību, ka Jehovas prasības ir saprātīgas un nāk mums par labu.

Ieskats Nahuma grāmatā

Šis pravietojums stiprina mūsu pārliecību, ka Jehova vienmēr pilda savus solījumus un mierina visus, kas meklē mieru un glābšanu, ko nesīs viņa valstība.

Ieskats Habakuka grāmatā

Mēs varam nešaubīties, ka Jehova vislabāk zina, kad un kā glābt savus kalpus.

Ieskats Cefanjas grāmatā

Kāpēc mums jāsargās domāt, ka Jehovas tiesas diena nepienāks?

Ieskats Hagaja grāmatā

Šajā pravietiskajā grāmatā ir uzsvērts, ka kalpošana Dievam ir jāuzskata par svarīgāku nekā materiālā labklājība.

Ieskats Caharijas grāmatā

Vairāki Dieva iedvesmoti redzējumi un pravietojumi stiprināja Dieva tautu senatnē. Šie pravietojumi vairo arī mūsu paļāvību uz Jehovu.

Ieskats Maleahija grāmatā

Šajā pravietiskajā grāmatā ir stāstīts par Jehovas nemainīgajiem principiem, žēlsirdību un mīlestību. Tajā atrodamās pamācības ir noderīgas arī mūsdienās.

Ieskats Mateja evaņģēlijā

Uzziniet pamatfaktus par pirmo no četriem evaņģēlijiem, kas iekļauti Bībelē.

Uzzināt vairāk

GRĀMATAS UN BROŠŪRAS

Bībele. Kāda ir tās vēsts?

Kāda ir Bībeles galvenā vēsts?