Iet uz pamatdaļu

Vai Zeme tiks iznīcināta?

Vai Zeme tiks iznīcināta?

Bībeles atbilde

 Nē, planēta Zeme nekad netiks iznīcināta, sadedzināta vai aizstāta ar citu planētu. Bībele māca, ka Dievs radīja zemi, lai tā būtu apdzīvota mūžīgi.

  •   ”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi.” (Psalms 37:29.)

  •   ”Zemi tu [Dievs] esi licis uz stingriem pamatiem, to neizkustināt nemūžam!” (Psalms 104:5.)

  •   ”Zeme paliek mūžam.” (Pulcētājs 1:4.)

  •   ”Kas radījis un veidojis zemi un to nostiprinājis, radījis to nevis tāpat vien, bet tādēļ, lai tā būtu apdzīvota.” (Jesajas 45:18.)

Vai cilvēki izpostīs zemi?

 Dievs nepieļaus, ka piesārņojuma, karadarbības un resursu nesaprātīgas izmantošanas dēļ cilvēki pilnībā izpostītu zemi. Viņš ir apsolījis ”iznīcināt tos, kas posta zemi.” (Atklāsmes 11:18.) Kā viņš to paveiks?

 Visas cilvēku valdības, kurām nav bijis pa spēkam nosargāt zemi, Dievs aizstās ar nevainojamu valdību — Dieva valstību. (Daniēla 2:44; Mateja 6:9, 10.) Valdnieks šajā valstībā būs Dieva Dēls, Jēzus Kristus. (Jesajas 9:6, 7) Kad Jēzus bija uz zemes, viņš brīnumainā veidā apliecināja savu varu pār dabas spēkiem. (Marka 4:35—41.) Būdams Dieva valstības ķēniņš, viņš šo varu liks lietā pilnā mērā pār visu zemi. Viņš uz zemes atjaunos tādus apstākļus, ka visa mūsu planēta līdzināsies krāšņam Ēdenes dārzam. (Mateja 19:28; Lūkas 23:43.)

Vai Bībele nemāca, ka Zeme tiks iznīcināta ugunī?

 Nē, nemāca. Šī apgalvojuma pamatā ir nepareiza sapratne par 2. Pētera 3:7, kur teikts: ”Tāpat arī tagadējās debesis un tagadējā zeme pēc Dieva sacītā vārda tiek glabātas ugunij.” Apskatīsim divas svarīgas domas, kas palīdz saprast šī panta nozīmi.

  1.    Bībelē vārdiem ”debesis”, ”zeme” un ”uguns” ir vairāk nekā viena nozīme. Piemēram, 1. Mozus 11:1 ir sacīts: ”Tolaik visiem zemes iedzīvotājiem (burtiski: ”visai zemei”, kā norādīts zemsvītras piezīmē) bija viena valoda, viens vārdu krājums.” Šeit ”zeme” attiecas uz cilvēku sabiedrību.

  2.    Jau pats 2. Pētera 3:7 konteksts norāda, ar kādu nozīmi šeit lietoti vārdi ”debesis”, ”zeme” un ”uguns”. 5. un 6. pantā ir minētas paralēles ar Noasa dienām. Toreiz plūdos gāja bojā vardarbīgā cilvēku sabiedrība jeb ”zeme”, taču mūsu planēta palika neskarta. (1. Mozus 6:11.) Tika iznīcinātas arī tā saucamās ”debesis” — cilvēki, kuriem bija vara un ietekme pār tālaika sabiedrību. Tomēr bojā gāja tikai cilvēki, nevis mūsu planēta. Noass un viņa ģimene pārdzīvoja pasaules iznīcību un sāka dzīvot uz attīrītās zemes. (1. Mozus 8:15—18.)

 Līdzīgi plūdu ūdeņiem, iznīcība jeb ”uguns”, par ko runāts 2. Pētera 3:7, darīs galu šai ļaunajai pasaulei, nevis planētai Zeme. Dievs apsola ”jaunas debesis un jaunu zemi, kurās mājos taisnība.” (2. Pētera 3:13.) Pār ”jauno zemi” jeb jauno cilvēku sabiedrību valdīs ”jaunas debesis” — Dieva valstība. Valdot valstībai, zeme pārvērtīsies par krāšņu dārzu, kurā valdīs miers. (Atklāsmes 21:1—4.)