Iet uz pamatdaļu

Kas ir virseņģelis Mihaēls?

Kas ir virseņģelis Mihaēls?

Bībeles atbilde

 Fakti liecina, ka Mihaēls, ko dažādās reliģijās mēdz dēvēt arī par ”svēto Miķeli” vai ”svēto Mihaēlu”, ir Jēzus, kas par Mihaēlu tiek saukts gan pirms, gan pēc savas dzīves uz zemes. a Mihaēlam pēc Mozus nāves bija jāstājas pretī Sātanam un vēlāk bija jāpalīdz kādam eņģelim nogādāt Dieva vēsti pravietim Daniēlam. (Daniēla 10:13, 21; Jūdas 9.) Mihaēls, dzīvodams saskaņā ar sava vārda nozīmi  — ”kurš ir tāds kā Dievs?”, atbalsta Dieva varu un cīnās ar viņa ienaidniekiem. (Daniēla 12:1; Atklāsmes 12:7.)

 Lūk, daži argumenti, kas liecina par labu tam, ka virseņģelis Mihaēls ir Jēzus.

  •   Mihaēls ir ”virseņģelis”. (Jūdas 9.) Šādi parasti tiek tulkots grieķu vārds archangelos, jo priedēklis arch nozīmē ”galvenais”, lai gan dažos latviešu valodas Bībeles izdevumos šis tituls tulkots ”erceņģelis”. Tituls ”virseņģelis” Bībelē ir atrodams tikai divos pantos, un abos tas ir lietots vienskaitlī. Tāpēc var secināt, ka ir tikai viens virseņģelis. Vienā no šiem diviem pantiem ir teikts, ka, augšāmceltajam Jēzum nonākot no debesīm, ”atskanēs viņa pavēlošais sauciens, virseņģeļa balss”. (1. Tesalonikiešiem 4:16.) Jēzus sauks ”virseņģeļa balsī” tāpēc, ka viņš pats arī ir šis virseņģelis Mihaēls.

  •   Mihaēls ir eņģeļu karapulku vadonis. ”Mihaēls un tā eņģeļi karoja ar pūķi [t.i., Sātanu].” (Atklāsmes 12:7.) Mihaēlam garīgajā sfērā ir liela vara. Tas redzams no Bībeles pantiem, kuros teikts, ka Mihaēls ir ”viens no galvenajiem valdniekiem” un ”lielais valdnieks”. (Daniēla 10:13, 21; 12:1.) Šo titulu lietojums ļauj secināt, ka Mihaēls, izsakoties Jaunās Derības zinātnieka Deivida Auna vārdiem, ir ”eņģeļu karaspēka komandieris”.

     Saistībā ar kādu, kam ir vara pār eņģeļu karapulkiem, Bībelē ir pieminēts vēl tikai viens cits vārds. Tur teikts: ”Kungs Jēzus ar saviem varenajiem eņģeļiem atklāsies no debesīm uguns liesmās un atmaksās tiem.” (2. Tesalonikiešiem 1:7, 8; Mateja 16:27.) ”Kristus, nonācis debesīs, ir pie Dieva labās rokas, un viņam ir pakļauti eņģeļi, varas un spēki.” (1. Pētera 3:21, 22.) Nebūtu loģiski domāt, ka Dievs būtu iecēlis gan Jēzu, gan Mihaēlu par diviem konkurējošiem svēto eņģeļu vadoņiem. Saprātīgāks būtu secinājums, ka ”Jēzus” un ”Mihaēls” ir divi vienas un tās pašas personas vārdi.

  •   Drīz, vēl nepieredzētu ”bēdu laikā”, Mihaēls ”celsies”, lai cīnītos Dieva kalpu labā. (Daniēla 12:1.) Daniēla grāmatā ebreju valodas vārds, kas šajā pantā tulkots ”celsies”, mēdz būt attiecināts uz ķēniņiem, kas nāk pie varas vai arī grasās uzsākt kaut ko nozīmīgu. (Daniēla 11:2—4, 21.) Jēzus Kristus, kas Atklāsmes grāmatā tiek saukts par ”Dieva Vārdu” un ”ķēniņu Ķēniņu”, uzsāks kaut ko īpašu: viņš izglābs Dieva kalpus un sakaus visus Dieva ienaidniekus. (Atklāsmes 19:11—16.) Tas notiks laikā, kad visā pasaulē valdīs ”liels posts, kāda nav bijis no pasaules sākuma līdz pat šim laikam”. (Mateja 24:21, 42.)

a Bībelē ir minēti arī citi, kam ir divi vai vairāki vārdi, piemēram, Jēkabs (saukts arī par Izraēlu), Pēteris (saukts arī par Sīmani) un Tadejs (saukts arī par Jūdu). (1. Mozus 49:1, 2; Mateja 10:2, 3; Marka 3:18; Apustuļu darbi 1:13.)