Iet uz pamatdaļu

Vai Dievs izmantoja evolūciju, lai radītu dažādās dzīvības formas?

Vai Dievs izmantoja evolūciju, lai radītu dažādās dzīvības formas?

Bībeles atbilde

 Nē. Bībelē skaidri ir teikts, ka Dievs radīja cilvēkus, kā arī dažādus dzīvnieku un augu ”veidus” a. (1. Mozus 1:12, 21, 25, 27; Atklāsmes 4:11.) Tajā ir sacīts, ka visi cilvēki ir pirmā cilvēku pāra, Ādama un Ievas, pēcnācēji. (1. Mozus 3:20; 4:1.) Bībeles stāsts par radīšanu nesaskan ar teoriju, ka Dievs dažādās dzīvības formas ir radījis ar evolūcijas palīdzību (to mēdz dēvēt par teistisko evolūcijas teoriju). Tomēr nekas no tā, kas teikts Bībelē, nav pretrunā ar zinātnieku konstatēto faktu, ka ikviena dzīvo organismu veida robežās parādās variācijas. b

 Kādas idejas cilvēki izvirza?

 Jēdzienā ”teistiskā evolūcija” ietilpst daudz dažādu ideju. Kā teikts Britu enciklopēdijā, šīs teorijas piekritēji apgalvo, ka ”dabiskā izlase ir viens no mehānismiem, ar kuru palīdzību Dievs kontrolē dzīvo dabu”.

 Teistiskās evolūcijas piekritēji mēdz izvirzīt arī šādas idejas:

  •   Visi dzīvie organismi tālā senatnē ir cēlušies no kopīgiem senčiem.

  •   Viena dzīvības forma var evolucionēt, pakāpeniski pārtopot pilnīgi citā dzīvības formā (šādu procesu mēdz dēvēt par makroevolūciju).

  •   Kaut kādā veidā visus šos procesus vada Dievs.

 Vai evolūcijas teorija ir savienojama ar Bībeli?

 No teistiskās evolūcijas teorijas izriet, ka Bībeles stāsts par radīšanu, kas lasāms 1. Mozus grāmatā, nav pilnīgi precīzs. Taču Jēzus 1. Mozus grāmatā aprakstītos notikumus pieminēja kā vēsturisku faktu. (1. Mozus 1:26, 27; 2:18—24; Mateja 19:4—6.) Kā teikts Bībelē, pirms nākšanas uz zemi Jēzus dzīvoja debesīs kopā ar Dievu un bija Dieva palīgs, kas piedalījās visa radīšanā. (Jāņa 1:3.) Tātad ideja, ka Dievs dažādās dzīvības formas ir radījis ar evolūcijas palīdzību, nav savienojama ar Bībeles mācībām.

 Vai augu un dzīvnieku spēja pielāgoties un mainīties liecina par labu evolūcijai?

 Bībelē nav paskaidrots, cik lielas izmaiņas ir iespējamas viena veida robežās. Tajā teiktais nav pretrunā ar faktu, ka, krustojoties un pielāgojoties jauniem vides apstākļiem, Dieva radītie dzīvnieki var mainīties. Daži šādas izmaiņas uzskata par evolūciju, taču patiesībā tādā veidā nerodas jaunas dzīvības formas.

a Bībelē lietots vārds ”veids”, kuram ir daudz plašāka nozīme nekā zinātniskajam terminam ”suga”. Nereti tas, ko zinātnieki sauc par jaunas sugas rašanos, ir tikai variācijas Bībelē minēto ”veidu” ietvaros.

b Šādu izmaiņu rašanos mēdz dēvēt par mikroevolūciju.