Iet uz pamatdaļu

Vai pravietojumi apstiprina, ka Jēzus bija apsolītais Mesija?

Vai pravietojumi apstiprina, ka Jēzus bija apsolītais Mesija?

Bībeles atbilde

 Jā, apstiprina. Bībelē var lasīt daudz pravietojumu par ”Mesiju, Vadoni”, par to, kuru Dievs sūtīja ”glābt pasauli”, un tie piepildījās Jēzus dzīvē. (Daniēla 9:25; 1. Jāņa 4:14.) Daļa pravietojumu par Mesiju piepildījās pat pēc Jēzus nāves. (Psalms 110:1; Apustuļu darbi 2:34—36.)

 Ko nozīmē vārds ”Mesija”?

 Gan ebreju vārds māšīah, gan grieķu vārds christos nozīmē ”svaidītais”. Tātad ”Jēzus Kristus” (”Jēzus Mesija”) nozīmē ”Jēzus Svaidītais”.

 Bībeles laikos cilvēku svaidīja, izlejot viņam uz galvas eļļu, un ar šo darbību tika norādīts, ka viņam būs jāveic īpaši pienākumi vai ka viņam tiek piešķirta vara. (3. Mozus 8:12; 1. Samuēla 16:13.) Dievs Jēzu iecēla par Mesiju, piešķirdams viņam ļoti lielu varu, tikai Jēzus tika svaidīts nevis ar eļļu, bet ar svēto garu. (Apustuļu darbi 2:36; Mateja 3:16.)

 Vai pravietojumi par Mesiju var piepildīties vairāku cilvēku dzīvē?

 Nē, tas nav iespējams. Tāpat kā pirksta nospiedums pieder tikai vienam cilvēkam, Bībeles pravietojumi par Mesiju piepildījās tikai viena cilvēka dzīvē. Tomēr Bībelē ir brīdināts: ”Parādīsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai maldinātu, ja iespējams, pat izredzētos.” (Mateja 24:24.)

 Vai varētu būt, ka Mesija nemaz vēl nav parādījies?

 Nē, nevarētu. Bībelē bija pravietots, ka Mesija būs izraēliešu ķēniņa Dāvida pēcnācējs. (Psalms 89:3, 4.) Taču seno ebreju raduraksti, pēc kuriem varēja noskaidrot personas izcelsmi, vairs nepastāv. Acīmredzot tie ir gājuši bojā mūsu ēras 70. gadā, kad romieši iekaroja Jeruzālemi. a Kopš tā laika neviens vairs nevar pierādīt, ka ir cēlies no ķēniņa Dāvida dzimtas. Bet Jēzus dzīves laikā šie raduraksti joprojām bija pieejami, un pat Jēzus pretinieki nevarēja apstrīdēt, ka Jēzus ir Dāvida pēcnācējs. (Mateja 22:41—46.)

 Cik daudz ir pravietojumu par Mesiju?

 Precīzu skaitu nav iespējams pateikt. Pat tad, kad ir skaidrs, ka konkrētajā Bībeles fragmentā ir runa par Mesiju, pastāv dažādi viedokļi par pravietojumu skaitu šajā fragmentā. Piemēram, Jesajas 53:2—7 ir minētas vairākas pravietiskas detaļas par Mesijas dzīvi un kalpošanu. Daži šo Bībeles fragmentu uzskata par vienu pravietojumu, bet citu ieskatā tie ir vairāki atsevišķi pravietojumi.

 Pravietojumi par Mesiju un to piepildīšanās Jēzus dzīvē

Notikums

Pravietojums

Piepildījums

Ābrahāma pēcnācējs

1. Mozus 22:17, 18

Mateja 1:1

Ābrahāma dēla Īzaka pēcnācējs

1. Mozus 17:19

Mateja 1:2

Piedzimst Jūdas ciltī

1. Mozus 49:10

Mateja 1:1, 3

Nāk no ķēniņa Dāvida dzimtas

Jesajas 9:7

Mateja 1:1

Piedzimst jaunavai

Jesajas 7:14

Mateja 1:18, 22, 23

Piedzimst Betlēmē

Mihas 5:2

Mateja 2:1, 5, 6

Viņu nosauc par Imanuēlu b

Jesajas 7:14

Mateja 1:21—23

Piedzimst trūcīgā ģimenē

Jesajas 53:2

Lūkas 2:7

Pēc viņa nākšanas pasaulē tiek nogalināti mazi bērni

Jeremijas 31:15

Mateja 2:16—18

Viņu ataicina no Ēģiptes

Hozejas 11:1

Mateja 2:13—15

Viņu sauc par nācarieti c

Jesajas 11:1

Mateja 2:23

Viņam pa priekšu tiek sūtīts vēstnesis

Maleahija 3:1

Mateja 11:7—10

Svaidīts par Mesiju mūsu ēras 29. gadā d

Daniēla 9:25

Mateja 3:13—17

Dievs viņu sauc par savu Dēlu

Psalms 2:7

Apustuļu darbi 13:33, 34

Dedzība par Dieva namu

Psalms 69:9

Jāņa 2:13—17

Sludina labu vēsti

Jesajas 61:1

Lūkas 4:16—21

Viņa kalpošana Galilejā nesīs ”spožu gaismu”

Jesajas 9:1, 2

Mateja 4:13—16

Līdzīgi Mozum, viņš dara brīnumus

5. Mozus 18:15

Apustuļu darbi 2:22

Līdzīgi Mozum, viņš dara zināmas Dieva domas

5. Mozus 18:18, 19

Jāņa 12:49

Izdziedina daudz cilvēku

Jesajas 53:4

Mateja 8:16, 17

Neizceļ sevi

Jesajas 42:2

Mateja 12:17, 19

Jūt līdzi tiem, kas cieš

Jesajas 42:3

Mateja 12:9—20; Marka 6:34

Dara zināmu Dieva viedokli par taisnīgumu

Jesajas 42:1, 4

Mateja 12:17—20

”Brīnišķīgais padomdevējs”

Jesajas 9:6, 7

Jāņa 6:68

Pavēstī Dieva vārdu

Psalms 22:22

Jāņa 17:6

Runā līdzībās

Psalms 78:2

Mateja 13:34, 35

Vadonis

Daniēla 9:25

Mateja 23:10

Daudzi viņam netic

Jesajas 53:1

Jāņa 12:37, 38

Klupšanas akmens

Jesajas 8:14, 15

Mateja 21:42—44

Ļaudis viņu neatzīst

Psalms 118:22, 23

Apustuļu darbi 4:10, 11

Ienīsts bez iemesla

Psalms 69:4

Jāņa 15:24, 25

Triumfāli uz ēzeļa iejāj Jeruzālemē

Zaharjas 9:9

Mateja 21:4—9

Viņu slavina bērni

Psalms 8:2

Mateja 21:15, 16

Nāk Jehovas vārdā

Psalms 118:26

Jāņa 12:12, 13

Viņu nodod tuvs draugs

Psalms 41:9

Jāņa 13:18

Nodots par 30 sudraba gabaliem e

Zaharjas 11:12, 13

Mateja 26:14—16; 27:3—10

Viņu pamet draugi

Zaharjas 13:7

Mateja 26:31, 56

Pret viņu liecina viltus liecinieki

Psalms 35:11

Mateja 26:59—61

Savu apsūdzētāju priekšā klusē

Jesajas 53:7

Mateja 27:12—14

Uz viņu spļauj

Jesajas 50:6

Mateja 26:67; 27:27, 30

Viņam sit pa galvu

Mihas 5:1

Marka 15:19

Viņu noper ar pletnēm

Jesajas 50:6

Jāņa 19:1

Nepretojas, kad viņu sit

Jesajas 50:6

Jāņa 18:22, 23

Pret viņu sazvērējas varasvīri

Psalms 2:2

Lūkas 23:10—12

Viņa rokas un kājas pienaglo pie staba

Psalms 22:16

Mateja 27:35; Jāņa 20:25

Par viņa apģērbu met lozes

Psalms 22:18

Jāņa 19:23, 24

Pieskaitīts grēciniekiem

Jesajas 53:12

Mateja 27:38

Nievāts un izsmiets

Psalms 22:7, 8

Mateja 27:39—43

Cieš grēcinieku labā

Jesajas 53:5, 6

1. Pētera 2:23—25

Izskatās, ka Dievs viņu ir atstājis

Psalms 22:1

Marka 15:34

Viņam dod dzert etiķi un žulti

Psalms 69:21

Mateja 27:34

Pirms nāves viņam slāpst

Psalms 22:15

Jāņa 19:28, 29

Nodod savu garu Dievam

Psalms 31:5

Lūkas 23:46

Atdod savu dzīvību

Jesajas 53:12

Marka 15:37

Sagādā izpirkumu, lai atbrīvotu cilvēkus no grēka

Jesajas 53:12

Mateja 20:28

Viņa kaulus nesalauž

Psalms 34:20

Jāņa 19:31—33, 36

Viņu sadur

Zaharjas 12:10

Jāņa 19:33—35, 37

Apglabāts pie bagātajiem

Jesajas 53:9

Mateja 27:57—60

Piecelts no nāves

Psalms 16:10

Apustuļu darbi 2:29—31

Nodevēja vietā par apustuli tiek izraudzīts cits

Psalms 109:8

Apustuļu darbi 1:15—20

Dievs viņu nosēdina pie savas labās rokas

Psalms 110:1

Apustuļu darbi 2:34—36

a Maklintoka un Stronga enciklopēdijā ir rakstīts: ”Var gandrīz droši apgalvot, ka ebreju cilšu un dzimtu raduraksti aizgāja bojā tad, kad tika iznīcināta Jeruzāleme, un ne agrāk.”

b Ebreju vārds Imanuēls, kas nozīmē ”Dievs ir ar mums”, labi raksturo Mesijas uzdevumu. Jēzus dzīve uz zemes, it viss, ko viņš darīja, pierādīja, ka Dievs ir ar saviem kalpiem. (Lūkas 2:27—32; 7:12—16.)

c Šis vārds acīmredzot ir radniecīgs ebreju vārdam nēcer, kas nozīmē ”asns; atvase”.

d Sīkāku informāciju par Bībeles hronoloģiju, kas liecina, ka Mesijam bija jāparādās mūsu ēras 29. gadā, var atrast rakstā ”Kā Daniēla pravietojumā paredzēta Mesijas parādīšanās”.

e Lai gan šis pravietojums ir lasāms Zaharjas grāmatā, Matejs rakstīja, ka tie bija ”pravieša Jeremijas vārdi”. (Mateja 27:9.) Pēc visa spriežot, Jeremijas grāmata reizēm bija pirmā ”praviešu rakstos”. (Lūkas 24:44.) Matejs ar vārdu ”Jeremija” acīmredzot apzīmēja visas praviešu grāmatas, arī Zaharjas grāmatu.