Iet uz pamatdaļu

Kas ir augšāmcelšana?

Kas ir augšāmcelšana?

Bībeles atbilde

 Grieķu valodas vārds anastasis, kas Bībelē pārtulkots ”augšāmcelšana”, nozīmē ”celšanās” vai ”piecelšanās no jauna”. Cilvēks, kurš tiek celts augšā, tiek darīts dzīvs un kļūst par to pašu personu, kāds bija agrāk. (1. Korintiešiem 15:12, 13.)

 Kaut gan Ebreju rakstos jeb tā sauktajā Vecajā derībā nav lietots vārds ”augšāmcelšana”, tur ir skaidri izteikta cerība uz augšāmcelšanu. Piemēram, ar pravieša Hozejas starpniecību Dievs apsolīja: ”Es viņus izglābšu no kapa varas, atbrīvošu viņus no nāves.” (Hozejas 13:14; Ījaba 14:13—15; Jesajas 26:19; Daniēla 12:2, 13.)

 Kur notiks augšāmcelšana? Neliela daļa cilvēku tiek celti augšā dzīvei debesīs, lai valdītu kopā ar Kristu. (2. Korintiešiem 5:1; Atklāsmes 5:9, 10.) Bībelē tā tiek saukta par ”pirmo augšāmcelšanu” un ”agrīno augšāmcelšanu”. Tas liek saprast, ka gaidāma vēl kāda augšāmcelšana. (Atklāsmes 20:6; Filipiešiem 3:11.) Tad no nāves tiks piecelta lielākā daļa cilvēku, un viņi varēs baudīt dzīvi uz zemes. (Psalms 37:29.)

 Kā notiks augšāmcelšana? Varu celt augšā mirušos Dievs ir piešķīris Jēzum. (Jāņa 11:25.) Visus, ”kas ir kapos”, Jēzus piecels no nāves, turklāt tiks saglabāta katra cilvēka personība — viņa rakstura iezīmes un atmiņas. (Jāņa 5:28, 29.) Tie, kuri tiks piecelti dzīvei debesīs, iegūs garīgu ķermeni, savukārt tie, kuri tiks piecelti dzīvei uz zemes, iegūs veselu un spēcīgu fizisku ķermeni. (Jesajas 33:24; 35:5, 6; 1. Korintiešiem 15:42—44, 50.)

 Kas tiks piecelti no nāves? Bībelē teikts, ka ”būs taisno un netaisno augšāmcelšana”. (Apustuļu darbi 24:15.) ”Taisnie” ir tādi Dievam uzticīgi cilvēki kā Noass, Sāra un Ābrahāms. (1. Mozus 6:9; Ebrejiem 11:11; Jēkaba 2:21.) Bet ”netaisnie” ir tie, kuri nav dzīvojuši saskaņā ar Dieva noteiktajām normām, jo viņiem nav bijusi iespēja tās uzzināt.

 Savukārt tie, kuri bija kļuvuši par nelabojamiem grēciniekiem, netiks piecelti no nāves. Šādi cilvēki nomirstot iet bojā uz visiem laikiem, un viņiem nav cerības uz augšāmcelšanu. (Mateja 23:33; Ebrejiem 10:26, 27.)

 Kad notiks augšāmcelšana? Saskaņā ar Bībeli augšāmcelšana dzīvei debesīs norisinās Kristus klātbūtnes laikā, kas sākās 1914. gadā. (1. Korintiešiem 15:21—23.) Tie, kas dzīvos uz zemes, tiks celti augšā Kristus tūkstoš gadu valdīšanas laikā, kad zeme tiks pārvērsta par paradīzi. (Lūkas 23:43; Atklāsmes 20:6, 12, 13.)

 Vai ir saprātīgi ticēt augšāmcelšanai? Bībelē ir pierakstīti deviņi augšāmcelšanas gadījumi, un katru no tiem apstiprināja aculiecinieki. (1. Ķēniņu 17:17—24; 2. Ķēniņu 4:32—37; 13:20, 21; Lūkas 7:11—17; 8:40—56; Jāņa 11:38—44; Apustuļu darbi 9:36—42; 20:7—12; 1. Korintiešiem 15:3—6.) Īpašs notikums bija Lācara augšāmcelšana, jo Lācars bija miris jau četras dienas, un šo brīnumu Jēzus paveica daudzu cilvēku acu priekšā. (Jāņa 11:39, 42.) Pat Jēzus pretinieki nevarēja noliegt šī fakta patiesumu, tāpēc viņi nolēma nogalināt ne tikai Jēzu, bet arī Lācaru. (Jāņa 11:47, 53; 12:9—11.)

 Bībelē ir teikts, ka Dievs gan spēj, gan vēlas piecelt no nāves mirušos. Savā neizmērojamā atmiņā viņš ir paturējis vissīkākās detaļas par katru cilvēku, ko viņš piecels no nāves ar savu visvareno spēku. (Ījaba 37:23; Mateja 10:30; Lūkas 20:37, 38.) Dievs spēj piecelt mirušos, un viņš to arī vēlas! Aprakstot gaidāmo augšāmcelšanu, Bībelē par Dievu ir teikts: ”Tu ilgosies pēc savu roku darba.” (Ījaba 14:15.)

Nepareizi priekšstati par augšāmcelšanu

 Nepareizs priekšstats: Augšāmcelšana ir dvēseles atgriešanās ķermenī.

 Fakts: Bībelē mācīts, ka dvēsele ir pats cilvēks kopumā, nevis kāda daļa no viņa, kas turpina dzīvot pēc ķermeņa nāves. (1. Mozus 2:7; Ecehiēla 18:4.) Kad cilvēks tiek piecelts no nāves, viņš netiek apvienots ar savu dvēseli, bet gan tiek radīts no jauna par dzīvu dvēseli.

 Nepareizs priekšstats: Daži cilvēki tiks piecelti no nāves, bet uzreiz pēc tam iznīcināti.

 Fakts: Bībelē teikts, ka ”tie, kas darījuši ļaunu,” saņems “augšāmcelšanu sodam”. (Jāņa 5:29.) Šie vārdi nozīmē, ka viņi tiks tiesāti, balstoties uz to, ko būs darījuši pēc savas augšāmcelšanas. Jēzus teica: ”Mirušie dzirdēs Dieva Dēla balsi un tie, kas paklausīs, dzīvos.” (Jāņa 5:25.) ”Tie, kas paklausīs” tam, ko mācīsies pēc savas augšāmcelšanas, tiks atzīti par cienīgiem, lai viņu vārdi tiktu ierakstīti ”dzīvības grāmatā”. (Atklāsmes 20:12, 13.)

 Nepareizs priekšstats: Augšāmceltie saņems to pašu ķermeni, kas viņiem bija pirms nāves.

 Fakts: Pēc nāves cilvēka ķermenis sairst un iet bojā. (Pulcētājs 3:19, 20.)