Iet uz pamatdaļu

Kā var atrast patieso reliģiju?

Kā var atrast patieso reliģiju?

Bībeles atbilde

Lai ilustrētu, kā noteikt atšķirību starp tiem, kas pieder pie patiesās reliģijas, un tiem, kas nepieder, Bībelē ir teikts: ”Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem. Vai tad ir iespējams lasīt vīnogas no ērkšķu krūmiem un vīģes no dadžiem?” (Mateja 7:16.) Tāpat kā vīnogulāju var atšķirt no ērkšķu krūma pēc augļiem, arī patieso reliģiju no viltus reliģijas var atšķirt pēc tās augļiem jeb raksturīgajām iezīmēm.

  1. Patiesās reliģijas mācību pamatā ir Bībele, nevis cilvēku filozofijas. (Jāņa 4:24; 17:17.) Tas attiecas arī uz mācību par dvēseli un cerību mūžīgi dzīvot paradīzē uz zemes. (Psalms 37:29; Jesajas 35:5, 6; Ecēhiēla 18:4.) Tāpat patiesā reliģija nevairās atmaskot reliģiskos melus. (Mateja 15:9; 23:27, 28.)

  2. Patiesā reliģija palīdz cilvēkiem iepazīt Dievu un māca, ka Dieva personvārds ir Jehova (jeb Jahve). (2. Mozus 6:3, zemsvītras piezīme [LB-65], Romiešiem 10:13; Jāņa 17:3, 6.) Tā nemāca, ka Dievs ir neizdibināms un nepieejams; tieši pretēji — tā māca, ka viņš vēlas, lai mēs veidotu ar viņu tuvas attiecības. (Jēkaba 4:8.)

  3. Patiesā reliģija uzsver, ka Dievs ir sagādājis glābšanu ar Jēzus Kristus starpniecību. (Apustuļu darbi 4:10, 12.) Tie, kas atbalsta patieso pielūgsmi, paklausa Jēzus norādījumiem un cenšas sekot viņa piemēram. (Jāņa 13:15; 15:14.)

  4. Patiesā reliģija uzskata Dieva valstību par vienīgo cilvēces cerību. Tās locekļi aktīvi stāsta citiem par šo valstību. (Mateja 10:7; 24:14.)

  5. Patiesā reliģija veicina nesavtīgu mīlestību. (Jāņa 13:35.) Tā māca ar cieņu izturēties pret visu rasu, tautību un sociālo slāņu pārstāvjiem. (Apustuļu darbi 10:34, 35.) Mīlestības mudināti, viņi nepiedalās karos. (Mihas 4:3; 1. Jāņa 3:11, 12.)

  6. Patiesajai reliģijai nav algotas garīdzniecības, un tā saviem locekļiem nepiešķir skanīgus titulus. (Mateja 23:8—​12; 1. Pētera 5:2, 3.)

  7. Patiesā reliģija ir pilnīgi neitrāla politiskos jautājumos. (Jāņa 17:16; 18:36.) Tomēr tās locekļi izturas ar cieņu pret valsts varas pārstāvjiem un paklausa valsts likumiem, jo tas ir saskaņā ar Bībeles norādījumu: ”Dodiet ķeizaram to, kas pienākas ķeizaram, bet Dievam to, kas pienākas Dievam.” (Marka 12:17; Romiešiem 13:1, 2.)

  8. Patiesā reliģija — tas ir dzīvesveids, nevis formāla rituālu un tradīciju ievērošana. Patiesās reliģijas locekļi dzīvo saskaņā ar augstajām Bībeles normām. (Efesiešiem 5:3—​5; 1. Jāņa 3:18.) Tas nepadara viņu dzīvi drūmu un vienmuļu, jo viņi gūst prieku, kalpojot ”laimīgajam Dievam”. (1. Timotejam 1:11.)

  9. Patiesās reliģijas piekritēju skaits būs samērā neliels. (Mateja 7:13, 14.) Viņi bieži vien tiek izsmieti un vajāti par Dieva gribas pildīšanu. (Mateja 5:10—12.)

Vai reliģijas izvēle ir gaumes jautājums?

Nav droši izvēlēties reliģiju, balstoties tikai uz izjūtām. Bībelē ir pravietots, ka pienāks laiks, kad cilvēki ”sapulcēs ap sevi skolotājus, kas glaimos viņu ausīm”. (2. Timotejam 4:3.) Bībele mūs mudina izvēlēties tādu reliģiju, kuru ”Dievs un Tēvs uzskata par tīru un nevainojamu”, pat tad, ja citu acīs tā nav populāra. (Jēkaba 1:27; Jāņa 15:18, 19.)