Iet uz pamatdaļu

Kādā ziņā Jēzus upuris ir ”izpirkums daudzu labā”?

Kādā ziņā Jēzus upuris ir ”izpirkums daudzu labā”?

Bībeles atbilde

 Jēzus upuris ir līdzeklis, ar kuru Dievs atbrīvo un glābj cilvēkus no grēka un nāves. Kā ir norādīts Bībelē, Jēzus izlietajām asinīm ir izpirkuma vērtība. (Efesiešiem 1:7; 1. Pētera 1:18, 19.) Jēzus teica, ka viņš ir atnācis, lai ”atdotu savu dzīvību par izpirkumu daudzu labā”. (Mateja 20:28.)

Kāpēc bija vajadzīgs ”izpirkums daudzu labā”?

 Pirmais cilvēks, Ādams, tika radīts pilnīgs, bez grēka. Viņam bija iespēja dzīvot mūžīgi, taču, izvēlēdamies nepaklausīt Dievam, viņš kļuva grēcīgs un šo iespēju zaudēja. (1. Mozus 3:17—19.) Grēks bija mantojums, ko viņš nodeva saviem pēcnācējiem. (Romiešiem 5:12.) Tāpēc Bībelē ir teikts, ka Ādams un viņa pēcnācēji ir ”pārdoti verdzībā” grēkam un nāvei. (Romiešiem 7:14.) Tā kā visi cilvēki bija nepilnīgi, neviens no viņiem nevarēja atpirkt to, ko Ādams zaudēja. (Psalms 49:7, 8.)

 Dievs juta līdzi Ādama pēcnācējiem viņu bezcerīgajā situācijā. (Jāņa 3:16.) Tomēr viņš nevarēja vienkārši ignorēt grēkus vai tos piedot bez likumīga pamata, jo tad viņš rīkotos pretēji savām taisnīguma normām. (Psalms 89:14; Romiešiem 3:23—26.) Dievs mīl cilvēkus, tāpēc viņš sagādāja likumīgu līdzekli, kas ļautu piedot viņu izdarītos grēkus un, kas ir vēl svarīgāk, pilnībā atbrīvot cilvēci no grēka verdzības. (Romiešiem 5:6—8.) Izpirkums ir šis likumīgais pamats.

Ko sevī ietver izpirkums?

 Saskaņā ar Bībeli, izpirkuma jēdzienam ir trīs aspekti:

  1.   Izpirkums ir maksa. (4. Mozus 3:46, 47.)

  2.   Izpirkums tiek maksāts, lai kādu atbrīvotu (izpirktu). (2. Mozus 21:30.)

  3.   Izpirkums pēc savas vērtības atbilst tam, par ko tas tiek maksāts. a

 Apskatīsim, kā iepriekš minētais attiecas uz Jēzus Kristus izpirkuma upuri.

  1.   Maksa. Bībelē ir teikts, ka kristieši ir ”nopirkti par dārgu maksu”. (1. Korintiešiem 6:20; 7:23.) Šī maksa ir Jēzus asinis. Ar savām asinīm Jēzus ir ”nopircis Dievam cilvēkus no visām ciltīm, tautām un zemēm, cilvēkus, kas runā dažādās valodās”. (Atklāsmes 5:8, 9.)

  2.   Atbrīvošana. Jēzus upuris mūs atbrīvo no grēka ”pret izpirkumu”. (1. Korintiešiem 1:30; Kolosiešiem 1:14; Ebrejiem 9:15.)

  3.   Atbilstība vērtībai. Jēzus upuris precīzi atbilst tam, ko pazaudēja Ādams, — pilnīga cilvēka dzīvības vērtībai. (1. Korintiešiem 15:21, 22, 45, 46.) Bībelē teikts: ”Kā viena cilvēka [Ādama] nepaklausības dēļ daudzi ir kļuvuši par grēciniekiem, tā arī viena cilvēka [Jēzus Kristus] paklausības dēļ daudzi kļūs taisni.” (Romiešiem 5:19.) Tas paskaidro, kā viena cilvēka nāve var izpirkt daudzus grēciniekus. Jēzus upuris ir ”atbilstošs izpirkums” to labā, kas tic izpirkumam un to augstu vērtē. (1. Timotejam 2:5, 6.)

a Bībeles oriģinālvalodās vārds, kas tulkots ”izpirkums”, ietver domu par cenu, kura kādam tiek samaksāta. Ebreju darbības vārda kāfar pamatnozīme ir ”pārklāt; apklāt”. (1. Mozus 6:14.) Parasti tas tiek lietots, runājot par grēku ”apklāšanu” jeb piedošanu. (Psalms 65:3, zemsv. piez.) No darbības vārda atvasinātais lietvārds kōfer apzīmē to, kas tiek atdots šī mērķa īstenošanai, tātad izpirkumu. (2. Mozus 21:30.) Grieķu vārds litron, kas parasti tiek tulkots ”izpirkums”, var tikt tulkots arī ”atpirkšanas maksa”. (Mateja 20:28, LB-65r.) Grieķu autoru darbos šis vārds ir izmantots, runājot par naudas summu, ko maksāja, lai izpirktu karagūstekni vai vergu.