Iet uz pamatdaļu

Kādā ziņā Jēzus mūs glābj?

Kādā ziņā Jēzus mūs glābj?

Bībeles atbilde

 Atdodams savu dzīvību par izpirkuma upuri, Jēzus ir pavēris iespēju izglābties Dievam uzticīgajiem cilvēkiem. (Mateja 20:28.) Tāpēc Bībelē Jēzus tiek saukts par ”pasaules Glābēju.” (1. Jāņa 4:14, Bībeles 1965. gada tulkojums.) Tāpat Bībelē ir teikts: ”Nav neviena cita, kas mūs izglābtu, jo zem debesīm cilvēkiem nav dots neviens cits vārds, kas mums var nest glābšanu.” (Apustuļu darbi 4:12.)

 Jēzus ”ir izcietis nāvi par visiem”, kas apliecina ticību viņam. (Ebrejiem 2:9; Jāņa 3:16.) Drīz pēc tam ”Dievs viņu piecēla no mirušajiem”, un Jēzus atgriezās debesīs kā garīga būtne. (Apustuļu darbi 3:15.) Būdams debesīs, Jēzus ”spēj pilnībā izglābt tos, kas ar viņa starpniecību tuvojas Dievam, jo viņš vienmēr ir dzīvs un var aizlūgt par tiem”. (Ebrejiem 7:25.)

Kāpēc ir nepieciešams, lai Jēzus aizlūgtu par mums?

 Mēs visi esam grēcīgi. (Romiešiem 3:23.) Grēks rada plaisu starp mums un Dievu, un grēka dēļ mēs mirstam. (Romiešiem 6:23.) Bet tiem, kas apliecina ticību Jēzus izpirkuma upurim, Jēzus ir kā ”aizstāvis”. (1. Jāņa 2:1, zemsvītras piezīme.) Viņš aizlūdz par tiem — viņš lūdz, lai Dievs uzklausa viņu lūgšanas un piedod viņu grēkus, balstoties uz Jēzus izpirkuma upuri. (Mateja 1:21; Romiešiem 8:34.) Dievs atbild uz šiem lūgumiem, jo tie ir saskaņā ar viņa gribu. Viņš sūtīja Jēzu uz zemi, ”lai pasaule ar viņa starpniecību tiktu glābta”. (Jāņa 3:17.)

Vai pietiek tikai ticēt Jēzum, lai mēs tiktu glābti?

 Nē, nepietiek. Kaut arī ir ļoti svarīgi ticēt Jēzum, lai iegūtu glābšanu ir vajadzīgs kaut kas vairāk. (Apustuļu darbi 16:30, 31.) Bībelē ir teikts: ”Tik tiešām, kā miesa bez gara ir nedzīva, tā arī ticība bez darbiem ir nedzīva.” (Jēkaba 2:26.) Lai saņemtu glābšanu, mums:

  •   Jāiegūst zināšanas par Jēzu un viņa Tēvu, Dievu Jehovu. (Jāņa 17:3.)

  •   Jāveido un jāstiprina ticība Dievam un Jēzum. (Jāņa 12:44; 14:1.)

  •   Jāapliecina sava ticība, paklausot viņu norādījumiem. (Lūkas 6:46; 1. Jāņa 2:17.) Jēzus mācīja, ka ne visi, kas viņam saka ”Kungs, Kungs!”, tiks izglābti, bet tikai tie, ”kas pilda [viņa] debesu Tēva gribu”. (Mateja 7:21.)

  •   Jāsaglabā stipra ticība arī grūtībās. Jēzus uz to skaidri norādīja, teikdams: ”Tas, kas izturēs līdz galam, tiks izglābts.” (Mateja 24:13.)