Iet uz pamatdaļu

Kāpēc Jēzus tiek saukts par Dieva Dēlu?

Kāpēc Jēzus tiek saukts par Dieva Dēlu?

Bībeles atbilde

 Bībelē Jēzus bieži ir saukts par Dieva Dēlu. (Jāņa 1:49.) Vārdi ”Dieva Dēls” norāda, ka Dievs, kas ir visa Radītājs, Jēzum ir dāvājis dzīvību. (Psalms 36:9; Atklāsmes 4:11.) Bet Bībelē nav teikts, ka Dievs ir Tēvs tādā nozīmē, kādā cilvēks kļūst par tēvu.

 Bībelē arī citi eņģeļi ir saukti par ”Dieva dēliem”. (Ījaba 1:6.) Tāpat Bībelē sacīts, ka pirmais cilvēks Ādams bija ”Dieva dēls”. (Lūkas 3:38.) Taču Jēzus stāvoklis ir īpašs, jo Dievs viņu radīja pašu pirmo un viņš ir vienīgā būtne, ko Dievs ir radījis pats.

 Vai pirms nākšanas uz zemi Jēzus dzīvoja debesīs?

 Pirms tam, kad Jēzus piedzima par cilvēku uz zemes, viņš dzīvoja debesīs, kur viņš bija garīga būtne. Jēzus pats teica: ”Es esmu atnācis no debesīm.” (Jāņa 6:38; 8:23.)

 Dievs radīja Jēzu pirms visa cita, tāpēc Bībelē ir teikts, ka Jēzus ir...

 Kā teikts Bībeles pravietojumā, Jēzus patiešām ir ”cēlies aizlaikos, senajās dienās”. (Mihas 5:2; Mateja 2:4—6.)

 Ko Jēzus darīja pirms nākšanas uz zemi?

 Viņam debesīs bija augsts stāvoklis. Jēzus to pieminēja, kad lūgšanā Dievam teica: ”Tēvs, pagodini mani, ļauj.. saņemt to godu, kāds man pie tevis bija, pirms pasaule tapa.” (Jāņa 17:5.)

 Viņš savam Tēvam palīdzēja radīt visu pārējo. Jēzus strādāja kopā ar Dievu, viņš bija ”prasmīgs meistars”. (Sālamana pamācības 8:30.) Par Jēzu Bībelē ir rakstīts: ”Ar viņa starpniecību ir radīts viss pārējais debesīs un uz zemes.” (Kolosiešiem 1:16.)

 Dievs ar Jēzus starpniecību radīja visu pārējo, kas pastāv, — gan citas garīgas būtnes, gan Visumu. (Atklāsmes 5:11.) Runājot par radīšanu, zināmā mērā Dievu var salīdzināt ar arhitektu un Jēzu — ar būvnieku. Arhitekts rada projektu, bet būvnieks šo projektu īsteno.

 Viņš bija Vārds. Kad Bībelē runāts par Jēzu pirms viņa nākšanas uz zemi, viņš ir saukts par Vārdu. (Jāņa 1:1.) Acīmredzot tas nozīmē, ka Dievs ar sava Dēla starpniecību sniedza informāciju un norādījumus citām garīgām būtnēm.

 Visticamāk, Jēzus bija tas, kurš Dieva vārdā runāja ar cilvēkiem. Droši vien tieši ar viņa starpniecību Ēdenes dārzā Dievs deva norādījumus Ādamam un Ievai. (1. Mozus 2:16, 17.) Un ir pamats uzskatīt, ka eņģelis, kurš tuksnesī vadīja senos izraēliešus un kuram bija jāpaklausa, bija Jēzus. (2. Mozus 23:20—23.) a

a Vārds nav vienīgais eņģelis, ar kura starpniecību Dievs ir darījis zināmu savu gribu. Piemēram, bauslību senajiem izraēliešiem nodeva nevis Dieva pirmdzimtais Dēls, bet gan citi eņģeļi. (Apustuļu darbi 7:53; Galatiešiem 3:19; Ebrejiem 2:2, 3.)