Iet uz pamatdaļu

Kas dodas uz debesīm?

Kas dodas uz debesīm?

Bībeles atbilde

 Dievs izraugās noteiktu skaitu uzticīgu kristiešu, kas pēc nāves tiek piecelti dzīvei debesīs. (1. Pētera 1:3, 4.) Arī pēc tam, kad viņi ir izraudzīti, viņiem jāturpina dzīvot saskaņā ar Dieva prasībām un jāsaglabā stipra ticība, lai viņi neizrādītos debesu balvas necienīgi. (Efesiešiem 5:5; Filipiešiem 3:12—14.)

Ar kādu mērķi noteikts skaits cilvēku tiek piecelti dzīvei debesīs?

 Kopā ar Jēzu viņi būs ķēniņi un priesteri tūkstoš gadu. (Atklāsmes 5:9, 10; 20:6.) Viņi veidos ”jaunas debesis” jeb debesu valdību, kas valdīs pār ”jaunu zemi” jeb cilvēku sabiedrību. Šie valdnieki parūpēsies, lai cilvēki sasniegtu pilnību un uz zemes valdītu taisnība, kā to sākotnēji bija iecerējis Dievs. (Jesajas 65:17; 2. Pētera 3:13.)

Cik daudzi tiks piecelti dzīvei debesīs?

 Bībelē ir norādīts, ka debesu dzīvei tiks piecelti 144 tūkstoši cilvēku. (Atklāsmes 7:4.) Parādībā, kas pierakstīta Atklāsmes 14:1—3, apustulis Jānis redzēja, ka ”uz Cionas kalna stāv Jērs un kopā ar viņu 144 000”. ”Jērs” ir augšāmceltais Jēzus. (Jāņa 1:29; 1. Pētera 1:19.) ”Cionas kalns” simbolizē Jēzus un viņa 144 tūkstošu līdzvaldnieku augsto stāvokli debesīs. (Psalms 2:6; Ebrejiem 12:22.)

 Tie, kas ir ”aicināti” un ”izraudzīti” valdīt ar Kristu valstībā, ir nosaukti par ”mazo ganāmpulciņu”. (Atklāsmes 17:14; Lūkas 12:32.) Tas norāda uz to, ka, salīdzinot ar kopējo Jēzus avju skaitu, viņu ir samērā nedaudz. (Jāņa 10:16.)

Nepareizi priekšstati par tiem, kas dodas uz debesīm

 Nepareizs priekšstats. Visi labie cilvēki dodas uz debesīm.

 Fakts. Lielākajai daļai labo cilvēku Dievs ir apsolījis mūžīgu dzīvi uz zemes. (Psalms 37:11, 29, 34.)

  •   Jēzus sacīja: ”Neviens nav uzkāpis debesīs.” (Jāņa 3:13.) No viņa vārdiem izriet, ka labie cilvēki, kas miruši pirms viņa, — tādi kā Ābrahāms, Mozus, Ījabs un Dāvids — nav devušies uz debesīm. (Apustuļu darbi 2:29, 34.) Viņiem visiem ir cerība tikt augšāmceltiem uz zemes. (Ījaba 14:13—15.)

  •   Augšāmcelšana debesu dzīvei ir saukta par ”pirmo augšāmcelšanu”. (Atklāsmes 20:6.) Tas skaidri parāda, ka būs vēl viena, un tā būs augšāmcelšana dzīvei uz zemes.

  •   Bībelē ir teikts, ka, valdot Dieva valstībai, ”nāves vairs nebūs”. (Atklāsmes 21:3, 4.) Skaidrs, ka šis solījums attiecas uz zemi, jo debesīs nāves nekad nav bijis.

 Nepareizs priekšstats. Katrs pats izvēlas, vai dzīvot debesīs vai uz zemes.

 Fakts. Dievs nosaka, kuri kristieši saņem ”debesu balvu”, tas ir, izredzes dzīvot debesīs. (Filipiešiem 3:14.) Viņa lēmumu neietekmē cilvēka paša vēlmes vai ambīcijas. (Mateja 20:20—23.)

 Nepareizs priekšstats. Cerība dzīvot mūžīgi uz zemes ir otršķirīga, un to saņem tie, kas nav cienīgi doties uz debesīm.

 Fakts. Uz tiem, kas saņems mūžīgu dzīvi uz zemes, Dievs attiecina vārdus ”mani ļaudis”, ”mani izredzētie” un ”Jehovas svētītie”. (Jesajas 65:21—23.) Viņiem būs godpilna iespēja piepildīt Dieva sākotnējo nodomu — kļūt pilnīgiem un mūžīgi dzīvot paradīzē uz zemes. (1. Mozus 1:28; Psalms 115:16; Jesajas 45:18.)

 Nepareizs priekšstats. Atklāsmes grāmatā minētais skaitlis 144 000 ir simbolisks.

 Fakts. Lai gan Atklāsmes grāmatā daudziem skaitļiem ir simboliska nozīme, tomēr daži no tiem ir jāuztver burtiski. Piemēram, tajā ir runāts par ”Jēra divpadsmit apustuļu vārdiem”. (Atklāsmes 21:14.) Apskatīsim pierādījumus tam, ka skaitlis 144 000 ir jāsaprot tiešā nozīmē.

 Atklāsmes 7:4 ir norādīts ”apzīmogoto [tas ir, debesu dzīvei apstiprināto] skaits — 144 000”. Tikai dažus pantus tālāk pretstatā šai grupai tiek minēta cita grupa — ”liels pulks, ko neviens nespēja saskaitīt”. Arī ”lielais pulks” saņem glābšanu no Dieva. (Atklāsmes 7:9, 10.) Ja skaitlis 144 000 būtu simbolisks un attiektos uz grupu, kuras locekļu skaits ir nenoteikts, starp abām grupām zustu pretstats. a

 Turklāt par 144 000 ir teikts, ka ”viņi ir izpirkti no cilvēkiem, lai būtu par pirmo ražu”. (Atklāsmes 14:4.) Izteiciens ”pirmā raža” apzīmē tikai daļu no visa kopuma. Tas precīzi norāda uz tiem, kas būs debesīs kopā ar Kristu un valdīs pār nenoteiktu skaitu padoto uz zemes. (Atklāsmes 5:10.)

a Līdzīgu domu par Atklāsmes 7:4 minēto skaitli 144 000 pauž profesors Roberts Tomass: ”Tas ir noteikts skaits pretstatā 7. nodaļas 9. pantā minētajam nenoteiktajam skaitam. Ja to uztver simboliskā nozīmē, tad vispār nevienu skaitli Atklāsmes grāmatā nevar uztvert tiešā nozīmē.” (Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, 474. lpp.)