Iet uz pamatdaļu

Vai Dieva valstība ir cilvēka sirdī?

Vai Dieva valstība ir cilvēka sirdī?

Bībeles atbilde

 Nē, Dieva valstība nav ikviena kristieša sirdī. a Bībelē tā ir saukta arī par ”debesu valstību”, kas skaidri norāda tās atrašanās vietu. (Mateja 4:17.) Apskatīsim, kā no Bībeles izriet, ka tā ir valdība, kas valda no debesīm.

 Bībelē nav mācīts, ka debesu valstība būtu cilvēka sirdī tādā nozīmē, ka tā valdītu sirdī. Tomēr tajā ir norādīts, ka ”labā vēsts par Dieva valstību” var ietekmēt cilvēka sirdi un ka cilvēkam ir jāļauj, lai tā notiktu. (Mateja 13:19; 24:14.)

Ko nozīmē vārdi ”Dieva valstība ir jūsu vidū”?

 Domājot par to, kur atrodas Dieva valstība, bieži neskaidrības rada tas, kā dažos Bībeles tulkojumos ir iztulkoti Jēzus vārdi, kas lasāmi Lūkas 17:21. Piemēram, kādā latviešu valodas Bībeles izdevumā šie vārdi tulkoti šādi: ”Dieva valstība ir jūsos pašos.” (Lūkas 17:21, Jaunā Derība V. Strelēvica tulkojumā.) Lai pareizi saprastu šo pantu, ir jāņem vērā konteksts.

Dieva valstība nebija Jēzus stūrgalvīgo un ļauno pretinieku sirdīs

 Jēzus runāja ar farizejiem — reliģiskajiem vadītājiem, kas bija naidīgi noskaņoti pret viņu un gribēja viņu nogalināt. (Mateja 12:14; Lūkas 17:20.) Vai būtu saprātīgi domāt, ka Dieva valstība bija viņu ļaunajās sirdīs? Jēzus viņiem teica: ”Iekšā jūs esat pilni liekulības un nekrietnības.” (Mateja 23:27, 28.)

 Citi tulkojumi precīzi atspoguļo Jēzus teikto, un tajos Lūkas 17:21 skan šādi: ”Dieva valstība ir jūsu vidū.” Debesu valstība bija farizeju vidū tādā ziņā, ka viņu priekšā stāvēja Jēzus, ko Dievs bija izraudzījies par šīs valstības ķēniņu. (Lūkas 1:32, 33.)

a Daudzas kristīgās konfesijas māca, ka Dieva valstība ir pašā cilvēkā vai viņa sirdī. Piemēram, katoļu enciklopēdijā ir teikts: ”Dieva valstība ir.. Dieva valdīšana mūsu sirdī.” (The Catholic Encyclopedia.) Savā grāmatā Jēzus no Nācaretes pāvests Benedikts XVI raksta, ka ”Dieva valstība nāk paklausīgā sirdī”.