Iet uz pamatdaļu

Kas ir Atklāsmes grāmatas 17. nodaļā minētais koši sarkanais zvērs?

Kas ir Atklāsmes grāmatas 17. nodaļā minētais koši sarkanais zvērs?

Bībeles atbilde

 Ar koši sarkano zvēru, par kuru ir stāstīts, Atklāsmes grāmatas 17. nodaļā, simboliski ir attēlota organizācija, kuras mērķis ir apvienot visas pasaules valstis. Sākotnēji šis zvērs attēloja Tautu Savienību, bet tagad tas attēlo Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO).

Kas mums ļauj nonākt pie šāda secinājuma?

 1.   Politisks veidojums. Koši sarkanajam zvēram ir ”septiņas galvas”, kas attēlo ”septiņus kalnus” jeb ”septiņus ķēniņus” — valsts varas. (Atklāsmes 17:9, 10.) Bībelē ar kalniem un zvēriem reizēm ir simboliski attēlotas valdības. (Jeremijas 51:24, 25; Daniēla 2:44, 45; 7:17, 23.)

 2.   Pasaules politiskās sistēmas simbols. Koši sarkanais zvērs ir ļoti līdzīgs zvēram ar septiņām galvām, par kuru ir stāstīts Atklāsmes grāmatas 13. nodaļā un ar kuru ir attēlota pasaules politiskā sistēma. Kā vienam, tā otram ir septiņas galvas un desmit ragi, un abus zvērus klāj zaimojoši vārdi. (Atklāsmes 13:1; 17:3.) Šāda līdzība pat vissīkākajās detaļās nekādi nevar būt nejauša. Koši sarkanais zvērs ir pasaules politiskās sistēmas ”tēls” jeb atveidojums. (Atklāsmes 13:15.)

 3.   Saņem varu no valstu valdībām. Koši sarkanais zvērs ”ir cēlies” no pasaules valstīm, tas ir, šīs valstis ir izveidojušas šo zvēru. (Atklāsmes 17:11, 17.)

 4.   Saikne ar reliģijām. Lielā Babilona — pasaules viltus reliģiju kopums — Atklāsmes grāmatā attēlota sēžam uz koši sarkanā zvēra. Tas nozīmē, ka reliģiskās organizācijas ietekmē šo zvēru. (Atklāsmes 17:3—5.)

 5.   Ceļ neslavu Dievam. Uz šī zvēra ”viscaur bija zaimojoši vārdi”. (Atklāsmes 17:3.)

 6.   Uz laiku ieslīgst bezdarbības stāvoklī. Koši sarkanais zvērs uz laiku nonāk ”bezdibenī” a jeb pilnīgas bezdarbības stāvoklī, taču pēc kāda laika tas ”izkāpj no bezdibeņa”. (Atklāsmes 17:8.)

Piepildījušies Bībeles pravietojumi

 Kādi Bībeles pravietojumi par koši sarkano zvēru ir piepildījušies attiecībā uz Tautu Savienību un ANO?

 1.   Politisks veidojums. ANO atbalsta pastāvošo politisko iekārtu — tās darbība ir ”balstīta uz visu tās Dalībvalstu suverēnās līdztiesības principa”. b

 2.   Pasaules politiskās sistēmas simbols. Pašlaik ANO ir 193. dalībvalstis, un pēdējā no tām tika uzņemta 2011. gadā. Līdz ar to ANO, kā pati uzskata, pārstāv gandrīz visas pasaules valstis un tautas.

 3.   Saņem varu no valstu valdībām. ANO ir izveidojušas pasaules valstis, un tai ir tikai tik daudz varas, cik dalībvalstis tai piešķir.

 4.   Saikne ar reliģijām. Gan savulaik Tautu Savienība, gan mūsdienās ANO ir saņēmušas reliģisko organizāciju atbalstu. c

 5.   Ceļ neslavu Dievam. Viens no galvenajiem ANO mērķiem ir ”uzturēt starptautisko mieru un drošību”. d Lai gan šis mērķis pats par sevi nešķiet peļams, patiesībā apgalvojumi, ka ANO spēs sasniegt šo mērķi, ceļ neslavu Dievam, jo viņš ir pavēstījis, ka nodibināt mieru visā pasaulē spēs tikai un vienīgi viņa izveidotā valstība. (Psalms 46:9; Daniēla 2:44.)

 6.   Uz laiku ieslīgst bezdarbības stāvoklī. Pēc Pirmā pasaules kara nodibinātās Tautu Savienības mērķis bija uzturēt mieru. Taču tai neizdevās šo mērķi sasniegt, un jau drīz vien daudzas valstis atkal iesaistījās militāros konfliktos. Tautu Savienība pārtrauca savu darbību 1939. gadā, kad sākās Otrais pasaules karš. 1945. gadā, kad karš bija beidzies, tika izveidota ANO. Tai ir gandrīz tādi paši mērķi, darba metodes un struktūra kā Tautu Savienībai.

a Grieķu valodas vārds, kas šeit tulkots ”bezdibenis”, nozīmē ”neaptverams dziļums”. (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words.) Bībelē, Grieķu rakstos, šis vārds lietots, apzīmējot vietu, kurā liegta jebkāda iespēja darboties, vai pilnīgas bezdarbības stāvokli.

b Skat. ANO Statūtu 2. pantu.

c Piemēram, 1918. gadā ASV kādā kristīgo baznīcu koncilā, kurā tika pārstāvēti vairāki desmiti dažādu protestantu konfesiju, tika pasludināts, ka Tautu Savienība ir ”Dieva Valstības politiskā izpausme uz zemes”. 1965. gadā budistu, hinduistu, jūdaistu, katoļu, musulmaņu, pareizticīgo un protestantu pārstāvji sapulcējās Sanfrancisko (ASV), lai apliecinātu savu atbalstu ANO un aizlūgtu par to. 1979. gadā pāvests Jānis Pāvils II izteica cerību, ka ANO ”arī turpmāk būs augstākais miera un taisnības forums”.

d Skat. ANO Statūtu 1. pantu.