Ṭhalai tupawhin he zawhna pawimawh tak, ‘Ka nunah hian eng nge ka tih ang?’ tih chu an inzâwt ṭheuh tûr a ni. Khawvêl pahnih hmangaihtu ṭhalai Andre-a chhûngril lama rilru insualna i en pahin, i nuna i thiltum chu ngun takin chhût ang che. Eng zâwk nge a thlan ang? Engin nge hlimna thlen zâwk ang? Hmêlhmang dang târ lanah chuan ram danga ṭhalaite biangbiakna a tel a, chu chuan ngaihtuahna thar a neihtîr thei ang che.