A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Vênnainsâng—Zir Tûr Edition  |  May 2017

Lâwm Chunga Jehova Rawngbâwl’ Tûrin “Mikhualte Chu” Ṭanpui Rawh

Lâwm Chunga Jehova Rawngbâwl’ Tûrin “Mikhualte Chu” Ṭanpui Rawh

“LALPA chuan mikhualte chu a vawng ṭha ṭhîn a.”—SAM 146:9.

HLA: 25, 21

1, 2. (a) Kan unau ṭhenkhatin eng harsatnate nge an tawh? (b) Eng zawhnate nge lo awm?

UNAU Lije-a chuan: “Burundi rama tualchhûng indona a inṭan khân kan chhûngkuain inkhâwmpuinaah kan awm a. Mite tlân chhia leh inkâpte chu kan hmu a. Ka nu leh pa leh ka unau 11-te chu kan thawmhnawte pu chhuakin kan tlân chhe ve ta a ni. A tâwpah, kan chhungkaw zînga ṭhenkhat chu mêl 1,000 aia hla Malawi rama râl tlânna camp-ah an tlân a. A dang zawngte chu kan darh zo vek,” tiin a sawi.

2 Khawvêla, mi maktaduai 65 aia tamte chu indona leh tihduhdahna avânga in leh lo tlânsantu râl tlânte an ni a. Hei hi râl tlân chanchin a zawngah a la tam ber a ni. * (Footnote en rawh.) Chûng râl tlânte zînga sâng tam tak chu Jehova Thuhretute an ni a. Mi tam takte chuan an hmangaih takte leh an neih zawng zawng deuhthaw an chân a ni. Eng  harsatna dangte nge an la neih? Chûng fiahnate an tawrh hunah lâwm chunga Jehova rawngbâwl reng thei tûrin engtin nge kan ṭanpui theih ang? (Sâm 100:2) Chu bâkah, Jehova chanchin la hre lo râl tlânte hnêna thu hrilh theih dân kawng ṭha ber chu eng nge ni?

RAL TLANTE NUN

3. Isua leh a zirtîr tam takte chu engtin nge râl tlân an nih?

3 Lal Heroda’n Isua thah a tum tih Jehova vântirhkohvin Josefa a hrilh hnuah Isua leh a nu leh pate chu Aigupta ramah râl tlânin an awm a. Heroda thih thlengin chutah chuan an awm reng a ni. (Matthaia 2:13, 14, 19-21) Kum tam tak hnuah, Isua zirtîrte chu tihduhdahna avângin “Judai leh Samari ram khaw tinah an darh ta vek a.” (Tirhkohte 8:1) Isua’n a hnungzui tam tak chu an in leh lo chhuahsan tûra tihluih an ni dâwn tih a hria a. Ani chuan: “He khuaah hian an tihduhdah hunah che u, khaw dangah tlânsan ang che u,” tiin a sawi a ni. (Matthaia 10:23) In chhuahsan chu engvâng pawh ni se, a awlsam ngai lo a ni.

4, 5. Râl tlânte chuan (a) in leh lo an chhuahsan hunah? (b) camp-a an awm hunah eng hlauhawm ṭhenkhatte nge an tawh theih?

4 Râl tlânte chu an in leh lo an chhuahsan hunah emaw, refugee camp-a an awm hunah emaw hlauhawm chi hrang hrang an tâwk a. Lije-a nau, Gad-a chuan: “Chawlhkâr tam tak kan kal chhûng chuan mitthi ruang a za têl kan kal pêl a. Chutih lai chuan kum 12 mi ka ni a. Ka kete a vûn nasat êm avângin min kalsan tûrin ka pa ka hrilh a. Ka pa chuan—hel mite kutah min hnutchhiah lo—min paw ta a ni. Nî tin nung damin kan la kal thei zêl a, Jehova hnênah ṭawngṭaiin amah chu kan rinchhan a, kal kawnga kan hmuh theihai chauh kan ei châng pawh a awm,” tiin a sawi.—Philippi 4:12, 13.

5 Lije-a chhûngte zînga a tam zâwk chu USA refugee camp-ah kum tam tak an awm a. Mahse, chutah pawh dinhmun hlauhawm a awm tho a ni. Tûna bial kantu ni mêk Lije-a chuan: “Mi tam zâwkte chuan hna an nei lo va. Mi rêl te, zu ruih te, pawisa khelh te, leh rûkrûkte an chîn bâkah an nungchang a bawlhlawh a ni,” tiin a sawi. Thuhretute chu chûng thununna ṭha lo ata invêng him tûr chuan kohhran thila an buai reng a ngai a ni. (Hebraia 6:11, 12; 10:24, 25) Ṭha taka hun an hman avângin thu takah an nghet a, tam tak chuan pioneer an thawk ṭan a ni. Israel mite thlalêra an awm reng lo ang bawkin, anni pawhin refugee camp-ah an awm reng dâwn lo tih an inhriat nawntîr ṭhîn a. Chu chuan a êng zâwnga thil thlîr tûrin a ṭanpui a ni.—2 Korinth 4:18.

RAL TLANTE CHUNGAH HMANGAIHNA LANTIR RAWH

6, 7. (a) Engtin nge “Pathian hmangaihna” chuan kan unaute chunga ṭhatna chhuah tûra min chêttîr? (b) Entîrna pe rawh.

6 ‘Pathian hmangaihnain’ kan unaute hmangaih tûrin min chêttîr a, a bîk takin harsatna an tawh hunah a ni. (1 Johana 3:17, 18 chhiar rawh.) Entîr nân, Judai rama Kristian hmasate chuan ṭâm avângin ei leh in an mamawh a, kohhranin an tân ṭanpuina a ruahmansak a ni. (Tirhkohte 11:28, 29) Tirhkoh Paula  leh Petera pawhin Kristiante hnênah mikhualte lâwm thiam tûrin an fuih a. (Rom 12:13; 1 Petera 4:9) Kristiante chu hmun dang aṭanga lo kal unaute chunga ngilneihna lantîr tûra fuih kan nih avângin, dinhmun hlauhawma awmte leh an rinna avânga tihduhdah tuarte chungah ngilneihna kan lantîr ngei tûr a ni! * Footnote en rawh.—Thufingte 3:27 chhiar rawh.

7 Tûn hnai mai khân, Ukraine ram chhak lamah indona leh tihduhdahna avânga in leh lo tlânsan tûra tihluih Jehova Thuhretu sâng tam tak an awm a. An zînga ṭhenkhat tihhlum an ni chu a lungchhiatthlâk hle. A tlânchhe zînga unau tam zâwkte chu Ukraine ram chhûng hmun danga awm kan unaute leh Russia rama kan unuate’n an inah an lo thlentîr a. Chûng ram pahniha kan unaute chu ‘khawvêla mite ang ni lovin’ tualdâwihin an awm a, ṭhahnemngai takin “thu chu an hril” zawm zêl a ni.—Johana 15:19; Tirhkohte 8:4.

RAL TLANTE CHU AN RINNA TINGHET TURIN ṬANPUI RAWH

8, 9. (a) Ram thara chêng râl tlânte chuan eng harsatnate nge an neih mai theih? (b) Engvângin nge dawhthei taka kan ṭanpuina an mamawh?

8 Râl tlân ṭhenkhatte chu an chênna ram hmun danga awm tûra tihluih an ni a. Mahse, mi tam tak erawh chu an hriat ngai loh ram danga kal tûra tih an ni. Sawrkârte chuan râl tlânte chu ei tûr te, thawmhnaw te, leh awmna tûrte an pe mai thei; mahse, harsatna dang a la awm a. Entîr nân, eiin an dawnte chu an ei ṭhinte nên a danglam hle a. Khawlum aṭanga lo kal râl tlânte chuan khaw vawh huna inthuam dân tûr pawh an hre lo mai thei a ni. Mi dangte chuan tûn lai thiamnate chu an hmang thiam nghâl lo pawh a ni mai thei bawk.

9 Sawrkâr ṭhenkhat chuan râl tlânte chu an chênna ram thar mila awm thiam tûrin ruahmannate an siamsak a. Mahse, râl tlânte chu thla engemaw chen an awm hnu chuan mahnia intodelh tûra beisei an ni. Chu chu thil harsa tak a ni thei. Vawilehkhata zir tûra an beiseite hi han ngaihtuah teh: ṭawng thar te, hnam ze thar te, bill leh chhiah pêk ang chi thil tih dân thar te, school kal dân tûr te, leh naupang thunun dânte a ni! Chutiang harsatna tâwk kan unaute chu dawhthei tak leh zah thiam takin i ṭanpui thei ang em?—Philippi 2:3, 4.

10. Râl tlânte an lo thlen chuan engtin nge an rinna kan tihngheh theih? (A thupui chunga milem en rawh.)

10 Thuneitute chuan râl tlân kan unaute chu tualchhûng kohhran be pawh thei lo tûra an siam châng a awm a. Sawrkâr pâwl ṭhenkhat chuan kan unaute chu ṭanpui lo tûrin an ti a. Inkhâwm thei lo tûra siamtu hnate an pawm lo a nih chuan an rama chên an phal dâwn loh thu an sawi mai thei bawk. An hlauh avâng leh ṭanpuitu an neih loh avângin, unau ṭhenkhatte chuan chûng hnate chu an thawk a. Chuvângin, kan unaute chu an thlen veleh a rang thei ang bera va hmuh an ngai a ni. Kan ngaihsakzia an hriat a ngai a. Chutiang ngaihsakna leh ṭanpuina ṭangkai takte chuan an rinna a tinghet thei a ni.—Thufingte 12:25; 17:17.

 RAL TLANTE CHU ṬANPUINA ṬANGKAI TAK PE RAWH

11. (a) Râl tlânte chuan atîrah eng nge an mamawh? (b) Râl tlânte chuan engtin nge lâwmna an lantîr theih?

11 Atîr chuan, kan unaute chu ei tûr te, thawmhnaw te, leh an mamawh zualpuite kan pêk a ngai mai thei a. * (Footnote en rawh.) Unaupate tâna necktie ang chi, thilpêk tê tham pawh a ṭangkai hle thei bawk. Râl tlânte chuan mi dangte hnênah ṭanpuina phût chu an duh lo va; mahse, mi dangte ṭanpuina avânga an lâwmzia lantîr chu an duh ngei ang. Chu chuan ṭanpuina petu unaute chu a tihlim ngei bawk ang. Engpawh ni se, râl tlânte chuan a hnuah mahnia intodelh an tum tûr a ni. Chutianga tihna chuan mahni inzahna leh an unaute nêna inzawmna ṭha a neihtîr ang. (2 Thessalonika 3:7-10) Chuti chung pawhin, râl tlânte chuan ṭanpuina an la mamawh tho a ni.

Râl tlân kan unaute chu engtin nge kan ṭanpui theih ang? (Paragraph 11-13-na en rawh)

12, 13. (a) Engtin nge râl tlânte chu ṭanpuina ṭangkai tak kan pêk theih? (b) Entîrna pe rawh.

12 Râl tlânte ṭanpui tûrin sum tam tak kan neih a ngai lo. An mamawh ber chu kan hun leh hmangaihna hi a ni. Entîr nân, bus chuan dânte leh ei tûr man tlâwm leh hrisêl tak lei theih dânte i zîrtîr thei a. Sum lâkluhna an neih ve theih nân puan ṭhui leh hnim sâmna khâwl hman dânte  pawh i zirtîr thei bawk a ni. A pawimawh ber chu, an awmna kohhran thara nuam titûrin i ṭanpui thei a. A theih chuan, an inkhâwm theih nân i motor hmantîr rawh. Mite hnêna thu hrilh dân kawng ṭha ber chu hrilh la, tichuan rawngbâwlnaah thawhpui ang che.

13 Râl tlân ṭhalai palite chu kohhran pakhata an thlen chuan, upate’n ṭanpuina ṭangkai tak an pe a. Motor khalh dân te, lehkha chhut dân te, leh hna zawn hmuh dânte an zirtîr a ni. Jehova rawngbâwlna an dah hmasak theih nân hun duan dânte pawh an zirtîr a. (Galatia 6:10) A hnu lawkah, an paliin pioneer an thawk ta a ni. Upate ṭanpuina leh Jehova rawngbâwlnaa tel thei tûra theih tâwp an chhuahnate avângin, thlarau lamah hma an sâwn chho va, Setana khawvêlah an tel lo thei a ni.

14. (a) Râl tlânte chuan eng thlêmna nge an do ngai? (b) Entîrna pe rawh.

14 Kristian dangte ang bawkin, râl tlânte pawhin thlêmnate leh Jehova nêna an inlaichînna a ṭhat hmaa khawvêl lam thilte ûm duhna chu an do a ngai a. * (Footnote en rawh.) A chunga kan sawi tâk Lije-a leh a unaute chuan an tlân chhiat lai chuan a pain rinna chungchânga thil pawimawh tak a zirtîrte chu an la hre reng a ni. Anni chuan: “Kan thil ken zînga pawimawh lote chu pakhat tê têin a paih chhuak a. A tâwpah chuan, bag ruak chu khaikângin nui chung hian: ‘In hmu em? Hei hi kan mamawh chu a ni!’” tiin a sawi a ni.—1 Timothea 6:8 chhiar rawh.

RAL TLANTE MAMAWH BER CHU NGAIHSAK RAWH

15, 16. (a) Engtin nge kan unaute rinna chu kan tihchak theih ang? (b) Rilru lamah engtin nge kan ṭanpui thei ang?

15 Râl tlânte chuan ei tûr leh thawmhnaw mai aia tam an mamawh a. Rilru lam ṭanpuina leh Bible aṭanga fuihnate an mamawh a ni. (Matthaia 4:4) An ṭawnga tihchhuah thu leh hla chhuahte pêk leh an ṭawng thiam unaupate hmangin upate’n an ṭanpui thei a. Râl tlân tam tak chu an thil neih zawng zawng tlânsan tûra tihluih an nih avângin hei hi thil pawimawh tak a ni. An chhûng te, an awmna hmun te, leh an kohhrante chu an ngai ngei ang. An Kristian puite zînga an awm laiin Jehova hmangaihna leh khawngaihnate chu an hmuh a ngai a. An hmu lo a nih chuan, chu rama Jehova rawngbâwl lotu mi dangte hnên aṭangin ṭanpuina an zawng mai thei a ni. (1 Korinth 15:33) Kohhrana awm nuam titûra kan ṭanpui chuan, “mikhualte” humhim tûrin Jehova nên kan thawk dûn tihna a ni ang.—Sâm 146:9.

16 Isua leh a chhûngte chu anmahni tiduhdahtute rorêl hun chhûng chu an ramah an kîr thei lo va. Chutiang bawkin, tûn laia râl tlânte chu an ramah an kîr leh thei lo a ni. Mahse, mi dangte chuan an rama kîr leh an duh lo pawh a ni thei. Lije-a chuan mahni chhûngkaw member-te pâwngsualna leh tihhlumna hmutu nu leh pate chuan an awmna rama an fate hruai kîr leh chu an duh lo tih a sawi a. Kan unaute ṭanpui tûr chuan, ‘rilru hmunkhat neihna te, inlainat tawnna te, unau anga inhmangaihna te, khawngaihna te, leh thuhnuairawlhnate’ kan lantîr tûr a ni.  (1 Petera 3:8) Tihduhdahna avângin râl tlân ṭhenkhatte chu mi dangte nên awm dun an duh lo va, an fate an kianga an awm laiin harsatna an tawhte sawi chhuah an hreh ṭhîn a ni. Heti hian inzâwt rawh: ‘Chutiang harsatnate chu tawng ve ta ila, engtianga cheibâwl nge ka duh ang?’ tiin.—Matthaia 7:12.

THUHRETU NILO RAL TLANTE HNENA THU KAN HRILH HUNAH

17. Kan thu hrilhnain râl tlânte chungah engtin nge hahdamna a thlen?

17 Tûn laia râl tlân tam tak chu kan thu hrilh hna khapna ram aṭanga lo kal an ni a. Thuhretu ṭhahnemngai takte’n râl tlân sâng tam takte hnênah “ram thu” an hrilh nghâl vat avângin an chungah kan lâwm tak meuh a ni. (Matthaia 13:19, 23) “Phurrit phur” mi tam takin kan inkhâwmnaah thlamuanna leh hahdamna an hmuhin: “Pathian in zîngah a awm tak zet,” a ni tiin an sawi nghâl ṭhîn a ni.—Matthaia 11:28-30; 1 Korinth 14:25.

18, 19. Râl tlânte hnêna thu kan hrilh hunah engtin nge finna kan lantîr theih?

18 Râl tlânte hnêna thu kan hrilh hunah ‘finna’ kan lantîr a ngai a. (Matthaia 10:16; Thufingte 22:3) Thu an sawi hunah dawhthei takin ngaithla la, politics lam thu sawipui suh. Mahni leh mi dangte tâna hlauhawm a thlen loh nân branch office leh tualchhûng thuneitute kaihhruainate chu kan zâwm tûr a ni. Râl tlânte chu sakhaw hrang hrang leh hnam dân hrang hrang aṭanga lo kal an nih avângin, an ngaih dânte hriat kan tumin kan zah tûr a ni. Entîr nân, ram ṭhenkhata mite tân chuan hmeichhiate thawmhnaw hâk dân chungchângah ngaih dân nghet tak an nei a. Chuvângin, thu kan hrilh hunah, an pawm theih tûr zâwnga kan inthuam a ngai a ni.

19 Jehova rawngbâwl lo mah se, harsatna tâwkte chu ṭanpui kan duh a. Chutianga kan ṭanpui chuan, Isua entîrnaa Samari mi ṭha tih dân chu kan entawn a ni ang. (Luka 10:33-37) Mite ṭanpui theih dân ṭha ber chu chanchin ṭha hrilh hi a ni a. Râl tlân tam tak ṭanpuitu upa pakhat chuan Jehova Thuhretute kan ni tih hrilh nghâl chu thil pawimawh tak a ni tih a sawi. A hmasa berin chuta kan awm chhan chu tisa lam ṭanpuina pêk aiin, Bible-a târ lan beiseina ropui tak hriatthiamtîr hi a ni tih kan hriattîr tûr a ni.

RAH ṬHA A CHHUAH

20, 21. (a) Râl tlânte chunga hmangaihna lantîrna chuan eng rah ṭha nge a chhuah? (b) A dawta thuziakah eng nge kan sawiho vang?

20 “Mikhualte” chunga hmangaihna kan lantîr chuan rah ṭha tak a chhuah ngei ang. Unaunu Alganesh-i chu a pasal a thih chuan Eritrea rama tihduhdahna avângin a fate paruk nên an tlân chhia a. Thlalêr kal tlang tûr chuan ni riat kêa an kal a ngai a ni. Rei tak an kal hah hnu chuan, Sudan ram chu an thleng ta a. “Chuta unaute chuan chhûngkua ang maiin min lo lâwm a, ei tûrte, silhfên te, awmna tûr te, leh veivahna tûrte min ngaituahsak a ni. Biakna inan vâng maia hriat ngai loh mi dangte mahni ina lo lâwm duhtu tûr tu nge awm ang? Jehova Thuhretute chauh an ni!” tiin a sawi.—Johana 13:35 chhiar rawh.

21 An nu leh pate ruala lo tel ve naupangte chungchâng hi eng nge ni ve? A dawta thu ziakah chuan hlim taka Jehova rawngbâwl thei tûra kan ṭanpui theih dân kan sawiho vang.

^ par. 2 He thuziaka “râl tlân” tih thu mal hian indona te, tihduhdahna te, leh leilung chhiatnate avânga mahni in leh lo tlânsantute hi a kâwk a. Ram thar, a nih loh leh an ram chhûng hmun danga awm tûra tihluih an ni. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) chuan khawvêla mi 113-a 1 chuan in leh lo a tlânsan a ngai tih a sawi.

^ par. 6 Kum 2016, Vênnainsâng October chhuak, phêk 3-8-a “Mikhualte Chungah Hmangaih Chhuah Theihnghilh Suh U,” tih thuziak en rawh.

^ par. 11 Râl tlânte chu an thlen veleh, upate chuan Organized to Do Jehovah’s Will, tih lehkhabu bung  8, paragraph 30-naa kaihhruainate chu an zâwm tûr a ni. Râl tlân lo awm tawhna rama kohhran be pawh tûr chuan, upate’n jw.org hmangin an awmna rama branch hnênah lehkha an ziak thei a. Chutih hun chhûngin, râl tlân chu a thlarau lam dinhmun hriat nân a awmna kohhran leh a rawngbâwlna chungchâng fing thiam takin an zâwt thei a ni.

^ par. 14 Vênnainsâng April 1, 2014 phêk 17-26-na “Tumahin Hotu Pahnih Rawng An Bâwl Kawp Thei Lo,” tih leh “Jehova’n A Ṭanpui Che Avângin Huai Takin Awm Rawh!” tih thuziak chu en rawh.