A chhûng thu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Select language Mizo

Jehova Lalchungnunna Chu Thlâwp Rawh!

Jehova Lalchungnunna Chu Thlâwp Rawh!

“Nang, kan Lalpa leh kan Pathian, ropuina te, chawimawina te, thiltihtheihna te chu hmu tlâk i ni e; nangin engkim i siam a.”—THU PUAN 4:11.

HLA: 2, 49

1, 2. Kan hriat chian ṭheuh tûr chu eng nge ni? (A thupui chunga milem en rawh.)

THUZIAK hmasaa kan sawiho tawh angin, Diabola chuan Pathian Jehova chu mihringte chunga rorêl tûrin a tling lo tih a sawi a. Jehova’n dik taka ro a rêl loh avângin mihringte’n mahnia ro an inrêl chuan an hlim zâwk ang tih a sawi bawk. Setana sawi chu a dik em? Mihringte chu mahnia ro inrêl thei tûr leh chatuana nung theih tûrah han ngaihtuah teh. Pathian rorêlna hnuaia awm aiin an hlim zâwk ang em? Chatuana nung theiin, Pathian lakah zalênna pumhlum nei ta la, i hlim ang em?

2 Tumahin hêng zawhnate hi an chhânsak thei lo ang che. Mi tin hian chu mi chungchâng chu ngun taka an ngaihtuah a ngai a ni. Tichuan Jehova rorêl dân chu a ṭha ber tih leh thinlung zawng zawnga kan thlâwp a phû tih kan hre chiang tûr a ni. Chu chu Bible-a kan thu chhiarte aṭangin kan chiang thei  a. Lei leh vâna rorêl tûrin Pathian Jehova dikna neih chungchâng Bible sawi chu i lo en ang u.

JEHOVA CHUAN ROREL TURIN DIKNA A NEI

3. Engvângin nge Jehova chuan Lalchungnungber ni tûra dikna a neih?

3 Jehova chu engkimtithei Pathian leh Siamtu a nih avângin lei leh vâna Lalchungnungber awmchhun a ni a. (1 Chronicles 29:11; Tirhkohte 4:24) Vân inlârnaah Krista ṭhian lal leh puithiam mi 1,44,000-te chuan: “Nang, kan Lalpa leh kan Pathian, ropuina te, chawimawina te, thiltihtheihna te chu hmu tlâk i ni e; nangin engkim i siam a, i duh avânga awm leh siam a ni bawk si a,” tiin an sawi a. (Thu Puan 4:11) Jehova chu thil engkim siamtu a nih avângin leiah emaw, vânah emaw pawh ni se, tu chungah pawh rorêl tûra dikna a nei a ni.

4. Engvângin nge zalên taka duh thlan theihna chuan Pathian laka hel tûra dikna min pêk loh?

4 Setana chuan thilsiam engmah a nei lo va. Chuvângin, lei leh vâna rorêl tûrin dikna engmah a nei lo. Setana leh mihring nupa tuak hmasa berte chuan Jehova lalchungnunna laka an hel khân a thu an âwih lo va. (Jeremia 10:23) Zalên taka duh thlan theihna chuan Jehova rorêlna hnâwl tûrin dikna a pe ang em? Pe lo. Zalên taka duh thlan theihna chuan mi chu duh thlang tûr leh thu tlûkna siam tûrin dikna a pe a; mahse, Siamtu Jehova laka hel tûrin dikna a pe lo. Pathian laka helna chu zalên taka duh thlan theihna hman khaw lohna a ni tih a chiang hle. Mihringte kan nih angin, Jehova rorêlna leh kaihhruaina chu kan mamawh a ni.

Dân, thu bul, leh thu tlûkna siam engpawh hi Jehova dikna leh ṭhatna aṭanga lo chhuak a ni

5. Engvângin nge Pathian thu tlûkna siamte chu engtik lai pawha a dik reng?

5 Jehova’n rorêl tûra dikna a neih chhan dang leh chu han ngaihtuah teh. Ani chuan a thuneihna chu dik takin a hmang a. “Kei LALPA hi, ngilneihna te, rêldikna te, felna leia hmang ṭhîntu chu ka ni tih mi hriat a, a hriat thiamna chu; hêng thilte hi ka lawmzâwng a ni si,” tiin min hrilh a ni. (Jeremia 9:24) Jehova chuan thil dik ti tûra thu tlûkna siam tûrin mihring dânte a mamawh lo. Thil dikte tân tehna a siam zâwk a ni. A rorêl dikna ṭanchhanin mihringte hnênah dânte a pe a. Fakna hla phuahtu chuan: “Felna leh rorêlna fel chu i lal ṭhutphah nghahchhan a ni,” tiin a sawi. Chuvângin, dân, thu bul, leh thu tlûkna siam engpawh chu Jehova dikna aṭanga lo chhuak a ni. (Sâm 89:14; 119:128) Setana chuan Jehova chu dik lo taka Rorêltu niin a sawi a. Mahse, Setana ngei pawhin khawvêlah rorêl dikna a awmtîr thei lo a ni.

6. Jehova’n rorêl tûra dikna a neih chhan pakhat chu eng nge ni?

6 Jehova’n rorêl tûra dikna a neih chhan dang leh chu lei leh vân enkawl tûrin hriatna leh finna a neih vâng a ni. Chu chu doctor tumahin an tihdam theih loh natnate tidam tûrin a Fapa hnêna thiltihtheihna a  pêk aṭang hian kan hria a. (Matthaia 4:23, 24; Marka 5:25-29) Hêng hi kan tân thil mak ni mah se, Jehova tân chuan a mak hran lo. Ani chuan kan taksa hnathawh dânte a hria a, kan natnate chu a tidam thei a ni. Mitthite pawh a kaitho theiin, leilung chhiatnate pawh a titâwp thei a ni.

7. Engtin nge Jehova chu Setana khawvêla tupawh aia a fin zâwk?

7 Setana rorêlna khawvêlah chuan ram chhûngah emaw, ram hrang leh ram hrang inkârah emaw remna a awm thei lo va. Khawvêla remna awmtîr tûrin Jehova chauhvin finna a nei a ni. (Isaia 2:3, 4; 54:13) Tirhkoh Paula’n: “Pathian finna leh hriatna ngahzia chu a va thûk êm! A rorêlnate chu hriat theih rual leh, a kawngte chu chhui theih rual a va ni lo êm!” tia a ngaih angin kan ngai thei a ni.—Rom 11:33.

JEHOVA RORELNA CHU A ṬHA BER

8. Jehova rorêl dân chu engtin nge i ngaih?

8 Kan hmuh tawh angin, Bible chuan Jehova’n rorêl tûrin dikna a nei tih chiang takin a târ lang a. Rorêltu ṭha ber a nih chhan pawh a târ lang bawk. A chhan pakhat chu hmangaihna nêna ro a rêl vâng a ni. “Lainatnaa khat, mi khawngaih thei tak, thin nel tak, ngilneihna leh thu tak ngah,” a nih dân kan ngaihtuah chuan amah hnaih hlein kan inhria a. (Exodus 34:6) Pathian chuan zahawm tak leh zah thiam takin min cheibâwl a ni. Mahnia kan inenkawl theih dân aia ṭha zâwkin min enkawl a. Diabola chuan Jehova’n a chhiahhlawhte lakah thil ṭhate a sûm tlat tiin dâwt thu a sawi a. Mahse, Pathianin a Fapa duh tak min pêk avângin chatuan nun beiseina kan nei thei a ni.—Sâm 84:11; Rom 8:32 chhiar rawh.

Jehova chuan mahnia kan inenkawl theih dân aia ṭha zâwkin min enkawl

9. Pathianin a mi malin min ngaihsak ṭheuh tih engtin nge kan hriat?

9 Jehova chuan a mite chu a pâwl angin a hmangaih a. Chu bâkah, a mi mal tinin a ngaihven hle bawk. Hmân lai huna thilthlengte kha han ngaihtuah teh. Kum zathum vêl chu, Jehova chuan a hnam thlante kaihruai tûrin rorêltute a hmang a, an hmêlmate chungah hnehna a pe a ni. Chutih hun lai chuan a mi malin a la ngaihsak reng a. Chûng zînga hmeichhe pakhat chu Ruthi hi a ni. Ani chu Israel mi a ni lo va, Jehova betu ni tûrin thil tam tak a chân a ni. Pathianin pasal leh fapa pein mal a sâwm a. Chu mai bâkah, Ruthi fapa chu Messia thlahtu chhûngkaw zînga mi a ni. Jehova chuan Bible-a lehkhabu pakhatah Ruthi nun kawng chanchin chu a ziak a, chu chuan a hnuah Ruthi hming a chawi ta a ni. Ruthi’n a thawh leh hunah chûng thilte a hriat chuan engtin nge a ngaih i rin?—Ruthi 4:13; Matthaia 1:5, 16.

10. Engvângin nge Jehova rorêlna chu a râwng lo tia kan sawi theih?

10 Jehova rorêlna chu a râwng lo va. A thuâwihtute chu zalên tak leh hlim takin an awm zâwk a ni. (2 Korinth 3:17) Davida chuan Jehova chungchângah: “Chawimawina leh ropuina a hmaah a awm a; chakna leh mawina a hmun thianghlimah a  awm,” tiin a sawi. (1 Chronicles 16:7, 27) Fakna hla phuahtu Ethana chuan: “Thâwm hlimawm hre ṭhîn hnam chu an eng a thâwl e: aw LALPA, anni chu i hmêl êngah an awm ṭhîn. I hming avângin nilêngin an hlim ṭhîn a: i felna avângin chawimawiin an awm ṭhîn,” tiin a ziak bawk.—Sâm 89:15, 16.

11. Jehova lalchungnunna chu a ṭha ber tih engtin nge a kan rin ngheh lehzual theih?

11 Jehova ṭhatnate kan chhût tam poh leh a rorêlna chu a ṭha ber tih kan ring nghet lehzual ang a. Fakna hla phuahtuin: “I biak in hung chhûng kawtlaia ni khat awm hi, ni sângkhat aiin a ṭha zâwk si a,” tia a sawi angin kan sawi ve thei ang. (Sâm 84:10) Jehova chu min siamtu a nih avângin, min tihlim theitu tûr thilte pawh chiang takin a hria a. Kan mamawh aia tam chu phal takin min pe a ni. Ti tûra min phût engpawh chu kan ṭhatna tûr a ni a. Inpêkna kan neih a ngai chung pawha Jehova thu kan âwih chuan kan hlim reng ang.—Isaia 48:17 chhiar rawh.

12. Jehova lalchungnunna kan thlâwp chhan bul ber chu eng nge ni?

12 Krista Kum Sâng Rorêl hnuah mi ṭhenkhat chu Jehova lalchungnunna lakah an hel dâwn tih Bible aṭangin kan hria a. (Thu Puan 20:7, 8) Engin nge anni chu chutianga heltîr? Chu mi hunah chuan Diabola’n mite chu mahni hma sialna neihtîr a tum ang a. Chutiang chuan a ti reng a ni. Ani chuan mite chu Jehova thuâwih lovin chatuanin an nung thei tih rinna neihtîr a tum mai thei a ni. Chûng chu thu dik a ni ngai lo. Mahse, heti hian kan inzâwt tûr a ni: ‘Chutiang thu dik lo chu ka ring ang em?’ tiin. Jehova kan hmangaih tak zet chuan ani chu a ṭha a, lei leh vâna rorêl tûrin dikna a nei tih kan ring nghet tlat a, tichuan thu dik lote chu kan tân thil tenawm tak a ni ang a. Hmangaihna nêna rorêltu Jehova lalchungnunna hnuaiah chauh nun kan duh ang.

JEHOVA LALCHUNGNUNNA CHU RINAWM TAKIN THLAWP RAWH

13. Pathian kan entawn hian engtin nge a lalchungnunna kan thlâwp?

13 Kan hriat tawh angin, Jehova chuan rorêl tûrin dikna a nei a, a rorêl dân chu a ṭha ber a ni. A lalchungnunna kan thlâwp tlat chu a phû a. Jehova chunga kan rinawm a, amah kan entawn hian kan thlâwp tihna a ni a. Jehova duh dân anga thilti tûra theih tâwp kan chhuah hian kan hmangaihin a rorêlna kan thlâwp tih kan lantîr a ni.—Ephesi 5:1, 2 chhiar rawh.

14. Engtin nge upate leh chhûngkaw lûte chuan Jehova an entawn theih?

14 Jehova chuan a thiltihtheihna chu hmangaihna nên a hmang ṭhîn tih Bible aṭangin kan hria a. A lalchungnunna hmangaihtu chhûngkaw lûte leh upate chuan Jehova entawnin an nun râwng lo a ni. Tirhkoh Paula chu Pathian leh a Fapa entawnin a thawk rim hle a. (1 Korinth 11:1) Ani chuan mi dangte awm ngaihna hre lo khawpin a siam lo va, thil dik ti tûrin a tilui lo bawk. Chu ai chuan, thil dik ti tûrin ngilnei takin a chêttîr zâwk a ni. (Rom 12:1; Ephesi 4:1; Philemona 8-10) Chutiang tiin Paula chuan Jehova a entawn a. Hmangaihna nên mi dangte kan cheibâwl hian Jehova lalchungnunna kan thlâwp a ni.

15. Engtin nge thuneihna neitute kan zahna hmangin Jehova rorêlna kan thlâwp?

15 Jehova rorêlna chu thuneihna a pêkte zahna leh thawhpuina hmangin kan thlâwp  bawk a. An thu tlûkna siam chu kan hre thiam vek lo emaw, kan pawm vek lo emaw pawh ni se, kan thlâwp reng a ni. Chu chu khawvêlin a ti ve lo va; mahse, kan Rorêltua Jehova kan pawm chuan chu chu kan ti a. (Ephesi 5:22, 23; 6:1-3; Hebrai 13:17) Pathianin kan tâna ṭha ber tûr a duh avângin kan lâwm hle a ni.

16. Engtin nge kan thu tlûkna siamin Pathian lalchungnunna kan thlâwpzia a târ lan theih?

16 Kan thu tlûkna siamna hmangin Pathian lalchungnunna kan thlâwp thei bawk a. Jehova chuan kan dinhmun engkimah chiang takin thu min pe lo. Chu ai chuan a ngaihtuah dânte min hrilh zâwk a ni. Chu chuan kan tih tûrte hre tûrin min ṭanpui a. Entîr nân, ani chuan Kristiante thuamhnaw hâk dân tûr leh hâk loh tûr chungchângah ziak chhuakin a pe lo va. A Thuhretute niin nungchang mawi leh zahawm tak kan nih tûr thu a sawi zâwk a ni. (1 Timothea 2:9, 10) Kan thu tlûkna siamin mi dangte a nghawng theih dân ngaihtuah tûrin min duh bawk. (1 Korinth 10:31-33) Jehova ngaihtuah dân ṭanchhana thu tlûkna kan siam hian a rorêlna chu kan duhin, kan thlâwp tih kan lantîr a ni.

I thu tlûkna siamahte leh chhûngkuaa thiltihnaahte Pathian lalchungnunna thlâwp rawh (Paragraph 16-18-na en rawh)

17, 18. Engtin nge nupate chuan Jehova lalchungnunna an thlâwpzia an lantîr theih?

17 Kristian nupate’n Jehova lalchungnunna an thlâwp theih dân hi han ngaihtuah teh. Nupa tuak khat chu an ngaih dân angin  thil a thleng lo mai thei a. Buaina khirh tak an nei pawh a ni mai thei bawk. Chutiang a nih chuan Jehova’n hmân lai Israel mite a cheibâwl dân chungchâng ngaihtuah chu an hlâwkpui thei a ni. Jehova chuan a mite tân pasal angin a insawi a. (Isaia 54:5; 62:4) Chu hnam chuan Jehova chu vawi tam tak an tilungni lo va. Chu an inlaichînna chu nupa inkâra harsatna ang mai a ni. Mahse, Jehova chu Israel mite chungah a beidawng nghâl mai lo. Chu ai chuan, an hnêna a thutiamte chu vawng tlatin vawi tam tak a ngaidam zâwk a ni.—Sâm 106:43-45 chhiar rawh.

18 Jehova hmangaihtu Kristian nupate chuan amah entawn an tum tlat a. Nupa inkâra buaina a awm pawhin Bible thu kalh zâwngin an buaina chu chinfel an tum lo. Jehova chuan inneihna thutiam chu a ngai pawimawhin, nupate chu ‘invuan’ tlat tûrin a duh tih an hria a ni. Bible-ah uirêna hi miin nupui emaw, pasal emaw ṭhen a, nupui pasal dang a neih theihna chhan awmchhun a ni a. (Matthaia 19:5, 6, 9) Kristiante’n an inneihna hlawhtling tûra theih tâwp an chhuah hian Jehova lalchungnunna an thlâwp a ni.

19. Thil kan tihsual hunah eng nge kan tih ang?

19 Ṭha famkim kan awm loh avângin, Jehova kan tihlungnih loh châng a awm a. Chu chu a hriat avângin Krista tlanna a ruahman a. Chuvângin, thil kan tihsual chuan Jehova hnênah ngaihdam kan dîl tûr a ni. (1 Johana 2:1, 2) Kan thil tihsual chungchânga rilru tihnat mai ai chuan chumi aṭangin inzir kan tum thei a. Min ngaidam a, min tidam tûr leh a rawngbâwl zawm zêl tûra min ṭanpuitu Jehova hnaih tlat chu ka duh a ni.—Sâm 103:3.

20. Engvângin nge tûnah Jehova lalchungnunna chu kan thlâwp ang?

20 Khawvêl tharah mi tinte chu Jehova rorêlna hnuaiah an awm tawh ang a, a kawng dikte chu an zir ang. (Isaia 11:9) Mahse, tûnah pawh a ngaihtuah dânte leh thilti tûra min duhte chu nasa takin kan zir thei a ni. Rei lo têah tuman Pathianin rorêl tûra dikna a neih chu an ringhlel tawh lo vang. Chuvângin, tûnah a thuâwihin, rinawm taka a rawngbâwlin, leh kan thiltih engkimah theih tâwp chhuaha amah entawn tlatna hmangin Jehova lalchungnunna chu thlâwp i tum tlat ang u.