A chhûng thu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Select language Mizo

VENNAINSANG—ZIR TUR EDITION January 2018

He thuziakah hian February 26 aṭanga April 1, 2018 thleng zir tûr thuziakte a tel.

“Chau Hnênahte Chuan Thiltihtheihna A Pe Ṭhîn”

Tâwpna a hnaih rual hian, nunah nêksâwrnate a pun chhoh zêl kan beisei thei a ni. Kum 2018 tâna kan kum châng chuan chakna nei tûra Jehova beisei tûrin min hriat nawntîr a.

Inpumkhatna Duhawm Tak Leh Hriatrengna

Hriatrengnain Pathian mite anga kan inpumkhatna tihngheh dân kawng ṭhenkhat chu eng nge ni? Engtik hunah nge Hriatrengna hnuhnûng ber chu hman a nih ang?

Engvângin Nge Engkim Neitu Hnênah Kan Pêk?

Pathian kan hmangaihna lantîr dân kawng khat chu a hnêna thilpêk hi a ni. Kan thil hlu neihte nên Jehova kan chawimawi hian engtin nge kan hlâwkpui?

Eng Ang Hmangaihnain Nge Hlimna Dik Tak Min Neihtîr?

Pathian hmangaihna chu 2 Timothea 3:2-4-a târ lan hmangaihna nên engtin nge a danglam? A chhannate chuan lungawina dik tak leh hlimna min pe thei a ni.

Mite Inan lohna Chu Hmu Thiam Rawh

Nî hnuhnûnga mite lantîr miziate leh Pathian mite lantîr miziate inan lohna chu eng nge ni?