“Rinna leh nghah peihna vânga thutiamte rochung tawhte zirho in ni zâwk ang.”—HEBRAI 6:12.

HLA: 3, 54

1, 2. Jephtha leh a fanu chuan eng harsatna nge an hmachhawn?

NULA chu a pa hmuak tûrin a tlân chhuak a. Indona aṭanga dama lo haw a pa a hmuh chuan a hlim hle a. A pa hnehna ropui tak avâng chuan hlim taka hla sain, a lâm a ni. Mahse, a hnua a pa thiltih leh thusawi a hriat chuan mak a ti hle ngei ang. A pa chuan a kawr pawtthlêrin: “E khai, ka fanu! Mi titlâwm ta hle mai,” tiin a ṭap chhuak a. Tichuan, Jehova hnênah chatuana a nun thlâk danglamtu tûr thu a tiam tih a hrilh ta a. A pa thutiam awmzia chu pasal leh fate a nei ngai dâwn lo tihna a ni. Mahse, a fanu chuan Jehova hnêna a thutiam vawng tlat tûra a pa tichaktu chhânna duhawm tak a pe nghâl a. A chhânna pêk chuan Jehova’n ti tûra a ngen apiang chu a tâna ṭha tûrah a ring tlat tih a târ lang. (Rorêltute 11:34-37) A pa’n a rinna a han hmuh chuan, a inhuamnain Jehova a tilâwm dâwn tih a hriat avângin a fanu chu a chhuang hle a ni.

 2 Jephtha leh a fanu chuan Jehova leh a thiltih dânte chu an ring tlat a. An tâna thil awlsam a nih loh hunah pawh an rinawm a ni. Jehova pawm nih an duh a; chu chuan inpêkna engpawh a phû a ni.

3. Jephtha leh a fanu entawn tûr siam chu engvângin nge tûn laiah kan tân a ṭangkai theih?

3 Jehova chunga rinawm reng chu a awlsam reng lo. ‘Rinna atâna ṭhahnem ngai taka beih’ a ngai a ni. (Juda 3) Chutianga ti ve thei tûr chuan, Jephtha leh a fanuin harsatna an tawhte chhel taka an hmachhawn dân i lo en ang u. Engtin nge Jehova chunga an rinawm?

KHAWVEL THUNUNNA HNUAIA RINAWM RENGIN

4, 5. (a) Israel mite Ram Tiama an luh khân, Jehova’n eng thu nge a pêk? (b) Sâm 106-a târ lan angin, an helna avângin Israel mite chungah eng nge thleng?

4 Jephtha leh a fanu chu Israel mite’n Jehova thu an âwih lohna avânga thilthlengte chu nî tina hriatnawntîr an ni ngei ang. A hma kum 300 dâwn vêl khân, Jehova’n Israel mite hnênah Ram Tiama biakna dik lo betu zawng zawngte that fai vek tûrin thu a pe a; mahse, chu chu an zâwm lo. (Deuteronomy 7:1-4) Israel mi tam tak chuan, nungchang bawlhhlawh tak leh Pathian dik lo betu Kanaan mite chu an entawn a ni.—Sâm 106:34-39 chhiar rawh.

5 Israel mite thu âwih lohna avângin, Jehova’n an hmêlmate lakah a vênghim tawh lo va. (Rorêltute 2:1-3, 11-15; Sâm 106:40-43) Jehova hmangaihtu chhûngkuate tân chuan, chûng hun khirh tak kâra rinawm reng chu thil harsa tak a ni ngei ang. Mahse, Bible chuan Jephtha leh a fanu te, Elkana te, Hani te, leh Samuela-te ang chi mi rinawm an awm tih a sawi. Anni chuan Jehova tihlâwm chu an tum tlat a ni.—1 Samuela 1:20-28; 2:26.

6. Tûn laiah khawvêl thununna eng nge awm a, eng nge kan tih ngai?

6 Tûn laiah pawh, mite chuan Kanaan mite neih ang ngaihtuahna leh thiltih chu an zui a. An nun chu mipat hmeichhiatna, tharum thawhna, leh sum leh pai ringawtah a buai a ni. Mahse, Jehova chuan vaukhânna chiang tak min pe a. Israel mite thil ṭha lo laka vênhim a duh ang bawkin, keini pawh min vênhim a duh a ni. An thil sual tihte aṭangin kan inzir ang em? (1 Korinth 10:6-11) Khawvêl ngaihtuahna pumpelh tûrin theih tâwp kan chhuah tûr a ni. (Rom 12:2) Chutiang ti tûr chuan, theih tâwp kan chhuah ang em?

JEPHTHA CHU A LUNGHNUAL CHUNG PAWHIN A RINAWM RENG

7. (a) Jephtha chipuite chuan a chungah eng nge an tih? (b) Engtin nge chu chu a chhân lêt?

7 Jephtha hun lai chuan, Israel mite’n Jehova thu an âwih loh avângin Philistia mite leh Amon mite hnehchhiahin an awm a. (Rorêltute 10: 7, 8) Hmêlma hnamte bâkah, Jephtha chuan a pianpui unaute leh Israel hruaitute nên pawh harsatna a nei bawk. A unaute chuan an îtsîk avâng leh an huat avângin, ama ram ngei pawh chhuahsan tûrin an tilui a ni. (Rorêltute 11:1-3) Jephtha chuan an nunrâwnnain a rilru put hmang a thlâk danglam a phal lo. Chu chu engtin nge kan  hriat? Hnam upate ṭanpui dîlna a pawm nghâlna aṭangin kan hre thei a ni. (Rorêltute 11:4-11) Chutianga pawm tûra Jephtha chêttîrtu chu eng nge ni thei ang?

8, 9. (a) Mosia Dâna eng thu bul hian nge Jephtha chu ṭanpui mai thei? (b) Jephtha tân eng thil nge pawimawh ber?

8 Jephtha chu sipai chak leh huaisen a ni a, Israel mite chanchin leh Mosia Dân chu a hre bel hle bawk a. Jehova’n a mite a cheibâwl dân aṭangin thil dik leh dik lo chungchânga Pathian tehnate chu a hria a ni. (Rorêltute 11:12-27) A nuna thu tlûkna a siam hunah chu a hriatna chu a hmang a. Thinurna leh phubâ lâkna chungchânga Jehova ngaih dân leh, Pathianin a mite chu inhmangaih tawn tûrin a duh tih a hre chiang hle bawk. Chu bâkah, Dân chuan amah hawtute pawh tiamin, mi dangte cheibâwl dân tûr a zirtîr bawk a ni.—Exodus 23:5; Leviticus 19:17, 18 chhiar rawh.

9 Josefa entawn tûr siam chuan Jephtha chu a ṭanpui ngei a rinawm. A unaute’n an haw chung pawhin Josefa’n an chunga zahngaihna a lantîr dân chu a hre ngei ang a. (Genesis 37:4; 45:4, 5) Jehova tilâwm tûr zâwnga chhâng lêt tûra Jephtha ṭanpuitu chu Josefa entawn tûr siam a ngaihtuahna hi a ni ngei bawk ang. A unaute thiltih chuan Jephtha rilru chu a tina tak zet a. Mahse, a rilru veizâwng aiin Jehova hming leh a mite tâna râl do chu a pawimawh zâwk a ni. (Rorêltute 11:9) Jehova chunga rinawm a tum tlat a. Chu a rilru put hmang avâng chuan amah leh Israel mite chu Jehova’n mal a sâwm a ni.—Hebrai 11:32, 33.

Kan rilru natna chu Jehova rawngbâwl loh phah nân kan hmang tûr a ni lo

10. Engtin nge Pathian thu bulte chuan Kristiante anga thil ti tûrin min ṭanpui theih?

10 Jephtha entawn tûr siam aṭangin kan inzir ang em? Kan Kristian unaute’n min tilunghnual emaw, min cheibâwl ṭha lo emaw nia kan hriat hunah eng nge kan tih ang? Kan rilru natna chu Jehova rawngbâwl loh phah nân kan hmang tûr a ni lo. Kristian inkhâwmte leh kohhranho nêna hun hmanhote chu bânsan ngai suh. Jephtha chu entawnin, Jehova thu i âwih ang u. Chu chuan dinhmun harsa takte hmachhawn tûrin min ṭanpui ang a; chutiang chuan, entawn tûr ṭha kan ni ve thei ang.—Rom 12:20, 21; Kolossa 3:13.

INHUAM TAKA INPEKNA CHUAN KAN RINNA A TAR LANG

11, 12. Jephtha’n eng thu nge a tiam a, chutah chuan eng nge tel?

11 Jephtha chuan Amon mite laka Israel mite chhan chhuak tûr chuan Pathian ṭanpuina a mamawh tih a hria a. Jehova hnênah, hnehna a pêk chuan, indona aṭanga a hâwn hunah a in aṭanga lo chhuak hmasa ber chu a hnênah “hâlral thilhlan” angin a pe ang tih a tiam a ni. (Rorêltute 11:30, 31) Chu mi awmzia chu eng nge ni?

 12 Jehova chuan mihringa inthawi chu a hua a, chuvângin Jephtha’n inthawina atân a hlân tak tak dâwn lo tih kan hria a ni. (Deuteronomy 18:9, 10) Mosia Dânah chuan, hâlral thilhlan chu Jehova hnêna pêk pumhlûm a ni a. Chuvângin, Jephtha’n Jehova hnêna a pêk tûr chuan a dam chhûngin biak bûkah rawng a bâwl ang a tihna a ni. Jehova chuan Jephtha thu ngaithlain, hnehna chang tûrin a ṭanpui a ni. (Rorêltute 11:32, 33) Mahse, Jephtha’n Jehova hnênah tu nge a pêk ang?

13, 14. Rorêltute 11:35-a Jephtha thusawite hian a rinna chungchâng eng nge a târ lan?

13 He thuziak ṭan tirha thilthleng chungchâng kha han ngaihtuah teh. Indona aṭanga Jephtha a lo haw chuan amah hmuak tûra rawn chhuak hmasa ber chu a duh tak, a fanu neih chhun a ni! Jephtha chu a thutiamah a rinawm ang em? A fanu chu a dam chhûnga biak bûka rawngbâwl tûrin Jehova hnênah a pe ang em?

14 Jephtha chu duh thlanna dik siam tûrin Pathian Dâna thu bulte chuan a ṭanpui leh a ni ngei ang. Pathian mite chu an neih ṭhat ber Jehova hnêna phal taka pe tûra hrilh an nih thu, Exodus 23:19 thute hi a hre chhuak pawh a ni thei. Dân chuan miin Jehova hnêna a intiam chuan, “a hlen ngei tûr a ni; a thu ang zawng zawng chu a ti vek tûr a ni,” tiin a sawi bawk a. (Numbers 30:2) Jephtha chuan a hun laia mi ni âwm tak, mi rinawm Hani ang bawkin, a tân leh a fanu tân eng ang nge a nih dâwn tih hre mah se, a thutiam chu a hlen a ni. A fanu chuan biak bûka rawng a bâwl dâwn avângin, fa a nei thei ngai dâwn lo va. Chuvângin, Jephtha chuan a hming leh a ram ro chungtu tûr tumah a nei dâwn lo  a ni. (Rorêltute 11:34) Chuti chung pawhin, rinawm takin: “LALPA lamah ka kâ ka lo âng ta si a, chu chu zûk leh thei ka ni ta lo,” tiin a sawi. (Rorêltute 11:35) Jehova chuan Jephtha inpêkna ropui tak chu a pawmin, mal a sâwm a ni. Jephtha angin i rinawm ve ang em?

15. Kan zînga tam tak hian eng thutiam nge kan neih a, engtin nge kan rinawm tih kan finfiah theih?

15 Jehova hnêna kan inpumpêk hian, engpawh ni se a duhzâwng tih chu kan intiam a. Chu thutiam vawn chu a awlsam reng dâwn lo tih kan hria. Mahse, kan duh loh thil engemaw ti tûra tih kan nih hunah engtin nge kan chhân lêt? Kan rilru hneh a, inhuam taka Pathian thu kan âwih hian kan thutiamah kan rinawm tih kan târ lang a ni. Kan inpêkna chuan hrehawmna a thlen mai thei a; mahse, Jehova malsâwmna kan dawnte chu a tam zâwk fo ṭhîn. (Malakia 3:10) Jephtha fanu chungchâng hi eng nge ni le? A pa thutiam chu engtin nge a chhân lêt?

Jephtha leh a fanu neih ang rinna chu engtin nge kan lantîr theih? (Paragraph 16, 17-na en rawh)

16. Engtin nge Jephtha fanu chuan a pa thutiam chu a chhân lêt? (A thupui chunga milem en rawh.)

16 Jephtha thutiam chu Hani thutiam nên chuan a inang lo va. A fapa Samuela chu Nazarit mi anga biak bûka rawngbâwl tûra pêk a tiam a ni. (1 Samuela 1:11) Nazarit mite chu nupui pasal nei a, chhûngkaw din phalsak an ni a. Mahse, Jephtha fanu erawh chu “hâlral thilhlan” anga a puma pêk a nih avângin, pasal nei a, nu nih phalsak a ni ve lo. (Rorêltute 11:37-40) Chu chu han ngaihtuah teh! A pa chu Israel ram hruaitu a nih avângin, an rama mi ṭha ber pawh pasalah a nei thei ngei ang. Mahse, tûnah chuan biak bûkah inngaitlâwm takin rawng a bâwl dâwn ta a ni. Engtin nge he nula hian a tih? Jehova rawngbâwl chu a dah hmasa ber tih târ langin, a pa hnênah: “I kâa i thu chhuak ang ngeiin ka chungah i ti tûr alâwm,” tiin a sawi a. (Rorêltute 11:36) Jehova rawng a bâwl theih nân pasal nei a, fa neih a duhna chu a hnâwl ta a ni. Engtin nge mahni inpêkna rilru put hmang a neih chu kan entawn theih?

Jephtha fanu chuan Jehova rawng a bâwl theih nân pasal nei a, fa neih a duhna chu a hnâwl

17. (a) Jephtha leh a fanu rinna chu engtin nge kan entawn theih? (b) Hebrai 6:10-12 thute hian mahni inpêkna nei tûrin engtin nge a fuih che?

 17 Tûn laiah pawh, Kristian ṭhalai a hmei a pa sâng tam takte chuan nupui pasal nei lo, a nih loh leh fa nei lova rawngbâwlin inhuam takin an inpe a ni. Engvângin nge? Jehova rawngbâwlnaa tam lehzuala inhman an duh vâng a ni. Kan zînga kum upa lam tam takte chuan an fate, a nih loh leh an tute nêna hun hman aiin, an hun leh tha chu Jehova rawngbâwl nân an hmang zâwk a. An zînga ṭhenkhat chu in saknaahte an inhmang a, a nih loh leh Lalram Chanchin Puangtute School-ahte kalin, thuchhuahtu mamawh lehzualna kohhranahte an insawn a ni. Mi dangte chuan Hriatrengna hun chhûnga Jehova rawng an bâwlna zauh tûrin ruahmanna an siam a. Hêng mi rinawm zawng zawngte inpêkna hi Jehova chuan a theihnghilh ngai lo vang. (Hebrai 6:10-12 chhiar rawh.) A nih leh, Jehova rawng tam lehzuala bâwl tûrin i inpe thei ang em?

ENG NGE KAN ZIR?

18, 19. Jephtha leh a fanu chungchânga Bible thu aṭangin eng nge kan zir a, anni chu engtin nge kan entawn theih?

18 Jephtha chu a harsatna tawh tam takte hmachhawn thei tûrin engin nge ṭanpui? Duh thlanna a siam hunah Jehova a inkaihhruaitîr a. A chhehvêl mite chu a inthununtîr lo a ni. Jephtha chu mi dangte’n an tihlunghnual hunah pawh a rinawm reng a. Jehova chuan Jephtha leh a fanu chu inhuam taka an inpêkna avângin mal a sâwm a, an pahnih chuan biakna dik chawisân nân a hmang a ni. Mi dangte’n thil dik lo an tih hunah pawh, Jephtha leh a fanu chu Jehova chungah an rinawm tlat a ni.

19 Bible chuan, “rinna leh nghah peihna vânga thutiamte rochung tawhte” entawn tûrin min fuih a. (Hebrai 6:12) Kan rinawm reng chuan Jehova’n mal min sâwm ang tih hriain, Jephtha leh a fanu chu i entawn ang u. (ws16.04-E)