DECEMBER 26, 2004-ah khân, Indonesia ram, Sumatra hmar thlang lama awm Simeulue thliarkârah chuan magnitude 9.1 laia chakin lîr a nghîng a. Mi zawng zawng chuan tuipui kam lam chu an thlîr ṭhup a ni. Tuipui chu dân pângngai aia hlaah rang takin a kâm a. Vawilehkhatah, mi zawng zawng chu tlângah tlânin, tualchhûng ṭawnga tsunami tihna, “Smong! Smong!” tiin an au va. Minute 30 chhûng chuan tuifâwn na tak chuan tuipui kama in tam tak leh khuate chu a nuaibo a ni.

Simeulue thliarkâr chu kum 2004-a tsunami râpthlâk takin a tihchhiat hmasak ber tûr a ni a. Mahse, chu mi hmuna awm mi 78,000 zînga 7 chauhvin an nun an chân a ni. Engvângin thi an tlêm? * Thliarkâra chêngte neih thufing pakhat chu: ‘Nasa taka lîr a nghîn a, tuipui a lo kâm chuan, tlângah tlân rawh u, tuipui chuan a rawn nuai thuai dâwn,’ tih a ni a. An thiltawnte aṭangin, Simeulue thliarkâra awmte chuan tuipui awm dân inthlâk aṭangin tsunami a lo thleng dâwn tih an hria a. Vaukhânna ngaihsakna chuan an nun a chhanhim a ni.

Bible chuan, lo thleng tûr chhiatna râpthlâk tak chungchângah: “Hrehawm nasa tak a awm dâwn si a; chutiang nasa rêng rêng chu leilung pian tirh ata tûn thlengin a la awm ngai lo va, awm pawh engtikah mah a lo awm leh tawh hek lo vang,” tiin a sawi a. (Matthaia 24:21) Mahse, hei hi pawisak nei lo mihring thiltihte vâng emaw, leilung chhiatna râpthlâk tak vâng emawa Leilung tihboralna a ni lo vang—leilung chatuana a awm reng hi Pathian thiltum a ni si a. (Thuhriltu 1:4) Hrehawm nasa tak lo thleng tûr chu ‘lei tichhetute tichhe’ tûra Pathian thiltih a ni zâwk a. Chu chuan suahsualna leh hrehawm tawrhna zawng zawng chu a titâwp ang. (Thu Puan 11:18; Thufingte 2:22) Malsâwmna a va ni dâwn êm!

Chu bâkah, tsunami te, lîrnghîng te, a nih loh leh tlâng kâng te ang lo takin chhiatna lo thleng tûrah chuan pawisawi lote thihna a thleng lo vang. Bible chuan, “Pathian chu hmangaihna a ni,” tiin a sawi a. Jehova tih hmingpu Pathian chuan: “Mi felte chuan ram hi an luah ang a, a chhûngah hian kumkhuain an awm ang,” tiin min tiam a ni. (1 Johana 4:8; Sâm 37:29) Chuti chu, engtin nge hrehawm nasa taka dam khawchhuakin, a tiam malsâwmna chu i dawn theih ang? A pawimawh ber chu: Vaukhânna ngaihsak hi a ni!

INTHLAKTHLENGNATE CHU HRE RAWH

Isua chuan: “Chu mi nî leh a hun thu chu Pa chauh lo chuan tuman, vâna vântirhkohte pawhin, Fapa pawhin an hre lo,” tia a sawi avângin, suahsualna leh hrehawm tawrhna zawng zawng tâwp hun tûr chiah chu kan sawi thei lo va. Mahse, Isua chuan “ngaihven” tûrin min fuih a ni. (Matthaia 24:36; 25:13) Eng atân nge? Bible chuan Pathianin tâwpna a thlentîr hmaa khawvêl dinhmun tûr chu min hrilh a. Simeulue thliarkâra awmte chu tuipui kâm dânin tsunami a lo thleng dâwn tih a hriattîr  ang bawkin, khawvêla a ruala thil inthlâkthleng chhinchhiah tlâk takte chuan tâwpna kan hnaih tawh tih min hriattîr a ni. He thuziak ruala lang bâwm chuan Bible sawi lâwk inthlâkthlengna langsâr takte zînga ṭhenkhat a târ lang a ni.

Bâwma târ lante zînga thilthlengte a mal mala lâk chuan, tûn hmain eng emaw chen chu a thleng tawh ngei a. Mahse, Isua chuan “chûng zawng zawng” chu kan hmuh hun chuan, tâwpna a hnai tawh hle tih hre tûrin min hrilh a ni. (Matthaia 24:33) Heti hian inzâwt rawh, ‘Mihring chanchina eng hunah nge hêng zawng zawngte hi (1) khawvêl pum huapa a thlen a, (2) a ruala a thlen bawk a, (3) a zual telh telh?’ tiin. Chutiang hunah chuan kan awm tawh tih chu a chiang hle.

PATHIAN HMANGAIHNA TAR LANNA

“Hlauhawm lo thleng tûr vaukhânnate chuan . . . nun a chhanhim tak tak a ni,” tiin U.S. president hlui pakhat chuan a sawi a. Kum 2004-a tsunami a thlen hnuah, a lo thlen leh huna chânna nasa tak pumpelh theih nân, a thlenna hmunahte chuan hlauhawm lo thleng tûr hre thei khâwlte chu bun a ni a. Chutiang bawkin, Pathian chuan tâwpna a lo thlen hmain vaukhânna a pe a ni. Bible chuan: “He ram chanchin ṭha hi hnam zawng zawng hriattîrna tûrin khawvêl zawng zawngah hrilhin a awm ang; chu mi zawhah chuan tâwpna chu a lo thleng ang,” tiin a sawi lâwk a ni.—Matthaia 24:14.

Ni kum khân, Jehova Thuhretute chuan ram 240-ah ṭawng 700 aia tama ram chanchin ṭha hrilh nân dârkâr tlûklehdingâwn 1.9 aia tam an hmang a. Hei hi tâwpna a hnai tih finfiahna chiang tak a ni. Jehova Thuhretute chuan an vêngte an hmangaih avângin, an hnêna lo thleng thuai tûr Pathian rorêlna nî thu vaukhân tûrin theihtâwp an chhuah a ni. (Matthaia 22:39) He thu i hlâwkpui thei hi Jehova’n a hmangaih che tih finfiahna a ni a. Pathian chuan, “Tuma boral duh lova, mi zawng zawng lo  sim duhin, nangmahni lamah a dawhthei a ni,” tih hi hre reng ang che. (2 Petera 3:9) Pathian hmangaihna chu chhâng lêtin, hlauhawm lo thleng tûr vaukhânna chu i ngaihsak ang em?

HMUN HIMAH TLAN CHHE RAWH!

Simeulue thliarkâra awm khuate chuan tui kâm an hmuh chuan a rawn lêt leh hun nghâk lovin, an him theih nân hmun sâng lamah an tlân chhia tih hre chhuak leh ang che. Tawi muang lova hma an lâk vat avângin an dam khawchhuak a ni. Lo thleng tûr hrehawm nasa taka dam chhuak thei tûr chuan, a tlai luat hmaa hmun sâng lam pana i tlân chhuah ve a ngai, tih theih a ni. Engtin nge? Zâwlnei Isaia chu ‘ni hnuhnûng,’ tûn kan hun chhûnga pêkchhuah tûr sâwmna phûrawm tak chu ziak tûra thâwk khum a ni: “Lo haw ula LALPA tlângah, . . . i chho vang u; tichuan ani’n a kawng chanchinte chu min zirtîr ang a, a kalkawngahte chuan kan kal ang,” tiin.—Isaia 2:2, 3.

Tlâng chhîpa lâwnna chuan khua a hmuhzautîr che bâkah, hmun him tak a neihtîr che a. Chutiang bawkin, Bible aṭanga Pathian kawngte hriatna chuan, tûn lai khawvêla mi maktaduai tam tak chu an nunah inthlâkthlengna sâwt tak nei tûrin a ṭanpui a ni. (2 Timothea 3:16, 17) Chutiang chuan, “[Pathian] kalkawngahte” an kal ṭanin, a duhsakna leh a vênhimna an dawng a ni.

He hun khirh takah hian chu sâwmna chu pawmin, hmangaih taka Pathian vênhimna chu i dawng ang em? He thuziakin a ken tel bâwma târ lan “ni hnuhnûngahte” kan awm tawhzia târ langtu Bible thute hi ngun taka bih chiang tûrin kan fuih a che. Bible châng târ lante hre chiang tûr leh nunpui thei tûra i mamawh ṭanpuina pêk chu tualchhûnga Jehova Thuhretute châkzâwng tak a ni. A nih loh leh, i zawhnate chu kan website, www.jw.org-ah i hmu thei ang. BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED tih hnuaiah en ang che. ▪ (wp16.02-E)

^ par. 3 Kum 2004-a thleng he tsunami avângin mi 2,20,000 aia tam an thi a—mihring hriat theih chinah tsunami hlauhawm ber a la ni.