A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Jehova Hnênah Kîr Leh Ang Che

 ṬHEN KHATNA

“A Bo Chu Ka Zawng Ang”

“A Bo Chu Ka Zawng Ang”

Berâm chu a chiai a. Ran tlatna hmuna hnim a peh lai chuan, engtin emaw takin berâm dangte lakah a kal hrang a. Tûnah chuan, berâm rualte a hmu thei tawh lo va, berâmpu lah a hmu thei tawh hek lo. Khua a rawn thim dâwn ta. Ramsa kawlhte chêttlatna ruamah chuan a bo va, vênghimtu tûr a nei si lo. A tâwpah chuan, a aw hriat ṭhan, a pu aw ngei chu a hre ta. Ani chu rawn tlânin a pawm a, a kawrfualah dahin a pawm hawng ta a ni.

JEHOVA chu chutiang berâm vêngtu nên a intehkhin fo va. A Thu-ah chuan heti hian min tiam a ni: “Keimah ngei hian ka berâmte ka zawng ang a, ka zawng chhuak ang,” tiin.—Ezekiela 34:11, 12.

“Ka Berâmte Chu Ka Châwm Ang”

Tute nge Jehova berâmte chu? A awlsam zâwnga sawi chuan, Jehova berâmte chu amah hmangaiha chibai bûktu mihringte an ni. Bible chuan: “Chibai bûkin i kûn ang u khai; LALPA min Siamtu hmâah i ṭhingṭhi ang u: ani chu kan Pathian a ni a, keini hi a ran tlatna hmuna mi leh, a kuta berâmhote kan ni si a,” tiin a sawi. (Sâm 95:6, 7) Berâmte’n a pu hnung a zui ang bawkin, Jehova chibai bûktute chuan an Berâmpu zui chu an châk hle a ni. Anni chu sualna nei lo an ni em? Ni lo. Pathian chhiahhlawhte chu a châng chuan “berâm darhte,” “berâm bo,” leh “berâm bo anga . . . bo” an ni a. (Ezekiela 34:12;  Matthaia 15:24; 1 Petera 2:25) Chutichung pawhin, mi a tawlh bo hian, Jehova chuan beisei bo ang maiin a kalsan lo.

Jehova chu nangmah vêngtu che Berâmpu angin i la ngai em? Engtin nge Jehova chuan tûn laiah Berâmpu a nihzia a târ lan? Kawng thum lo ngaihtuah ta ila:

Thlarau lamah min châwm. Jehova chuan: “Hlobet ṭha tak hmunahte ka tlattîr ang. . . . Huang ṭha tak chhûngah an bawk ang a, . . . hlobet dâwng hmunahte an tla ang,” a ti a. (Ezekiela 34:14) Jehova chuan min tichaktu thlarau lam chaw chi hrang hrangin min châwm reng a ni. I ṭawngṭaina chhângtu thuziak, thusawi, a nih loh leh video pakhat chu i ngaihtuah chhuak thei em? Chu chuan a mi mal takin Jehova’n a ngaihsak che tih a rin nghehtîr che a ni lâwm ni?

Min vêngin, min ṭanpui. Jehova chuan: “Hnawh bote chu ka hruai kîr ang a, an ke tliakte chu ka tuam ang a, ka tichak ang,” tiin min tiam a. (Ezekiela 34:16) Jehova chuan a chaute leh lungkhamnain a tlâkbuakte chu a tichak ang. A berâm inhliamte chu a tuam a, an intihnat chuan dam leh tûrin a ṭanpui a ni—chu chu rinnaa unaute hmang pawhin a ni thei ang. Tin, kawng bote leh mahni inthiam lohna neite chu hruai kîr ṭhîn.

Min enkawl tûrin mawhphurhna a la. Jehova chuan: “An darhna zawng zawng ata ka zawng chhuak ang. . . . A bo chu ka zawng ang,” a ti a. (Ezekiela 34:12, 16) Jehova tân chuan berâm bo chu beisei bo a ni lo. Berâm pakhat a bo chuan a hria a, a zawng a, a hmuh hunah a hlim a ni. (Matthaia 18:12-14) Chuvângin, “Ka berâmte chu ka châwm ang,” a ti a. (Ezekiela 34:15) Chutiang berâmte zînga pakhat i ni a. Chuvângin, a ngaihsak che a ni.

Jehova tân chuan berâm bo chu beisei bo a ni lo. Berâm bo pakhat a hmuh hunah a hlim a ni

“Hmasâng Angin Kan Nîte Tithar Ang Che”

Engvângin nge Pathian Jehova chuan a zawn che a, a hnêna kîr leh tûra a sâwm che? Hlim taka i awm a duh vâng a ni. Ani chuan a berâmte tân: “Malsâwm ruahte a sûr ang,” a ti a. (Ezekiela 34:26) Chu thutiam chu a ruak ngawt a ni lo. A finfiahna i mit ngeiin i hmu tawh si a.

Jehova i rawn hriat huna i thiltawn chu han ngaihtuah lêt teh. Entîr nân, Pathian hming leh mihringte tâna a thiltum phûrawm takte i hriat hmasak ber ṭumah engtin nge i awm? Inkhâwm leh inkhâwmpuinaa Kristian unau dangte nêna inkawm nuam i tihzia chu i hre chhuak em? Ngaihventu tuemaw hnêna chanchin ṭha i hrilh theih hun chuan, hlim tak leh lungâwina nasa tak nên i hâwng ṭhîn a ni lâwm ni?

Chutiang hlimna chu i nei leh thei a ni. Hmân lai Pathian chhiahhlawh pakhat chu: “Aw LALPA, nangin i lam min hawitîr la, tichuan kan lo hawi ang. Hmasâng angin kan nîte tithar ang che,” tiin a ṭawngṭai a. (Ṭah Hla 5:21) Jehova chuan chu ṭawngṭaina chu a chhâng a, a mite chu hlimna thar nên a rawngbâwl tûrin an kîr leh a ni. (Nehemia 8:17) Jehova chuan chutiang bawkin a tihsak ang che.

Chutichung pawhin, Jehova hnêna kîr leh chu sawi mai aiin a harsa a. Kîr lehna kawnga harsatna awm ṭhenkhat leh kan hmachhawn theih dânte chu ngaihtuah ang che.