• Bible-in Pathian Ram chungchâng eng nge min hrilh?

  • Pathian Ram chuan eng nge a rawn tih dâwn?

  • Eng hunah nge chu Ram chuan leiah hian Pathian duhzâwng a thlen famkimtîr ang?

KHAWVELA mi maktaduai tam takte hian Lal Ṭawngṭaina kan tih hi kan hre bel hle a. Chu chu kan entawn atâna Isua Krista min pêk ṭawngṭaina hmingthang tak a ni. Chu ṭawngṭainaa thu awmte chu a chhinchhiah tlâk hle a. A hmasa lam dîlna pathumte ngaihtuahna chuan Bible zirtîrna dik tak hre belh tûrin a ṭanpui ang che.

2 Lal ṭawngṭaina ṭantîr lamah, Isua chuan a thu ngaithlatute chu: “Nangni chuan hetiang hian ṭawngṭai rawh u: ‘Kan Pa vâna mi, i hming zahawm rawh se. I ram lo thleng rawh se. I duhzâwng vâna an tih angin leia mi’n ti rawh se,’” tiin a zirtîr a. (Matthaia 6:9-13) Hêng thil dîl pathumte awmzia tak hi eng nge ni?

3 Pathian hming, Jehova chungchâng chu kan zir tawh a. Tin, Pathian duhzâwng—mihringte tâna a thil tihsak tawhte leh a la tih tûrte pawh engemaw chen chu kan sawiho tawh bawk a. Mahse, Isua chuan: “I ram lo thleng rawh se,” tia ṭawngṭai tûra min hrilh khân, eng a tihna nge ni? Pathian Ram chu eng nge ni? Engtin nge chu Lalram lo thleng tûr chuan Pathian hming a tihzahawm, a nih loh leh a tihthianghlim  ang? Engtin nge chu Lalram lo thleng tûr chu Pathian duhzâwng tihna nên a inkûngkaih?

PATHIAN RAM NIHNA CHU

4 Pathian Ram chu Pathian Jehova din sawrkârna a ni a, chutah chuan a Lal thlanin ro a rêl a ni. A nih leh chu a Lal thlan chu tunge ni? Isua Krista a ni. Lal Isua chu mihring zînga lal tupawh aiin a ropui zâwk daih a, “lalberte Lalber, lalte Lal” tia koh a ni. (1 Timothea 6:15) Ani chuan mihring rorêltu tupawh aiin thil ṭha ti tûrin thiltihtheihna a nei zâwk a, an zînga ṭha ber a ni.

5 Pathian Ram chuan khawi aṭangin nge ro a rêl ang? Aw le, khawiah nge Isua chu tûnah a awm? Ani chu nghaisakna bana khenbeha a awm hnuah kaihthawh leh a ni tih kan zir tawh kha i la hre reng ang a. Chu mi hnu lawkah chuan, vânah a lâwn chho ta a ni. (Tirhkohte 2:33) Chuvângin, Pathian Ram awmna chu vânah a ni a. Bible pawhin chu chu ‘vân ram’ tiin a ko a ni. (2 Timothea 4:18) Pathian Ram chu vânah awm mah se la, lei chungah ro a rêl ang.—Thu Puan 11:15.

6 Engin nge Isua chu Lal ṭha ber nihtîr? A chhan pakhat chu a thi ve ngai dâwn lo hi a ni. Isua chu mihring lalte nêna khaikhinin, Bible chuan: “Amah chauh chuan thih theih lohna a nei a, hnaih theih rual loh êngah chuan a awm a,” tiin a sawi. (1 Timothea 6:16) Chu mi awmzia chu Isua thil ṭha tih zawng zawngte chuan chatuan a daih dâwn tihna a ni a. Thil ṭha leh ropui tak tak a ti dâwn a ni.

7 Isua chungchânga he Bible hrilh lâwkna thu hi ngaihtuah teh: “LALPA thlarau—finna leh hriat theihna thlarau, remruatna leh chakna thlarau, hriatna leh LALPA ṭihna thlarau chu—a chungah a fu ang: tichuan a lâwmna chu LALPA ṭihnaah a ni ang: a mita a hmuh angin ro a rêl lo vang a,  a benga a hriat angin a zilhhau hek lo vang: retheite chu fel takin ro a rêlsak zâwk ang a, leia mi thuhnuairawlhte atân chuan thlei bîk nei lovin a zilhhausak bawk ang,” tih chu. (Isaia 11:2-4) Hêng thute hian Isua chu leia mite tâna Lal fel leh hmangaihna nei tak a nih tûrzia a târ lang chiang hle. Chutiang rorêltu neih chu i duh em?

8 Pathian Ram chungchânga thu dik dang pawh a la awm a: Chu chu Isua’n amah chauhvin ro a rêl dâwn lo, rorêlpui tûr a nei dâwn tih hi a ni. Entîr nân, tirhkoh Paula chuan Timothea hnênah: “Kan tuar chuan, a rorêlnaah ro kan rêl ang,” tiin a hrilh a ni. (2 Timothea 2:12) Ni e, Paula te, Timothea te, leh Pathian thlan mi rinawm dangte chuan vân lam Lalram-ah Isua nên ro an rêl dâwn a ni. Chu chanvo chu mi eng zâtin nge chang dâwn?

9 He lehkhabu Bung 7-naa kan zir tawh angin, tirhkoh Johana chu inlârna hmuhtîr a ni a. Chutah chuan “Berâm No [Isua Krista] Zion Tlânga [vâna lal thuneihna changa] ding leh an chala a hming leh a Pa hming ziak, mi 1,44,000 a hnênah” a hmu a ni. Chûng mi 1,44,000 chu tute nge ni? Johana ngei chuan: “Chûng chu Berâm No a kalna apianga zuitute chu an ni. Chûng chu Pathian tân leh Berâm No tân rah hmasa ber ni tûrin mihring zîng ata tlan an ni,” tiin min hrilh. (Thu Puan 14:1, 4) Ni e, chûng mite chu Isua Krista hnungzuitu rinawm, amah nêna rorêl tûra a bîk taka thlan an ni a. Chûng mite chuan vân nunna changa kaihthawh an nih hnuah, Isua nên “leiah chuan ro an rêl” ang. (Thu Puan 5:9, 10) Pathian chuan tirhkohte hun lai aṭang tawh khân, mi 1,44,000 tikim tûrin Kristian rinawmte a thlang ṭan tawh a ni.

10 Pathianin mihringte chunga rorêl tûra Isua leh 1,44,000-te  a ruahmanna chuan, hmangaihna Pathian a ni tak zet tih a lantîr a. Pakhatah chuan, Isua chuan mihring nih a, hrehawm tawrh chu eng ang nge a nih a hre vek a. Paula chuan Isua chungchângah: “Kan chak lohnate min hriatpui thei lo [a] ni si lo; keimahni anga kawng tinrênga thlêmna tâwk tawh, sual erawh chu sual lo, [a] ni zâwk e,” tiin a sawi a ni. (Hebrai 4:15; 5:8) A rorêlpui tûrte pawhin mihring angin hrehawm an tuar bawk a. Chu bâkah, anni chu ṭha famkim lo ve bawk leh natna tinrêng tuar tawh vek an ni bawk. Chuvângin, mihringte harsatna tawh chu an hre thiam ngei ang.

PATHIAN RAMIN ENG NGE A TIH DAWN?

11 Isua’n a zirtîrte hnêna Pathian Ram dîl tûra a tih khân, Pathian duhzâwng “vâna an tih angin leia mi’n ti rawh se,” tia dîl tel tûrin a zirtîr bawk a. Pathian chu vânah a awm a, a duhzâwng chu vâna vântirhkoh rinawmte’n an ti reng ṭhîn a. Mahse, he lehkhabu Bung 3-naah khân, vântirhkoh sual pakhat chuan Pathian duhzâwng tih chu bânsanin, Adama leh Evi chu sualah a thlêm thlu tih kan zir tawh a ni. Bung 10-naah, Diabol-Setana tia kan hriat, chu vâna vântirhkoh sual chanchin Bible zirtîrna chu kan zir belh ang a. Setana leh amah zuitu vântirhkoh sual dangte—ramhuaiho tia kohte—chu vânah rei lo te chhûng an awm chhunzawm phalsak a ni a. Chuvângin, vâna mi zawng zawngte’n Pathian duhzâwng an ti vek ta lo. Chu chu Pathian Ramin ro a rêl ṭan hunah thlâk danglam a ni ang. Lal thar Isua Krista chuan Setana chu a do dâwn a ni.—Thu Puan 12:7-9.

12 A hnuaia hrilh lâwk thute chuan thil lo awm tûr chu hetiang hian a sawi a ni: “Vânah chuan aw ring takin, ‘Tûnah chuan kan Pathian chhandamna leh thiltihtheihna leh ram chu a lo thleng ta, a Krista thuneihna nên; kan unaute hêktu, kan Pathian hmaa achhûn azâna hêk ṭhîntu [Setana] chu an paih thla ta si a,’” tiin. (Thu Puan 12:10) He Bible chânga thil  pawimawh tak pahnih târ lante hi i lo hria em? A pakhatna chu, Isua Krista rorêlna Pathian Ram chuan ro a rêl ṭan tawh tih a ni a. A pahnihna chu, Setana chu vân aṭangin leia paihthlâk a ni tawh tih a ni.

13 Chûng thilthleng pahnihte chuan eng nge a rah chhuah? Vâna thilthleng chungchângah heti hian kan chhiar a ni: “Chuvângin aw, vânte leh a chhûnga awmte u, lâwm rawh u!” tiin. (Thu Puan 12:12) Ni e, vâna vântirhkoh rinawmte chu Setana leh a ramhuaihote vâna an awm tawh loh avâng leh vântirhkoh rinawmte chauh an awm tawh avângin an lâwm a ni. Vânah chuan remna leh inlungrualna pumhlûm a awm reng tawh a. Pathian duhzâwng chu vânah tih a ni tawh a ni.

Vân aṭanga Setana leh a ramhuaiho paih thlâkna chuan leiah chung pikna an thlen a. Chutiang buainate chu a tâwp thuai dâwn

14 Leiah hian eng nge thleng ve thung? Bible chuan heti hian a sawi a ni: “Lei leh tuifinriat chung a pik e! Diabola chuan hun tlêm tê chauh a nei tih a inhriat avânga thinur êm êma in hnêna a lo chhuk tâk avângin,” tiin. (Thu Puan 12:12) Setana chu vân aṭanga paihthlâk a nih a, hun tlêm tê chauh a neih tawh avângin a thinur êm êm a. Chuvângin, leiah hian lungngaihna, a nih loh leh ‘chung pikna’ tinrêng a awmtîr ta a ni. Bung 9-naah chuan chûng ‘chung pikna’ chungchâng chu kan zir belh ang a. Chûng chu rilrua vawng reng chungin, Engtin nge Lalram chuan Pathian duhzâwng leiah a rawn thlentîr ang?, tiin kan inzâwt thei a ni.

15 He lei atâna Pathian duhzâwng Bung 3-naa kan zir tawh kha hre chhuak leh la. Pathian chuan lei pum pui hi paradis-a chantîr a, mi felte’n chatuana an luah a duhzia Eden huanah khân a târ lang tawh a. Setana chuan Evi leh Adama chu sual a tihtîr a, chu chuan Pathian duhzâwng thlen famkimna tûr chu khawih pawi mah se, a thlâk danglam chuang lo. Jehova thiltum chu: “Mi felte chuan ram hi an luah ang a, a chhûngah hian kumkhuain an awm ang,” tih a la ni reng  tho va. (Sâm 37:29) Pathian Ram chuan chu chu a rawn tithleng famkim dâwn a ni. Eng kawngin maw?

16 Daniela 2:44-a hrilh lâwk thu awm hi ngaihtuah teh. Chutah chuan heti hian kan chhiar a ni: “Chûng lalte nîah chuan vân Pathianin ram a rawn din ang a, chu chu a chhe ngai tawh lo vang a, a lalna pawh mi dangte tân hnutchhiah a ni hek lo vang; hêng ram zawng zawngte hi a tihkeh sawmin a tiral zâwk ang a, kumkhuain a ding reng ang,” tiin. Hei hian Pathian Ram chungchâng eng nge min hrilh?

17 A hmasa berin, “chûng lalte nîah,” a nih loh leh lalram dangte a la din lai ngeiin, Pathian Ram chu din a ni ang tih min hrilh a. A pahnihnaah chuan, chu Lalram chu kumkhuain a ding reng ang, tih min hrilh a ni. Chu chu hneh a ni ngai lo vang a, sawrkâr danga thlâkthleng a ni ngai hek lo vang. A pathumnaah chuan, Pathian Ram leh he khawvêla ramte inkârah indona a awm ang a; Pathian ram chuan hnehna a chang ang. A tâwp a tâwpah chuan, Pathian Ram chu mihringte chunga rorêltu sawrkâr awmchhun a ni tawh ang. Chutih hunah chuan, mihringte chu tûn hmaa an hriat ngai loh rorêlna ṭha ber hnuaiah an awm tawh dâwn a ni.

18 Bible chuan a tâwp ber atâna Pathian Ram leh he khawvêl sawrkârte inkâra indona chungchâng chu tam tak min hrilh a. Entîr nân, tâwpna hun kan hnaih telh telh hian thlarau suaksualte chuan “khawvêl zawng zawnga lalte” chu bum tûrin dâwt thu an theh darh ang tih min zirtîr a ni. Eng atân nge? Chûng lalte chu “Pathian Engkimtitheia ni ropuia indonaa hruai khâwm tûrin” a ni. Khawvêl lalte chu “hmun pakhat Hebrai ṭawnga Har–Magedon an tihah chuan” an kal khâwm ang. (Thu Puan 16:14, 16) He Bible châng pahniha thute avâng hian, mihring sawrkârte leh Pathian Ram indona hnuhnûng ber chu Har–Magedon, a nih loh leh Armageddon tia koh a ni.

 19 Pathian Ram chuan Armageddon hmangin eng nge a hlen chhuah dâwn? Lei atâna Pathian thiltum hi han ngaihtuah leh teh. Mi fel leh ṭha famkimte’n leilung hi an luah khah a, Paradis-a a rawng an bâwl chu Pathian thiltum a ni. A nih leh, chu thiltum a thlen famkimna tûr chu engin nge dâl? A hmasa berin, sual nei kan ni a, kan dam lovin, kan la thi ṭhîn. Amaherawhchu, Bung 5-naah khân chatuana kan nun theih nân Isua kan aia a thih thu kan zir tawh a. Chanchin ṭha Johana ziaka târ lan: “Pathianin khawvêl a hmangaih êm êm a, chutichuan a fapa mal neih chhun a pe a, amah chu tupawh a ring apiang an boral lohva, chatuana nunna an neih zâwk nân,” tih chu i hriat ngei a rinawm a ni.—Johana 3:16.

20 A dâltu dang leh chu mi tam takin thil sual an ti ṭhîn hi a ni. Dâwt an sawi a, mi an bum bawk a; tin, nungchang bawlhhlawhnaah an inhnamhnawih bawk. Pathian duhzâwng tih chu an duh lo. Chutiang thil sual titute chu Pathian indona Armageddon-ah tihboral an ni ang. (Sâm 37:10) Pathian duhzâwng leia tih a la nih loh chhan dang leh chu sawrkârte hian mite chu Pathian duhzâwng ti tûra a fuih loh vâng a ni. Sawrkâr tam tak chu a chak tâwk lo va, a nun râwng a; tin, a eiru nasa bawk. Bible chuan tlang takin: “Mi, mi dang chungah pawi khawpin a intilal ṭhîn,” tiin a sawi a ni.—Thuhriltu 8:9.

21 Armageddon zawhah chuan, mite chu sawrkâr pakhat, Pathian Ram hnuaiah chauh an awm tawh ang a. Chu Lalram chuan Pathian duhzâwng a ti ang a, malsâwmna ropui tak a rawn thlen ang. Entîr nân, chu chuan Setana leh a ramhuaihote chu a tiboral vek dâwn a ni. (Thu Puan 20:1-3) Isua inthawina thiltihtheihna chu mi rinawmte an nat a, an thih tawh loh nân hman a ni ang a. Anni chu Lalram rorêlna hnuaiah chatuanin an nung tawh zâwk ang. (Thu Puan 22:1-3) Lei pum pui chu paradis-a siam a ni  tawh ang. Chutiang chuan, Lalram chuan leiah hian Pathian duhzâwng a thlentîr ang a, Pathian hming a tithianghlim dâwn a ni. Chu chu eng tihna nge ni? Pathian Ram hnuaiah chuan mi zawng zawngin a tâwpah Jehova hming an chawimawi ang tihna a ni.

ENGTIKAH NGE PATHIAN RAMIN HNA A THAWH ṬAN?

22 Isua’n a hnungzuitute hnêna, “I ram lo thleng rawh se,” tia dil tûra a hrilh lai khân, Pathian ram chu a la thleng lo tih a chiang hle a. A nih leh Isua vâna a lâwn chhoh khân a thleng em? Thleng lo, Petera leh Paula’n Isua kaihthawh a nih hnu khân, Sâm 110:1-a hrilh lâwk thu: “LALPA thu chhuak chuan, ka lalpa hnênah, ‘I hmêlmate i ke nghahchhana ka siam hma loh zawng ka ding lamah ṭhu rawh,’ a ti a,” tih chu Isuaah a thleng famkim tih an sawi ve ve avângin. (Tirhkohte 2:32-35; Hebrai 10:12, 13) Hun engemaw chen chu nghah a ngai a ni.

Lalram rorêlna hnuaiah chuan, Pathian duhzâwng chu vâna an tih angin leiah pawh tih a ni tawh ang

23 Eng chen nge nghah a ngaih? Kum zabi 19 leh 20-na chhûng khân, Bible zirlai ṭhahnemngai takte chuan chu mi nghah hun chu kum 1914-ah a tâwp dâwn tih zawi zawiin an hre chho va. (He mi chungchângah hian, phêk 215-18-naa  Thu Belhna chu en rawh.) Kum 1914 aṭanga khawvêla thilthlengte chuan, chûng Bible zirlaite hriatthiamna a dikzia chu a nemnghet a ni. Bible hrilh lâwkna thleng famkimte chuan kum 1914-ah khân Krista chu Lal a lo niin, vâna Pathian Ramah chuan ro a rêl ṭan tih a târ lang a. Chuvângin, Setan’n “hun tlem tê chauh” a neih tawhna hunah kan chêng a ni. (Thu Puan 12:12; Sâm 110:2) Nakin lawkah chuan Pathian Ramin leiah Pathian duhzâwng a rawn thlentîr thuai dâwn tih chiang takin kan sawi thei bawk. Chu chu chanchin ṭha ropui takah i ngai em? Chu chu a dik a ni tih i ring em? Bung 9-na chuan chûng thilte chu Bible zirtîrna dik tak a nihzia hre thiam tûrin min ṭanpui ang.