A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Ka Bible Thawnthu Lehkhabu

Bible aṭanga thawnthu 116-te chu zir rawh. A dikin, hriatthiam a awlsam a, milem mawi tak takte a tel a ni.

Hmêlhriattîrna

Khawvêla thilthleng dik takte chuanna lehkhabu ropui ber Bible-ah chuan khawvêl siam tirh ata thilthleng chanchinte a chuang a ni.

THAWNTHU 1

Pathianin Thilte A Siam Ṭan

Khawvêl siam ṭanna thawnthu chu naupangte tân hriatthiam awlsam leh duhawm tak a ni.

THAWNTHU 2

Huan Mawi

Genesis-a târ lan angin, Pathianin Eden huan chu hmun pawimawh takah a siam a. Pathian chuan leilung pumpui chu huan mawi tak ni tûrin a duh a ni.

THAWNTHU 3

Mipa leh Hmeichhe Hmasa Ber

Pathianin Adama leh Evi chu siamin Eden huanah a dah a. Innei hmasa ber an lo ni.

THAWNTHU 4

An In An Hloh Chhan

Siamtan na Bible lehkhabu in engtin nge paradise an hloh tih min hrilh.

THAWNTHU 5

Nun Harsa A Inṭan

Eden huan pâwn lamah Adama leh Evi chuan buaina tam tak an hmachhawn a. Pathian thu âwih se chuan, anmahni leh an fate tân an nun a hlim tûr a ni.

THAWNTHU 6

Fapa Ṭha, leh Ṭha Lo

Genesis-a târ lan Kaina leh Abela thawnthu chuan eng ang mi nge kan nih ngai tih leh a tlai lutuk hmaa kan rilru put hmang kan thlâk danglam a pawimawh dân min zirtîr a ni.

THAWNTHU 7

Mi Huaisen

Enoka entawn tûr siam chuan i chheh vêla mite’n thil ṭha lo an ti chung pawhin thil dik i ti thei tih a târ lang a ni.

THAWNTHU 8

Leilunga Mihrawlte

Genesis bung 6 chuan mite tinatu mihrawlte chungchâng chu min hrilh a. Nephilim tia koh chûng mihrawlte chu vân kal san a, mihring anga chêng vântirhkoh fate an ni.

THAWNTHU 9

Novan Lawng A Tuk

Nova leh a chhûngte chu mi dangte’n Pathian thu an ngaithla lo chung pawha an ngaihthlâk avângin chhandam an ni.

THAWNTHU 10

Tuilêt Ropui Chu

Nova vaukhânna thuchah chu mite chuan an nuih zat a. Mahse, vân aṭanga ruah a rawn sur chuan an nuih zat tawh lo! Nova lawngin Nova, a chhûngte, leh ramsa tam takte a chhan dam dân chu zir rawh.

THAWNTHU 11

Chhimbâl Hmasa Ber Chu

Chhimbâl i hmuh hunah, chu chuan eng nge a hriat chhuahtîr che?

THAWNTHU 12

Miten Insang Lian Pui An Sa

Pathian a lawm lo va, a hremna chuan tûn laia mite chûngah a la nghawng reng a ni.

THAWNTHU 13

Abrahama​—Pathian Ṭhian

Engvângin nge Abrahama chuan a dam chhûnga puan ina chêng tûrin a in nuam tak chu a chhuahsan?

THAWNTHU 14

Pathianin Abrahama Rinna A Enchhin

Engvângin nge Pathianin Abrahama chu a fapa Isaaka hlân tûra a ngen?

THAWNTHU 15

Lota Nupuiin Hnung Lam A Hawic

What she did can teach us a valuable lesson.

THAWNTHU 16

Isakan Nupui Ṭha A Nei

Rebeki chu engin nge nupui ṭha nihtîr? A hmêlṭhatna nge ni a, thil dang zâwk?

THAWNTHU 17

Phîr Danglamte

An pa Isaaka chuan Esauva a hmangaih zawk a; mahse, annu Rebeki chuan Jakoba a hmangaih zawk a ni.

THAWNTHU 18

Jakoba Haran-ah A Kal

Jakoba’n Rakili a hmangaih zâwk chung pawhin Leaii chu a nei hmasa.

THAWNTHU 19

Jakoban Chhûngkaw Rual A Nei

Jakoba’n fapa 12 a neih hnuah Israel hnam 12 hming chu pêk a ni em?

THAWNTHU 20

Dinaiin Buaina A Tâwk

Hêng zawng zawng hi ṭhian sualte vânga inṭan a ni.

THAWNTHU 21

Josefa Unauten Amah An Hua

An unau zînga ṭhenkhat chu engin nge an unaupa ngei thah duhna neihtîr?

THAWNTHU 22

Josefa Tân Inah Khung A Ni

Dân a bawhchhiat vang ni lovin, thil dik a tih avângin tân ina khung a ni.

THAWNTHU 23

Pharaoa Mumangte

Bâwngpui pasarih leh buh vui pasarih chuan inanna an nei.

THAWNTHU 24

Josefa’n A Unaute A Enchhin

Sala an hralh hnuah an inthlak danglam nge, danglam lo tih engtin nge a hriat chian theih?

THAWNTHU 25

Aigupta-ah Chhungkua An Pêm

Engvângin nge Jakoba chhûngkua chu Jakob ho tia ko lovin Isreal ho tia an koh?

THAWNTHU 26

Pathian Lakah Joba A Rinawm

Joba a hriselna a hloh, a hriselna, leh a fate zawng zawng. Pathianin a hrem ang em?

THAWNTHU 27

Lalber Ṭha Lovin Aigupta A Awp

Engvângin nge a mite chu Isreal mi nausen mipa piang tawh phawt chu that tûra thu a pêk?

THAWNTHU 28

Nausên Mosia Chhandam A Nih Dân

A nu chuan Israel mipa naupang zawng zawng that tûra thupêk chhuah a nih thu a hria a ni.

THAWNTHU 29

Mosia Tlânbo Chhan

Mosia chuan kum 40 mi a nih chuan Israel mite chhan chhuak thei tûrah a inngai a; mahse, a thei lo a ni.

THAWNTHU 30

Hnimbuk Alh Chu

Thil mak tam tak tihna hmangin, Pathian chuan Mosia hnênah Israel mite Aigupta ata a hruai chhuah hun a thleng tih a hrilh a ni.

THAWNTHU 31

Mosia leh Aronan Pharaoa An Hmu

Engvângin nge Pharaoa chuan Mosia thu ngaithla lo va, Israel mite a chhuahtîr loh?

THAWNTHU 32

Hri 10-te Chu

Pathianin Aigupta mite chunga chhiatna 10 a thlentîr chhan chu, an chunga rorêltu Pharaoa’n luhlul taka Israel mite a chhuahtîr duh loh vâng a ni.

THAWNTHU 33

Tuipui Sen Kân

Mosia chuan Pathian thiltihtheihna hmangin Tuipui Sen a ṭhen hrang a. Israel mite chu lei charah chuan an kal kai a ni.

THAWNTHU 34

Chaw Chi Thar

He chaw danglam tak hi vân aṭanga lo tla, Pathian pêk a ni.

THAWNTHU 35

Jehova’n Dânte A Pe

Thu Sâwm Pêkte aia ropui zâwk dân pahnih chu eng nge ni?

THAWNTHU 36

Rangkachak Bâwng No Chu

Engvângin nge mite chuan an bengbeh rawhtuia siam milem chu an biak?

THAWNTHU 37

Pathian Biakna Tûr Puan In

Pindan chhûngah chuan thuthlung bâwm a awm a ni.

THAWNTHU 38

Enthlatu 12-te Chu

Enthlatu sawmte chuan thu inang an sawi a, pahnihte erawh chuan thu dang an sawi a ni. Israel mite chuan khawi zawk nge an rin ang?

THAWNTHU 39

Arona Tiang A Pâr

Zan khat thil thuah engtin nge tiangah chuan thei hmin leh pâr a lo chhuah theih?

THAWNTHU 40

Mosian Lungpui A Vua

Mosia chu a hlawhtling a; mahse, Jehova a tithinur a ni.

THAWNTHU 41

Dârsen Rûl Chu

Engvângin nge Pathianin Israel mite seh tûrin rûl tûr nei a tirh?

THAWNTHU 42

Sabengtung A Ṭawng

Sabengtung chuan Balama hmuh theih loh thil engemaw a hmu a ni.

THAWNTHU 43

Josua Chu Hruaitu A Ni Ta

Mosia chu a la chak ṭha reng si a, engvângin nge Josua’n a ai a awh?

THAWNTHU 44

Rahabin Enthlatute A Thukru

Engtin nge Rahabin mi pahnihte chu a ṭanpui a, eng duhsakna nge an hnênah a ngen?

THAWNTHU 45

Jordan Luipui Kan

Puithiamte’n lui an zawh laiin thilmak a thleng a ni.

THAWNTHU 46

Jeriko Bangte

Engtin nge la sen chuan kulh bang chu chim lo tûra a vên theih?

THAWNTHU 47

Israel-ah Rûkru

Mi sual pakhat chuan hnam pumpui chu harsatna a thlen thei em?

THAWNTHU 48

Gibeon Mifingte Chu

Thu thlunpuiin Josua leh Israel mite chu an bum a; mahse, Israel mite chuan an thutiam an vawng tlat a ni.

THAWNTHU 49

Nî A Ding Reng

Jehova chuan Josua tân a la tih ngai loh thil engemaw a ti a, chumi hnu aṭang chuan a ti leh tawh ngai lo.

THAWNTHU 50

Hmeichhe Huaisen Pahnih

Baraka chuan indonaah Israel sipaite hma a hruai a, engvângin nge Jaeli’n chawimawina a dawn?

THAWNTHU 51

Ruthi leh Naomi

Ruthi chuan Naomi nêna chêng dûn tûr leh Jehova rawngbâwl tûrin a in a chhuahsan

THAWNTHU 52

Gideona leh A Mi 300-te

Pathian chuan danglam taka tui inna hmanga a fiah sipai tlêmtê te chu a thlang.

THAWNTHU 53

Jephtha Thutiam

Jehova hnêna a thutiam chuan amah chauh ni lovin, a fanu pawh a nghawng a ni.

THAWNTHU 54

Mi Chak Ber Chu

Engtin nge Delili chuan Samsona chakna thurûk chu a hriat?

THAWNTHU 55

Naupang Têin Pathian Rawng A Bâwl

Pathian chuan naupang Samuela chu Puithiam Lal Elia hnêna thuchah khauh tak hrilh tûrin a hmang.

THAWNTHU 56

Saula​—Israel Lal Hmasa Ber

Pathianin a tîra a thlan, a hnua a hnâwl leh Saula chuan thil hlu tak min zirtîr a ni.

THAWNTHU 57

Pathianin Davida A Thlang

Pathian chuan Davidaa awm zâwlnei Samuela hmuh theih loh eng nge a hmuh?

THAWNTHU 58

Davida leh Goliatha

Davida chuan Goliatha chu virvawm nên chauh ni lovin, hriamhrei thiltithei tak nên a bei a ni.

THAWNTHU 59

Davida Tlân Bona Tûr Chhan

Atîrah Saula chu Davida chungah lâwm hle mah se, thîkna nasa tak a nei chho a ni. Engvângin nge?

THAWNTHU 60

Abigaili leh Davida

Abigaili chuan a pasal chu mi â tiin a ko va, chu chuan rei lote chhûng a nun a chhanhim.

THAWNTHU 61

Davida Chu Lalberah Siam A Ni

Davida chuan a thiltih leh a thil tih lohte hmangin Israel lal ni tûra a tlinzia a târ lang.

THAWNTHU 62

Davida Ina Buaina

Davida chuan a thil sual tih pakhatin amah leh a chhûngte chungah kum tam tak chhûng buaina a thlen a ni.

THAWNTHU 63

Lalber Fing Solomona

Nautê chu a laia tan a tum tak tak em?

THAWNTHU 64

Solomona’n Biak In A Sa

Solomona chu a fing hle chung pawhin thil âtthlâk leh thil dik lo ti tûra thlêm thlûk a ni.

THAWNTHU 65

Ram Chu Sem A Ni

Jeroboama chuan a lal aṭanga rei vak lovah, mite chu Pathian dân a bawhchhiattîr.

THAWNTHU 66

Jezebeli-Lalnu Suaksual

A thil duhte a neih theih nân eng pawh tih a ngam.

THAWNTHU 67

Jehosaphata’n Jehova A Ring

Engvângin nge hriamhrei keng lo hla satute chuan indonaah sipaite hma an hruai?

THAWNTHU 68

Naupang Pahnih Lo Nung Lehte

Mi chuan mitthi a tinung leh thei ang em? Chu chu tûn hmain a thleng a ni!

THAWNTHU 69

Hmeichhe Naupangin Mi Chak A Ṭanpui

Ani chuan thu sawi tûrin huaisenna a nei a, chu chuan thil mak a thlentîr.

THAWNTHU 70

Jona Leh Sangha Lian Pui

Jona chuan Jehova sawi anga thil tih chungchângah eng thil pawimawh tak nge a zir.

THAWNTHU 71

Pathianin Paradis A Tiam

Paradis hmasa chu a tê a, tûna mi tûr chu lei pumpuiah a khat ang.

THAWNTHU 72

Pathianin Lal Hezekia A Ṭanpui

Zan khatah vântirhkoh pakhatin Assura sipai 185,000 a that a.

THAWNTHU 73

Israel Lalber Ṭha Hnuhnûng Ber

A tleirawl lai aṭangin Josia chuan huaisen takin thil a ti.

THAWNTHU 74

Mipa Zam Lo Chu

Jeremia chuan zâwlnei ni tûr chuan la naupang lutukin a inngai a; mahse, Pathian chuan zâwlnei a ni thei tih a hria.

THAWNTHU 75

Babulona Tlangvâl Pali

Hêng tlangvâl palite hi an chhûngte hlata awm ni, diriamnate an tuar chhuak thei.

THAWNTHU 76

Jerusalem Chu Tihchhiat A Ni

Engvangin Pathianin Israelte hmelma Babulon chu Jerusalem a tihchhiattîr?

THAWNTHU 77

An Kûn Dâwn Lo

Pathianin rawhtuina mei aṭang hêng tleirâwl thu âwih pathumte hi a chhanchhuak ang em?

THAWNTHU 78

Banga Kutziak

Zâwlnei Daniela chuan thu har tak pali chu a hrilhfiah.

THAWNTHU 79

Daniela Chu Sakeibaknei Pûkah

Daniela chu thi tûra a chungthu rêlsak a ni a, chu chu a pumpelh thei em?

THAWNTHU 80

Pathian Miten Babulon An Chhuahsan

Persia Lal Kura’n Babulon a hneh khân hrilh lâwkna pakhat a thlen famkimtîr a, tûnah a dang pawh a tifamkim a ni.

THAWNTHU 81

Pathian Ṭanpuina Ringin

Israel mite chuan Pathian thu âwih tûrin mihring siam dânte chu an tichhia a. Pathianin mal a sâwm ang em?

THAWNTHU 82

Mordekaia Leh Estheri

Lanu Vashti chu hmêlṭha hle mah se, Lal Ahasuera chuan a aiah Estheri chu lalnu thar ni tûrin a thlang a. Engvângin nge?

THAWNTHU 83

Jerusalem Kulh Chu

Kulh an sakṭhat laiin, hnathawktute chuan an khandaihte leh feite chu a chhûn a zâna an ken reng a ngai a ni.

THAWNTHU 84

Vântirhkohvin Mari A Tlawh

Ani chuan Pathian thuchah a thlen a: Mari chuan chatuan lal ni tûr nautê a nei dâwn.

THAWNTHU 85

Bâwng Inah Isua A Piang

Engvângin nge nakina lal ni tûr chu ran chaw pêkna thlênga a pian?

THAWNTHU 86

Arsiin Mite A Hruai

Isua hnêna khawchhak mi fingte hruaitu chu tu nge ni? A chhânna chu mak i ti mai thei a ni.

THAWNTHU 87

Naupang Isua Chu Biak Inah

Biak ina zirtîrtu kum upate pawhin mak an tih tûr thil engemaw a sawi.

THAWNTHU 88

Johanan Isua A Baptis

Johana chuan sual simna atân a baptis a; mahse, Isua chuan thil sual a ti ngai lo. Engvângin nge Johana’n a baptis?

THAWNTHU 89

Isuan Biak In A Thianfai

Isua thinurna chuan a hmangaihna a lan chhuahtîr.

THAWNTHU 90

Hmeichhia Nên Tuichhunchhuahah

Engtin nge Isua’n hmeichhe hnênah chuan tui hâl leh ngai tawh lohna tûr tui chu a pêk theih?

THAWNTHU 91

Isuan Tlâng Chungah A Zirtîr

Tlâng chunga thusawi aṭangin finna tâwp nei lo chu zir rawh.

THAWNTHU 92

Isuan Mitthi A Kaitho

Pathian thiltihtheihna hmangin Isua chuan thu tluangtlam tak pahnih a sawi a, Jaira fanu a kaitho a ni.

THAWNTHU 93

Isuan Mipui Tam Tak A Hrai

Isua’n thilmak tihna hmanga mi a sâng têlte a hraina chuan eng thil pawimawh tak nge a târ lan?

THAWNTHU 94

Naupang Tête A Hmangaih

Isua’n tirhkohte chu naupang tete chungchâng chauh zir lovin, an hnên aṭanga inzir tûrin a zirtîr a ni.

THAWNTHU 95

Isua Zirtîr Dân Chu

Samari mi ṭha tehkhin thu chu Isua’n mite zirtîr nâna a hman ngun ber tehkhin thu a ni.

THAWNTHU 96

Isuan Damlo A Tidam

Isua’n a thilmak tih zawng zawng chu eng hmangin nge a tih theih?

THAWNTHU 97

Lalber Angin Isua A Lo Kal

Mipui tam takin an lo hmuak a; mahse, an zavai erawh chuan an lâwm lo.

THAWNTHU 98

Olive Tlâng Chungah

Isua’n a tirhkoh palite chu kan huna thilthleng tûr chungchâng a hrilh.

THAWNTHU 99

Inchhâwng Pindanah

Engvângin nge Isua chuan a zirtîrte chu he zanriah danglam tak hi kum tina hmang tûra a tih?

THAWNTHU 100

Isua Chu Huanah

Engvângin nge Juda chuan Isua chu fâwpa a phatsan?

THAWNTHU 101

Isua Chu Tihhlum A Ni

Tihlum tûra bana a awm laiin, paradis chungchângah thutiam a nei a ni.

THAWNTHU 102

Isua A Nung

Vântirhkoh pakhatin Isua thlâna lung a lum sawn hnuah, vêngtu sipaite’n a chhûng an en chuan mak an ti hle a ni.

THAWNTHU 103

Pindan Kalh Chhûngah

Engvângin nge a zirtîrte chuan Isua a thawhleh hnuah an hriat thiam loh?

THAWNTHU 104

Isua Chu Vânah A Kîr

Isua chuan vâna a lâwn hmain, a zirtîrte hnênah thupêk hnuhnûng ber a pe a ni.

THAWNTHU 105

Jerusalem-a Nghah

Engvângin Isua’n Pentikost nîah a zirtîrte chunga thlarau thianghlim a leih?

THAWNTHU 106

Tân In Ata Chhuah

Sakhaw hruaitu vervêk takte chuan an thu hrilh tihtawpsak tumin tirhkohte chu tan inah an khung a; mahse, Pathianin thil engemaw tih a tum a ni.

THAWNTHU 107

Stephena Chu Lunga Den A Ni

Lunga an den laiin, Stephena chuan ṭawngṭaina danglam tak a hlân a.

THAWNTHU 108

Damaska Kawngah

Vân aṭanga mit tidel thei êng leh aw chuan Saula nun a thlâk danglam a ni.

THAWNTHU 109

Peteran Kornelia A Tlawh

Does God view people of any one race or nation as better than those of any other?

THAWNTHU 110

Timothea​—Paula Ṭanpuitu Thar

Timothea chuan Paula nêna hmun la taka thu hril tûrin in a chhuahsan.

THAWNTHU 111

Tlangvâl Muhîl

Eutuka chu Paula thusawi vawi hnihna ni lovin, a vawi khatnaah a muhîl a. Thusawi pahnih inkâra thilthleng chu thilmak tak a ni.

THAWNTHU 112

Thliarkâra Lawng Chhiatna

An vaia thi thei dinhmuna an din laiin, Paula chuan beiseina petu Pathian thuchah a dawng a ni.

THAWNTHU 113

Paula Chu Rom-ah

Engtin nge Paula chuan tân ina a tân laiin tirkoh nia a hna chu a thawh theih?

THAWNTHU 114

Ṭhat Lohna Zawng Zawng Tâwpna Chu

Engvângin nge Pathianin Isua kaihhruai a sipaite chu Armageddon indonaa a tirh?

THAWNTHU 115

Leilunga Paradis Thar

Mite chu paradis-ah an lo nung tawh ṭhîn a, chu chu a thleng nawn leh ang.

THAWNTHU 116

Chatuana Kan Nun Theih Dân

Jehova leh Isua Krista chungchâng hriat chu a tâwk mai em? A tâwk lo a nih chuan eng thil dang nge ngai?

Ka Bible Thawnthu Lehkhabu Zirna Atâna Zawhnate

Bible chângte leh zirna atâna zawhnate chu naupangte’n Bible thawnthu tinte an hlâwkpui tak zet theih nâna duan a ni.